Službeni glasnik BiH, broj 23/18

Na osnovu člana 40. stav (1) i člana 141. stav (1) Zakona o strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 88/15) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 130. sjednici, održanoj 18. januara 2018. godine, donijelo je


PRAVILNIK


O OBAVEZAMA PREVOZNIKA KOJI DOVODI STRANCE NA GRANIČNE PRELAZE BOSNE I HERCEGOVINE


POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom uređuju se obaveze prevoznika i organizatora turističkog ili sličnog putovanja kada se pojavljuje i kao organizator prevoza, u slučaju kada je strancu koji ne ispunjava opće uslove za ulazak odbijen ulazak u Bosnu i Hercegovinu (u daljem tekstu: BiH), rokovi vraćanja stranaca kojim je odbijen ulazak, obaveza podmirenja troškova zadržavanja, te postupanje u vezi sa kažnjavanjem učinilaca prekršaja vezanih za obaveze prevoznika i organizatora turističkih ili sličnih putovanja.

Član 2.
(Definisanje pojmova)

U smislu ovog Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) "prevoznik" je svako fizičko ili pravno lice koje pruža usluge prevoza lica u međunarodnom saobraćaju bilo kojim prevoznim sredstvom;

b) "prevozno sredstvo" je svako vozilo namijenjeno za prevoz putnika u zračnom, vodnom, željezničkom ili drumskom međunarodnom saobraćaju;

c) "organizator turističkog ili sličnog putovanja" je svako pravno lice čija je djelatnost organizacija turističkih ili sličnih putovanja u BiH koje se pojavljuje i kao organizator prevoza;

d) "viša sila" podrazumijeva svaki događaj koji prevoznik nije mogao predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, a koji je nastupio bez njegove krivice i uticaja.

Član 3.
(Upotreba roda)

Svi izrazi u ovom Pravilniku dati u jednom gramatičkom rodu odnose se bez diskriminacije i na muškarce i na žene.

Član 4.
(Nadležni organi)

Organi nadležni za postupanje u smislu ovog Pravilnika su: Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo), Granična policija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Granična policija BiH), Služba za poslove sa strancima (u daljem tekstu: Služba) i po potrebi druge državne i entitetske institucije, odnosno institucije Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 5.
(Primjena propisa)

Na sva proceduralna pitanja iz člana 1. ovog Pravilnika koja nisu uređena međunarodnim ugovorima čija je BiH ugovorna strana i Zakonom o strancima (u daljem tekstu: Zakon) ili ovim Pravilnikom, primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16) i Zakona o prekršajima ("Službeni glasnik BiH", br. 41/07, 18/12, 36/14 i 81/15).

POGLAVLJE II. OBAVEZE I ODGOVORNOST PREVOZNIKA


Član 6.
(Obaveze i odgovornost prevoznika u slučajevima odbijanja ulaska)

(1) Prevoznik može dovesti stranca na granični prelaz u BiH, samo pod uslovom da stranac ispunjava sljedeće uslove iz člana 19. st. (1) i (2) Zakona:

a) ima važeći pasoš ili drugi identifikacioni dokument koji može koristiti za ulazak u BiH čije je važenje najmanje tri mjeseca duže od namjeravanog datuma odlaska s teritorije BiH i izdat je u posljednjih deset godina ili je izdat s rokom važenja trajno;

b) ima važeću vizu za ulazak, boravak ili prelazak preko teritorije BiH čiji rok važenja ne ističe na dan ulaska u BiH, ako u BiH ne ulazi s putnom ispravom koju je izdala država čiji su državljani oslobođeni od obaveze pribavljanja vize prema članu 21. (Oslobađanje od obaveze pribavljanja vize) Zakona, ili

c) ima dozvolu boravka u skladu sa Zakonom.

(2) Prije dolaska na granični prelaz u BiH, prevoznik je obavezan poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurao da stranac kojeg prevozi ispunjava uslove za ulazak u BiH propisane stavom (1) ovog člana.

(3) Ako prilikom vršenja granične kontrole, organ nadležan za graničnu kontrolu utvrdi da stranac ne ispunjava uslove za ulazak u BiH iz stava (1) ovog člana i ulazak u BiH mu bude odbijen, prevoznik ima obavezu da stranca odveze s graničnog prelaza i vrati u državu iz koje je dovezen ili u državu koja je izdala putnu ispravu s kojom je doputovao ili u bilo koju drugu državu za koju je siguran da će biti prihvaćen ili da osigura drugi način prevoza, i to bez odgađanja i o svom trošku i podmiri troškove boravka stranca u BiH.

