Službeni glasnik BiH, broj 26/24

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa članom 20. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 7/01), članom 22. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Makedonije o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 8/08), članom 20. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o saradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 2/08), članom 23. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o saradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 8/11) i članom 20. Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o saradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 4/12), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 42. sjednici, održanoj 12.3.2024. godine, donijelo je


ODLUKU


O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA BOSNE I HERCEGOVINE U STALNU MJEŠOVITU KOMISIJU ZA PROVOĐENJE ZADATAKA UTVRĐENIH SPORAZUMIMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, REPUBLIKE SJEVERNE MAKEDONIJE, CRNE GORE, REPUBLIKE SLOVENIJE I REPUBLIKE SRBIJE O SARADNJI U ZAŠTITI OD PRIRODNIH I CIVILIZACIJSKIH KATASTROFA


Član 1.
(Predmet)

Ovom odlukom imenuju se predstavnici Bosne i Hercegovine u Stalnu mješovitu komisiju za provođenje zadataka utvrđenih sporazumima između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada Republike Hrvatske, Republike Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Republike Slovenije i Republike Srbije o saradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa (u daljnjem tekstu: Komisija).

Član 2.
(Sastav Komisije)

(1) U sastav Komisije imenuju se sljedeći članovi po funkciji:

a) Samir Agić, pomoćnik ministra Sektora za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, predsjednik Komisije;

b) Mlađen Božović, šef Kabineta ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, zamjenik predsjednika Komisije;

c) Milana Škipina, šefica Odsjeka za međunarodnu saradnju i unutrašnju koordinaciju Sektora za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, član;

d) Gordana Marić-Antičević, šefica Kabineta zamjenika ministra, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, član;

e) Boris Trninić, v.d. direktora Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, član;

f) Ismet Sendić, rukovodilac Federalnog operativnog centra civilne zaštite Federalne uprave civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, član;

g) Emina Adžikić Huseinagić, viša stručna saradnica za mjere zaštite i spašavanja Odsjeka za javnu sigurnost Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, član;

h) Mato Đukić, brigadir, stručni savjetnik za odbrambene i sigurnosne planove u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, član.

(2) U slučaju spriječenosti prisustva sastanku Komisije svaki član može pismeno ovlastiti zamjenskog člana da prisustvuje istom.

(3) Institucije ispred kojih dolaze članovi Komisije, u slučaju isteka mandata ili odlaska sa funkcije po bilo kojem osnovu dužni su da dostave imena članova koji će nastaviti da rade u istoj.

Član 3.
(Rad Komisije)

(1) Komisija će planirati i izvršavati zadatke predviđene bilateralnim sporazumima između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada Republike Hrvatske, Republike Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Republike Slovenije i Republike Srbije o saradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa, a prije svega rješavanja konkretnih organizacijskih i tehničkih pitanja u cilju izvršavanja zajednički postavljenih zadataka.

(2) Komisijom predsjedava predsjednik Komisije, a u slučaju njegovog odsustva zamjenik predsjednika Komisije.

(3) Komisija može da radi u punom kapacitetu bez prisustva jednog člana.

(4) Rad Komisije administrativno prati državni službenik iz Odsjeka za međunarodnu saradnju Sektora za zaštitu i spašavanje Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

(5) U slučaju iz stava (3) institucija koju član Komisije predstavlja obavezna je da predsjedniku Komisije dostavi pismenu obavijest o spriječenosti za prisustvo sastanku, kao i stavove institucije prema utvrđenom dnevnom redu sastanka.

(6) U slučaju spriječenosti prisustva sastanku svaki član Komisije ima pravo da delegira zamjenskog člana koji ne može biti niži od ranga šefa Odsjeka, o čemu pismenim putem obavještava predsjednika Komisija.

Član 4.
(Administrativna podrška)

Državni službenik koji obavlja poslove administrativne podrške ugovara sastanke Komisije sa institucijama sistema zaštite i spašavanja zemalja članica Stalne mješovite komisije za provođenje zadataka utvrđenih sporazumima između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i vlada Republike Hrvatske, Republike Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Republike Slovenije i Republike Srbije o saradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa, sačinjava zapisnik o održanom sastanku, zajedničku izjavu, a po potrebi na engleskom jeziku, te sačinjava godišnju informaciju o održanim sastancima Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Član 5.
(Izvještavanje o radu)

Komisija o postavljenim zadacima i njihovoj realizaciji iz člana 3. stav (1) ove odluke izvještavat će Vijeće ministara Bosne i Hercegovine jednom godišnje.

Član 6.
(Prestanak važenja)

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine u Stalnu mješovitu komisiju za provođenje zadataka utvrđenih sporazumima između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Hrvatske, Republike Makedonije, Crne Gore, Republike Slovenije i Republike Srbije o saradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa ("Službeni glasnik BiH", br. 07/16 i 77/17).

Član 7.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 57/24
12. marta 2024. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!