Službeni glasnik BiH, broj 34/21

Na osnovu člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), članka 28. stavak (2) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), a po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije za državnu službu BiH broj 03-34-2-808-7/20 od 04.05.2021. godine, ministar pravde Bosne i Hercegovine donosi


RJEŠENJE


O IMENOVANJU RUKOVODEĆE DRŽAVNE SLUŽBENICE - POMOĆNICA MINISTRA ZA UPRAVU U MINISTARSTVU PRAVDE BiH

1. Imenuje se Slavka Alagić na radno mjesto rukovodeće državne službenice - pomoćnica ministra za upravu u Ministarstvu pravde BiH od 01.06.2021. godine.

2. Rukovodećoj državnoj službenici iz tačke 1. ovog rješenja pripada plata iz B6 platnog razreda, kao i druga prava i obaveze sukladno s važećim propisima.

3. Ovo rješenje stupa na snagu 01.06.2021. godine i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje


Ministarstvo pravde BiH je aktom broj 05-34-2-5430/20 od 01.09.2020. godine zatražilo od Agencije za državnu službu BiH, u skladu sa članom 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon o državnoj službi), javno oglašavanje u svrhu popune upražnjenog radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika - pomoćnik ministra za upravu u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.

Nakon provedene konkursne procedure po raspisanom Javnom oglasu, Agencija za državnu službu BiH dostavila je Ministarstvu pravde BiH, aktom broj 03-34-2-808-7/20 od 04.05.2021. godine, u skladu sa članom 28. stav (2) Zakona o državnoj službi, mišljenje za imenovanje rukovodećeg državnog službenika - pomoćnik ministra za upravu u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine i predložila da se Slavka Alagić, kao najuspješnija kandidatkinja, imenuje na navedeno radno mjesto.

U skladu sa navedenim, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru državne službe za žalbe putem Ministarstva pravde BiH u roku od 8 dana od dana njegovog prijema.

Broj 05-34-2-5430/20
25. maja 2021. godine
Sarajevo


Ministar
Josip Grubeša, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!