Službeni glasnik BiH, broj 18/20

Na osnovu čl. 4.2, 4.7. i 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11), člana 36. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju ("Službeni glasnik BiH", broj 2/05) i čl. 16. i 51. stav 6. Pravilnika o licencama - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj 63/16), na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 11. marta 2020. godine, donijeta je


ODLUKA


O ODBIJANJU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

1. Odbija se zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom, podnesen 9. decembra 2019. godine od strane Društva "Inozemni centar trgovine" d.o.o. Široki Brijeg.

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilima entiteta.

Obrazloženje


Društvo "Inozemni centar trgovine" d.o.o. Široki Brijeg (u daljnjem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnijelo je Državnoj regulatomoj komisiji za električnu energiju (u daljnjem tekstu: DERK) zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom, zaprimljen pod brojem 05-28-12-420-1/19 od 9. decembra 2019. godine.

Zahtjev je podnijet na propisanim obrascima, sa dokazom o prethodnoj uplati naknade za rješavanje zahtjeva i relevantnim dokumentima koji su omogućili DERK-u da razumije, razmatra i odlučuje o podnijetom zahtjevu.

Shodno Pravilniku o licencama - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj 63/16), prije meritornog odlučivanja o podnesenom zahtjevu, vrši se pregled i provjera svih formalnih elemenata zahtjeva, te je DERK, u skladu sa članom 8. navedenog Pravilnika, Zaključkom broj 05-28-12-420-2/19 od 27. decembra 2019. godine, utvrdio da je podneseni zahtjev kompletan i podnijet u skladu sa pravilima i propisima DERK-a. O ovoj činjenici podnosilac zahtjeva je obaviješten aktom DERK-a broj 05-28-12-420-3/15 od 27. decembra 2019. godine.

DERK je, potom, 30. decembra 2019. godine objavio u tri dnevna lista koja su dostupna na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i na svojoj internet stranici kratku obavijest za javnost sumirajući zahtjev za licencu i odredio rok do 15. januara 2020. godine za dostavljanje komentara javnosti na podnijeti zahtjev za izdavanje licence.

Po ovom pozivu DERK-a ni ti jedno lice nije iskazalo interes da izvrši uvid u podneseni zahtjev i prateću dokumentaciju, dostavi komentare ili učestvuje u postupku u svojstvu umješača.

Nakon isteka roka u kojem je javnost imala priliku dati svoje komentare i zahtijevati učestvovanje u ovom postupku, pristupljeno je ocjeni i provjeri podataka, dokumenata i informacija priloženih uz zahtjev za izdavanje licence.

U ovoj fazi postupka, analizom i provjerom dostavljenih dokumenata utvrđeno je da je podnosilac zahtjeva već bio vlasnik licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom. Naime, uvidom u dokumentaciju dostavljenu uz zahtjev i to Aktuelni izvod iz sudskog registra, izdat 11. oktobra 2019. godine od strane Općinskog suda u Širokom Brijegu, utvrđeno je da je podnosilac zahtjeva do 13. septembra 2018. godine poslovao pod nazivom "Proenergy" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Bišće Polje bb. Dakle, van svake sumnje je u pitanju isto pravno lice, sada sa izmijenjenim nazivom i sjedištem.

Društvo "Proenergy" d.o.o. Mostar posjedovalo je licencu za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom, izdatu od strane DERK-a 25. februara 2015. godine, registracijskog broja 05-28-12-305-17/14, na period od 28. marta 2015. godine do 27. marta 2020. godine. Pomenuta licenca je na zahtjev ovog Društva ukinuta Odlukom DERK-a broj 05-28-12-36-3/18 od 7. februara 2018. godine.

Navedene činjenice su pravno relevantne za odlučivanje po podnesenom zahtjevu. Naime, shodno Pravilniku o licencama - Prečišćeni tekst, vlasnici licence su slobodni da u skladu sa svojim poslovnim interesima disponiraju pravom da određeno vrijeme ili trajno prestanu obavljati licenciranu djelatnost. Međutim, konzumiranje prava na ukidanje licence, prema odredbi člana 51. stav 6. Pravilnika o licencama - Prečišćeni tekst, posljeduje nemogućnošću podnošenja zahtjeva za izdavanje bilo koje vrste licence u narednih pet godina. Pri tome je ovo ograničenje vezano samo za okolnost ukidanja licence, gdje su bez utjecaja način ili razlozi ukidanja.

Kako pravila o licencama normiraju prethodno ispitivanje formalnih elemenata zahtjeva, dok analiza dostavljene dokumentacije slijedi tek nakon utvrđivanja kompletnosti zahtjeva, a činjenica daje u pitanju isto pravno lice nije očigledna, nego je konstatirana prilikom pregleda i ocjene dostavljene dokumentacije, DERK je, utvrđujući kompletnost zahtjeva, već započeo razmatranje istog. Zbog navedenog, kao i zbog nastojanja da se podnosiocu zahtjeva omogući izjašnjavanje o svim činjenicama i okolnostima jer se ne udovoljava podnijetom zahtjevu, bez obzira što, shodno Pravilniku, u konkretnom slučaju zahtjev za izdavanje nove licence nije ni mogao biti podnesen, DERK zahtjev nije odbacio.

Stoga je pripremljen Nacrt odluke o odbijanju zahtjeva za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom. Ovaj dokument je od 30. januara 2020. godine učinjen dostupnim podnosiocu zahtjeva, kao i svim drugim zainteresiranim članovima javnosti, sa pozivom da svoje komentare dostave do 6. februara 2020. godine, a omogućena im je prilika da iznesu svoje komentare i na općoj javnoj raspravi održanoj 5. februara 2020. godine u sjedištu DERK-a u Tuzli, uz prethodnu objavu odgovarajuće obavijesti u dnevnim listovima i objavu dokumenta na internet stranici DERK-a.

U ostavljenom roku DERK-u nisu upućeni nikakvi komentari, niti je javnost iskazala svoj interes da izvrši uvid u Nacrt odluke. Na zakazanu opću javnu raspravu nisu pristupili predstavnici podnosioca zahtjeva, kao ni predstavnici javnosti.

Ove činjenice su konstatirane i u novom nacrtu odluke koji je, uz akt DERK-a broj 05-28-12- 420-15/19 od 17. februara 2020. godine, podnosiocu zahtjeva uručen 19. februara 2020. godine, uz omogućavanje da u roku od osam dana DERK-u uputi komentare. Ni u ovoj, posljednjoj prilici podnosilac zahtjeva nije iskazao interes da prigovori stavu i navodima DERK-a koji su mu prezentirani tokom postupka.

Imajući u vidu navedeno, kao i imperativnu narav odredbe člana 51. stav 6. Pravilnika o licencama - Prečišćeni tekst, koja ne ostavlja prostora DERK-u za diskreciono odlučivanje i slobodnu procjenu utjecaja činjenice ukidanja i razloga zbog kojih je došlo do ukidanja prethodne licence na odlučivanje o novom zahtjevu za izdavanje licence i cjelishodnost izdavanja nove licence, donesena je odluka kao u dispozitivu.

U skladu sa članom 9.2 Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini, protiv ove Odluke može se pokrenuti postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine podnošenjem tužbe u roku od 60 dana od dana prijema.

Broj 05-28-12-420-16/19
11. marta 2020. godine
Tuzla


Predsjedavajući Komisije
Suad Zeljković

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!