Službeni glasnik BiH, broj 69/16

Na osnovu člana 81. stav (1) Zakona o azilu ("Službeni glasnik BiH", br. 11/16 i 16/16), čl. 4. i 14. stav (1) tačka 8) Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12 i 6/13) i člana 16. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine donosi


PRAVILNIK


O AZILU


Odjeljak I - Opće odredbe

Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom propisuju se osnovni principi, procedure, izgled i sadržaj obrazaca i dokumenata koji se koriste u postupku azila kao i ostala pitanja vezana za oblast azila.

Član 2.
(Upotreba roda)

Svi izrazi u ovom Pravilniku dati u jednom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije na muškarce i na žene.

Član 3.
(Osobe zaštićene principom zabrane vraćanja - non-refoulement)

Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu BiH) odobrava zaštitu na osnovu principa zabrane vraćanja (non-refoulement) strancima:

a) koji su iskazali namjeru podnošenja zahtjeva za azil u BiH;

b) koji su podnijeli zahtjev za azil u BiH;

c) kojima je priznat izbjeglički status u BiH;

d) kojima je priznat status supsidijarne zaštite u BiH;

e) za koje je utvrđeno postojanje razloga za primjenu člana 6. stav (2) Zakona o azilu (u daljem tekstu Zakon) i

f) kojima je odobrena privremena zaštita u BiH.

Član 4.
(Isključenje primjene sankcija za nezakonit ulazak u BiH)

Pri ocjeni da li su ispunjeni uslovi iz člana 8. Zakona nadležni organ cijeni da li se osoba koja traži azil kratko zadržala u tranzitu u drugim državama i da li je mogla naći efektivnu zaštitu u prvoj zemlji ili zemljama u koje je izbjegla.

Član 5.
(Pravo na prevoditelja ili tumača)

(1) Ukoliko tražitelj azila ne razumije jezik na kojem se postupak vodi Ministarstvo će, u skladu sa članom 29. stav (1) tačka c) Zakona, omogućiti da se postupak vodi uz pomoć prevoditelja odnosno tumača na jeziku koji tražitelj azila razumije ili za koji se može osnovano pretpostaviti da ga razumije.

(2) Pravo, iz stava (1) ovog člana, biće omogućeno i osobama sa priznatim statusom izbjeglice ili supsidijarne zaštite u BiH, u postupku prestanka ili ukidanja dodijeljenog statusa.

(3) Prevoditelj odnosno tumač može biti:

a) ovlaštena službena osoba Ministarstva ili

b) sudski prevoditelj ili tumač ili

c) osoba koja je osposobljena prevoditi ili tumačiti sa jezika i na jezik koji tražitelj azila ili osoba sa dodijeljenim statusom razumije ili za koji se može osnovano pretpostaviti da ga razumije, u slučaju da nije moguće osigurati usluge sudskog prevoditelja ili tumača.

(4) Ministarstvo može s agencijama ili osobama iz stava (3) tačka b) i c) ovog člana zaključiti ugovor kojim se regulišu prevodilačke ili usluge tumača u postupku po zahtjevu za azil. Prevoditelj ili tumač moraju čuvati povjerljivost sadržaja svih razgovora u kojima sudjeluju te će u tu svrhu dati izjavu kojom se obavezuju na poštivanje povjerljivosti podataka.

Član 6.
(Stranci koji se nalaze u specijalizovanim ustanovama)

(1) Stranac koji se nalazi u imigracionom centru, pritvoru, zatvoru ili ustanovi za smještaj žrtava trgovine ljudima, putem uprave ustanove u kojoj boravi, iskazuje namjeru za podnošenje zahtjeva za azil mjesno nadležnoj organizacionoj jedinici Službe za poslove sa strancima (u daljem tekstu Služba).

(2) Garancije iz člana 29. Zakona primjenjuju se i na tražitelje azila koji borave u ustanovama iz stava 1. ovog člana.

Odjeljak II - Obrasci u postupku azila

Član 7.
(Potvrda o iskazanoj namjeri)

(1) Organizaciona jedinica Službe, u skladu sa članom 32. stav (1) Zakona, strancu koji iskaže namjeru za podnošenje zahtjeva za azil u BiH izdaje potvrdu o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil.

(2) Obrazac potvrde o iskazanoj namjeri podnošenja zahtjeva za azil je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac broj 1).

Član 8.
(Zahtjev za azil)

(1) Stranac koji je iskazao namjeru podnošenja zahtjeva za azil podnosi zahtjev za azil Ministarstvu, na način propisan članom 35. Zakona.

(2) Ovlaštena službena osoba Ministarstva popunjava obrazac zahtjeva za azil, u dva istovjetna primjerka, od kojih se jedan uručuje tražitelju azila.

(3) Obrazac zahtjeva za azil je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac broj 2).

Član 9.
(Registracija tražitelja azila)

(1) Postupak registrovanja tražitelja azila obavlja se na način propisan članom 36. Zakona. Obrazac za registraciju tražitelja azila je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac broj 3).

(2) Tražitelj azila i njegov punomoćnik imaju pristup registracionom obrazcu.

