Službeni glasnik BiH, broj 10/18

Na osnovu člana 15. stav 1. tačka a) i n) Zakona o obrani Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 88/05), člana 47. stav 2. Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prevozu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 1/02), Мinistar odbrane Bosne i Hercegovine donosi


PRAVILNIK


O OBAVLJANJU VANREDNOG VOJNOG PREVOZA U MINISTARSTVU ODBRANE I ORUŽANIM SNAGAMA BOSNE I HERCEGOVINE


POGLAVLJE I OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom propisuju se način i uslovi za obavljanje vanrednog vojnog prevoza teških i vangabaritnih tereta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na javnim cestama u BiH, postupak za izdavanje odobrenja/dozvole za vanredni vojni prevoz u unutrašnjem i međunarodnom cestovnom saobraćaju, način kontrole osovinskog opterećenja, ukupne dozvoljene mase i dimenzija vozila.

Član 2.
(Definicije)

U smislu ovog Pravilnika slijedeći izrazi imaju značenje:

a) 'Vanredni vojni prevoz" na javnoj cesti je prevoz vojnim vozilom koje prazno ili skupa sa teretom ima masu ili osovinski pritisak veći od dopuštenog ili dimenzije veće od propisanih (po osnovu Pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uslovima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na cestama ("Službeni glasnik BiH", br. 23/07).

b) "Vanredni vojni prevoz" je i prevoz pri kojem vojno vozilo, samo ili skupa s teretom zadovoljava propisane granice u pogledu dimenzija, ukupne mase i osovinskog opterećenja, a prekoračuje masu, dimenzije ili osovinsko opterećenje označene saobraćajnim znakom na cesti na kojoj su zbog stanja ceste ili objekata na cesti ograničeni ukupna masa, dimenzije ili osovinsko opterećenje.

Član 3.
(Kategorije vanrednog vojnog prevoza)

Vanredni vojni prevoz se u pogledu prekoračenja dozvoljene mase, dimenzija i osovinskog opterećenja, dijeli u dvije kategorije:

a) Vanredni vojni prevoz I kategorije je prevoz vozilom koje samo ili skupa sa teretom ne prelazi slijedeće vrijednosti: ukupnu masu 50 tona, širinu 3 m, visinu 4,4 m, dužinu ne više od 25% od dozvoljene i osovinsko opterećenje ne veće od 20% od dozvoljenog;

b) Vanredni vojni prevoz II kategorije su ostali vanredni prevozi koji prelaze naznačene gornje granice ukupne mase,dimenzija ili osovinskog opterećenja.

POGLAVLJE II USLOVI ZA OBAVLJANJE VANREDNOG VOJNOG PREVOZA


Član 4.
(Odobrenje)

(1) Nadležni organ u Ministartsvu odbrane i Oružanim snagama Bosne i Hercegovine za izdavanje odobrenja za vanredni vojni prevoz je Centar kontrole kretanja (CKK) Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a koje se izdaje na osnovu zahtjeva vojne jedinice - korisnika.

(2) Odobrenje za vanredni vojni prevoz tereta može se donijeti samo ako se takav prevoz ne može obaviti drugim prevoznim sredstvima ili bi prevoz takvim sredstvima bio previše složen, dugotrajan i skup i ako je pri vršenju vanrednog vojnog prevoza moguće obezbijediti uslove za sigurno odvijanje cestovnog saobraćaja.

(3) Odobrenje/dozvola se donosi na pismeni zahtjev vojne jedinice - korisnika (Obrazac transportnog zahtjeva za vanredni vojni prevoz - Obrazac SbSl-26) u unutrašnjem i međunmarodnom cestovnom prevoza.

(4) Jednica korisnik- podnosilac zahtjeva je po zahtjevu CKK obavezna delegirati privremenog člana ili više njih u sastav CKK dok traje potreba za i planirani transport.

