Službeni glasnik BiH, broj 27/20

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, člana 39. stav (1) i člana 40. stav (1) e) Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 47/16), na sjednici održanoj 29. januara 2020. godine, donijela je


ODLUKU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU HISTORIJSKOG SPOMENIKA - GRADSKA TRŽNICA (MARKALE, ILI MARKTHALLE) U SARAJEVU NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


(1) U Odluci o proglašenju historijskog spomenika - Gradska tržnica (Markale, ili Markthalle) u Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 75/08 i 48/13) u tački I stav 1. riječi: "Historijski spomenik - Gradska tržnica (Markale, ili Markthalle)" zamjenjuju se riječima: "Građevina - tržnica Markale".

(2) Stav 3. se briše.

Član 2.


(1) Iza tačke I dodaje se nova tačka II koja glasi:

"U skladu sa Pravilnikom o kriterijima vrednovanja, podjeli i kategorizaciji nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 82/19), nacionalni spomenik svrstan je u kategoriju "nacionalni spomenici od velikog značaja za Bosnu i Hercegovinu"."

(1) Dosadašnje tač. II-IX postaju tač. III-X.

Član 3.


(1) U dosadašnjoj tački II stav 1. riječi: "Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije)" zamjenjuju se riječima: "Federacija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija)".

(2) U stavu 2. brišu se riječi: "i osigurati finansijska sredstva".

Član 4.


Dosadašnja tačka III mijenja se i glasi:

"U cilјu trajne zaštite nacionalnog spomenika utvrđuju se slјedeće mjere zaštite:

a) Dozvoljeni su konzervatorsko-resturatorski radovi, radovi na prezentaciji nacionalnoga spomenika i redovnog održavanja, kao i interpolacija neophodnih instalacija za ovakvu vrstu komunalnih objekata na način koji neće ugroziti vrijednost objekta, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje (u dalјnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u dalјnjem tekstu: nadležna služba zaštite);

b) Moguće je izvršiti adaptaciju podrumskih prostora Gradske tržnice novoj namjeni, uz uvjete da funkcija podruma bude komplementarna funkciji tržnice, te da takva intervencija bude učinjena u najvećoj mogućoj mjeri u skladu sa originalnim projektom Gradske tržnice iz 1895. godine, uz odobrenje nadležnog ministarstva i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite;

c) Moguće je provođenje mjera energetske efikasnosti koje podrazumijevaju minimalne, neinvazivne i po mogućnosti reverzibilne zahvate;

d) Nije dozvolјeno izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i zanatskih radova na nacionalnom spomeniku bez odobrenja nadležnog ministarstva i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite, a na osnovi dokumentacije na koju je prije izdavanja potrebnih dozvola nadležnog ministarstva pribavlјeno mišlјenje nadležne službe;

e) Na prostoru nacionalnog spomenika, dozvolјeni su radovi na tekućem održavanju, u skladu sa članom 35. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemlјišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10);

f) Izuzev informacione ploče iz tačke III stav 2. ove odluke, na prostoru nacionalnog spomenika nije dozvoljeno postavlјanje nikakvih drugih elemenata (druge informacione ploče, jarboli za zastave, reklamni panoi, klima-uređaji i slično) bez saglasnosti nadležne službe zaštite naslijeđa;

g) Vlasnik ili drugi korisnik nacionalnog spomenika dužan je brinuti se o spomeniku pažnjom dobrog domaćina;

h) Obavezno je provođenje mjera komunalnog reda.".

Član 5.


Ova odluka će se nakon objave u "Službenom glasniku BiH" dostaviti nadležnom općinskom sudu radi upisa odgovarajuće zabilježbe u zemljišne knjige.

Član 6.


Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (www.kons.gov.ba).

Član 7.


Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

Član 8.


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: prof. dr. Amir Pašić, Goran Milojević i Radoje Vidović.

Broj 07.4-2.5-48/20-6
29. januara 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući Komisije
Goran Milojević, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!