Međunarodni ugovori, broj 2/21

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS broj 01,02-21-1-1872/20 od 24. novembra 2020. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 97. vanrednoj sjednici, održanoj 30. decembra 2020. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI AMANDMANA BROJ 2 NA UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE, NAKNADNO IZMIJENJEN AMANDMANOM BROJ 1 ("UGOVOR O FINANSIRANJU") - DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE U BiH/C (Fi 82.304-SERAPIS 2010-0562)


Član 1.


Ratifikuje se Amandman broj 2 na Ugovor o finansiranju između između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke, naknadno izmijenjen Amandmanom broj 1 ("Ugovor o finansiranju") - Distribucija električne energije u BiH/C (Fi 82.304-SERAPIS 2010-0562), potpisan 25. juna 2020. godine u Sarajevu, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Amandmana u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-3999-1/20
30. decembra 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Milorad Dodik, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!