Službeni glasnik BiH, broj 76/22

Na osnovu člana 2. stava (3) tačke h., člana 7. tačke a), člana 39. i 45. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 1/97, 29/02, 13/03, 14/03, 09/05, 76/06 i 32/07), Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine, na 14. sjednici od 27.10.2022. godine, donosi


ODLUKU


O PUŠTANJU U OPTICAJ KOVANOG NOVCA KONVERTIBILNE MARKE APOENA 2 I 5 KONVERTIBILNIH MARAKA


Član 1.
(Uvodne odredbe)

Centralna banka Bosne i Hercegovine izvršila je kovanje kovanog novca konvertibilne marke (u daljem tekstu: kovani novac KM) u apoenima od 2 i 5 konvertibilnih maraka, izdanja 2022. godine.

Član 2.
(Osnovna obilježja i dizajn kovanog novca KM)

Kovani novac KM iz člana 1. ove odluke ima osnovna obilježja i dizajn u svemu utvrđena odlukama, kako slijedi:

a) Odlukom o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj kovanog novca od 1 i 2 konvertibilne marke ("Službeni glasnik BiH", br. 20/00),

b) Odlukom o izdavanju, osnovnim obilježjima i puštanju u opticaj kovanog novca u apoenima od 5 konvertibilnih maraka i 5 feninga ("Službeni glasnik BiH", br. 92/05).

Član 3.
(Godina izdanja kovanog novca KM)

Kovani novac KM iz člana 1. ove odluke kovan je s godinom izdanja "2022".

Član 4.
(Zakonsko sredstvo plaćanja)

Kovani novac KM iz ove odluke, po Zakonu o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, sve javne i privatne institucije i ustanove, pravna i fizička lica obavezna su prihvatiti u njihovoj nominalnoj vrijednosti kao zakonsko sredstvo plaćanja, kada im se ponude u gotovinskim transakcijama, odnosno u poravnanju i plaćanju bilo kojih obaveza prema njima, na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Član 5.
(Puštanje u opticaj kovanog novca KM)

Stupanjem na snagu ove odluke Centralna banka Bosne i Hercegovine će, preko Centralnog ureda, glavnih jedinica i filijala, kovani novac KM iz ove odluke puštati u opticaj sukcesivno, u skladu s inventurom zaliha kovanog novca KM i planom izdavanja kovanog novca KM u opticaju.

Član 6.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a objaviće se i u "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku Republike Srpske" i "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH".

Broj UV-122-01-1-1909-5/22
27. oktobra 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Upravnog vijeća Centralne banke
Bosne i Hercegovine
Guverner
Dr. Senad Softić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!