Službeni glasnik BiH, broj 73/19

Na osnovu člana 12. stav (3) tačka a) i stav (7) Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 10/12) i člana 193. Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 40/16), rješavajući u postupku ocjene usklađenosti državne pomoći s propisima o državnoj pomoći, pokrenutom na osnovu Zahtjeva Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona za odobrenje državne pomoći korisniku Javno preduzeće "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. za nabavku vatrogasnog vozila i neophodne aerodromske opreme, Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine na 89. sjednici, održanoj 4. oktobra 2019. godine, donijelo je sljedeće


RJEŠENJE
1. Odobrava se ex post državna pomoć koja je dodijeljena korisniku Javno preduzeće "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. u obliku kapitalnog transfera u iznosu od 302.500,00 KM za izgradnju aerodromske infrastrukture i opreme, jer je u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini.

2. Ovo rješenje bit će objavljeno u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje


1. Zahtjev za pokretanje postupka


Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće) zaprimilo je 12.7.2019. godine, pod brojem UP/I 02-26-1-44-1/19, Zahtjev Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, akt broj 06-02-4-4714/19 od 2.7.2019. godine, za odobrenje državne pomoći u obliku kapitalnog transfera u iznosu od 302.500,00 KM korisniku Javno preduzeće "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. (u daljnjem tekstu: JP "Aerodrom Tuzla") za nabavku vatrogasnog vozila i neophodne aerodromske opreme. Uz Zahtjev podnosilac je dostavio:

- popunjen Obrazac za prijavu programa državne pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Obrazac za prijavu),

- Rješenje Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH, broj 02-29-2-UP1-103-6/09 od 1.6.2009. godine,

- Potvrdu Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH za aerodrom za javnu upotrebu, broj No: E-7-A-003, izdatu JP "Aerodrom Tuzla" 1.6.2009. godine,

- Rješenje Općinskog suda u Tuzli o izmjenama podataka JP "Aerodrom Tuzla", broj 032-0-Reg-19-000690 od 7.5.2019. godine,

- Obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti, broj 07-32.5-3447/16 od 5.2.2016. godine, za JP "Aerodrom Tuzla",

- Bilans uspjeha JP "Aerodrom Tuzla" za period od 1.1. do 31.12.2018. godine,

- Bilans stanja JP "Aerodrom Tuzla" na dan 31.12.2018. godine,

- Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. za period od 1.1. do 31.12.2018. godine, broj 07/III-2-2/19 od 18.4.2019. godine,

- Zaključak Vlade Tuzlanskog kantona o prihvatanju Izvještaja o poslovanju JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. za period od 1.1. do 31.12.2018. godine, broj 02/1-05-9351/19 od 9.5.2019. godine,

- Izvještaj o poslovanju JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. za period od 1.1. do 31.12.2018. godine,

- podatke iz Zrakoplovnih informacija - AIP Bosne i Hercegovine o vremenu otvorenosti Međunarodnog aerodroma Tuzla, dobivene od Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH,

- Odluku Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona o odobravanju sredstava JP "Međunarodni aerodrom Tuzla", broj 05/1-27-8922/19 od 24.4.2019. godine.

U smislu člana 14. stav (1) Zakona o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Zakon), Federalno ministarstvo finansija je svojim aktom dalo konsultativno mišljenje, broj 06-02-4-4714/19 od 2.7.2019. godine, na prijavu državne pomoći od Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u obliku kapitalnog transfera JP "Aerodrom Tuzla", te uz to mišljenje dostavilo Vijeću navedene priloge i Obrazac za prijavu, shodno odredbi člana 12. stav (2) Zakona.

Uvidom u podneseni zahtjev Vijeće je utvrdilo da on nije kompletan, odnosno da ne sadrži sve dokumente neophodne za njegovu ocjenu i donošenje odluke iz člana 12. stav (3) Zakona, te je od Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona aktom broj UP/I 06-26-1-44-2/19 od 26.7.2019. godine zatražilo dopunu.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona dostavilo je dopunu prijave programa državne pomoći, akt broj 05/1-05-12847-1/19 od 2.8.2019. godine, u čijem prilogu su dostavljeni:

- Statut JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 1/17) i

- Odluka o izmjenama i dopunama Statuta JP "Međunarodni aerodrom Tuzla"

d.o.o. ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 9/17).