(5) Obrazac zahtjeva iz stava (3) ovog člana je dat u prilogu i sastavni je dio Pravilnika. Za izdavanje odobrenju/dozvole za vanredni vojni prevoz, jedinica OS BiH-korisnik je dužna podnijeti pismeni zahtjev na obrascu Sb SI - 26, koji sadržava sledeće podatke:

a) podatke o naručiocu vanrednog vojnog prevoza (jedinica i lokacija jedinice),

b) podatke o teretu (vrsta tereta i tehnički podaci o teretu, masa i dimenzije tereta),

c) podatke o vozilu ili vozilima kojima će vanredni prevoz biti obavljen (vrsta vozila, tip vozila, registarski broj, broj i razmak osovina, snaga motora, dimenzije, masa, nosivost vozila, masa balasta za opterećenje vozila),

d) podatke o vozilima za pratnju vanrednog vojnog prevoza (vrsta, tip i registarski broj),

e) podatke o vanrednom prevozu kao cjelini (dimenzije, ukupna masa i osovinsko opterećenje),

f) podatke o načinu utovara, osiguranja tereta (učvršćenja - načinu smještaja tereta na vozilo) i označavanje tereta na vozilu,

g) podatke o vremenu prevoza (predviđeni početak, vrijeme trajanja i završetak prevoza),

h) prijedlog polaznog mjesta relacije kretanja i odredišta vanrednog vojnog prevoza razrađenog itinerara, sa dužinom u kilometrima,

i) prijedlog vremena važnosti odobrenja,

j) odgovorni starješina prevoza (ime i prezime),

k) saglasnosti trećih lica (po potrebi),

(6) Odobrenje za vanredni vojni prevoz se donosi pojedinačno za svaki prevoz.

(7) Izuzetak od stava (1) ovog člana je u slučaju kada donosilac odobrenja za veći broj jednakih tereta, na jednakim vozilima, na istom prevoznom putu, donosi jedno odobrenje/dozvolu. U tom slučaju donosilac odobrenja/dozvole obavezno naznačava razmak između vozila koja vrše vanredni prevoz.

(8) Jedinica podnositelj zahtjeva za vanredni vojni prevoz kod koje je teret, prevozni put i vozilo jedinice izvršioca prevoza u svemu jednak izvršenom prevozu u toku posljednjih 12 mjeseci ne treba da uz novi zahtjev dostavlja:

a) skice vozila ili tereta (tlocrt, izgled sa strane, osovinsko opterećenje i ukupna masa),

b) izjava da vršilac vanrednog prevoza ima potrebnu tehničku opremu i opremu za učvršćivanje i označavanje,

c) izjava da su osobe koje su odgovorne za transport osposobljene za izvršenje vanrednog prevoza,

d) izjava da vozilo ili teret nije moguće transportovati željeznicom ili da predračun troškova željezničkog prevoza ili prevoza drugim vidom transporta je veći od troškova vlastitog transportnog kapaciteta,

e) prijedlog projekta vanrednog prevoza sa ostalim prilozima koje taj sadrži.

(9) Jedinica podnositelj zahtjeva za vanredni vojni prevoz iz stava (8) ovog člana obavezna je da na svom zahtjevu navede broj i datum ranijeg odobrenja za vanredni vojni prevoz.

Član 5.
(Dokumenti za izdavanje odobrenja za vanredni vojni prevoz)

(1) U obrascu iz stava (1) člana 4. ovog Pravilnika treba naznačiti priloge koji moraju biti priloženi uz zahtjev za izdavanje odobrenja za vanredni vojni prevoz određene kategorije, prilozi su sljedeći dokumenti:

a) skica vozila ili vozila kojima bi se vanredni prevoz vršio, s prikazom smještaja tereta (tlocrt, izgled sa strane i poprečni presjek, oznaka dimenzija, osovinskog opterećenja i ukupno mase),

b) prijedlog projekta (itinerera) vanrednog prevoza sa neophodnim sigurnosnim procjenama izvodljivosti,

(2) U slučaju kada vanredni vojni prevoz prelazi preko ukrštanja ceste i željezničke pruge, za izdavanje dozvole, prevoznik, preko Centra za kontrolu kretanja Oružanih snaga, mora zatražiti prethodnu saglasnost od nadležnih organa Regulatome agencije željeznica Bosna i Hercegovina.

