Međunarodni ugovori, broj 2/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-2921/17 od 31. januara 2018. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 44. redovnoj sjednici, održanoj 15. februara 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU I PROJEKTU IZMEĐU KfW-a, FRANKFURT NA MAJNI ("KfW") I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA ("ZAJMOPRIMAC") I REPUBLIKE SRPSKE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I ELEKTROPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE (ERS) ("AGENCIJA ZA IZVRŠENJE PROJEKTA") U IZNOSU OD 60.000.000,00 EURA - VJETROPARK HRGUD


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum o zajmu i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni ("KfW") i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora ("Zajmoprimac") i Republike Srpske, koju predstavlja Ministarstvo finansija i Elektroprivrede Republike Srpske (ERS) ("Agencija za izvršenje projekta") u iznosu od 60.000.000,00 eura - Vjetropark Hrgud, potpisan 8. novembra 2017. godine u Sarajevu i 9. novembra 2017. godine u Banjoj Luci, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" - Međunarodni ugovori na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-541-19/18
15. februara 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Dr. Dragan Čović, s. r.
SPORAZUM
O ZAJMU I PROJEKTU


PREAMBULA


Ovaj sporazum se temelji na sporazumu sklopljenom 25. 09. 2013. godine između Vlade Savezne Republike Njemačke i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o finansijskoj saradnji 2010 i sporazumu sklopljenom 26. 05. 2015. godine između Vlade Savezne Republike Njemačke i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o finansijskoj saradnji 2012 ("Vladini sporazumi").
KfW će refinansirati Zajam odobren u skladu s uslovima ovog sporazuma subvencioniranjem kamata niskokamatnim budžetskim sredstvima koje Savezna Republika Njemačka osigurava za projekte koji zadovoljavaju kriterije razvojne politike. U skladu s uslovima OECD-a koji su na snazi na dan potpisivanja Sporazuma, Zajam se prepoznaje kao Službena razvojna pomoć (ODA).
Pod uslovom i na temelju činjenice da Savezna Republika Njemačka da garanciju za Zajam, KfW će odobriti Zajam u skladu s uslovima i odredbama ovog sporazuma o zajmu i projektu ("Sporazum").
1. Zajam
1.1 Iznos. KfW će odobriti Zajmoprimcu Zajam u ukupnom iznosu koji neće prelaziti 60.000.000,00 ("Zajam").
1.2 Namjena. Zajmoprimac putem Republike Srpske usmjerava sredstva Zajma Agenciji za izvršenje projekta u skladu s uslovima i odredbama definiranim u članu 2. ovog sporazuma. Agencija za izvršenje projekta će koristiti Zajam isključivo za finansiranje izgradnje vjetroparka u Hrgudu kapaciteta od oko 48 MW koji će biti priključen na elektromrežu Bosne i Hercegovine ("Projekat"). Agencija za izvršenje projekta i KfW će zasebnim sporazumom definirati detalje Projekta i koje će se robe i usluge finansirati sredstvima Zajma ("Zasebni sporazum").
1.3 Porezi, pristojbe, carine. Porezi i ostale javne pristojbe, kao ni carine, neće se finansirati sredstvima Zajma.
2. Usmjeravanje sredstava Zajma
2.1 Supsidijarni sporazumi. Zajmoprimac putem Republike Srpske usmjerava sredstva Zajma Agenciji za izvršenje projekta u skladu sa supsidijarnim sporazumima i pod uslovima i odredbama definiranim u članovima 5.1 i 6.1 ovog sporazuma (zasebno i zajednički u daljnjem tekstu "Supsidijarni sporazumi"). Kursni rizik (ako postoji) snosi Agencija za izvršenje projekta.
2.2 Ovjereni prijevod. Prije prve isplate sredstava Zajma, Zajmoprimac KfW-u šalje ovjeren prijevod Supsidijarnih sporazuma definiranih u članu 2.1. na engleski ili njemački jezik.
2.3 Zajednička i pojedinačna odgovornost. Agencija za izvršenje projekta i Zajmoprimac će zajednički i pojedinačno odgovarati KfW-u za obaveze plaćanja i sve druge obaveze u skladu s ovim sporazumom.
3. Isplata
3.1 Zahtijevanje isplata. Čim svi preduslovi za isplatu u skladu s članom 3.3 ovog sporazuma budu ispunjeni, KfW će isplatiti Zajam u skladu s napredovanjem Projekta i na zahtjev Agencije za izvršenje projekta, pod uslovom da, u skladu s članom 12.1, sve zahtjeve za isplatu potpišu Agencija za izvršenje projekta i Zajmoprimac koji je zadužen za dostavljanje zahtjeva KfW-u.
Isplate će se vršiti u skladu s planom isplate utvrđenom u Dodatku 1. ovom sporazumu. KfW će vršiti isplate samo do najvećih iznosa određenih za svako polugodište. U mjeri u kojoj Agencija za izvršenje projekta zahtijeva isplatu manjih iznosa u jednom polugodištu, neisplaćeni iznosi mogu se zahtijevati u bilo kojem narednom polugodištu. S izuzetkom posljednje isplate, KfW nije obavezan isplatiti iznose manje od 250.000,00 EUR.
3.2 Rok za zahtijevanje isplate. KfW ima pravo da odbije izvršiti isplate nakon 15. 11. 2021. godine.
3.3. Preduslovi za isplatu. KfW je obavezan izvršiti isplate u skladu s ovim sporazumom samo ako su sljedeći preduslovi ispunjeni na način koji zadovoljava KfW i formom i sadržajem:
a) Zajmoprimac i Agencija za izvršenje projekta su, na zadovoljstvo KfW-a, dostavljanjem svojih pravnih mišljenja čiji je sadržaj definiran u obrascu u Dodatku 2, odnosno Dodatku 3. ovog sporazuma, kao i dostavljanjem ovjerenih kopija (svaka sa službenim prijevodom na jezik ovog sporazuma) svih dokumenata na koje se ta pravna mišljenja odnose i kojima se potvrđuje da je Sporazum zakonski valjan i primjenjiv, a naročito da su:
(i) Zajmoprimac i Agencija za izvršenje projekta zadovoljili sve uslove definirane njihovim ustavnim zakonima i drugim važećim propisima za valjano preuzimanje obaveza u skladu s ovim sporazumom, i
(ii) KfW je oslobođen plaćanja svih poreza na dohodak od kamata, kao i svih poreza, provizija i sličnih troškova u Bosni i Hercegovini prilikom odobravanja Zajma;
b) KfW posjeduje originalni primjerak ovog sporazuma, koji je potpisan i koji je pravno obavezujući;
c) KfW je primio primjerke potpisa spomenute u članu 12. ovog sporazuma;
d) Garancija Savezne Republike Njemačke spomenuta u članu 8. je na snazi bez ikakvih ograničenja;
e) Zajmoprimac je platio naknadu za upravljanje spomenutu u članu 4.2 ovog sporazuma;
f) ne postoji razlog za raskid niti je došlo do slučaja koji bi predstavljao razlog za raskid na temelju obavještenja, isteka, utvrđivanja ili ispunjenja uslova (mogući razlog za raskid);
g) nisu nastale nikakve neuobičajene okolnosti koje narušavaju ili ozbiljno ugrožavaju provedbu, funkcioniranje ili namjenu Projekta, ili izvršavanje obaveza plaćanja prema ovom sporazumu preuzetih od strane Zajmoprimca u okviru ovog sporazuma; i
