Službeni glasnik BiH, broj 27/20

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, člana 39. stav (1) i člana 40. stav (1) e) Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 47/16), na sjednici održanoj 29. januara 2020. godine, donijela je


ODLUKU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU GRADITELJSKE CJELINE ŠKOLSKIH ZGRADA IZ GIMNAZIJSKE ULICE U SARAJEVU NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Odluci o proglašenju graditeljske cjeline školskih zgrada iz Gimnazijske ulice u Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 72/11) u tački I stav 4. se briše.

Član 2.


(1) Iza tačke I dodaje se nova tačka II koja glasi:

"U skladu sa Pravilnikom o kriterijima vrednovanja, podjeli i kategorizaciji nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 82/19), nacionalni spomenik svrstan je u kategoriju "nacionalni spomenici od izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu"."

(1) Dosadašnje tač. II-IX postaju tač. III-X.

Član 3.


(1) U dosadašnjoj tački II stav 1. riječi: "Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije)" zamjenjuju se riječima: "Federacija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija)".

(2) U stavu 2. brišu se riječi: "i osigurati finansijska sredstva".

Član 4.


Dosadašnja tačka III mijenja se i glasi:

"U cilju trajne zaštite nacionalnog spomenika, utvrđuju se sljedeće mjere zaštite koje se odnose na prostor definiran u tački I stav 3. ove odluke:

a) Dozvolјeni su istraživački radovi, radovi sanacije, konzervacije i restauracije, radovi održavanja objekata i radovi na prezentaciji nacionalnog spomenika;

b) Na prostoru nacionalnog spomenika, dozvolјeni su radovi na tekućem održavanju, u skladu sa članom 35. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemlјišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10);

c) Projekat konzervatorsko-restauratorskih radova mora biti zasnovan na detaljnom snimanju stanja objekta i treba uključiti metodološki pristup koji će biti usmjeren na zaštitu historijskih vrijednosti objekata;

d) Svaka intervencija na objektu treba biti zasnovana na maksimalnom očuvanju izvornosti objekta. Ni jedan elemenat koji je moguće konzervirati nije dopušteno zamjenjivati, bez obzira na stanje njegove dotrajalosti;

e) U slučajevima kada nije moguće konzervirati postojeće dijelove objekta (uključujući i materijale korištene za završnu obradu, kao što su malteri, boje itd.) zamjenu je potrebno izvršiti materijalima koji su istovrsni izvornim, uz korištenje izvornih tehnika;

f) Dopuštena je adaptacija prostora u cilјu njegovog prilagođavanja savremenim potrebama (radovi vezani za enterijer, instalacije grijanja i drugo, kojima neće biti narušen integritet objekta) pod uvjetom da se sačuvaju stilske karakteristike objekta, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hecegovine (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite);

g) Dopušteno je prilagođavanje otvora zahtjevima energetske efikasnosti, ali obavezno je očuvati izvorni izgled (oblik i boju) otvora i fasada, u skladu sa dokumentacijom o izvornom stanju;

h) Objekti se mogu koristiti u obrazovne i kulturne svrhe, odnosno na način koji neće ugroziti integritet objekta, njegovu sigurnost i značenje u strukturi grada;

i) Dozvolјeni su radovi vezani za uređenje dvorišta, pod uvjetom da ne ugroze izvornost cjeline, odnosno autentičnost i integralnost;

j) Svu dokumentaciju nastalu na osnovi istraživanja, ali i projektnu nakon završetka radova potrebno je učiniti javnom i dostupnom;

k) Potrebno je očuvati vizuelni integritet i sagledavanje nacionalnog spomenika sa glavnih pristupnih pravaca. Navedeno je potrebno osigurati kroz izradu i dopunu prostorno-planske dokumentacije te primjenu nadležnog propisa u dijelu određivanja i izdavanje dozvole za mjesta postavlјanja reklamnih tijela i sličnih struktura;

l) Potrebno je izraditi i provesti projekat iluminacije nacionalnog spomenika;

m) Nacionalni spomenik treba biti otvoren i dostupan javnosti;

n) Upravitelј, vlasnici i drugi korisnici nacionalnog spomenika dužni su brinuti se o spomeniku pažnjom dobrog domaćina;

o) Izuzev informacione ploče iz tačke III stav 2. ove odluke, na prostoru nacionalnog spomenika nije dozvolјeno postavlјanje nikakvih drugih elemenata (druge informacione ploče, jarboli za zastave, reklamni panoi, klima-uređaji i slično) bez saglasnosti nadležne službe zaštite na sadržaj teksta, dizajn ploče i poziciju na koju će se postaviti;

p) Nije dozvolјeno izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i zanatskih radova na nacionalnom spomeniku bez odobrenja nadležnog ministarstva i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite, a na osnovi dokumentacije na koju je prije izdavanja potrebnih dozvola nadležnog ministarstva pribavlјeno mišlјenje nadležne službe zaštite.".

Član 5.


Ova odluka će se nakon objave u "Službenom glasniku BiH" dostaviti nadležnom općinskom sudu radi upisa odgovarajuće zabilježbe u zemljišne knjige.

Član 6.


Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (www.kons.gov.ba).

Član 7.


Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

Član 8.


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: prof. dr. Amir Pašić, Goran Milojević i Radoje Vidović.

Broj 07.3-2.5-48/20-2
29. januara 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući Komisije
Goran Milojević, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!