Službeni glasnik BiH, broj 36/20

Na osnovu člana 13. stav 2. i člana 32. stav 1. Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 19/01, 47/04, 53/07, 15/08, 22/08 i 39/08), čl. 4. i 8. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09 i 87/12) i čl. 16. i 61. stav 1. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), ministar vanjskih poslova donosi


PRAVILNIK


O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVANJU DIPLOMATSKIH PASOŠA


Član 1.


U Pravilniku o izdavanju diplomatskih pasoša ("Službeni glasnik BiH", broj 95/14 i 28/18) u prilogu Pravilnika u listi "A" , koja je sastavni dio ovog Pravilnika, tačka 26. mijenja se i glasi:

"26. Oficiri za vezu Predsjedništva BiH sa Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove Ujedinjenih nacija"

Član 2.


U listi "A" iza tačke 35. dodaje se nova tačka 36. koja glasi:

"36. Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine".

Član 3.


U listi "A" iza tačke 36. dio teksta koji glasi: "Osobe iz tačke 25., 29., 30. i 31. ostvaruju pravo na diplomatski pasoš po osnovu ranije obavljane funkcije samo u slučaju kada isti to pravo ne koriste po drugom osnovu propisanom ovim Pravilnikom." mijenja se tekstom:

"Osobe iz tačke 25., 29., 30. i 31. ostvaruju pravo na diplomatski pasoš po osnovu ranije obavljane funkcije ukoliko ne obavljaju neku od funkcija utvrđenih listom "A" ili "B" ovog Pravilnika.

Nosilac diplomatskog pasoša koji je pravo na taj pasoš stekao po osnovu tačke 25., 29., 30. ili 31. liste "A", dužan je pasoš vratiti u sjedište Ministarstva u roku od 15 dana od dana izbora ili imenovanja na neku od funkcija utvrđenih listom "A" ili "B" ovog Pravilnika.".

Član 4.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 08/2-02-2-132/20
16. junа 2020. godine
Sarajevo


Ministrica
Dr. Bisera Turković, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!