h) KfW je primio posljednje finansijske izvještaje Agencije za izvršenje projekta i pisani izvještaj Agencije za izvršenje projekta koja detaljno, oblikom i sadržajem, na zadovoljstvo KfW-a, dokazuje da Agencija za izvršenje projekta poštuje finansijske omjere definirane u Zasebnomsporazumu ("Finansijski omjeri"), uključujući temelj za obračun finansijskih omjera Agencije za izvršenje projekta.
KfW ima pravo prije bilo koje isplate sredstava Zajma zahtijevati dostavljanje dodatnih dokumenata i dokaza koje smatra potrebnim kako bi utvrdio ispunjenje preduslova za isplate navedene u ovom dijelu.
3.4 Detalji procedure isplate. Agencija za izvršenje projekta i KfW će utvrditi detalje procedure isplate u Zasebnom sporazumu, a dokaze koje Agencija za izvršenje projekta mora osigurati kako bi dokazala da su traženi iznosi Zajma korišteni za dogovorenu namjenu.
3.5 Pravo na otkazivanje isplata. Zavisno od ispunjavanja obaveza u skladu s članom 11. ovog sporazuma, Zajmoprimac se može odreći isplate neisplaćenih iznosa Zajma uz prethodno odobrenje KfW-a i uz plaćanje Naknade za neprihvaćanje u skladu s onim što je definirano u članu 3.6 ovog sporazuma.
3.6 Naknada za neprihvaćanje. Ako Zajmoprimac otkaže isplatu iznosa Zajma u skladu s članom 3.5 ovog sporazuma, ili ako taj iznos nije isplaćen do roka navedenog u članu 3.2 ovog sporazuma zbog razloga za koje KfW ne može biti odgovoran, Zajmoprimac neodložno, na zahtjev KfW-a, plaća KfW-u iznos koji je potreban kako bi KfW-u nadoknadio sve gubitke, izdatke ili troškove koje je KfW pretrpio zbog neprihvaćanja otkazanog iznosa Zajma ("Naknada za neprihvaćanje"). KfW će obračunati iznos Naknade za neprihvaćanje i o tome obavijestiti Zajmoprimca.
4. Naknade
4.1 Naknada za preuzimanje obaveze. Zajmoprimac će platiti nepovratnu naknadu za preuzimanje obaveze u iznosu od 0,25 % godišnje ("Naknada za preuzimanje obaveze") na neisplaćene iznose Zajma.
Naknada za preuzimanje obaveze dospijeva polugodišnje, unazad, 15. 05. i 15. 11. svake godine (svaki "Datum plaćanja" kako je definirano u članu 5.3 ovog sporazuma), a prvi put na Datum plaćanja nakon dana stupanja na snagu ovog sporazuma, u skladu s članom 14.10 ovog sporazuma.
Naknada za preuzimanje bit će zaračunata za period koji počinje ili (i) istekom tromjesečnog perioda od stupanja na snagu ovog sporazuma u skladu s članom 14.10, ili (ii) istekom devetomjesečnog perioda od potpisivanja Sporazuma, koji traje do datuma isplate Zajma u potpunosti, ili, ako je prihvatljiv, do datuma konačnog prestanka isplata iz Zajma.
4.2 Naknada za upravljanje. Zajmoprimac KfW-u plaća nepovratnu jednokratnu paušalnu naknadu za upravljanje u visini od 0,5 % iznosa Zajma izjavljenog u članu 1.1 ovog sporazuma ("Naknada za upravljanje"). Naknada za upravljanje je naplativa (i) prije prve isplate ili (ii) nakon isteka tri mjeseca od stupanja na snagu Sporazuma u skladu s članom 14.10 ovog sporazuma. Naknada za upravljanje dospijeva za plaćanje odmah nakon potpisivanja Sporazuma nezavisno od toga da li je Zajam isplaćen u cijelosti, djelimično ili nikako.
5. Kamate
Zajmoprimac KfW-u plaća kamate kako slijedi:
5.1 Kamate (Fiksna kamatna stopa koja se plaća pri isplati Zajma). Zajmoprimac će platiti kamate na Zajam sukladno sljedećim odredbama:
a) Kamatna stopa. Zajmoprimac će platiti kamate na svaki iznos isplaćen iz Zajma po stopi ("Fiksnoj kamatnoj stopi") koju KfW utvrđuje u roku od dva Bankarska dana (kao što je definirano u članu 14.1 ovog sporazuma) prije isplate odnosnog iznosa iz Zajma i koje će se sastojati od:
(i) Zamjenske stope koja se utvrđuje na temelju Reutersove stranice "ICAPEURO" ili, ako ova stranica ne sadrži potrebne podatke ili joj se ne može pristupiti, na temelju Bloombergove stranice "ICAE" (ili na temelju neke druge stranice koja zamjenjuje navedenu Reutersovu ili Bloombergovu stranicu). Ako nijedna od dvije navedene stranice na sadrži potrebne podatke ili su podaci nedostupni, KfW će utvrditi ovu stopu na temelju vlastitih efektivnih troškova finansiranja na euro tržištima kapitala, za dospijeća koja, što je više moguće, odgovaraju odnosnim fiksnim kamatnim periodima,
(ii) plus marža u iznosu od 1,16 % godišnje kojom se u obzir uzimaju bespovratna sredstva koja je osigurala Vlada Savezne Republike Njemačke.
Ako je kamatna stopa izračunata u skladu s gore navedenim manja od 0 %, fiksna kamatna stopa će biti 0 %. Tako utvrđena kamatna stopa primjenjivat će se do posljednje rate otplate koja je primljena u skladu s planom otplate definiranom u članu 6.1 ovog sporazuma.
b) Konsolidacija. Ako se iz Zajma izvrši više od jedne isplate, KfW će konsolidirati kamatne stope utvrđene za svaki iznos Zajma u jedinstvenu kamatnu stopu nakon svake isplate. Ova konsolidirana fiksna kamatna stopa odgovarat će ponderiranom prosjeku individualnih kamatnih stopa, zaokruženom na 1/10,000 jednog postotnog boda ako je prva izostavljena decimala niža od 5, ili zaokruženom na 1/10,000 jednog postotka ako je prva decimala jednaka ili veća od 5, i bit će temelj za daljnje obračune kamata od datuma svake isplate do sljedeće isplate. Ako u bilo kojem trenutku, prema mišljenju KfW-a tako konsolidirana Fiksna kamatna stopa bude veća od one potrebne za prepoznavanje Zajma kao Službene razvojne pomoći (ODA), KfW može jednostrano sniziti konsolidiranu fiksnu kamatnu stopu. Nakon isplate svih sredstava Zajma, prosječna kamatna stopa utvrđena u skladu s ovim dijelom isplaćivat će se do primitka posljednje rate otplate u skladu s planom otplate definiranim u članu 6.1 ovog sporazuma.
c) Obavještenje o kamatnoj stopi. KfW će bez odlaganja i odmah po utvrđivanju stope obavijestiti Zajmoprimca o visini Fiksne kamatne stope definirane u skladu s članom 5.1 a) ovog sporazuma. KfW će obavijestiti Zajmoprimca o kamatnoj stopi konsolidiranoj u skladu s članom
5.1 b) ovog sporazuma na sljedeći Datum isplate (kako je definirano u članu 5.3 ovog sporazuma).
5.2 Obračun kamate. Kamate na isplaćeni dio Zajma bit će zaračunate od datuma (ne uključujući) na koji je odnosni iznos Zajma isplaćen s računa Zajmoprimca za Zajam kod KfW banke, do datuma (uključujući) na koji su odnosne isplate uplaćene na račun KfW-a definiran u članu 7.3 ovog sporazuma. Kamate će biti obračunate u skladu s članom 7.1 Sporazuma.
5.3 Datumi plaćanja. Kamate će dospijevati unatrag na datume plaćanja definirane u daljnjem tekstu (svaki "Datum plaćanja"):
a) prije datuma dospijeća za prve rate otplate, 15. 05. i 15. 11. svake godine, a prvi put na Datum plaćanja nakon dana na koji ovaj sporazum stupi na snagu u skladu s članom 14.10;
b) na datum dospijeća prve rate otplate u skladu s članom 6.1 ovog sporazuma, uz tu ratu;
c) nakon toga, na datume dospijeća rata otplate u skladu s članom 6.1 ovog sporazuma.
6. Otplata i prijevremena otplata
6.1 Plan otplate. Zajmoprimac će Zajam otplatiti kako slijedi:

Rata

Datum

Iznos rate otplate u EUR

1

15. novembar 2021.

2.608.695,65

2

15. maj 2022.

2.608.695,65

3

15. novembar 2022.

2.608.695,65

4

15. maj 2023.

2.608.695,65

5

15. novembar 2023.

2.608.695,65

6

15. maj 2024.

2.608.695,65

7

15. novembar 2024.

2.608.695,65

8

15. maj 2025.

2.608.695,65

9

15. novembar 2025.

2.608.695,65

10

15. maj 2026.

2.608.695,65

11

15. novembar 2026.

2.608.695,65

12

15. maj 2027.

2.608.695,65

13

15. novembar 2027.

2.608.695,65

14

15. maj 2028.

2.608.695,65

15

15. novembar 2028.

2.608.695,65

16

15. maj 2029.

2.608.695,65

17

15. novembar 2029.

2.608.695,65

18

15. maj 2030.

2.608.695,65

19

15. novembar 2030.

2.608.695,65

20

15. maj 2031.

2.608.695,65

21

15. novembar 2031.

2.608.695,65

22

15. maj 2032.

2.608.695,65

23

15. novembar 2032.

2.608.695,70

 


6.2 Neisplaćeni iznosi zajma. Neisplaćeni iznosi zajma poravnat će se s odnosnom posljednjom ratom otplate u skladu s planom otplate definiranim u članu 6.1 ovog sporazuma, osim ako KfW odabere drugu mogućnost u zasebnim slučajevima.
6.3 Otplate u slučaju nepotpune isplate. Ako rata otplate dospijeva prije potpune isplate sredstava Zajma, ovo neće utjecati na plan otplate u skladu članom 6.1 Sporazuma sve dok je iznos rate otplate, koja dospijeva u skladu s planom otplate, niži od iznosa koji je isplaćen ali još nije otplaćen ("Neotplaćeni iznos zajma"). Ako je rata otplate koja dospijeva u skladu s članom 6.1 veća od Neotplaćenog iznosa zajma, ta rata otplate se smanjuje na nivo Neotplaćenog iznosa zajma, a razlika se podjednako alocira na rate otplate koje još nisu otplaćene. Prilikom izračunavanja Neotplaćenog iznosa zajma KfW zadržava pravo da razmotri isplate sredstava Zajma koje su izvršene u periodu od 45 dana ili manje prije Datuma plaćanja kako bi utvrdio Neotplaćeni iznos zajma samo za naredni Datum isplate.
6.4 Prijevremena otplata. Na prijevremenu otplatu primjenjivat će se sljedeće:
a) Pravo na prijevremenu otplatu. Zavisno od stavova 6.4 b) do 6.4 e) ovog sporazuma, Zajmoprimac ima pravo otplatiti iznose Zajma prije planiranog datuma dospijeća ako je iznos prijevremene otplate najmanje jednak iznosu rate otplate u skladu s članom 6.1 ovog sporazuma.
b) Obavještenje. Prijevremena otplata iznosa Zajma u skladu s članom 6.4 a) ovog sporazuma zavisi od obavještenja o prijevremenoj otplati koju Zajmoprimac uputi KfW-u najkasnije petnaest Bankarskih dana prije planiranog datuma prijevremene otplate. Takvo obavještenje je neopozivo; u njemu moraju biti definirani datum na koji će se prijevremena otplata izvršiti i iznos prijevremene otplate. Obavještenje o prijevremenoj otplati obavezuje Zajmoprimca da KfW-u plati izjavljeni iznos na izjavljeni datum.
c) Naknada za prijevremenu otplatu. Ako Zajmoprimac prijevremeno otplati iznos Zajma uz fiksnu kamatnu stopu, Zajmoprimac će odmah, na zahtjev KfW-a, platiti iznos koji je potreban za nadoknadu svih gubitaka, izdataka i troškova koje je KfW pretrpio kao rezultat te prijevremene otplate. KfW će ustanoviti iznos Naknade za prijevremenu otplatu i o tome obavijestiti Zajmoprimca. Na zahtjev Zajmoprimca KfW će Zajmoprimca obavijestiti o mogućem iznosu Naknade za prijevremenu otplatu prije traženog neopozivog obavještenja o prijevremenoj otplati u skladu s članom 6.4 b) ovog sporazuma.
d) Dospjeli iznosi. Uz prijevremenu otplatu u skladu s članom 6.4 a) ovog sporazuma, Zajmoprimac će platiti sljedeće iznose:
(i) Naknadu za prijevremenu otplatu kao rezultat prijevremene otplate u skladu s članom 6.4 c) ovog sporazuma, i
(ii) sve pripadajuće kamate na prijevremeno otplaćeni iznos Zajma i sve druge neotplaćene iznose u skladu s ovim sporazumom koji su obračunati do datuma prijevremene otplate.
e) Poravnanje. Član 6.2 ovog sporazuma primjenjivat će se mutatis mutandis na poravnanje iznosa prijevremene otplate.
6.5 Revidirani plan otplate. U slučaju primjene člana 6.3 ili člana 6.4 ovog sporazuma, KfW će Zajmoprimcu poslati revidirani plan otplate koji će postati sastavni dio ovog sporazuma i koji će zamijeniti plan otplate koji je na snazi u tom trenutku.
7. Obračuni i plaćanja općenito
7.1 Obračun. Kamate, Naknada za preuzimanje obaveza, zatezne kamate sukladno članu 7.5 ovog sporazuma, paušalne naknade u slučaju dugovanih iznosa u skladu s članom 7.6 ovog sporazuma, Naknada za neprihvaćanje i Naknada za prijevremenu otplatu bit će obračunate na temelju godine od 360 dana i mjeseca od 30 dana.
7.2 Datum dospijeća. Ako plaćanje koje treba izvršiti u vezi s ovim sporazumom dospijeva na datum koji nije Bankarski dan, Zajmoprimac takvo plaćanje mora izvršiti na sljedeći Bankarski dan. Ako sljedeći Bankarski dan pada u sljedećem kalendarskom mjesecu, odnosna isplata mora biti izvršena na posljednji Bankarski dan tekućeg kalendarskog mjeseca.
7.3 Broj računa, vrijeme uplate. Zajmoprimac će biti oslobođen obaveza u vezi s ovim sporazumom ako, i u mjeri u kojoj su odnosni iznosi uplaćeni KfW-u na raspolaganju KfW-u bez ikakvih odbitaka, u EUR, najkasnije u 10:00 sati u Frankfurtu na Majni, Savezna Republika Njemačka, broj IBAN DE 435002040031 19933665, pri čemu je datum dospijeća dodatna referenca ("Ref. YYYYMMDD").
7.4 Protupotraživanja Zajmoprimca. Zajmoprimac nema pravo uživati nikakva prava zadržavanja ili poravnanja ili usporedivih prava u smislu obaveza plaćanja prema ovom sporazumu, osim ako su takva prava prepoznata konačnom presudom ili ako im se KfW ne usprotivi.
7.5 Zatezne kamate. Ako bilo koja rata otplate ili prijevremene otplate Zajma sukladno članu 6.4 ovog sporazuma nije na raspolaganju KfW-u u vrijeme dospijeća, KfW može, bez prethodnog podsjećanja, naplatiti zateznu kamatu po stopi od 200 baznih bodova iznad godišnje kamatne stope definirane u članu 5.1 ovog sporazuma, za period koji započinje na datum dospijeća i završava na datum na koji je takva uplata uplaćena na račun KfW-a definiran u članu 7.3 ovog sporazuma. Takve zatezne kamate moraju biti plaćene odmah na prvi zahtjev KfW-a.
7.6 Paušalna nadoknada. KfW može, prije prethodnog podsjećanja, zahtijevati paušalnu nadoknadu za zakašnjele iznose (s iznimkom rata otplate i prijevremene otplate, spomenute u članu 7.5 ovog sporazuma), od datuma dospijeća do datuma plaćanja, po stopi od 200 baznih bodova godišnje iznad kamatne stope u skladu s članom 5.1 ovog sporazuma. Paušalna nadoknada mora biti plaćena na prvi zahtjev KfW-a. Zajmoprimac može dokazati da nikakve štete nisu nastale ili da su manje od paušalne kompenzacije.
7.7 Poravnanje. KfW ima pravo poravnati isplate koje primi s plaćanjima koja su dospjela u skladu s ovim sporazumom ili u skladu s drugim sporazumima o zajmu koji su zaključeni između KfW-a i Zajmoprimca.
7.8 Obračuni KfW-a. Pod uslovom da ne postoji očigledna greška, vrijednosti koje obračuna KfW i obračuni dospjelih iznosa koje izvrši KfW u vezi s ovim sporazumom, čine prima-facie dokaz (Anscheinsbeweis).
8. Garancija Savezne Republike Njemačke
Prije prve isplate, Savezna Republika Njemačka će osigurati potraživanja KfW-a prema ovom sporazumu.
9. Troškovi i javne pristojbe
9.1 Zabrana odbitaka ili zadržavanja. Zajmoprimac će sve isplate sukladno ovom sporazumu izvršavati bez ikakvih odbitaka na ime poreza, drugih javnih pristojbi ili drugih troškova. U slučaju da je Zajmoprimac na temelju zakona ili drugih propisa dužan izvršiti odbitak ili zadržavanje prilikom isplate, iznos plaćanja koje Zajmoprimac izvrši mora biti uvećan za iznos koji je neophodan kako bi nakon odbijanja poreza i troškova KfW primio cjelokupne iznose dospjele sukladno ovom sporazumu.
9.2 Troškovi. Zajmoprimac će snositi sve troškove nastale u vezi s isplatom i otplatom Zajma, a naročito troškove novčanih doznaka i troškove prijenosa (uključujući provizije za konverziju), kao i sve troškove nastale u vezi s održavanjem i provođenjem ovog sporazuma te svom drugom dokumentacijom u vezi s ovim sporazumom, kao i s pravima koja rezultiraju iz ovog sporazuma.
