Službeni glasnik BiH, broj 30/18

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 17. stav (4) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 8/18) i Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava interventne budžetske rezerve broj: 11-3-16-450-1/18 od 09.02.2018. godine, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donosi


ODLUKU


O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobravaju se sredstva za intervetno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu u iznosu od 1.000,00 KM (slovima: jedna hiljada konvertibilnih maraka) Mastilović Draganu, u svrhu jednokratne finansijske podrške za pomoć u finansiranju troškova liječenja.

Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)

Za realizaciju ove Odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplata će se izvršiti na tekući račun broj: 5621008011691389, otvoren kod NLB Bank d.d.

Član 3.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 11-3-16-450-4/18
03. maja 2018. godine
Sarajevo


Zamjenik predsjedavajućeg
Vijeća ministara BiH
Mirko Šarović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!