(4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, ako prevoznik, zbog vremenskog rasporeda linija u zračnom, vodnom ili željezničkom saobraćaju ili zbog popunjenosti kapaciteta prevoznog sredstva u zračnom sobraćaju, nije u mogućnosti odmah i bez odlaganja vratiti stranca u državu iz stava (3) ovog člana, dužan je to učiniti najkasnije u roku do 24 sata od momenta odbijanja ulaska, a u izuzetnim slučajevima u zračnom saobraćaju u roku do 72 sata.

(5) Rokovi iz stava (4) ovog člana neće se primjenjivati u slučajevima više sile kada je prevoznik obavezan vratiti stranca u zemlju iz stava (3) ovog člana odmah kad se za to stvore uslovi odnosno po prestanku više sile.

(6) U slučajevima iz st. (4) i (5) ovog člana, operater graničnog prelaza je obavezan na graničnom prelazu obezbijediti odgovarajuće prostorije za privremeni smještaj i zadržavanje stranaca koji ne ispunjavaju uslove za ulazak u BiH propisane u stavu (1) ovog člana uz nadzor i mjere osiguranja nad licem, dok je prevoznik koji je takva lica dovezao na granični prelaz obavezan obezbijediti ishranu, minimalne higijenske potrebe i medicinsko zbrinjavanje potrebno za vrijeme dok lica čekaju povratak u državu iz stava (3) ovog člana. Ukoliko organi nadležni za provođenje Zakona licima koja čekaju povratak osiguraju ishranu, minimalne higijenske potrebe i medicinsko zbrinjavanje, prevoznik je dužan nadoknaditi nastale troškove bez odlaganja.

(7) Obaveze prevoznika propisane ovim članom ne odnose se na stranca koji dolazi na teritoriju BiH direktno s teritorije gdje su mu život ili sloboda ugroženi i koji zatraži međunarodnu zaštitu u BiH.

(8) Obaveze iz st. (3) i (6) ovog člana odnose se i na prevoznika koji je dovezao stranca u tranzit:

a) ako ga je prevoznik, koji ga je trebao prevesti u državu odredišta, odbio prevesti ili

b) ako mu je zabranjen ulazak u državu odredišta.

Član 7.
(Obaveze i odgovornost prevoznika u zračnom saobraćaju)

(1) Domaći ili strani avio-prevoznik može dovesti stranca na granični prelaz u BiH, samo pod uslovom da stranac ispunjava opće uslove za ulazak u BiH iz člana 6. stav (1) ovog Pravilnika.

(2) Ukoliko stranac ne ispunjava opće uslove za ulazak u BiH i po tom osnovu mu bude odbijen ulazak u BiH, avio-prevoznik je dužan da o svom trošku i bez odlaganja odveze stranca sa graničnog prelaza u BiH i vrati u državu iz koje je dovezen ili u državu koja je izdala putnu ispravu sa kojom je doputovao ili u bilo koju drugu državu za koju je siguran da će biti prihvaćen ili osigura drugi način prevoza, i to bez odlaganja i o svom trošku.

(3) Vraćanje stranca iz stava (2) ovog člana vrši se avionom kojim je stranac doputovao u BiH ili prvim sljedećim letom istog prevoznika u zračnom saobraćaju ili partnerskog prevoznika u zračnom saobraćaju, ili izuzetno avionom drugog prevoznika u zračnom saobraćaju za koju prevoznik plati troškove putovanja.

(4) U slučaju da strancu bude odbijen ulazak u BiH po nekom drugom osnovu koji nije predviđen članom 6. stav (1) ovog Pravilnika, avio-prevoznik je i u tim slučajevima dužan postupiti u skladu sa stavom (2) ovog člana.

(5) Ukoliko zbog reda letenja nije u mogućnosti odmah i bez odlaganja vratiti stranca na aerodrom sa koga je započeo let ka međunarodnom aerodromu u BiH, prevoznik je dužan to učiniti najkasnije u roku do 24 sata od momenta odbijanja ulaska, a u izuzetnim slučajevima do 72 sata.

(6) Za prekršaje predviđene članom 138. Zakona od strane prevoznika u zračnom saobraćaju, kažnjava se pravno lice prevoznik u zračnom saobraćaju.

(7) Za prekršaje navedene u stavu (6) ovoga člana počinjene od strane fizičkog lica kažnjavanje se vrši samo u slučajevima kada fizičko lice samostalno pruža usluge prevoza lica u međunarodnom zračnom saobraćaju.

(8) U slučaju ponavljanja povreda odredbi člana 18. Zakona od strane iste avio-kompanije, u periodu do šest mjeseci, Granična policija BiH je dužna o tome obavijestiti Direkciju za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine, koja će činjenice o povredama Zakona uzeti u obzir u postupcima odobravanja i produženja dozvola.

Član 8.
(Obaveze i odgovornost prevoznika u vodnom saobraćaju)

(1) Domaći ili strani prevoznik u vodnom odnosno pomorskom i riječnom saobraćaju može dovesti stranca na granični prelaz u BiH, samo pod uslovom da stranac ispunjava opće uslove za ulazak u BiH iz člana 6. stav (1) ovog Pravilnika.