(3) Tražitelju azila se, nakon postupka registrovanja, oduzimaju sve putne isprave koje može koristiti za prelazak državne granice uz izdavanje potvrde o oduzimanju putnih isprava. Oduzete putne isprave zadržavaju se u Ministarstvu i vraćaju tražitelju azila po konačnosti odluka iz člana 41. stav (1) tačka a), e) i f) ili pravosnažnosti odluka iz člana 41. stav (1) tačka b) i c) Zakona, na lični zahtjev tražitelja azila.

(4) Obrazac potvrde o oduzimanju putnih isprava je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac broj 4).

Član 10.
(Karton tražitelja azila)

(1) Nakon obavljenih postupaka iz čl. 35. i 36. Zakona Ministarstvo tražitelju azila, kao i licima u njegovoj pratnji, izdaje karton tražitelja azila kojim se dokazuje pravo boravka na teritoriji BiH dok se o njegovom zahtjevu ne donese konačna odluka iz člana 41. stav (1) tačka a), e) i f) ili pravosnažna odluka iz člana 41. stav (1) tačka b), c) i d) Zakona.

(2) Karton tražitelja azila se izdaje na rok do tri mjeseca uz mogućnost produženja. Produženje važnosti kartona tražitelja azila vrši se na način propisan članom 69. stav (4) Zakona osim u slučaju kada je tražitelj azila smješten u Centar za prihvat i smještaj tražitelja azila kada produženje vrši Ministarstvo, po službenoj dužnosti.

(3) Kartonom se ne potvrđuje nužno identitet tražitelja azila. Službena osoba Ministarstva na kartonu navodi na osnovu čega su uzeti podaci o nosiocu kartona. Ukoliko identitet tražitelja azila nije utvrđen na osnovu identifikacionog dokumenta na kartonu se navodi da su podaci uzeti na osnovu izjave tražitelja azila.

(4) U skladu sa članom 69. stav (5) Zakona na kartonu tražitelja azila se navodi činjenica ograničenja kretanja, ukoliko je tražitelju azila privremeno ograničeno kretanje izvan određenog mjesta.

(5) Karton tražitelja azila je žute boje, dimenzija (125±0,75) mm x (88±0,75) mm. Obrazac kartona tražitelja azila je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac broj 5).

Član 11.
(Dosije/spis)

(1) Nakon obavljenih postupaka iz čl. 35. i 36. Zakona u Ministarstvu se formira službeni dosije/spis tražitelja azila. Dosije/spis tražitelja azila sadrži odluke, dokaze, obrasce i podatke prikupljene tokom postupka po zahtjevu za azil.

(2) Izvorna verzija službenog dosijea/spisa se formira od dokumenata i dokaza prikupljenih u postupku zaprimanja zahtjeva za azil dok elektronska verzija službenog dosijea /spisa sadrži podatke iz popunjenih obrazaca u toku postupka po zahtjevu za azil.

Odjeljak III - Postupak rješavanja po zahtjevu za azil i odluke

Član 12.
(Postupak po zahtjevu za azil)

(1)Postupak azila pokreće se podnošenjem zahtjeva za azil Ministarstvu, u skladu sa članom 35. stav (1) Zakona. Ministarstvo razmatra zahtjev za azil i donosi odluku.

(2) U postupku po zahtjevu za azil utvrđuje se da li tražitelj azila ispunjava uslove za dodjelu izbjegličkog statusa ili statusa supsidijarne zaštite, u skladu sa čl. 19. i 22. Zakona.

(3) Ukoliko je tražitelj azila isključen iz azila u postupku po zahtjevu za azil utvrđuje se postojanje uslova iz člana 6. stav (2) Zakona.

Član 13.
(Intervju sa tražiteljem azila)

(1) U skladu sa članom 39. stav (1) Zakona, Ministarstvo će sa svim punoljetnim tražiteljima azila, pojedinačno i u povjerljivom okruženju, obaviti jedan ili više intervjua. Ukoliko tražitelj azila boravi u imigracionom centru, pritvoru, zatvoru ili ustanovi za smještaj žrtava trgovine ljudima intervju će se obaviti u ustanovi u kojoj se tražitelj azila nalazi.

(2) Službeno lice Ministarstva će tokom postupka voditi računa o kulturološkom porijeklu tražitelja azila i sa posebnom pažnjom postupati sa ranjivim kategorijama navedenim u članu 29. stav (3) Zakona.

(3) Ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 40. stav (3) Zakona ovlaštena službena osoba Ministarstva primijeniti će princip in dubio pro reo, prilikom donošenja odluke po zahtjevu za azil.

(4) Registracija tražitelja azila i intervju mogu se obaviti istog dana ukoliko postoje indicije da se radi o ubrzanom postupku, iz člana 45. Zakona.

Član 14.
(Odluka)

(1) Kada se zahtjev za azil zasniva na istim činjenicama Ministarstvo može donijeti jedinstvenu odluku koja uključuje sve osobe koje su obuhvaćene zahtjevom.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana ukoliko bi donošenje jedinstvene odluke dovelo do otkrivanja okolnosti vezanih za tražitelja azila, a što bi moglo ugroziti njegove interese, posebno u slučajevima koji uključuju progon koji se temelji na polu, polnom opredjeljenju, polnom identitetu ili starosti, Ministarstvo donosi pojedinačnu odluku za tražitelje azila na koga se te okolnosti odnose.

