Službeni glasnik BiH, broj 33/24

Na osnovu člana 27. stav 10. Zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 34/02), člana 16. Zakona o upravi Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17) i člana 4. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04,42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16, i 83/17), Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, na prijedlog Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, donijelo je


PRAVILNIK


O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA FARMAKOLOŠKI AKTIVNIH SUPSTANCI U PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA


Član 1.


U Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama farmakološki aktivnih supstanci u proizvodima životinjskog porijekla, ("Službeni glasnik BiH", broj 84/22), u Prilogu I – Dopuštene supstance vrše se sljedeće izmjene i dopune:

a) Mijenja se naziv šeste kolone, tako da umjesto "Ostale odredbe ( u skladu s članom 14.stav 7. Uredbe (EZ) br.470/2009)" sada glasi: "Ostale odredbe (u skladu s članom 3. stav (6.) ovog Pravilnika".

b) Za farmakološki aktivnu supstancu altrenogest mijenja se MDK kod svinja u jetri tako da umjesto: "4 μg/kg" sada glasi: "2 μg/kg".

c) Za farmakološki aktivnu supstancu karprofen mijenja se MDK kod goveda tako da umjesto: "MDK nije potreban " sada glasi: "MDK nije potreban za mlijeko".

d) Za farmakološki aktivnu supstancu pretkamid (krotetamid i kropropamid) mijenja se vrsta životinje tako da umjesto: "sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane" sada glasi: "sve vrste sisavaca koje se koriste za proizvodnju hrane".

e) Za farmakološki aktivnu supstancu streptomicin u koloni vrsta životinje riječi: "sve vrste preživača i kunići" mijenjaju se i glase: "sve vrste preživača, svinje i kunići."

f) Za farmakološki aktivnu supstancu salicilna kiselina u koloni vrsta životinje riječi: "sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane" mijenjaju se i glase: "sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane osim za ribe".

g) Za farmakološki aktivnu supstancu natrijev acetilsalicilat u koloni vrsta životinje riječi: "sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane" mijenjaju se i glase: "sve vrste životinja koje se koriste za proizvodnju hrane osim za ribe".

h) Iza farmakološki aktivne supstance cinkov sulfat dodaju se nove farmakološki aktivne supstance kao što slijedi:

Farmakološki aktivne supstance

Marker rezidua

Vrsta životinje

MDK

Ciljno tkivo

Ostale odredbe (u skladu s članom 3. stav (6.) ovog Pravilnika

Terapeutska klasifikacija

Toltrazuril

Toltrazuril sulfon

Svi sisavci koji se koriste za proizvodnju hrane

100μg/kg

150μg/kg

500μg/kg

250μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Kod svinja se MDK za masno tkivo odnosi na "kožu i masno tkivo u prirodnom omjeru".

Ne primjenjivati kod životinja čije se mlijeko koristi za prehranu ljudi.

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje protozoa.

Perad

100μg/kg

200μg/kg

600μg/kg

400μg/kg

140μg/kg

Mišić

Koža i masno tkivo

Jetra

Bubreg

Jaja

NEMA UNOSA

Prazikvantel

NIJE PRIMJENJIVO

Svi preživači osim goveda, kopitari

MDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Prazikvantel (zbroj izomera)

Ribe

20μg/kg

Mišić i koža u prirodnom omjeru

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Ketoprofen

NIJE PRIMJENJIVO

Goveda, svinje, kopitari

MDK nije potreban

NIJE PRIMJENJIVO

NEMA UNOSA

NEMA UNOSA

Ketoprofen

Perad

10μg/kg

30μg/kg

10μg/kg

10μg/kg

Mišić

Koža i masno tkivo u prirodnom omjeru

Jetra

Bubreg

Ne primjenjivati kod životinja čija se jaja koriste za prehranu ljudi.

NEMA UNOSA

Rafoksanid

Rafoksanid

Svi preživači osim ovaca

30 μg/kg

30 μg/kg

10 μg/kg

40 μg/kg

10 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

NEMA UNOSA

Antiparazitici/Sredstva za suzbijanje endoparazita"

 

 

Ovce

100 μg/kg

250 μg/kg

150 μg/kg

150 μg/kg

10 μg/kg

Mišić

Masno tkivo

Jetra

Bubreg

Mlijeko

NEMA UNOSA

 

 

 Član 2.


(1) Ovim Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 37/2010 od 22. decembra 2009. o farmakološki aktivnim supstancama i njihovoj klasifikaciji u odnosu na maksimalne dopuštene količine rezidua u hrani životinjskog porijekla i njenim izmjenama i dopunama od Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2023/454 o izmjeni Uredbe (EU) br. 37/2010 u pogledu klasifikacije supstance "toltrazuril" do Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2023/2203 o izmjeni Uredbe (EU) br. 37/2010 u pogledu klasifikacije supstance "rafoksanid".

(2) Navođenje odredaba Uredbe iz stava (1) ovog člana vrši se isključivo u svrhu praćenja i informiranja o preuzimanju pravne stečevine EU u zakonodavstvo BiH.

Član 3.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasnik BiH".

Broj 11-1-02-1158-3/24
22. aprila 2024. godine
Sarajevo


Ministar
Staša Košarac, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!