Službeni glasnik BiH, broj 34/21

Na osnovu člana 39. stav 1. Zakona o komunikacijama ("Službeni glasnik BiH", br. 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12), Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, na 61. sjednici, održanoj 11.5.2021. godine, donijelo je


KODEKS


O IZMJENI KODEKSA O AUDIOVIZUELNIM MEDIJSKIM USLUGAMA I MEDIJSKIM USLUGAMA RADIJA


Član 1.


U Kodeksu o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija ("Službeni glasnik BiH", broj 3/16), u članu 25. stav (2) tačka a), riječi: "će se prikazivati između 20:00 i 06:00 sati" zamjenjuju se riječima: "mogu se prikazivati bez vremenskog ograničenja".

U stavu (5) briše se rečenica: "Najave ovih sadržaja će sadržavati grafičku oznaku koja određuje kategoriju u koju takav sadržaj spada".

Član 2.


Ovaj kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 05-02-2-1060-1/21
20. maja 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući Vijeća Agencije
Dr. sc. Nino Ćorić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!