(2) Ukoliko stranac ne ispunjava opće uslove za ulazak u BiH i po tom osnovu mu bude odbijen ulazak u BiH, prevoznik u vodnom odnosno pomorskom i riječnom saobraćaju je dužan bez odlaganja i o svom trošku odvesti stranca sa graničnog prelaza u BiH i vratiti ga u državu iz koje je dovezen ili u državu koja je izdala putnu ispravu s kojom je doputovao ili u bilo koju drugu državu za koju je siguran da će biti prihvaćen ili da osigura drugi način prevoza. Rok za vraćanje stranca ne može biti duži od 24 sata od momenta odbijanja ulaska.

(3) Kapetan ili drugo lice koje je odgovorno za plovilo, kojim je stranac dovezen na granični prelaz BiH, dužan je u slučajevima kada je strancu po bilo kom osnovu odbijen ulazak u BiH, odmah omogućiti prijem stranca na plovilo.

(4) Za prekršaj predviđen članom 138. Zakona, u slučajevima prevoznika u vodnom saobraćaju, kažnjava se pravno lice ukoliko je plovilo kojim je stranac dovezen u BiH vlasništvo pravnog lica.

(5) Za prekršaje navedene u stavu (4) ovoga člana počinjene od strane fizičkog lica kažnjavanje se vrši samo u slučajevima kada fizičko lice samostalno pruža usluge prevoza lica u vodnom odnosno pomorskom i riječnom saobraćaju.

Član 9.
(Obaveze i odgovornost prevoznika u željezničkom saobraćaju)

(1) Domaći ili strani prevoznik u željezničkom saobraćaju može dovesti stranca na granični prelaz BiH, samo pod uslovom da stranac ispunjava opće uslove za ulazak u BiH iz člana 6. stav (1) ovog Pravilnika.

(2) Ukoliko stranac ne ispunjava opće uslove za ulazak u BiH i po tom osnovu mu bude odbijen ulazak u BiH, prevoznik u željezničkom saobraćaju dužan je bez odlaganja i o svom trošku odvesti stranca sa graničnog prelaza u BiH na teritoriju susjedne države iz koje ga je dovezao u BiH.

(3) Ako zbog vremenskog rasporeda željezničkih linija prevoznik nije u mogućnosti odmah i bez odlaganja vratiti stranca na teritoriju susjedne države iz koje ga je dovezao u BiH, isti je to dužan učiniti najkasnije u roku od 24 sata od momenta odbijanja ulaska.

(4) U željezničkom saobraćaju na graničnim prelazima, koji su definisani kao zajedničke granične stanice BiH i susjedne zemlje, može se omogućiti da stranac koji ne ispunjava uslove za ulazak u BiH iz člana 6. stav (1) ovog Pravilnika, samostalno napusti granični prelaz i vrati se na teritoriju susjedne države čime se prevoznik oslobađa obaveze iz stava (2) ovog člana.

(5) Za prekršaj predviđen članom 138. Zakona, u slučajevima prevoznika u željezničkom saobraćaju, kažnjava se pravno lice.

Član 10.
(Obaveze i odgovornost prevoznika u drumskom saobraćaju)

(1) Domaći ili strani drumski prevoznik može dovesti stranca na granični prelaz u BiH, samo pod uslovom da stranac ispunjava opće uslove za ulazak u BiH iz člana 6. stav (1) ovog Pravilnika.

(2) Ukoliko stranac ne ispunjava opće uslove za ulazak u BiH i po tom osnovu mu bude odbijen ulazak u BiH, prevoznik je dužan o svom trošku i bez odlaganja odvesti stranca sa graničnog prelaza u BiH na teritoriju susjedne države iz koje ga je dovezao u BiH.

(3) U drumskom saobraćaju na graničnim prelazima, koji su definisani kao zajedničke lokacije granične kontrole BiH i susjedne zemlje, kao i graničnim prelazima na kojima su granične kontrole organa BiH i susjedne zemlje postavljene tako da stranac ne može izbjeći povratak u zemlju iz koje je došao u BiH, može se omogućiti da stranac koji ne ispunjava uslove za ulazak u BiH iz člana 6. stav (1) ovog Pravilnika, samostalno napusti granični prelaz i vrati se na teritoriju susjedne države čime se prevoznik oslobađa obaveze iz stava (2) ovog člana.

(4) Za prekršaj predviđen članom 138. Zakona, kod prevoznika u drumskom saobraćaju, u slučajevima kada je prevozno sredstvo kojim je stranac dovezen u BiH vlasništvo pravnog lica, kažnjava se pravno lice.