9.3 Porezi i druge pristojbe. Zajmoprimac će snositi sve troškove poreza i druge pristojbe nastale izvan Savezne Republike Njemačke u vezi sa zaključenjem i izvršenjem ovog sporazuma. U slučaju da bilo koji takav porez ili pristojba nastane unutar Savezne Republike Njemačke, Zajmoprimac će ih platiti samo u mjeri u kojoj su ti troškovi nastali na inicijativu Zajmoprimca. Ako KfW unaprijed plati takve poreze ili pristojbe, Zajmoprimac te troškove nadoknađuje bez odlaganja, na zahtjev KfW-a i na KfW-ov račun definiran u članu 7.3 ili na drugi račun koji definira KfW.
9.4 Povećani troškovi. Zajmoprimac bez odlaganja, na zahtjev KfW-a refundira KfW-u sve Povećane troškove (kao što je definirano u daljnjem tekstu) koji su nastali u vezi sa Zajmom, kao rezultat:
(i) bilo kakve promjene u zakonskim uslovima koje KfW mora ispuniti ili u tumačenju ili primjeni tih odredbi nakon zaključenja ovog sporazuma, ili
(ii) ispunjavanja zahtjeva Centralne banke, tijela za nadzor bankarskog ili tržišta kapitala ili finansijskog ili bilo kojeg drugog tijela, koji su stupili na snagu nakon zaključivanja ovog sporazuma.
"Povećani troškovi" su:
(i) dodatni ili povećani troškovi KfW-a,
(ii) smanjenje prinosa na vlasnički kapital, ili
(iii) smanjenje iznosa koji Zajmoprimac duguje KfW-u,
pod uslovom da su ovi troškovi i smanjenja nastali u vezi sa Zajmom. Porezi koji se ubiru u Njemačkoj na dobit ili zaradu KfW-a ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja iznosa Povećanih troškova.
KfW će obavijestiti Zajmoprimca o iznosu i razlogu Povećanih troškova, te će na zahtjev Zajmoprimca podnijeti dovoljno detaljan obračun iznosa koji mora biti refundiran.
10. Posebne obaveze
10.1 Obaveze Agencije za izvršenje projekta koje se odnose na projekat. Agencija za izvršenje projekta će:
a) pripremiti, provesti, voditi i održavati Projekat u skladu s ispravnim finansijskim i tehničkim praksama i suštinski u skladu s konceptom Projekta koji su dogovorili Agencija za izvršenje projekta i KfW;
b) dodijeliti poslove pripremanja i nadzora nad građevinskim radovima u okviru Projekta nezavisnim, kvalificiranim inženjerima ili konsultantima, a provedbu Projekta kvalificiranim društvima;
c) dodijeliti ugovore za robe i usluge koje će se finansirati sredstvima Zajma (član 10.1 b) ovog sporazuma) nakon prethodnog međunarodnog javnog nadmetanja;
d) voditi, ili insistirati na vođenju knjiga i zabilješki koje će nedvojbeno prikazivati sve troškove roba i usluga neophodnih za Projekat i koje jasno označavaju robe i usluge finansirane iz ovog Zajma;
e) omogućiti predstavnicima KfW-a i njegovim zastupnicima da u bilo kojem trenutku provjere spomenute knjige i zabilješke i svu drugu dokumentaciju važnu za provedbu i upravljanje Projektom, te da posjete Projekat i sve instalacije s njim u vezi;
f) osigurati KfW-u pristup svim informacijama o Projektu i napredovanju koje KfW može zatražiti;
g) odmah i na vlastitu inicijativu proslijediti KfW-u sve upite koje je Zajmoprimac primio od OECD-a ili njegovih članica prema takozvanom "Sporazumu za transparentnost neuslovljenih ODA kredita" nakon dodjele ugovora o isporuci i uslugama koje će se finansirati iz Zajma, i koordinirat će davanje odgovora na sve takve upite s KfW-om;
h) dostaviti KfW-u sve informacije o svom finansijskom položaju koje KfW može zahtijevati i u svakom trenutku će poštivati finansijske omjere definirane u Zasebnom sporazumu; i
i) što prije, a u svakom slučaju u periodu od šest mjeseci nakon završetka svake finansijske godine, KfW-u poslati revidirane finansijske izvještaje s bilansom stanja i račune dobiti i gubitaka i relevantne napomene koje moraju predstavljati istinit, pravedan i cjelokupan uvid u finansijsko stanje Agencije za izvršenje projekta i koji moraju biti u skladu s njenim važećim računovodstvenim principima, te svim drugim Periodičnim izvještajima definiranim u Zasebnom sporazumu između Agencije za izvršenje projekta i KfW-a.
10.2 Pojedinosti provedbe Projekta. Agencija za izvršenje projekta i KfW će u Zasebnom sporazumu utvrditi pojedinosti koje se odnose na član 10.1 ovog sporazuma.
10.3 Zajedničke obaveze vezane za Projekat. Zajmoprimac, Republika Srpska i Agencija za izvršenje projekta će:
a) osigurati potpuno finansiranje Projekta, te će, na zahtjev KfW-a dostaviti dokaz o tome da su troškovi koji ne podliježu finansiranju iz sredstava Zajma podmireni, i
b) na vlastitu inicijativu neodložno obavijestiti KfW o svim okolnostima koje narušavaju ili ozbiljno ugrožavaju provedbu, funkcioniranje ili namjenu Projekta.
10.4 Obaveze Zajmoprimca vezane za Projekat. Zajmoprimac i Republika Srpska će pomoći Agenciji za izvršenje projekta prilikom poštivanja inženjerskih i finansijskih praksi u provedbi Projekta, te u ispunjavanju obaveza Agencije za izvršenje projekta prema ovom sporazumu, a naročito će Agenciji za izvršenje projekta odobriti sve dozvole neophodne za provedbu Projekta.
10.5 Poštivanje. Zajmoprimac, Republika Srpska i Agencija za izvršenje projekta osigurat će da osobe odgovorne za pripremu i provedbu projekta, dodjeljivanje bilo kakvog ugovora o isporuci i uslugama koje će se finansirati, kao i za zahtijevanje isplata iznosa iz Zajma, ne zahtijevaju, ne pretpostavljaju, ne čine, ne odobravaju, ne obećavaju niti dobijaju obećanje za nezakonite isplate ili druge prednosti u vezi s ovim zadacima.
10.6 Transport isporučevina. Odredbe definirane u Vladinom sporazumu s kojima su Zajmoprimac, Republika Srpska i Agencija za izvršenje projekta upoznati, primjenjivat će se na transport isporučevina koje će se finansirati sredstvima Zajma.
10.7 Pranje novca. Agencija za izvršenje projekta će neodložno, na zahtjev KfW-a, osigurati sve informacije i dokumente koje KfW zahtijeva, s ciljem ispunjenja svoje obaveze sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i stalnog nadzora nad poslovnim vezama s Agencijom za izvršenje projekta, što je neophodno za ovu namjenu.
Prilikom zaključivanja ovog sporazuma i njegove primjene, Agencija za izvršenje projekta nastupa u svoje ime i za vlastiti račun. U skladu s njemačkim zakonima ili zakonima zemlje osnivanja Agencije za izvršenje projekta,
a) vlastita sredstva Agencije za izvršenje projekta ili iznosi uloženi u finansiranje Projekta neće biti nezakonitog porijekla, i, naročito, s tim da ovaj popis nije potpun, neće biti povezana s trgovanjem drogama, korupcijom, aktivnostima organiziranog kriminala ili terorizma;
b) dioničarski kapital Agencije za izvršenje projekta neće ni u jednom trenutku biti nezakonitog porijekla, i, naročito, s tim da ovaj popis nije potpun, neće biti povezan s trgovanjem drogama, korupcijom, aktivnostima organiziranog kriminala ili terorizma;
c) Agencija za izvršenje projekta neće sudjelovati u kupovini, posjedovanju ili korištenju imovine čije je porijeklo nezakonito;
d) Agencija za izvršenje projekta ni u jednom trenutku neće biti povezana s trgovinom drogom, korupcijom, organiziranim kriminalom ili terorizmom, pri čemu ovaj popis nije konačan;
e) Agencija za izvršenje projekta neće sudjelovati u finansiranju terorizma.
10.8 Jednak tretman (parri passu). Zajmoprimac i Agencija za izvršenje projekta garantiraju i izjavljuju da se njihove obaveze u skladu s ovim sporazumom tretiraju najmanje jednako kao i sve druge neosigurane i nesubordinirane obaveze, a Zajmoprimac i Agencija za izvršenje projekta osigurat će da, u mjeri dozvoljenoj zakonima, ovaj jednak tretman bude osiguran i za sve buduće neosigurane i nesubordinirane obaveze.
10.9 Pristojbe. Zajmoprimac, Republika Srpska i Agencija za izvršenje projekta ne stvaraju niti dozvoljavaju nastanak bilo kakvih pristojbi vezanih za imovinu Projekta bez prethodnog pristanka KfW-a. Pristojbama se smatra svako realno pravo upotrebe, ostvarivanje ili drugo pravo osiguranja potraživanja ili usporediva kolateralna prava.
Ova obaveza ne primjenjuje se na:
a) pristojbe koje postoje ili koje su već ugovorene nakon potpisivanja ovog sporazuma i s kojima je KfW upoznat prije potpisivanja Sporazuma;
b) pristojbe koje nastaju tokom redovnog obavljanja poslova, u skladu sa zakonskim ili drugim uobičajenim ugovornim odredbama s ciljem osiguravanja obaveza (s izuzetkom obaveza vezanih za zajam) prema dobavljačima i drugim pružaocima usluga (npr. zadržavanje prava nad svim temeljima koji su uobičajeni u industriji i zalozima);
c) pristojbe koje su već postojale u vrijeme kada je imovina kupljena, pod uslovom da su te pristojbe ukinute u periodu od tri mjeseca nakon kupovine; ili