Član 15.
(Odobravanje supsidijarne zaštite)

U skladu sa članom 43. stav (2) a u vezi sa članom 51. stav (2) Zakona supsidijarna zaštita odobrava se na godinu dana, od dana pravosnažnosti rješenja kojim je odobrena supsidijarna zaštita.

Član 16.
(Odluka kod zabrane vraćanje)

U slučaju donošenja rješenja iz člana 41. stav (1) tačka d) Zakona Ministarstvo će poučiti stranca da je dužan, odmah po pravosnažnosti rješenja, podnijeti zahtjev za ostanak u BiH Službi.

Član 17.
(Podnošenje novog zahtjeva za azil)

Ukoliko prilikom podnošenja novog zahtjeva za azil tražitelj azila iznese nove činjenice i okolnosti ovlaštena službena osoba Ministarstva zakazuje intervju kako bi se utvrdilo da li nove činjenice i okolnosti mogu uticati na osnovanost zahtjeva.

Član 18.
(Odluka u postupcima prestanka ili ukidanja azila)

(1) Postupak prestanka ili ukidanja azila pokreće se po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke.

(2) Ukoliko se u postupku iz stava (1) ovog člana utvrdi da se nisu stekli uslovi za prestanak ili ukidanje azila, iz člana 52. i 53. Zakona, Ministarstvo donosi zaključak o obustavi postupka.

(3) Zaključak iz stava (2) ovog člana je konačan. Protiv njega se može pokrenuti upravni spor pred Sudom BiH u roku od 8 dana od dana prijema zaključka. Tužba ne odgađa izvršenje zaključka. Sud BiH odluku po tužbi donosi u roku od 30 dana od dana prijema tužbe.

Odjeljak IV - Identifikacioni dokumenti

Član 19.
(Lica koja ostvaruju pravo na identifikacioni dokument)

(1) Stranac kojem je priznat izbjeglički status, konačnom odlukom iz člana 41. stav (1) tačka a) Zakona, ostvaruje pravo na izbjeglički karton.

(2) Stranac kojem je priznat status supsidijarne zaštite, pravosnažnom odlukom iz člana 41. stav (1) tačka b) ili konačnom odlukom iz člana 43. stav (5) Zakona, ostvaruje pravo na karton o supsidijarnoj zaštiti.

Član 20.
(Zahtjev za izdavanje ili zamjenu identifikacionog dokumenta)

(1) Ministarstvo, u skladu sa članom 72. stav (1) Zakona, podnosi zahtjev za određivanje i dodjeljivanje jedinstvenog matičnog broja (u daljem tekstu JMB) priznatoj izbjeglici Ministarstvu civilnih poslova BiH, na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac broj 6).

(2) U skladu sa čl. 73. stav (2) i 74. Zakona zahtjev za izdavanje ili zamjenu izbjegličkog kartona ili kartona o supsidijarnoj zaštiti, Ministarstvu podnosi stranac lično, odnosno staratelj, punomoćnik ili zakonski zastupnik stranca kojem se karton treba izdati ili zamijeniti.

(3) Obrazac zahtjeva za izdavanje odnosno zamjenu izbjegličkog kartona je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac broj 7).

(4) Obrazac zahtjeva za izdavanje odnosno zamjenu kartona o supsidijarnoj zaštiti je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac broj 8).

(5) Ministarstvo personalizuje izbjeglički karton, koji je bijele boje, veličine (125±0,75) mm x (88±0,75) mm, ima najmanje tri elementa zaštite i isti uručuje lično izbjeglici, odnosno staratelju, zakonskom zastupniku ili punomoćniku izbjeglice. Izbjeglički karton je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac broj 9).

(6) Ministarstvo personalizuje karton o supsidijarnoj zaštiti, koji je bijele boje, veličine (125±0,75) mm x (88±0,75) mm, ima najmanje tri elementa zaštite i isti uručuje lično licu sa priznatim statusom supsidijarne zaštite, odnosno staratelju, zakonskom zastupniku ili punomoćniku lica sa priznatim statusom supsidijarne zaštite. Karton o supsidijarnoj zaštiti je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac broj 10).

(7) U slučaju ukidanja ili prestanka dodijeljenog statusa nosilac kartona dužan je vratiti karton Ministarstvu, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti odluke. Ministarstvo poništava karton.

Odjeljak V - Prelazne i završne odredbe

Član 21.
(Priznati azil ili privremena zaštita)

Lica kojima je priznat izbjeglički status ili status supsidijarne zaštite ili im je odobrena privremena zaštita u BiH, prije stupanja na snagu Zakona, nastavljaju uživati dodijeljeni status.

Član 22.
(Tumačenje propisa)

Ministarstvo je nadležno za tumačenje odredbi ovog Pravilnika.

Član 23.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 07-02-2-6132/16
05. septembra 2016. godine
Sarajevo


Ministar
Dragan Mektić, s. r.