Službeni glasnik BiH, broj 27/20

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, člana 39. stav (1) i člana 40. stav (1) e) Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 47/16), na sjednici održanoj 29. januara 2020. godine, donijela je


ODLUKU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU HISTORIJSKE GRAĐEVINE – PRAVOSLAVNA MITROPOLIJA U SARAJEVU NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


(1) U Odluci o proglašenju historijske građevine – Pravoslavna Mitropolija u Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 42/07 i 48/13) u tački I stav 1. riječi: "Historijska građevina" zamjenjuju se riječju "Građevina".

(2) U stavu 3. riječi: "dvije slike" zamjenjuju se riječima: "pet slika".

(3) Stav 4. se briše.

Član 2.


Iza tačke I dodaje se nova tačka II koja glasi:

"U skladu sa Pravilnikom o kriterijima vrednovanja, podjeli i kategorizaciji nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 82/19), nacionalni spomenik svrstan je u kategoriju "nacionalni spomenici od izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu"."

Član 3.


(1) U dosadašnjoj tački II, koja postaje tačka III, stav 1. riječi: "Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije)" zamjenjuju se riječima: "Federacija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija)".

(2) U stavu 2. brišu se riječi: "i osigurati finansijska sredstva".

Član 4.


Dosadašnja tačka III, koja postaje tačka IV, mijenja se i glasi:

"S ciljem trajne zaštite nacionalnog spomenika utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

a) Dozvoljeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na nacionalnom spomeniku uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručno nadziranje nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite);

b) Za sve radove na nacionalnom spomeniku potrebno je dobiti odobrenje nadležnog ministarstva i vršiti uz stručni nadzor nadležne službe zaštite, a na osnovi dokumentacije na koju je prije izdavanja potrebnih dozvola nadležnog ministarstva pribavlјeno mišlјenje nadležne službe zaštite;

c) Na prostoru nacionalnog spomenika, dozvolјeni su radovi na tekućem održavanju, u skladu sa članom 35. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemlјišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10);

d) Moguće je provođenje mjera energetske efikasnosti koje podrazumijevaju minimalne, neinvazivne i po mogućnosti reverzibilne zahvate;

e) Izuzev informacione ploče iz tačke III stav 2. ove odluke, na prostoru nacionalnog spomenika nije dopušteno postavljanje nikakvih drugih elemenata (druge informacione ploče, jarboli za zastave, reklamni panoi, klima-uređaji i slično) bez saglasnosti nadležne službe zaštite;

f) Vlasnik ili drugi korisnik nacionalnog spomenika dužan je brinuti se o spomeniku pažnjom dobrog domaćina.".

Član 5.


(1) Iza tačke IV dodaje se nova tačka V koja glasi:

"Utvrđuju se sljedeće mjere zaštite za pokretno naslijeđe iz tačke I stav 3. ove odluke:

a) Sve intervencije na pokretnom naslijeđu treba vršiti stručno lice na osnovi elaborata sa detaljnim opisom trenutnog stanja i plana konzervatorsko-restauratorskih radova za svaki komad pokretnog naslijeđa posebno;

b) Sve radove na pokretnom naslijeđu odobrava federalno ministarstvo nadležno za kulturu, uz nadzor nadležne službe zaštite;

c) Iznošenje pokretnog naslijeđa iz Bosne i Hercegovine nije dozvoljeno. Izuzetno je dozvoljeno privremeno iznošenje pokretnog naslijeđa iz Bosne i Hercegovine radi prezentacije ili konzervacije, ukoliko se utvrdi da konzervatorske radove nije moguće izvršiti u Bosni i Hercegovini, odnosno ako se procijeni da se konzervacija u inozemstvu može izvršiti, kvalitetnije, brže i jeftinije;

d) Odobrenje u smislu prethodne tačke daje Komisija, ukoliko bude nedvosmisleno utvrđeno da to neće ni na koji način ugroziti nacionalni spomenik ili pokretno naslijeđe;

e) U odobrenju za privremeno iznošenje pokretnog naslijeđa iz zemlje utvrđuju se svi uvjeti pod kojima se pokretno naslijeđe može iznijeti, rok za povrat u zemlju, kao i zaduženja pojedinih organa i institucija za osiguranje tih uvjeta, a o tome se obavještava Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, nadležna služba sigurnosti, carinska služba Bosne i Hercegovine i javnost.".

(2) Dosadašnje tač. IV i V postaju tač. VI i VII.

(3) Dosadašnja tačka VI se briše.

(4) Dosadašnje tač. VII–XI postaju tač. VIII–XII.

Član 6.


Ova odluka će se nakon objave u "Službenom glasniku BiH" dostaviti nadležnom općinskom sudu radi upisa odgovarajuće zabilježbe u zemljišne knjige.

Član 7.


Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (www.kons.gov.ba).

Član 8.


Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

Član 9.


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: prof. dr. Amir Pašić, Goran Milojević i Radoje Vidović.

Broj 07.4-2.5-48/20-7
29. januara 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući Komisije
Goran Milojević, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!