(3) Prethodnu saglasnost prevoznik, preko Centra za kontrolu kretanja Oružanih snaga, mora zatražiti i od drugih nadležnih organa i službi u BiH ukoliko bi vanredni prevoz mogao ugroziti ili oštetiti ostale objekte na javnoj saobraćajnoj komunikaciji.

(4) Obaveza nadležnih organa i službi u Bosni i Hercegovini je da Centru za kontrolu kretanja OS BiH dostave na njegov zahtjev neophodne podatke o putnoj i pratećoj infrastrukturi. Podatke dostavljati u pisanoj ili elektronskoj formi, a koji će se smatrati službenim dokumentom.

Član 6.
(Obaveze jedinice izvršioca)

Jedinica izvršilac prevoza u toku priprema za obavljanje vanrednog prevoza je obavezna da:

a) Izvrši izviđanje rute kretanja te sagledati sva pogodna mjesta i saobraćajne površine na zadatoj ruti pogodne za zaustavljanje vanrednog prevoza

b) Opiše lokacije i predviđeno vrijeme posebnog manevrisanja vozilom ili manipulisanja teretom.

c) izradi prijedlog Plana regulisanja i kontrole saobraćaja tokom obavljanja prevoza.

Član 7.
(Priprema vanrednog vojnog prevoza)

(1) Jedinica podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja/dozvole za vanredni vojni prevoz je obavezna uputiti zahtjev prema Centru kontrole kretanja 45 dana prije početka realizacije vanrednog vojnog prevoza.

(2) Prije vršenje vanrednog vojnog prevoza, putem stručnih lica iz svog sastava ili angažovanja trećih lica, izdavalac odobrenja provjerava podatke iz odobrenja za vanredni prevoz uvidom u dokumentaciju i po potrebi ličnim uvidom na licu mjesta, te utvrđuje da li su ispunjeni tehnički, sigurnosni i drugi uslovi iz odobrenja za vanredni vojni prevoz.

(3) Izuzetno, ako jedinica OS BiH vrši vanredni vojni prevoz istog tereta na istom vozilu ili skupini vozila, više puta, nije potrebno da donosilac odobrenja ponovo vrši pregled vanrednog prevoza na mjestu polaska vanrednog prevoza.

(4) Donosilac odobrenja može iz saobraćajno-tehničkih i sigurnosnih razloga tražiti od vršioca vanrednog vojnog prevoza da promijeni prevozni put i da predloži novi prevozni put.

Član 8.
(Ispravke i dopune zahtjeva)

(1) U slučaju daje zahtjev za vanredni vojni prevoz nepotpun ili gaje potrebno ispraviti u skladu sa odredbama ovog Pravilnika, Centar kontrole kretanja je dužan u roku od šest radnih dana od podnošenja zahtjeva, pozvati jedinicu podnosioca zahtjeva i jedinicu izvršioca prevoza da zahtjev u roku od tri dana dopuni ili ispravi.

(2) Ako jedinica podnosilac zahtjeva i jedinica izvršilac prevoza ne dopune ili isprave zahtjev u datom roku Centar kontrole kretanja će odbiti zahtjev jedinice.

Član 9.
(Rokovi za donošenje odobrenja)

Rok za donošenje odobrenja je najmanje pet, a najviše sedam radnih dana od podnošenja zahtjeva za kategoriju za koju su ispunjeni slijedeći uslovi:

a) da su ceste i objekti na cesti voznog puta u takvom stanju da nije potrebno raditi dodatna ojačanja za izvršenje vanrednog prevoza,

b) da nisu potrebne statičke provjere nosivosti mostova i drugih objekata na voznom putu,

c) da dimenzije vanrednog prevoza ne prelaze slobodni profil ceste i saobraćajne trake,

d) da vozila vanrednog prevoza sama ili skupa sa teretom u krivinama ne budu prelazila na drugu saobraćajnu traku.

