Službeni glasnik BiH, broj 82/17

Na osnovu čl. 4.2, 4.7. i 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11), člana 36. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju ("Službeni glasnik BiH", broj 2/05) i člana 16. Pravilnika o licencama - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj 63/16), Državna regulatorna komisija za električnu energiju, na sjednici održanoj 02. novembra 2017. godine, donijela je


ODLUKU


O IZDAVANJU LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

1. Izdaje se licenca Mješovitom holdingu "Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično preduzeće, a.d. Trebinje za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom.

2. Licenca iz tačke 1. ove odluke izdaje se za period od 1. januara 2018. godine do 31. decembra 2022. godine i koristi se u skladu sa Standardnim uvjetima za korištenje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom ("Službeni glasnik BiH", broj 14/16).

3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a dispozitiv odluke bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilima entiteta.

Obrazloženje


Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično preduzeće, a.d. Trebinje (u daljem tekstu: podnosilac zahtjeva) vlasnik je licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom, upisane u Registar licenci kod ove Komisije pod registracijskim brojem 05-28-12-233-19/12 od 27. decembra 2012. godine, čije trajanje ističe 31. decembra 2017. godine.

Shodno pravu da koristi mogućnost obnove licence i ispunjavajući obavezu iz člana 48. Pravilnika o licencama - Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj 63/16) da najkasnije 120 dana prije isteka važnosti posjedujuće licence, izrazi svoju namjeru da djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom nastavi i dalje obavljati, vlasnik licence je podnio zahtjev za izdavanje nove licence koji je zaprimljen pod brojem 05-28-12-265-1/17 od 4. augusta 2017. godine. O podnijetom zahtjevu odlučuje se u skladu sa internim pravilima i propisima DERK-a i shodno članu 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11).

Zahtjev je podnijet blagovremeno, na propisanim obrascima, sa dokazom o prethodno izvršenoj uplati naknade za rješavanje zahtjeva i relevantnim dokumentima koji su, podnijeti uz zahtjev, omogućili DERK-u da razumije, razmatra i odlučuje o podnijetom zahtjevu, o čemu je obavijestio podnosioca zahtjeva svojim aktom broj 05-28-12-265-3/17 od 23. augusta 2017. godine.

Po pregledu i provjeri svih formalnih elemenata zahtjeva, DERK je najprije 31. augusta 2017. godine objavio u dnevnim novinama i na svojoj internet stranici kratku obavijest za javnost, sumirajući zahtjev za licencu i odredio rok do 7. septembra 2017. godine za dostavljanje komentara javnosti na podnijeti zahtjev za izdavanje licence.

DERK je konstatirao da nisu dostavljani komentari javnosti u vezi podnijetog zahtjeva za dodjelu licence, niti je na javni poziv DERK-a bilo koje lice kandidiralo svoj interes da učestvuje u postupku u svojstvu umješača.

Podnosilac zahtjeva nesporno ispunjava sve kriterije, uvjete i standarde propisane zakonom i pravilima i propisima DERK-a da obavlja međunarodnu trgovinu električnom energijom jer je svih prethodnih godina korištenja licence permanentno potvrđivao svoje tehničke, pravne i finansijske mogućnosti i pružao dokaze da ima osigurane resurse, organizirane uvjete i utvrđene profesionalne standarde da nastavi obavljati istu djelatnost.

Nadzor svih aspekata usklađenosti dosadašnjeg djelovanja podnosioca zahtjeva sa uvjetima i kriterijima za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom dao je osnova DERK-u da pristupi obnovi licence, odnosno pripremi Nacrta odluke o izdavanju licence za djelatnost međunarodne trgovine, koja bi važila novih pet godina i koja se koristi u skladu sa Standardnim uvjetima za korištenje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom.

Ovaj dokument je od 6. oktobra 2017. godine učinjen dostupnim podnosiocu zahtjeva, kao i svim drugim zainteresiranim članovima javnosti, a omogućena im je prilika da iznesu svoje komentare i na općoj javnoj raspravi obavljenoj 11. oktobra 2017. godine u sjedištu DERK-a u Tuzli, uz prethodnu objavu odgovarajuće obavijesti u dnevnim novinama i objavu dokumenta na internet stranici DERK-a.

Kako je, shodno članu 16. stav 2. Pravilnika o licencama - Prečišćeni tekst, na održanoj općoj raspravi, ovlašteni predstavnik podnosioca zahtjeva dao izjavu kojom se Preduzeće odriče prava na dostavljanje komentara, bilo je osnovano zaključiti da se prijedlog DERK-a smatra sačinjenim u skladu sa Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne enegije u BiH i podzakonskim propisima koji reguliraju predmetnu materiju.

Na osnovu svega naprijed izloženog, te respektirajući i dokaz da je podnosilac zahtjeva vlasnik dozvole Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske za obavljanje djelatnosti trgovine i snabdijevanja električnom energijom na teritoriji Bosne i Hercegovine, koja vrijedi do 28. decembra 2021. godine, DERK je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

U skladu sa članom 9.2 Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini, protiv ove odluke može se pokrenuti postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine podnošenjem tužbe u roku od 60 dana od dana prijema ove odluke.

Broj 05-28-12-265-15/17
02. novembra 2017. godine
Tuzla


Predsjedavajući Komisije
Nikola Pejić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!