Na zahtjev Vijeća (dostavljen putem elektronske pošte 26.9.2019. godine) podnosilac Zahtjeva je elektronskim putem Vijeću dostavio:

- Plan investicionih ulaganja JP "Međunarodni aerodrom Tuzla", akt broj 01/I-1275/2019 od 26.9.2019. godine.

Vijeće je po službenoj dužnosti sa službene internetske stranice Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.kim.ba pribavilo Zakon o osnivanju Javnog preduzeća "Međunarodni aerodrom Tuzla" ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 1/98, 6/98, 11/05, 9/10, 9/12 i 9/15) i Izvod iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu - potrošačko mjesto 22010002 JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 3/19). Također, Vijeće je sa službene internetske stranice JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" www.tuzla.airport.ba/statistika (pristupljeno 26.9.2019) prikupilo podatke o statistici putničkog saobraćaja.

2. Primijenjeni propisi


Vijeće je u postupku, osim Zakona, uzelo u obzir propise Bosne i Hercegovine i propise Evropske unije. Relevantni primijenjeni propisi BiH su Uredba o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/18) (u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakon o osnivanju Javnog preduzeća "Međunarodni aerodrom Tuzla" ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 1/98, 6/98, 11/05, 9/10, 9/12 i 9/15).

U skladu s odredbama člana 4. stav (1) Uredbe, kojim je propisano da se državna pomoć dodjeljuje ako program ili pojedinačni projekat državne pomoći zadovoljava uslove iz ove uredbe, i člana 71. stav 2. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 5/08 -Međunarodni ugovori) (u daljnjem tekstu: SSP), Vijeće je obavezano da prilikom ocjene zahtjeva za dodjelu državne pomoći primjenjuje ne samo pravo Bosne i Hercegovine nego da na odgovarajući način primijeni i kriterije i uslove koji proizlaze iz primjene konkurencijskih pravila važećih u Zajednici i instrumenata za tumačenje koje su usvojile institucije Zajednice. Osim Uredbom o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji BiH, obaveza primjene navedenih kriterija i uslova Vijeću je propisana odredbom člana 71. stav 1. tačka c) SSP-a koji glasi: Konkurencija i druge ekonomske odredbe "1. Sljedeće je nespojivo s propisnim funkcioniranjem ovog sporazuma, u mjeri u kojoj može uticati na trgovinu između Zajednice i Bosne i Hercegovine: (c) svaka državna pomoć kojom se narušava ili prijeti narušavanju konkurencije davanjem prednosti određenim preduzećima ili određenim proizvodima", te stavom 2. istog člana koji glasi: "2. Svaka praksa suprotna ovom članu ocjenjivat će se na osnovu kriterija koji proizlaze iz primjene konkurencijskih pravila važećih u Zajednici, posebno čl. 81, 82, 86. i 87. Ugovora o osnivanju Evropske zajednice (u daljnjem tekstu: Ugovor o EZ) i instrumenata za tumačenje koje su usvojile institucije Zajednice."

Također, u svrhu poređenja, Vijeće je uzelo u obzir propis Evropske unije u vezi s dodjelom državne pomoći aerodromima i zračnim prijevoznicima, i to:

- Komunikacija Komisije - Smjernice o državnoj pomoći aerodromima i zračnim prijevoznicima (Službeni list Evropske unije, serija C, broj 99, 4.4.2014.).

Naime, odredbama tačke 25. podtačka e) Komunikacija Komisije - Smjernice o državnoj pomoći aerodromima i zračnim prijevoznicima (Službeni list Evropske unije, serija C, broj 99, 4.4.2014) propisano je da se pod infrastrukturom aerodroma podrazumijeva infrastruktura i oprema za pružanje usluga aerodroma koje aerodrom pruža zračnim prijevoznicima i različitim pružaocima usluga, uključujući poletno-slijetne staze, terminale, stajanke, rulne staze, centraliziranu infrastrukturu za zemaljske usluge i ostale objekte koji direktno pružaju podršku uslugama aerodroma, isključujući infrastrukturu i opremu koja je, prije svega, potrebna za obavljanje neavionskih djelatnosti, poput parkinga za automobile, prodavnica i restorana, dok je u podtački d) iste tačke, između ostalog, propisano da se usluge koje isključivo pružaju aerodromi odnose na slijetanje, polijetanje, rasvjetu i parkiranje aviona.