Član 10.
(Izdavanje odobrenja)

(1) Odobrenje/dozvola može se donijeti za veći broj jednakih uzastopnih vanrednih vojnih prevoza u naznačenom vremenskom razdoblju koje ne može biti duže od jednog mjeseca.

(2) U vozilu kojim se vrši vanredni vojni prevoz iz stava (1) ovog člana mora biti originalan primjerak odobrenja/dozvole za vršenje vanrednog prevoza.

Član 11.
(Ograničenja)

(1) U odobrenju/dozvoli za vanredni vojni prevoz može se naznačiti da vrijedi najviše 30 dana od dana koji je podnosilac zahtjeva naznačio kao dan početka prevoza.

(2) Vanredni vojni prevoz mora biti obavljen u vremenu koje je utvrđeno u Odobrenju/Dozvoli.

(3) U pravilu vanredni prevoz mora biti obavljen noću, a iznimno kada to dopuštaju uslovi odvijanja saobraćaja i danju.

(4) Ako se u Odobrenju/Dozvoli odredi da se vanredni vojni prevoz mora obaviti noću, u smislu ovoga Pravilnika to je vrijeme od 23.00 sata do 05.00 sati sljedećeg dana.

(5) Vanredni vojni prevoz mora krenuti u vrijeme naznačeno u odobrenju/dozvoli. Ako je vršenje vanrednog vojnog prevoza u odobrenju/dozvoli dopušteno da se vrši u toku dana, onda se u odobrenju/dozvoli mora naznačiti da se vanredni vojni prevoz ne smije vršiti u vrijeme intenzivnog saobraćaja.

(6) Podnosilac zahtjeva (jedinica OS BiH) može u svako vrijeme do početka prevoza zatražiti produženje važnosti odobrenja/dozvole, ako za to postoje opravdani razlozi.

(7) Odobrenjem/dozvolom za vanredni vojni prevoz se ne smije odobriti prekoračenje dozvoljene ukupne mase, dimenzija i osovinskog opterećenja preko nosivosti i svijetlog profila kolovoza ceste i objekata na predviđenom voznom putu.

(8) Odobrenje/dozvola ne izdaje se za vozilo koje prekoračuje ukupnu dozvoljenu masu u odnosu na opterećenje vozila naznačenom u saobraćajnoj dozvoli.

Član 12.
(Izuzeci od izdavanja odobrenja)

(1) Izuzetno od člana 4. ovog Pravilnika odobrenje za vanredni vojni prevoz nije potrebno:

a) za vanredne vojne prevoze koji se moraju obaviti za otklanjanje posljedica prirodnih ili drugih elementarnih nepogoda,

b) za vanredne vojne prevoze koji se moraju obaviti za uspostavljanje prohodnosti javnih cesta u zimskoj službi (čišćenje snijega plugom i posipanje cesta za sprečavanje poledice i slično),

(2) Za vanredne vojne prevoze iz tačke a) stava (1) ovog člana, vojna jedinica koja vrši prevoz mora prethodno uskladiti izvršenja prevoza i prevozne relacije sa CKK, te prije početka vršenja prevoza o prevozu obavijestiti nadležni organ unutrašnjih poslova lokalne zajednice.

(3) Odobrenje/dozvola nije potrebna za vanredne vojne prevoze kod kojih ukupna masa i/ili osovinsko opterećenje prekoračuju dopuštene veličine do maksimalno 3%, uz uslov da, zbog karakteristika tereta i drugih opravdanih okolnosti, na mjestu utovara nije bilo moguće utvrditi tačnu masu tereta.

Član 13.
(Vođenje evidencije)

Centar kontrole kretanja vodi glavnu evidenciju izvršenih vanrednih vojnih prevoza, a korisnici i podnosioci zahtjeva vode pomoćnu evidenciju vanrednih vojnih prevoza.