d) ako osigurana potraživanja ne premaše ukupan iznos od 1.000.000,00 EUR (riječima: jedan milion eura) ili ekvivalentan iznos u drugim valutama.
Ako Zajmoprimac ili Agencija za izvršenje projekta odobre bilo kojoj trećoj strani osiguranje ili bilo koje drugo pravo koje toj trećoj strani omogućava da zahtijeva preferencijalno uvažavanje potraživanja u smislu bilo koje aktive Projekta, imovine ili prihoda, KfW može dati svoj pristanak koji uslovljava Zajmoprimca ili Agenciju za izvršenje projekta, zavisno od slučaja, a koji i KfW-u osigurava (dodatno) osiguranje u istoj mjeri u kojoj jednako i proporcionalno osigurava potraživanja KfW-a od Zajmoprimca i Agencije za izvršenje projekta u skladu s ovim sporazumom o zajmu.
10.10 Prodaja imovine. Bez prethodnog odobrenja KfW-a ni Zajmoprimac ni Agencija za izvršenje projekta neće prodati nijedan dio imovine Projekta ako su tržišne vrijednosti koje se utvrđuju na relevantni datum prodaje imovine koja se prodaje, u ukupnom iznosu, veće od 1.000.000,00 EUR (riječima: jedan milion eura).
11. Raskid Sporazuma
11.1 Razlozi za raskid Sporazuma. KfW može iskoristiti svoja prava definirana u članu 11.2 ovog sporazuma (Pravne posljedice nastanka razloga za raskid Sporazuma) ako nastane okolnost koja čini opravdan razlog (Wichtiger Grund) za raskid. Ovo se naročito odnosi na sljedeće okolnosti:
a) ako Zajmoprimac i/ili Agencija za izvršenje projekta nisu izvršili plaćanje dospjelih obaveza prema KfW-u;
b) ako su obaveze u skladu s ovim sporazumom ili u skladu sa Zasebnim sporazumom ili drugi zakonski obavezujući dodatni dogovori prekršeni;
c) ako ovaj sporazum ili bilo koji njegov dio prestane imati obavezujući učinak na Zajmoprimca, Republiku Srpsku i/ili Agenciju za izvršenje projekta ili prestane biti primjenjiv na Zajmoprimca, Republiku Srpsku i/ili Agenciju za izvršenje projekta;
d) ako se pokaže da je bilo koja izjava, potvrda, informacija, predstavljanje ili garancija koju KfW smatra važnom za odobravanje i održavanje Zajma netačna, pogrešna ili nepotpuna;
e) ako bilo koja izuzetna okolnost odlaže ili onemogućava izvršenje obaveza prema ovom sporazumu;
f) ako Zajmoprimac, Republika Srpska i/ili Agencija za izvršenje projekta nisu u mogućnosti dokazati da su iznosi Zajma korišteni za definiranu namjenu;
g) ako Zajmoprimac prestane izvršavati uplate kreditorima, postane nesolventan ili započne pregovore s jednim ili više kreditora o moratoriju, odricanju od neotplaćenih dugova, odgađanju isplata ili prekidu servisiranja duga;
h) ako se poslovne aktivnosti Agencije za izvršenje projekta ili njena aktiva ili finansijska situacija ili zarada promijene u mjeri u kojoj se, prema mišljenju KfW-a, značajno ugrožava ili odgađa izvršenje obaveza Agencije u skladu s ovim sporazumom;
i) ako Agencija za izvršenje projekta ne izvrši finansijske obaveze prema trećim stranama kada one dospiju, i ako te finansijske obaveze premašuju ukupan iznos od 1.000.000,00 EUR (riječima: jedan milion eura) ili jednak iznos u drugim valutama;
j) ako je Agencija za izvršenje projekta ukinuta ili je suspendirala svoje poslovne operacije odlukom ili snagom zakona;
k) ako nastane bilo koji od sljedećih događaja u odnosu na Agenciju za izvršenje projekta:
(i) ako je Agencija za izvršenje projekta, prema važećim zakonima, nesolventna, previše zadužena, u nemogućnosti platiti svoja dugovanja kada i kako dospiju ili ako postoji rizik da postane nesolventna ili ako se takvom smatra u smislu važećih zakona,
(ii) ako Agencija za izvršenje projekta podnese zahtjev, zbog razloga definiranih u odnosnim zakonskim propisima koji se primjenjuju na Zajmoprimca, instituciji zaduženoj za pokretanje stečajnog postupka ili sličnog postupka koji se odnosi na likvidaciju, upravljanje ili disoluciju ili odgovarajući postupak u skladu sa zakonskim odredbama koje se primjenjuju na Agenciju za izvršenje projekta,
(iii) ako su naređene mjere hapšenja u skladu sa zakonom o stečaju ili prikladne mjere u skladu s važećim zakonima koji se odnose na Agenciju za izvršenje projekta,
(iv) ako je pokrenut stečajni postupak ili odgovarajući postupak u skladu s odredbama zakona koji se primjenjuju na Agenciju za izvršenje projekta ili je zahtjev za pokretanje takvog postupka odbijen zbog nedostatka suštine,
(v) ako su započeli pregovori s jednim ili više kreditora Agencije za izvršenje projekta (s izuzetkom KfW-a) o odricanju od neotplaćenih dugovanja ili odgodi plaćanja ili o moratoriju ili o poravnanju, pod uslovom da je ovo izvršeno u okviru redovnih poslovnih aktivnosti Agencije za izvršenje projekta;
l) ako je jedan od sljedećih događaja nastao bez prethodnog pristanka KfW-a:
(i) promjena u zakonskom obliku, kontroli ili nadzoru nad Agencijom za izvršenje projekta ili njene poslovne namjene,
(ii) promjena u vlasništvu u smislu dionica Agencije za izvršenje projekta,
(iii) zaključenje, od strane Agencije za izvršenje projekta, novih međukompanijskih sporazuma ili raskida ili značajnih izmjena i dopuna bilo kojeg međukompanijskog sporazuma, a spomenuti događaji, prema prosudbi KfW-a, mogu ugroziti izvršenje obaveza Zajmoprimca ili Agencije za izvršenje projekta u skladu s ovim sporazumom,
m) ako se poslovne aktivnosti Agencije za izvršenje projekta ili njena aktiva ili finansijska situacija ili zarada promijene u mjeri u kojoj, prema mišljenju KfW-a, značajno ugrožavaju ili značajno odgađaju izvršenje obaveza Agencije u skladu s ovim sporazumom,
n) ako Agencija za izvršenje projekta ne poštuje zahtjeve vezane za finansijski omjer ili obaveze izvještavanja sukladno ovom sporazumu o zajmu ili Zasebnom sporazumu.
11.2 Pravne posljedice nastanka razloga za raskid.
a) Ako nastane jedan od događaja spomenutih u članu 11.1 od a) do m), KfW može odmah obustaviti isplate u okviru ovog sporazuma. Ako ovaj slučaj nije riješen u periodu od pet dana (u slučaju člana 11.1 a) ovog sporazuma) ili u svim drugim slučajevima definiranim u članu 11.1 ovog sporazuma u periodu koji utvrdi KfW, a koji, međutim, ne može biti kraći od 30 dana, KfW može u potpunosti ili djelimično raskinuti ovaj sporazum, čime prestaju sve obaveze KfW-a u skladu s ovim sporazumom, a KfW može zahtijevati trenutnu otplatu cijelog ili dijela neotplaćenog iznosa Zajma, uz obračunatu kamatu i preostale iznose dugovane u skladu s ovim sporazumom. Članovi 7.5 i 7.6 ovog sporazuma primjenjuju se mutatis mutandis na iznose koji se ubrzano otplaćuju.
b) Nezavisno od svih prava KfW-a da raskine Sporazum u skladu s članom 11.2 a), ako nastane jedan od događaja opisanih u članu 11.1 n), KfW od Zajmoprimca može tražiti da mu osigura dodatno osiguranje vrijednosti.
11.3 Odšteta. Ako je ovaj sporazum raskinut u potpunosti ili djelimično, Zajmoprimac plaća Naknadu za neprihvaćanje u skladu s članom 3.6 i/ili Naknadu za prijevremenu otplatu u skladu s članom 6.4 c).
12. Predstavljanje i izjave
12.1 Predstavljanje Zajmoprimca. Ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine i osobe koje on ili ona imenuje KfW-u, i čije uzorke potpisa on ili ona potvrdi, zastupat će Zajmoprimca u potpisivanju ovog sporazuma. Pravo zastupanja neće prestati sve dok KfW, od predstavnika Zajmoprimca ovlaštenog u tom trenutku, ne primi izričit opoziv prava zastupanja.
Ministar finansija Republike Srpske i osobe koje on ili ona imenuje KfW-u, i čije uzorke potpisa on ili ona potvrdi, zastupat će Republiku Srpsku u potpisivanju ovog sporazuma. Pravo zastupanja neće prestati sve dok KfW, od predstavnika Zajmoprimca ovlaštenog u tom trenutku, ne primi izričit opoziv prava zastupanja.
Direktor Agencije za izvršenje projekta i osobe koje on ili ona imenuje KfW-u, i čije uzorke potpisa on ili ona potvrdi, zastupat će Agenciju za izvršenje projekta u potpisivanju ovog sporazuma. Pravo zastupanja neće prestati sve dok KfW, od predstavnika Zajmoprimca ovlaštenog u tom trenutku, ne primi izričit opoziv prava zastupanja.
12.2 Adrese: Izjave ili obavještenja u vezi s ovim sporazumom moraju biti u pismenom obliku. Moraju biti poslane kao originali ili − s iznimkom zahtjeva za isplatu -− faksom. Sve izjave ili obavještenja izvršena u skladu s ovim sporazumom moraju biti poslana na sljedeće adrese:

Za KfW:

KfW

Odsjek: LEa 3

Poštanski pretinac 11 11 41

60046 Frankfurt na Majni, Njemačka

Faks: +49 69 7431 -2944

Za Zajmoprimca:

Ministarstvo finansija i trezora

Trg Bosne i Hercegovine 1

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Faks: +387 33 202 930

Za Repuliku Srpsku

Ministarstvo finansija Republike Srpske

Trg Republike Srpske 1,

78000 Banja Luka

Bosna i Hercegovina

Faks: +387 51 339 655

Agencija za izvršenje projekta

MH "Elektroprivreda Republike Srpske"

Matično dioničko društvo

Stepe Stepanovića bb

89101 Trebinje

Faks: +387 59 277 120

 


12.3 Izmjene i dopune ovog sporazuma koje utječu samo na pravni odnos između KfW-a i Zajmoprimca ne mora odobriti Agencija za izvršenje projekta.
13. Objavljivanje i razmjena informacija koje se odnose na Projekat
13.1 Objavljivanje informacija koje se odnose na Projekat od strane KfW-a. Kako bi poštivao međunarodno prihvaćene principe transparentnosti i učinkovitosti u razvojnoj saradnji, KfW tokom pregovora, tokom provedbe sporazuma vezanih za Projekat i u postprojektnoj fazi (u daljnjem tekstu "Čitav period") objavljuje odabrane informacije (uključujući izvještaje o procjeni) o Projektu i o tome kako se Projekat finansira.
Informacije se redovno objavljuju na internetskoj stranici KfW razvojne banke (http://transparenz.kfw-entwicklungsbank.de/en).
Objavljivanje informacija (bilo od strane KfW-a ili trećih strana u skladu s članom 13.3 u daljnjem tekstu) o Projektu i o tome kako se Projekat finansira ne obuhvaća ugovornu dokumentaciju, bilo kakve osjetljive finansijske detaljne informacije niti detaljne informacije o poslovanju koje se odnose na strane koje učestvuju u Projektu ili njegovom finansiranju, poput:
a) informacija o unutrašnjim finansijskim podacima;
b) poslovnih strategija;
c) unutrašnjih korporativnih smjernica i izvještaja;
d) ličnih podataka o fizičkim licima;
e) internog rangiranja finansijskih uslova ugovornih strana koje vrši KfW.
13.2 Objavljivanje informacija koje se odnose na Projekat trećim stranama. KfW razmjenjuje odabrane informacije o Projektu i o tome kako se Projekat finansira tokom Čitavog perioda s dolje navedenim subjektima, posebno kako bi osigurao transparentnost i učinkovitost:
a) podružnicama KfW-a;
b) Saveznom Republikom Njemačkom i njenim nadležnim tijelima, vlašću, institucijama, agencijama ili subjektima;
c) ostalim provedbenim organizacijama koje učestvuju u Njemačkoj bilateralnoj razvojnoj saradnji, posebno Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH;
d) međunarodnim organizacijama koje učestvuju u prikupljanju statističkih podataka i njihovim članicama, posebno Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i njenim članicama.
13.3 Objavljivanje informacija koje se odnose na Projekat trećim stranama i njihovo objavljivanje. Nadalje, Savezna Republika Njemačka je od KfW-a zahtijevala da objavljuje odabrane informacije o Projektu i o tome kako se Projekat finansira tokom Čitavog perioda sljedećim subjektima koji objavljuju potrebne dijelove informacija:
a) Saveznoj Republici Njemačkoj za potrebe Inicijative za transparentnost međunarodne pomoći
(http://www.bmz.de/de/was_wir_machen/wege/transparenz-fuer-mehr-Wirksamkeit/index.html);
b) Njemačkog agenciji Trade&Invest (GTAI) u svrhu informacija o tržištu (http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/trade.FOO);
c) OECD-u, u svrhu izvještavanja o finansijskim tokovima u okviru razvojne saradnje (http://stats.oecd.org/);
d) Njemačkom institutu za procjenu razvoja (DEval), u svrhu procjene ukupne njemačke razvojne saradnje s ciljem osiguravanja transparentnosti i učinkovitosti (http://www.deval.org/de/).
13.4 Razmjena informacija koje se odnose na Projekat trećim stranama (uključujući i objavljivanje informacija). KfW nadalje zadržava pravo da s trećim stranama razmjenjuje (i u svrhu objavljivanja) informacije o Projektu i o tome kako se Projekat finansira tokom Čitavog perioda, s ciljem zaštite legitimnih interesa.
KfW ne razmjenjuje informacije s trećim stranama ako je interes Zajmoprimca da informacije ne budu prenesene veći od interesa KfW-a za prijenos informacija. Legitimni interesi Zajmoprimca naročito uključuju povjerljivost osjetljivih informacija spomenutih u članu 13.1 koje se izostavljaju iz objave.
Nadalje, KfW ima pravo prenijeti informacije trećim stranama ako je to u interesu zbog ustavnih ili zakonskih propisa ili kako bi pokrenuo ili osporio potraživanja ili druga zakonska prava u sudskim ili administrativnim postupcima.
14. Opće odredbe
14.1 Bankarski dan. U slučaju referenci u ovom sporazumu na "Bankarski dan", izraz označava dane osim subote ili nedjelje na koje su banke u Frankfurtu na Majni, Savezna Republika Njemačka, otvorene za opće poslovanje.
14.2 Mjesto izvršavanja. Mjesto izvršavanja svih obaveza sukladno ovom sporazumu je Frankfurt na Majni, Savezna Republika Njemačka.
14.3 Djelimično nevaženje i propusti. Ako bilo koja odredba ovog sporazumajeste ili postane nevažeća, ili ako postoji propust u bilo kojoj odredbi ovog sporazuma, to ne utječe na važenje preostalih odredbi Sporazuma. Ugovorne strane u ovom sporazumuzamijenit će bilo koju nevažeću odredbu zakonski važećom odredbom koja će biti što je bliže moguće slična duhu i namjeni nevažeće odredbe. Ugovorne strane će svaki propust u odredbama nadoknaditi zakonski važećom odredbom koja će biti što je bliže moguće slična duhu i namjeni ovog sporazuma.
14.4 Pismena forma. Svi dodaci i izmjene ovog sporazuma moraju biti u pisanoj formi. Ugovorne strane mogu se samo pismenim putem odreći definirane pismene forme.
14.5 Dodjeljivanje. Zajmoprimac, Republika Srpska i Agencija za izvršenje projekta ne mogu dodijeliti ili prenijeti, založiti ili staviti pod hipoteku bilo koje potraživanje u skladu s ovim sporazumom.
14.6 Važeći zakoni. Ovaj sporazum uređen je njemačkim zakonima.
14.7 Razdoblje ograničenja. Sva potraživanja KfW-a sukladno ovom sporazumu ističu nakon pet godina od kraja godine u kojem su takva potraživanja nastala i u kojoj je KfW postao svjestan okolnosti koje sačinjavaju takvo potraživanje ili u kojoj bi ih mogli postati svjesni bez ozbiljnog nemara.
14.8 Odricanje od imuniteta. Ako i u mjeri u kojoj Zajmoprimac, Republika Srpska i/ili Agencija za izvršenje projekta mogu sada ili u budućnosti, u bilo čijoj nadležnosti, potraživati imunitet za sebe ili svoju imovinu, i u mjeri u kojoj je u bilo čijoj nadležnosti dodijeljen imunitet Zajmoprimcu, Republici Srpskoj i/ili Agenciji za izvršenje projekta od tužbe, izvršenja, pripajanja i drugih zakonskih procesa, Zajmoprimac, Republika Srpska i/ili Agencija za izvršenje projekta, ovim putem neopozivo pristaju odreći se takvih imuniteta za potraživanja od i u vezi s ovim sporazumom o zajmu i projektu u najvećoj mjeri dozvoljenoj zakonima te nadležnosti.
14.9 Pravni sporovi. Sve sporove nastale na temelju ili u vezi s ovim sporazumom o zajmu rješava isključivo i konačno arbitražni tribunal. S ovim u vezi, primjenjivat će se sljedeće:
i) arbitražni tribunal sastojat će se od jednog ili tri arbitra koji će biti imenovani i koji će djelovati sukladno Pravilima arbitraže Međunarodne trgovinske komore (ICC) koja se primjenjuju s vremena na vrijeme,
(ii) arbitražni postupak će se provoditi u Frankfurtu na Majni na engleskom jeziku.
14.10 Stupanje na snagu i efektivnost. Ovaj sporazum neće stupiti na snagu niti postati efektivan prije objavljivanja odluke o ratifikaciji u Glasniku ("Službeni glasnik BiH"), i prije nego KfW primi obavještenje od Zajmoprimca napismeno.
Sporazum je sačinjen u 4 originalna primjerka na engleskom jeziku.

Frankfurt na Majni Sarajevo

08. novembra 2017

Za KfW

/svojeručno: JURGEN KERN/

Sarajevo

08. novembra 2017. godine

Za Zajmoprimca

svojeručno: VJEKOSLAV BEVANDA, MINISTAR/

Banja Luka

09. novembra 2017. godine

Za Republiku Srpsku

/svojeručno: ZORAN TEGELTIJA, MINISTAR/

Banja Luka

09. novembra 2017. godine

Za Agenciju za izvršenje projekta

/svojeručno: ŽELJKO KOVAČEVIĆ, GENERALNI DIREKTOR/

 


Dodatak 1.
Najbrži plan isplate
Najbrži mogući plan isplate
Do kraja svakog perioda isplate ("Datum efektivnosti kraja perioda" u skladu s popisom u daljnjem tekstu), Zajmoprimac može zahtijevati isplate samo do nivoa koji ne prelazi kumulativni iznos isplata navedenih u sljedećoj tabeli.

Period

Datum efektivnosti kraja perioda

Maksimalni iznos koji može biti isplaćen do kraja perioda (kumulativni)

(svi brojevi u eurima)

1

15. maj 2018.

0.00

2

15. novembar 2018.

400.000,00

3

15. novembar 2019.

17.400.000,00

4

15. maj 2020.

24.400.000,00

5

15. novembar 2020.

57.400.000,00

6

15. novembar 2021.

