Međunarodni ugovori, broj 3/19

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 2. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 18. decembra 2019. godine, i na 2. hitnoj sjednici Doma naroda, održanoj 20. decembra 2019. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 1 NA UGOVOR O FINANSIRANJU (KORIDOR 5C, POČITELJ - BIJAČA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE, ZAKLJUČEN 29. OKTOBRA 2014. U SARAJEVU 111. NOVEMBRA 2014. U LUKSEMBURGU (FI 83975-SERAPIS 2013-0476)


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Amandmana broj 1 na Ugovor o fmansiranju (Koridor 5c, Počitelj - Bijača) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, zaključen 29. oktobra 2014. u Sarajevu i 11. novembra 2014. u Luksemburgu (Fi 83975-SERAPIS 2013-0476), potpisanog 12. septembra 2018. godine u Luksemburgu i 25. septembra 2018. godine u Sarajevu.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori".

Broj 01,02-21-1-149/19
20. decembra 2019. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Skupštine BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!