Član 14.
(Obilježja i oprema za transport)

(1) Vozila pod pratnjom moraju biti opremljena žutim trepćućim ili rotirajućim svjetlom i obilježena tablom sa natpisom "VANREDNI VOJNI PREVOZ". Trepćuća ili rotirajuća svjetla moraju biti tako usmjerena da ne zasljepljuju vozače koji voze iza vozila za pratnju.

(2) U svakom od vozila za pratnju vanrednog prevoza ili u vozilu koje vrši vanredni prevoz, mora biti sljedeća oprema:

a) zelena i crvena zastavica za upozoravanje učesnika u saobraćaju,

b) garnitura svijetlećih saobraćajnih znakova, odnosno trouglastih znakova za označavanje opasnosti na cesti s dopunskom tablom "vanredni vojni prevoz",

c) garnitura znakova za označavanje suženja i obilaženja sa lijeve i desne strane,

d) garnitura znakova za označavanje zabrane saobraćaja u oba smjera i najmanje tri prenosne trepćuće svjetiljke narandžaste boje.

(3) Osoblje iz pratnje vanrednog vojnog prevoza, u pravilu, mora nositi zaštitnu reflektirajuću odjeću, te mora biti opremljeno odgovarajućom opremom i saobraćajnom signalizacijom. Pod zaštitnom odjećom, opremom i saobraćajnom signalizacijom podrazumijeva se:

a) zaštitna kaciga;

b) reflektirajući prsluk,

c) sredstva za komunikaciju kao što je prenosni radio ili mobilni telefonski uređaj;

d) komplet prenosnih saobraćajnih znakova za osiguranje vanrednog prevoza kod neplaniranog zaustavljanja na kolovozu.

(4) Vozilo OS BiH kojim se vrši vanredni vojni prevoz i teret na vozilu mora biti označen u skladu sa propisima o sigurnosti cestovnog saobraćaja.

(5) Ako vozilo ili skupina vozila samo ili zajedno s teretom ima širinu veću od dopuštene mora biti označeno s prednje i stražnje strane, te sa svake bočne strane, propisanim oznakama odnosno gabaritnim svjetlima.

(6) Priključci na vozilu (plug i drugo) koji prekoračuju dozvoljenu širinu, moraju biti označeni isto kao i teret na vozilu.

(7) Vozilo OS BiH kojim se vrši vanredni vojni prevoz, mora imati na zadnjoj strani vozila ili tereta tipsku tablu "VANREDNI VOJNI PREVOZ" dimenzija 400x800 mm. Ako vozilo ili skupina vozila samo ili zajedno s teretom ima dužinu veću od dopuštene onda predmetna tabla mora ispod imati i dopunsku tipsku tablu "DUŽINA...... m", dimenzija 220x800 mm, na kojoj je označena stvarna ukupna dužina vanrednog vojnog prevoza u metrima. Veličina okvira u koji se ulažu brojevi visine 120 mm za označavanje ukupne dužine vanrednog prevoza je 170x170 mm. Propisane table izrađivati ispisane u skladu sa službenim jezicima u BiH.

(8) Table iz stava (7) ovog člana izrađuju se od materijala i prema standardu koji se primjenjuje za izradu saobraćajnih znakova, žute je boje s natpisom i okvirom crne boje. Table moraju među sobom biti povezane šarkama tako da je moguće donju dodatnu tablu, pri vanrednom vojnom prevozu, koji ne prelazi dozvoljenu dužinu, skinuti ili okrenuti na poleđinu gornje table.

