Službeni glasnik BiH, broj 20/21

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 28. stav 2. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 8/03, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici, održanoj 24.02.2021. godine, donijelo je


RJEŠENJE


O IMENOVANJU DIREKTORA AGENCIJE ZA UNAPREĐENJE STRANIH INVESTICIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

1. MILICA MARKOVIĆ, imenuje se za direktora Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini, na mandatni period od 4 godine, počevši od 10.03.2021. godine.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 62/21
24. februara 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!