60.000.000,00

 


Dodatak 2.
Formular Pravnog mišljenja pravnog savjetnika Zajmoprimca
Napomena: Molimo da izmijenite "REPUBLIKA..."/"DRŽAVA" na odgovarajući način.
[Zaglavlje pravnog savjetnika] KfW ____________________
Odsjek LEa3 (datum)
Na pažnju: gospodina Fritza Rosskopfa
Palmengartenstrasse 5−9
Poštanski pretinac 11 11 41
60325 Frankfurt na Majni/Njemačka
Savezna Republika Njemačka
Sporazum o zajmu i projektu od ______ zaključen između KfW-a i [ ] ("Zajmoprimac") i [ ]("Agencija za izvršenje projekta"), u iznosu koji ukupno nije veći od ____.000.000,00 EUR
Poštovana gospodo,
Ja sam [ministar pravde] [pravni savjetnik] [voditelj pravnog odjeljenja (navedite ministarstvo ili drugi nadležni organ) ] Republike DRŽAVA. Postupio sam u tom svojstvu u vezi sa sporazumom o zajmu i projektu sklopljenom ("Sporazum o zajmu i projektu") između Zajmoprimca i Vas u odnosu na zajam koji ćete dodijeliti Zajmoprimcu u iznosu koji ne prelazi ukupno __.000.000,00 EUR.
1. Pregledani dokumenti
Pregledao sam:
1.1 autentični potpisani originalni primjerak [ili ovjerenu kopiju] Sporazuma o zajmu i projektu;
1.2 konstitutivne dokumente Zajmoprimca, a naročito:
(a) Ustav Republike DRŽAVA od ______ objavljen u ______, br. ______, str. ______, s izmjenama;
(b) Zakon/zakone br. ______ od ______, objavljen/objavljene u ______, br.______, str. ______, s izmjenama [ovdje navedite, ako postoje, zakone (npr. zakone o budžetu) koji se odnose na zaduživanje Republike DRŽAVA];
(c) ____________ [ovdje se pozovite na druge dokumente, npr. odluke vladinih ili administrativnih tijela DRŽAVA koje se općenito odnose na zaključivanje sporazuma o zajmu od strane DRŽAVA ili koje se odnose na ovaj sporazum o zajmu]; i
(d) Sporazum o finansijskoj saradnji između Vlade DRŽAVA i Vlade Savezne Republike Njemačke ("Sporazum o saradnji")
i takve druge zakone, propise, certifikate, podatke, registracije i dokumente koje sam smatrao neophodnim ili poželjnim za pregled. Uz to, izvršio sam ispitivanja koja sam smatrao potrebnim ili poželjnim u svrhu davanja ovog mišljenja.
2. Mišljenje
U smislu člana ______ Sporazuma o zajmu i projektu, smatram da, u skladu sa zakonima DRŽAVA, na dan ovog mišljenja:
2.1 U skladu s članom ______ Ustava/članom ______ zakona o ______ [navedite], Zajmoprimac ima pravo zaključiti Sporazum o zajmu i projektu i poduzeo je sve neophodne korake da odobri potpisivanje, isporuku i provedbu Sporazuma o zajmu i projektu, a naročito u smislu:
(a) Zakona br. ______ od ______ Parlamenta DRŽAVA, kojim se ratificira Sporazum o zajmu i projektu/odobrava potpisivanje, isporuka i provedba Sporazuma o zajmu i projektu od strane Zajmoprimca/ ______ [navedite kako je prikladno];
(b) Odluku/odluke br. ______ od ______ Vijeća ministara/državne komisije za zajmove/ ______ [navedite vladine ili administrativne organe DRŽAVA kako je prikladno];
(c) [navedite ostale rezolucije, odluke, itd.].
2.2. Gospođa/Gospodin ______ (i gospođa/gospodin ______) je (su) valjano ovlašten/ovlašteni ______ [npr. zakonom u skladu s njenim/njegovim položajem (ministar ______ / ______), odlukom Vlade ______, punomoći ______ od ______ , itd.] da zasebno/zajednički potpiše/potpišu Sporazum o zajmu i projektu u ime Zajmoprimca. Sporazum o zajmu i projektu koji je potpisala/potpisao gospođa/gospodin ______ (i gospođa/gospodin ______) valjano je potpisan u ime Zajmoprimca i predstavlja zakonsku obavezu Zajmoprimca primjenjivu u skladu sa zakonom u skladu s njegovim odredbama.
[Alternativa 1 za Dio 2.3, koja se koristi ako uz dokumente navedene u Dijelu 2.1 i 2.2 određena službena ovlaštenja itd., moraju biti dobijena u skladu sa zakonima DRŽAVA:]
2.3 Za izvršenje i provedbu Sporazuma o zajmu i projektu od strane Zajmoprimca (uključujući bez ograničenja osiguravanje i transfer KfW-u svih dospjelih iznosa prema Sporazumu, u valutama koje su njime definirane), sljedeća službena odobrenja, ovlaštenja, licence, registracije i/ili pristanci su dobijeni i na snazi su:
(a) Odobrenje ______ [Centralna/Državna banka/______ ], od ______, br. ______;
(b) Pristanak ______ [ministar/Ministarstvo ______ ], od ______, br. ______; i
c) [navedite bilo kakva druga odobrenja, licence i/ili pristanke].
2.3 Nikakva druga službena odobrenja, pristanci, licence, registracije i/ili odobrenja bilo kojeg državnog tijela ili agencije (uključujući Centralnu/Državnu banku DRŽAVA) ili suda nisu potrebne niti su preporučene u vezi s potpisivanjem i izvršenjem Sporazuma o zajmu i projektu od strane Zajmoprimca (uključujući, bez ograničenja na, dobijanje i prijenos KfW-u svih iznosa dugovanih prema Sporazumu u valutama koje su u njemu definirane) i valjanost i primjenjivost obaveza Zajmoprimca u skladu sa Sporazumom o zajmu i projektu.
[Alternativa 2 za Dio 2.3, koja se koristi ako uz dokumente navedene u Dijelu 2.1 i 2.2 nije potrebno dobiti službena dopuštenja, itd. u skladu sa zakonima DRŽAVA:]
2.3 Nikakva druga službena odobrenja, pristanci, licence, registracije i/ili odobrenja bilo kojeg državnog tijela ili agencije (uključujući Centralnu/Državnu banku DRŽAVA) ili suda nisu potrebne niti su preporučene u vezi s potpisivanjem i izvršenjem Sporazuma o zajmu i projektu od strane Zajmoprimca (uključujući, bez ograničenja na, dobijanje i prijenos KfW-u svih iznosa dugovanih prema Sporazumu u valutama koje su u njemu definirane) i valjanost i primjenjivost obaveza Zajmoprimca u skladu sa Sporazumom o zajmu i projektu.
2.4 Nikakve takse niti slične pristojbe ili porezi ne moraju biti plaćene u vezi s valjanošću ili primjenjivošću Sporazuma o zajmu i projektu.
2.5 Odabir njemačkih zakona za reguliranje Sporazuma o zajmu i prihvaćanje arbitraže u skladu s članom ____Sporazuma o zajmu i projektu je valjano i obavezujuće. Arbitražne odluke protiv Zajmoprimca bit će priznate i primjenjive u DRŽAVA u skladu sa sljedećim pravilima: ______ [navedite važeći sporazum (ako postoji), npr. Njujorška konvencija iz 1958. godine, i/ili osnovne principe koji se odnose na prepoznavanje i primjenu arbitražnih odluka u DRŽAVA].
2.6 Sudovi DRŽAVA imaju pravo donositi odluke denomirane u valuti ili valutama navedenim u Sporazumu o zajmu i projektu.
2.7 Zaduženja Zajmoprimca prema Sporazumu o zajmu i projektu i potpisivanje i provedba Sporazuma o zajmu i projektu od strane Zajmoprimca čine privatne i komercijalne akte a ne vladine ili javne akte. Ni Zajmoprimac ni bilo koje njegovo vlasništvo nemaju pravo na imunitet od arbitraže, tužbe, izvršenja, pripojenja ili drugog zakonskog postupka.
2.8 Sporazum o saradnji je na snazi prema ustavnim zakonima Republike DRŽAVA [u skladu s članom 3. Sporazuma o saradnji [ako Sporazum o saradnji nije stupio na snagu a dvostruko oporezivanje postoji]. U skladu s ______ [navedite određeni sporazum ili važeće zakone i propise]/od Zajmoprimca se neće zahtijevati da vrši bilo kakve odbitke ili zadržavanja iznosa u okviru bilo kakve isplate koju Zajmoprimac mora izvršiti u skladu sa Sporazumom o zajmu i projektu, a ako bilo kakvo takvo odbijanje ili zadržavanje bude kasnije nametnuto, odredbe člana ____ Sporazuma o zajmu i projektu primjenjuju se tako da Zajmoprimcu nameću obavezu da KfW-u nadoknadi odnosni iznos.
2.9 KfW nije, niti se od njega zahtijeva da bude rezident, da ima prebivalište ili da posluje u DRŽAVI, niti da u njoj podliježe oporezivanju samo u svrhu potpisivanja, izvršenja ili primjene Sporazuma o zajmu i projektu. Nije neophodno i ne zahtijeva se da KfW bude licenciran, kvalificiran ili da na drugi način ima pravo poslovati ili da KfW imenuje zastupnike ili predstavnike u Republici DRŽAVA. Kao posljedica, obaveze Zajmoprimca prema Sporazumu o zajmu i projektu predstavljaju direktne i bezuslovne, zakonske, valjane i obavezujuće obaveze Zajmoprimca koje su primjenjive u skladu s njihovim zasebnim odredbama.
Ovo pravno mišljenje ograničeno je na zakone Republike DRŽAVA.
__________________, _________________
(Mjesto) (Datum)
[Potpis]
Ime: ____________
Prilozi:
Napomena: Priložite ovjerene kopije dokumenata i zakonskih odredbi spomenutih iznad (kada su u pitanju zakoni koji sadrže mnogo odredbi ili Ustav DRŽAVA, kopije relevantnih odredbi će biti dovoljne), i osigurajte KfW-u službeni prijevod na engleski ili njemački jezik svakog od iznad navedenih dokumenata, osim ako su dokumenti izdati na engleskom ili njemačkom jeziku kao službenom jeziku ili ako KfW naznači da je neki drugi jezik dozvoljen.