(9) Skica oznaka, okvira na tablama iz stava (7) ovog člana vidi se iz priloga koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

POGLAVLJE III MJERE SIGURNOSTI


Član 15.
(Pratnja vanrednog prevoza)

(1) Pratnja vanrednog vojnog prevoza se vrši u skaladu sa Pravilnikom o radu Vojne policije na način da pripadnici Vojne policije, u slučaju potrebe, vrši regulisanje saobraćaja poduzimanjem radnji za siguran prolaz vozilima pod pratnjom, a u istom momentu ne narušava bezbjednost ostalih učesnika u javnom saobraćaju. Prilikom regulisanja saobraćaja pripadnici vojne policije moraju biti opremljeni propisanom opremom vojnog policajca saobraćajne struke.

(2) Tokom vršenja vanrednog vojnog prevoza vojno policijska pratnja i vozači vozila dužni su preduzimati odgovarajuće mjere za što sigurnije prevoženje vanrednog vojnog prevoza i što manje ometanje i ugrožavanje ostalih učesnika u saobraćaju.

(3) Lica iz stava (2) ovog člana, dužna su ukloniti vozilo kojim se vrši vanredni vojni prevoz sa kolovoza i omogućiti prelaženje vozila ostalih učesnika u saobraćaju, ako za to ima mogućnosti, uvijek kada se neposredno iza vanrednog vojnog prevoza stvori kolona vozila.

(4) Pratnja vanrednog vojnog prevoza od strane pripadnika policije (civilne i/ili vojne) obezbjeđuje se uvijek kada vanredni vojni prevoz predstavlja potencijalnu opasnost u saobraćaju:

a) kada dimenzije, odnosno masa vozila koje vrši vanredni vojni prevoz prelaze širinu od 3 m, odnosno širinu saobraćajne trake ceste kojom se vrši vanredni prevoz (kada je širina vozila odnosno skupine vozila takva daje prolazna širina suprotnog smjera manja od 3 metra),

b) visinu od 4,40 m,

c) dužinu od 22 m,

d) masu od 60 tona,

e) kada je potrebno zaustaviti saobraćaj na pojedinim dijelovima itinerara zbog obavljanja vanrednog prevoza,

f) kada dužina vozila odnosno skupine vozila u odnosu na širinu kolovoza zauzima u zavoju pretežni dio kolovoza.

g) kada je potrebno zaustaviti saobraćaj na pojedinim dijelovima puta (prolazak preko mostova, tunela, nadvožnjaka, pružnih prelaza, semafora itd.).

(5) Potrebe za vojno-policijskom i/ili policijskom pratnjom Centar konatrole kretanja Oružanih snaga Bosne i Hercegovine upućuje nadležnoj Komandi Oružanih snaga i/ili Ministarstva unutrašnjih poslova, a koja će narediti upotrebu iste. Pratnja se realizuje vozilima policije koja su opremljena uređajima za davanje posebnih svjetlosnih i zvučnih signala.

(6) Radi zaštite javnih cesta, te sigurnog odvijanja saobraćaja, u pratnji vanrednog vojnog prevoza mogu sudjelovati i stručni zaposlenici organa nadležnih za puteve na svoj zahtjev ili na zahtjev Centra kontrole kretanja. Vanredni vojni prevoz se vrši u najpogodnije vrijeme i na najpogodniji način, u zavisnosti od stanja ceste, cestovnih objekata, intenziteta i strukture saobraćaja, vremenskih i drugih uslova koji mogu uticati na sigurnost vanrednog vojnog prevoza i ostalih učesnika u saobraćaju.

Član 16.
(Prekid vanrednog vojnog prevoza)

(1) Vanredni vojni prevoz se može prekinuti u slučaju da procjene stanja na pravcu kretanja ukazuju na moguće ugržavanje sigurnosti saobraćaja (jaka kiša, jak vjetar, snježne padavine, magla, poledica i drugo).

(2) Započeti vanredni vojni prevoz se može prekinuti ili se njegovo započinjanje odlaže i u slučaju kada je na cesti došlo do prekida ili značajnog otežavanja saobraćaja usljed rušenja ili većeg oštećenja dijela ceste ili objekta na cesti, većih odrona na cesti ili izliva vode na cestu, nanosa, smetova i lavina, odnosno kada je cesta u takvom tehničkom stanju da se na njoj saobraćaj odvija otežano ili je saobraćaj u zastoju, odnosno prekidu.