3. Utvrđivanje činjenica


Na osnovu dostavljenih podataka, Vijeće je u postupku utvrdilo sljedeće:

Javno preduzeće "Aerodrom Tuzla" osnovano je Zakonom o osnivanju Javnog preduzeća "Međunarodni aerodrom Tuzla", čijim je članom 1. utvrđeno da se, u svrhu pružanja usluga za funkcioniranje Aerodroma u Tuzli i obavljanja drugih pratećih djelatnosti, osniva JP "Aerodrom Tuzla" čija je djelatnost od posebnog interesa za Tuzlanski kanton.

Privredni subjekat JP "Aerodrom Tuzla" upisan je u sudskom registru Općinskog suda u Tuzli pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 1-9924, JIB 4209372030004, kao društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Živinicama, Gornje Dubrave bb.

Osnovne djelatnosti JP "Aerodrom Tuzla" su, prema Obavještenju o razvrstavanju poslovnog subjekta prema djelatnosti, uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom, šifra djelatnosti 52.23.

Upisani i uplaćeni osnovni kapital JP "Aerodrom Tuzla" iznosi 4.060.101,64 KM, a njegov osnivač i vlasnik je Tuzlanski kanton, s udjelom od 100% u osnovnom upisanom kapitalu.

Pravni osnov za dodjelu državne pomoći u obliku kapitalnog transfera u iznosu od 302.500,00 KM JP "Aerodrom Tuzla" sadržan je u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 3/19).

Naime, Budžetom Tuzlanskog kantona za 2019. godinu - potrošačko mjesto 22010002 - osigurana su sredstva na ime kapitalnih transfera JP "Aerodrom Tuzla" u iznosu od 302.500,00 KM. Navedena finansijska sredstva dodijeljena su JP "Aerodrom Tuzla" putem Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.

Drugi pravni osnov, odnoso pravni akt na osnovu kojeg je dodijeljena državna pomoć na ime kapitalnih transfera u iznosu od 302.500,00 KM JP "Aerodrom Tuzla" je Odluka Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona o odobravanju sredstava JP "Međunarodni aerodrom Tuzla", broj 05/1-27-8922/19 od 24. 4. 2019.

U obrazloženju Odluke navodi se da je JP "Aerodrom Tuzla" prilikom izrade budžetskog zahtjeva za 2019. godinu Ministarstvu dostavilo Plan poslovanja za 2019. godinu sa zahtjevom za budžetskim sredstvima za finansiranje dijela projektovanja i izgradnje novog prilaznog puta s ogradom na zapadnoj strani aerodroma. Međutim, aktom broj 01/1-388/19 od 17.4.2019. godine JP "Aerodrom Tuzla" se Ministarstvu obratilo zahtjevom za promjenu namjenske strukture sredstava odobrenih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2019. godinu i hitnu nabavku aerodromskog vatrogasnog vozila i neophodne aerodromske opreme. Ministarstvo je nakon analize zahtjeva i utvrđene činjenice da je za nesmetano funkcioniranje aerodroma neophodno vatrogasno vozilo, jer je postojeće u kvaru, i uz to dodatna aerodromska oprema, donijelo Prijedlog odluke o odobravanju sredstava.

Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona je aktom broj 07/1-14-8739/19 od 23.4.2019. godine dalo mišljenje da su sredstva planirana u budžetu dovoljna za realizaciju Odluke, ali da prije njenog donošenja Vlada Tuzlanskog kantona treba biti informirana o izmjeni namjene. Zaključkom broj 02/1-14-8737-1/19 od 23.4.2019. godine Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je Informaciju o promjeni namjene odobrenih budžetskih sredstava.

U Izvještaju o poslovanju JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. za period od 1. 1. do 31.12.2018. godine navodi se da je u 2018. godini izvršen prihvat i otprema ukupno 584.610 putnika. Prema statistici za putnički saobraćaj utvrđeno je da je u 2017. godini ukupan promet putnika iznosio 535.596.

5. Donošenje odluke


Vijeće je na 89. sjednici, održanoj 4. 10. 2019. godine, razmatralo Zahtjev Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona. Prilikom donošenja odluke Vijeće je uzelo u obzir cjelokupnu dokumentaciju.

