Međunarodni ugovori, broj 2/18

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 36. sjednici Doma naroda, održanoj 20. februara 2018. godine, i na 58. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 7. marta 2018. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJUINTERREG V-B JADRANSKO-JONSKOG PROGRAMA TRANSNACIONALNE SARADNJE CCI 2014TC16M4TN002 IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA, BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE, I ITALIJE, KOJU PREDSTAVLJA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, UPRAVLJAČKO TIJELO ZA INTERREG V-B JADRANSKO-JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SARADNJE (ADRION)


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju Interreg V-B Jadransko-jonskog programa transnacionalne saradnje CCI 2014TC16M4TN002 između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, i Italije, koju predstavlja Regione Emilia-Romagna, upravljačko tijelo za Interreg V-B Jadransko-jonski program transnacionalne saradnje (ADRION), potpisanog 27. oktobra 2017. godine u Sarajevu.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori".

Broj 01,02-05-2-332/18
7. marta 2018, godine
Sarajevo
Predsjedavajuća
Predstavničkog doma•
Parlamentarne skupštine BiH
Borjana Krišto, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Mr. Ognjen Tadić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!