(5) Ukoliko je prevozno sredstvo, kojim je stranac koji ne ispunjava uslove za ulazak u BiH iz člana 6. stav (1) ovog Pravilnika dovezen na granični prelaz, vlasništvo fizičkog lica, za prekršaj iz člana 138. Zakona kažnjava se lice koje upravlja prevoznim sredstvom u momentu vršenja granične kontrole.

(6) U ponovljenom slučaju povrede odredbi člana 18. Zakona od strane istog prevoznika, u periodu do šest mjeseci, Granična policija BiH je dužna o tome obavijestiti Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine koja će činjenice o povredama Zakona uzeti u obzir u postupcima odobravanja i produženja dozvola.

Član 11.
(Obavijest o obavezi vraćanja stranca)

(1) U slučajevima kada prevoznik na granični prelaz doveze stranca koji ne ispunjava uslove za ulazak propisane u članu 6. stav (1) ovog Pravilnika, službenik Granične policije BiH će upozoriti prevoznika na njegovu obavezu da takvog stranca odveze sa graničnog prelaza BiH i vrati u državu iz koje je dovezen ili u državu koja je izdala putnu ispravu sa kojom je doputovao ili u bilo koju drugu državu za koju je siguran da će biti prihvaćen ili osigura drugi način prevoza, i to bez odgađanja i o svom trošku. Ukoliko prevoznik odbija da izvrši svoju obavezu mjesno nadležna organizaciona jedinica Granične policije BiH izdaje prevozniku obavijest o obavezi vraćanja stranca.

(2) Obavijest o vraćanju stranca iz stava (1) ovog člana sačinjava se u dva primjerka od kojih jedan primjerak zadržava mjesno nadležna jedinica Granične policije BiH, a drugi primjerak se predaje licu odgovornom za prevozno sredstvo.

(3) Obavijest o vraćanju stranca iz stava (1) ovog člana sadrži sljedeće podatke: naziv organa koji je izdao obavijest, broj i datum izdavanja, naziv prevoznika kome se obavijest izdaje, podatke o licu kojem je odbijen ulazak (ime i prezime, spol, datum rođenja, državljanstvo, vrsta i broj putne isprave, datum dolaska, vrsta prevoznog sredstva), naziv graničnog prelaza na kojem je odbijen ulazak, razlog odbijanja ulaska, potpis i pečat, te potpis lica koje je u ime prevoznika preuzelo obavijest.

(4) Obrazac obavijesti o vraćanju stranca je sastavni dio ovog Pravilnika, Obrazac 1.

POGLAVLJE III. OBAVEZE I ODGOVORNOST ORGANIZATORA TURISTIČKOG ILI SLIČNOG PUTOVANJA


Član 12.
(Organizator turističkog ili sličnog putovanja)

Organizator turističkog ili sličnog putovanja smatra se prevoznikom u smislu ovog Pravilnika u slučajevima kada se u okviru turističkog ili sličnog putovanja pojavljuje kao organizator prevoza vlastitim prevoznim sredstvom ili na osnovu ugovora o angažovanju tuđeg prevoznog sredstva.

Član 13.
(Obaveze i odgovornost organizatora turističkog ili sličnog putovanja)

(1) Odredba člana 12. ovog Pravilnika primjenjuje se samo kada je predstavnik organizatora prisutan u prevoznom sredstvu, odnosno kada se nalazi u pratnji stranaca kojima je organizovao turističko ili slično putovanje.

(2) U slučajevima iz člana 12. ovog Pravilnika kada se organizator turističkog ili sličnog putovanja pojavljuje kao prevoznik, za prekršaj iz člana 138. Zakona, kažnjava se pravno lice. Kažnjavanje organizatora turističkog i sličnog putovanja za prekršaj iz člana 138. Zakona isključuje kažnjavanje vlasnika prevoznog sredstva.

POGLAVLJE IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 14.
(Način uplate novčane kazne i evidencije)

(1) Novčane kazne za prekršaje iz člana 138. Zakona uplaćuju se na jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Naredbom o uplatnim računima za administrativne takse.

(2) Granična policija BiH je dužna pratiti realizaciju naplate novčane kazne i voditi odgovarajuće evidencije o izdatim prekršajnim nalozima.

Član 15.
(Preuzimanje akata Evropske unije)

Ovim Pravilnikom preuzimaju se odredbe sljedećih akata Evropske unije:

- Uredbe (EU) 2016/399 Evropskog Parlamenta i Vijeća od 9. marta 2016. godine o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (kodifikacija) i

- Direktive Vijeća 2001/51/EZ od 28. juna 2001. godine o dopuni odredaba člana 26. Konvencije o primjeni Sporazuma iz Schengena od 14. juna 1985. godine.

Član 16.
(Prestanak važenja propisa)

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obavezama prevoznika i organizatora turističkog ili sličnog putovanja ("Službeni glasnik BiH", br. 17/09 i 69/13).

Član 17.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 37/18
18. januara 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.