S obzirom na to da je Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona dodijelilo državnu pomoć, sadržanu u predmetnom zahtjevu za odobrenje državne pomoći u obliku kapitalnog transfera u iznosu od 302.500,00 KM korisniku JP "Aerodrom Tuzla", Vijeće je provelo postupak ex post odobrenja, u skladu s članom 12. stav (7) Zakona.

Naime, Vijeće je prvenstveno tokom postupka trebalo utvrditi da li državna pomoć u obliku kapitalnog transfera korisniku JP "Aerodrom Tuzla", koja se odnosi na nabavku vatrogasnog vozila i neophodne aerodromske opreme, predstavlja državnu pomoć iz člana 3. stav (1) Zakona.

Prilikom utvrđivanja da li državna pomoć u obliku kapitalnog transfera za nabavku vatrogasnog vozila i neophodne aerodromske opreme predstavlja državnu pomoć, Vijeće je razmotrilo jesu li ispunjeni svi uslovi iz člana 3. stav (1) Zakona, odnosno da li je riječ o transferu državnih sredstava; da li sredstva predstavljaju pomoć koja korisniku pomoći donose ekonomsku prednost koju on ne bi ostvario svojim redovnim i normalnim poslovanjem; da li se predložena sredstva dodjeljuju korisniku na selektivnoj osnovi i da li dodjelom predloženih sredstava postoji mogućnost narušavanja tržišne konkurencije davanjem prednosti na tržištu korisniku državne pomoći, naročito u mjeri u kojoj to može uticati na ispunjavanje međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine iz ove oblasti.

U konkretnom slučaju utvrđeno je da naknada predstavlja državnu pomoć, jer su ispunjeni svi uslovi iz člana 3. stav (1) Zakona. Naime, riječ je o transferu sredstava iz budžeta Tuzlanskog kantona, sredstva donose ekonomsku prednost koju korisnik ne bi mogao ostvariti redovnim i normalnim poslovanjem, sredstva se dodjeljuju na selektivnoj osnovi, te postoji mogućnost narušavanja tržišne konkurencije na širem tržištu koje čini tržište BiH i Evropske unije.

Budući da sredstva dodijeljena Odlukom Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, broj 05/1-27-8922/19 od 24.4.2019. godine, predstavljaju državnu pomoć, a članom 5. Zakona propisana je opća zabrana davanja državne pomoći koja narušava ili prijeti da naruši tržišnu konkurenciju davanjem prednosti na tržištu korisnicima državne pomoći, bez obzira na oblik državne pomoći u mjeri u kojoj to može uticati na ispunjavanje obaveza Bosne i Hercegovine u međunarodnim sporazumima, dok su odredbom člana 6. Zakona propisana izuzeća od opće zabrane, odnosno dozvoljene državne pomoći, Vijeće je u postupku utvrđivalo da li u konkretnom slučaju postoji mogućnost primjene izuzeća na osnovu člana 6. stav (2) Zakona, a u skladu s članom 115. Uredbe.

Vijeće je u postupku utvrdilo da sredstva koja su Odlukom Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona, broj 05/1-27-8922/19 od 24.4.2019. godine, u obliku kapitalnog transfera dodijeljena korisniku JP "Aerodrom Tuzla" predstavljaju državnu pomoć za izgradnju aerodromske strukture i opreme. Nadalje, u skladu s članom 115. stav (1) Uredbe, državna pomoć za izgradnju aerodromske strukture i opreme ili objekata koji su u direktnoj funkciji može se dodijeliti ako:

a) izgradnja i funkcioniranje infrastrukture zadovoljavaju jasno definiran cilj od općeg interesa (regionalni razvoj, dostupnost itd);

b) je infrastruktura neophodna i srazmjerna postavljenom cilju;

c) infrastruktura ima zadovoljavajuće srednjoročne izglede u pogledu korištenja, a naročito u pogledu korištenja postojeće infrastrukture;

d) svi potencijalni korisnici imaju pristup infrastrukturi ravnopravno i bez diskriminacije;

e) bez državne pomoći ne bi došlo do ulaganja ili bi se ono vršilo u različitom obimu.