(3) U slučaju prekida vanrednog vojnog prevoza, vozilo kojim se vrši vanredni prevoz, kao i vozila iz pratnje vanrednog prevoza moraju biti smješteni van kolovoza ceste.

(4) U slučaju da kod vršenja vanrednog vojnog prevoza dođe do kvara na vojnom vozilu ili skupini vojnih vozila kojima se vrši vanredni vojni prevoz, potrebno je neispravno vozilo ili skupinu vozila skloniti sa kolovoza ceste. Ako to nije moguće, potrebno je mjesto zaustavljanja vanrednog vojnog prevoza osigurati u skladu s propisima o sigurnosti saobraćaja i uz upotrebu saobraćajnih znakova iz stava (2) člana 5. ovog Pravilnika.

(5) U slučaju slabe vidljivosti, potrebno je mjesto zaustavljanja vanrednog vojnog prevoza označiti prenosnim trepćućim svjetlima narandžaste boje i o ograničenju (opasnosti) na cesti obavijestiti nadležne organe unutrašnjih poslova lokalnne zajednice, te preduzeti mjere da se vozilo ili skupina vozila što prije ukloni sa kolovoza ceste.

Član 17.
(Obaveze i odgovornosti starješine transporta)

(1) Vanredni vojni prevoz prati strarješina transporta određen od strane komamdanta jedinice koja vrši transport. Starješina vanrednog vojnog prevoza je odgovoran:

a) daje teret pravilno natovaren i osiguran

b) da su svi koji učestvuju u vanrednom vojnom prevozu upoznati sa načinom prevoza i svim detaljima vršenja prevoza,

c) da se pri obavljanju prevoza poštuju propisi i svi uslovi iz odobrenja/dozvole za vanredni vojni prevoz.

(2) Za starješinu prevoza određivati lice sa iskustvom u vršenju vanrednih vojnih prevoza. Starješina vanrednog vojnog prevoza je dužan prije početka prevoza upoznati sve koji učestvuju u vršenju vanrednog prevoza, sa uslovima za vršenje prevoza navedenim u odobrenju/dozvoli za vanredni vojni prevoz i njegovim prilozima.

Član 18.
(Osovinsko ograničenje vojnih vozila)

Osovinsko opterećenje vojnih vozila koje vrši vanredni prevoz ne smije prekoračiti dozvoljeno osovinsko opterećenje za više od 30%.

POGLAVLJE IV KOORDINACIJA SA NADLEŽNIM ORGANIMA


Član 19.
(Izmjena režima saobraćaja)

(1) Ako zbog vršenja vanrednog vojnog prevoza treba promijeniti režim saobraćaja, mora se obezbijediti bezbjedno odvijanje saobraćaja u skladu sa propisima o sigurnosti saobraćaja na cestama.

(2) Odobrenje/dozvola za vanredni vojni prevoz ne zamjenjuje odobrenje/dozvolu za potpuno ili djelimično zatvaranje ceste radi planiranih aktivnosti na cesti u skladu sa propisima koji regulišu tu oblast.

(3) Donosilac odobrenja/dozvole može sam, na prijedlog policije ili izvođača radova na održavanju cesta na kojima bi se vršio vanredni prevoz, ukinuti ili poništiti već doneseno

odobrenje/dozvolu za vanredni vojni prevoz. To može da učini u slučaju ako je po donošenju odobrenja/dozvole za vanredni vojni prevoz došlo do okolnosti koje onemogućavaju sigurno vršenje vanrednog vojnog prevoza pod uslovima naznačenim u odobrenju/dozvoli, ili je na prevozu došlo do pojava koje ograničavaju njegovo vršenje, odnosno koje po donesenom odobrenju/dozvoli nisu dopuštene.