1. Pregledani dokumenti
Pregledao sam:
1.1 autentični potpisani originalni primjerak Sporazuma o zajmu;
1.2 konstitutivne dokumente Zajmoprimca, a naročito:
(a) Ustav Republike DRŽAVA od ______ objavljen u ______, br. ______, str. ______, s izmjenama;
(b) Zakon/zakone br. ______ od ______ objavljen/objavljene u ______, br. ______, str. ______, s izmjenama [ovdje navedite, ako postoje, zakone (npr. zakone o budžetu) koji se odnose na zaduživanje Republike DRŽAVA];
(c) ____________ [ovdje se pozovite na druge dokumente, npr. odluke vladinih ili administrativnih tijela DRŽAVA koji se općenito odnose na zaključivanje sporazuma o zajmu od strane DRŽAVA ili koji se odnose na ovaj sporazum o zajmu); i
(d) Sporazum o finansijskoj saradnji između Vlade DRŽAVA i Vlade Savezne Republike Njemačke od _________ ("Sporazum o saradnji")
i takve druge zakone, propise, certifikate, podatke, registracije i dokumente koje sam smatrao neophodnim ili poželjnim za pregled. Uz to, izvršio sam ispitivanja koja sam smatrao potrebnim ili poželjnim u svrhu davanja ovog mišljenja.
2. Mišljenje
U smislu člana ______ Sporazuma o zajmu, smatram da, u skladu sa zakonima DRŽAVA, na dan ovog mišljenja:
2.1 U skladu a članom ______ Ustava/članom ______ zakona o ______ [navedite], Zajmoprimac ima pravo zaključiti Sporazum o zajmu i poduzeo je sve neophodne korake da odobri potpisivanje, isporuku i provedbu Sporazuma o zajmu, a naročito u smislu:
(a) Zakona br. ______ od ______ Parlamenta DRŽAVA, kojim se ratificira Sporazum o zajmu /odobrava potpisivanje, isporuka i provedba Sporazuma o zajmu od strane Zajmoprimca/ ______[navedite kako je prikladno];
(b) Odluku/odluke br. ______ od ______ Vijeća ministara/državne komisije za zajmove/ ______ [navedite vladine ili administrativne organe DRŽAVA kako je prikladno];
(c) [navedite ostale rezolucije, odluke, itd.].
2.2. Gospođa/Gospodin ______ (i gospođa/gospodin______) je (su) valjano ovlašten/ovlašteni ______ [npr. zakonom u skladu s njenim/njegovim položajem (ministar ______ / ______), odlukom Vlade ______, punomoći ______ od ______, itd.] da zasebno/zajednički potpiše/potpišu Sporazum o zajmu u ime Zajmoprimca. Sporazum o zajmu koji je potpisala/potpisao gospođa/gospodin ______ (i gospođa/gospodin ______) valjano je potpisan u ime Zajmoprimca i predstavlja zakonsku obavezu Zajmoprimca primjenjivu u skladu sa zakonom u skladu s njegovim odredbama.
[Alternativa 1 za Dio 2.3, koja se koristi ako uz dokumente navedene u Dijelu 2.1 i 2.2 određena službena ovlaštenja itd., moraju biti dobijena u skladu sa zakonima DRŽAVA:]
2.3 Za izvršenje i provedbu Sporazuma o zajmu od strane Zajmoprimca (uključujući bez ograničenja osiguravanje i transfer KfW-u svih dospjelih iznosa prema Sporazumu, u valutama koje su njime definirane), sljedeća službena odobrenja, ovlaštenja, licence, registracije i/ili pristanci su dobijeni i na snazi su:
(a) Odobrenje ______ [Centralna/Državna banka/______ ], od ______, br. ______;
(b) Pristanak ______ [ministar/Ministarstvo ______ ], od ______, br. ______; i
c) [navedite bilo kakva druga odobrenja, licence i/ili pristanke].
Nikakva druga službena odobrenja, pristanci, licence, registracije i/ili odobrenja bilo kojeg državnog tijela ili agencije (uključujući Centralnu/Državnu banku DRŽAVA) ili suda nisu potrebne niti su preporučene u vezi s potpisivanjem i izvršenjem Sporazuma o zajmu od strane Zajmoprimca (uključujući, bez ograničenja na, dobijanje i prijenos KfW-u svih iznosa dugovanih prema Sporazumu u valutama koje su u njemu definirane) i valjanost i primjenjivost obaveza Zajmoprimca u skladu sa Sporazumom o zajmu i projektu.
[Alternativa 2 za Dio 2.3, koja se koristi ako uz dokumente navedene u Dijelu 2.1 i 2.2 nije potrebno dobiti službena dopuštenja, itd. u skladu sa zakonima DRŽAVA:]
2.3 Nikakva druga službena odobrenja, pristanci, licence, registracije i/ili odobrenja bilo kojeg državnog tijela ili agencije (uključujući Centralnu/Državnu banku DRŽAVA) ili suda nisu potrebne niti su preporučene u vezi s potpisivanjem i izvršenjem Sporazuma o zajmu od strane Zajmoprimca (uključujući, bez ograničenja na, dobijanje i prijenos KfW-u svih iznosa dugovanih prema Sporazumu u valutama koje su u njemu definirane) i valjanost i primjenjivost obaveza Zajmoprimca u skladu sa Sporazumom o zajmu.
2.4 Nikakve takse niti slične pristojbe ili porezi ne moraju biti plaćeni u vezi s valjanošću ili primjenjivošću Sporazuma o zajmu.
2.5 Odabir njemačkih zakona za reguliranje Sporazuma o zajmu i prihvaćanje arbitraže u skladu s članom ______Sporazuma o zajmu je valjano i obavezujuće. Arbitražne odluke protiv Zajmoprimca bit će priznate i primjenjive u DRŽAVA u skladu sa sljedećim pravilima: ______ [navedite važeći sporazum (ako postoji), npr. Njujorška konvencija iz 1958. godine, i/ili osnovne principe koji se odnose na prepoznavanje i primjenu arbitražnih odluka u DRŽAVA].
2.6 Sudovi DRŽAVA imaju pravo donositi odluke denomirane u valuti ili valutama navedenim u Sporazumu o zajmu.
2.7 Zaduženja Zajmoprimca prema Sporazumu o zajmu i potpisivanje i provedba Sporazuma o zajmu i projektu od strane Zajmoprimca čine privatne i komercijalne akte a ne vladine ili javne akte. Ni Zajmoprimac ni bilo koje njegovo vlasništvo nemaju pravo na imunitet od arbitraže, tužbe, izvršenja, pripojenja ili drugog zakonskog postupka.
2.8 Sporazum o saradnji je na snazi prema ustavnim zakonima Republike DRŽAVA [u skladu s članom 3. Sporazuma o saradnji [ako Sporazum o saradnji nije stupio na snagu a dvostruko oporezivanje postoji]. U skladu s ______ [navedite određeni sporazum ili važeće zakone i propise]/ od Zajmoprimca se neće zahtijevati da vrši bilo kakve odbitke ili zadržavanja iznosa u okviru bilo kakve isplate koju Zajmoprimac mora izvršiti u skladu sa Sporazumom o zajmu i projektu, a ako bilo kakvo takvo odbijanje ili zadržavanje bude kasnije nametnuto, odredbe člana Sporazuma o zajmu primjenjuju se tako da Zajmoprimcu nameću obavezu da KfW-u nadoknadi odnosni iznos.
2.9 KfW nije, niti se od njega zahtijeva da bude rezident, da ima prebivalište ili da posluje u DRŽAVI, niti da u njoj podliježe oporezivanju samo u svrhu potpisivanja, izvršenja ili primjene Sporazuma o zajmu. Nije neophodno i ne zahtijeva se da KfW bude licenciran, kvalificiran ili da na drugi način ima pravo poslovati ili da KfW imenuje zastupnike ili predstavnike u Republici DRŽAVA.
Kao posljedica, obaveze Zajmoprimca prema Sporazumu o zajmu predstavljaju direktne i bezuslovne, zakonske, valjane i obavezujuće obaveze Zajmoprimca koje su primjenjive u skladu s njihovim zasebnim odredbama.
Dodatak 3.
Formular Pravnog mišljenja Pravnog savjetnika Agencije za izvršenje projekta
Napomena: Molimo da izmijenite "REPUBLIKA..."/"DRŽAVA" na odgovarajući način.
[Zaglavlje pravnog savjetnika]
KfW ____________________
Odsjek LEa3 (datum)
Na pažnju: gospodina Fritza Rosskopfa
Palmengartenstrasse 5−9
Poštanski pretinac 11 11 41
60325 Frankfurt na Majni/Njemačka
Savezna Republika Njemačka
Sporazum o zajmu i projektu od ______ zaključen između KfW-a i [ ] ("Zajmoprimac") i
[ ]("Agencija za izvršenje projekta"), u iznosu koji ukupno nije veći od ____.000.000,00 EUR
Poštovana gospodo,
Ja sam [ministar pravde] [pravni savjetnik] [voditelj pravnog odjela (navedite ministarstvo ili drugi nadležni organ) ] Republike DRŽAVA. Postupio sam u tom svojstvu u vezi sa sporazumom o zajmu sklopljenom ________ ("Sporazum o zajmu ") između Zajmoprimca i Vas u odnosu na zajam koji ćete dodijeliti Zajmoprimcu u iznosu koji ne prelazi ukupno __.000.000,00 EUR.
Ovo pravno mišljenje ograničeno je na zakone Republike DRŽAVA.
__________________, _________________
(Mjesto) (Datum)
[Potpis]
Ime: ____________
Prilozi:
Napomena: Priložite ovjerene kopije dokumenata i zakonskih odredbi spomenutih iznad (kada su u pitanju zakoni koji sadrže mnogo odredbi ili Ustav DRŽAVA, kopije relevantnih odredbi će biti dovoljne), i osigurajte KfW-u službeni prijevod na engleski ili njemački jezik svakog od iznad navedenih dokumenata, osim ako su dokumenti izdati na engleskom ili njemačkom jeziku kao službenom jeziku.


Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!