Međunarodni ugovori, broj 3/19

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 2. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 18. decembra 2019. godine, i na 2. hitnoj sjednici Doma naroda, održanoj 20. decembra 2019. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O IZMJENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA O ZAJMU I PROJEKTU, ZAKLJUČENOG 16.12.2013. IZMEĐU KfW-a, FRANKFURT NA MAJNI (KfW), I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJAI TREZORA BiH (ZAJMOPRIMAC), FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA, I ELEKTROPRIVREDE BiH D.D. SARAJEVO (EPBiH) (AGENCIJA ZA IZVRŠENJE PROJEKTA) U IZNOSU OD 65.000.000,00 EURA - VJETROELEKTRANA PODVELEŽJE


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o zajmu i projektu, zaključenog 16.12.2013. između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH (zajmoprimac), Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija, i Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo (EPBiH) (agencija za izvršenje projekta) u iznosu od 65.000.000,00 eura - Vjetroelektrana Podveležje, potpisanog 31. jula 2018. godine u Sarajevu.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori".

Broj 01,02-05-2-2586/18
20. decembra 2019. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta skupštine BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!