U stavu (2) istog člana Uredbe definirani su prihvatljivi troškovi, a to su troškovi ulaganja u infrastrukturu i opremu aerodroma koja služi za pružanje usluga avioprijevoznicima i drugim pružaocima usluga na aerodromima. Shodno odredbi stava (3) istog člana Uredbe, u prihvatljive troškove naročito spadaju ulaganja u uzletno-slijetne piste, terminale, stajanke, rulne staze, centraliziranu infrastrukturu za zemaljske usluge i ostale objekte koji direktno pružaju podršku uslugama aerodroma, uključujući troškove njihovog planiranja.

U stavu (5) istog člana Uredbe određen je intenzitet državne pomoći tako da ne može prelaziti:

a) 75% prihvatljivih troškova aerodroma s manje od 1 milion putnika godišnje i

b) 50% prihvatljivih troškova aerodroma s 1 do 3 miliona putnika godišnje.

U skladu s navedenim, državna pomoć u obliku kapitalnog transfera u iznosu od 302.500,00 KM korisniku JP "Aerodrom Tuzla" za nabavku vatrogasnog vozila i neophodne aerodromske opreme može se dodijeliti jer je ispunjen uslov da intenzitet državne pomoći ne prelazi 75% prihvatljivih troškova, imajući u vidu da je promet putnika prema Izvještaju o poslovanju JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. u 2018. godini iznosio 584.610 putnika, a prema statističkim podacima poslovanja objavljenim na službenoj internetskoj stranici JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. u 2017. godini 535.596 putnika, što je manje od 1 milion putnika godišnje.

Nadalje, iz dostavljenih dokumenata može se utvrditi da nabavka vatrogasnog vozila i neophodne aerodromske opreme zadovoljava jasno definiran cilj od općeg interesa (dostupnost), zatim njihova nabavka je neophodna i srazmjerna postavljenom cilju, te ima zadovoljavajuće srednjoročne izglede u pogledu korištenja. Također, svi potencijalni korisnici imaju pristup infrastrukturi ravnopravno i bez diskriminacije. Bez državne pomoći u obliku kapitalnog transfera u iznosu od 302.500,00 KM korisniku JP "Aerodrom Tuzla" ne bi bilo ulaganja u nabavku vatrogasnog vozila (s obzirom na to da je postojeće u kvaru) i neophodne aerodromske opreme ili bi se ono vršilo u različitom obimu.

U Planu investicionih ulaganja JP "Aerodrom Tuzla" u 2019. godini, akt broj 01/I-1275/2019 od 26. 9. 2019. godine, navode se kapitalna ulaganja za koja su osigurani izvori finansiranja iz budžetskih sredstava u 2019. godini i za koja su najvećim dijelom tenderske procedure u realizaciji. Procijenjena vrijednost investicionih ulaganja JP "Aerodrom Tuzla" u 2019. godini iznosi 3.535.000,00 KM. Iznos od 302.500,00 KM na ime kapitalnog transfera korisniku JP "Aerodrom Tuzla" je značajno manji od 75% od ukupnog iznosa od 3.535.000,00 KM planiranog za nabavku aerodromske opreme.

Na kraju, Vijeće je u postupku utvrdilo da su sredstva u iznosu od 302.500,00 KM dodijeljena JP "Aerodrom Tuzla" za prihvatljive troškove ulaganja u infrastrukturu i opremu aerodroma koja služi za pružanje usluga avioprijevoznicima i drugim pružaocima usluga na aerodromima u okviru dopuštenog intenziteta državne pomoći do 75% prihvatljivih troškova.

Slijedom navedenog, Vijeće je u postupku odlučilo da je na državnu pomoć u obliku kapitalnog transfera koja je Odlukom Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona dodijeljena preduzetniku JP "Međunarodni aerodrom Tuzla", i to u iznosu od 302.500,00 KM, moguće primijeniti izuzeće iz člana 6. stav (2) Zakona, odnosno da je riječ o dozvoljenoj državnoj pomoći koja je u skladu s članom 115. Uredbe.

Uputstvo o pravnom lijeku:


Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku i protiv njega nije dozvoljena žalba.

Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Broj UP/I 02-26-1-44-5/19
4. oktobra 2019. godine
Istočno Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća za državnu pomoć BiH
Dr. Radmila Čičković, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!