(4) Ako je u postupku izdavanja odobrenja/dozvole potrebno: stručno mišljenje trećih lica - eksperata, poduzimanje posebnih ili dodatnih mjera za pripremanje puta, uključujući i zatvaranja prometa, podnosilac zahtjeva za vanredni prevoz mora potrebne radove naručiti od ovlaštenih izvođača za te poslove.

(5) Djelimično ili potpuno zatvaranje dijela ili dijelova saobraćajne trake radi vršenja vanrednog vojnog prevoza moraju se izvesti u skladu sa odobrenjem/dozvolom nadležnog organa u BiH za ta zatvaranja.

Član 20.
(Nadoknada štete)

Vršilac vanrednog vojnog prevoza je odgovoran za materijalnu i nematerijalnu štetu koja nastane zbog obavljanja vanrednog prevoza protivno uvjetima iz Odobrenja i odredbama ovoga Pravilnika, odnosno radi neovlašteno poduzetih mjera u vezi s vanrednim prevozom na javnoj cesti ili pripremnih radova za vršenje vanrednog prevoza.

Član 21.
(Oslobađanje od naknada)

Oružane snage Bosne i Hercegovine koriste sve javne puteve i površine u Bosni i Hercegovini bez naknade prema bilo kojem organu u Bosni i Hercegovini.

POGLJAVE V MJERE KONTROLE


Član 22.
(Vršioci kontrole)

(1) Kontrolu vanrednih vojnih prevoza, odnosno nadzor osovinskog opterećenja, ukupne dozvoljene mase i dimenzija vozila u saobraćaju na cestama vrše nadležni organi OS BiH samostalno i u izuzetnim slučajevima (zbog potrebe za posebnom opremom) u saradnji sa stručnim organima institucija i organa u BiH iz oblasti sigurnosti saobraćaja,

(2) Mjerenje osovinskog opterećenja i ukupne mase obavlja se uređajima i opremom (prenosnim osovinskim vagama), koji zadovoljavaju mjeriteljskim zahtjevima BiH, a za koje se izdaju godišnje potvrde o baždarenju.

(3) Mjerenje dimenzija vozila obavlja se mjernom letvom, laserskim daljinomjerom, odnosno mjernom trakom (metrom).

(4) Kontrola dozvoljenog osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila obavlja se na za to određenim ili izgrađenim nadzornim mjestima, koje određuje upravitelj ceste. Nadzorna mjesta moraju udovoljavati tehničkim zahtjevima proizvođača mjernih uređaja u pogledu vrste, ravnosti i nosivosti podloge, te za iste se izdaje odgovarajuća potvrda od strane upravitelja cesta.

(5) Kontrolori moraju imati uvjerenje o stručnoj osposobljenosti, a tokom obavljanja kontrole moraju biti odjeveni u odgovarajuću zaštitnu i uočljivu odjeću s istaknutom identifikacijskom oznakom.

(6) Kontrolu iz stava (1) ovog člana na graničnim prelazima Bosne i Hercegovine obavljaju i ovlašteni carinski službenici u okviru carinskog pregleda.

(7) O mjestu i vremenu obavljanja kontrole vanrednih prevoza, pravovremeno će nadležni organ za ceste,obavijestiti nadležno inspekcijsko tijelo.

(8) Ukoliko se kontrolom utvrdi da se vanredni vojni prevoz obavlja bez odobrenja/dozvole ili suprotno uslovima utvrđenim u odobrenju/dozvoli, isti će se odmah obustaviti i o kontroli izvjestiti organ Vojne policije koji će, u okviru svojih nadležnosti, preduzeti dalje mjere.

POGLAVLJE VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 23.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Član 24.
(Odgovornost implementacije)

Zajednički štab OS BiH će po objavljivanju Pravilnika u roku od 120 dana izraditi Uputstvo o načinu i uslovima vanrednih vojnih prevoza u OS BiH.

Broj 11-03-25-957-10/17
13. decembra 2017. godine
Sarajevo


Ministrica
Marina Pendeš, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!