Službeni glasnik BiH, broj 10/20

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, člana 39. stav (1) i člana 40. stav (1) e) Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 47/16), na sjednici održanoj 17. decembra 2019. godine, donijela je


ODLUKU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU HISTORIJSKE GRAĐEVINE – PRAVOSUDNA PALATA U SARAJEVU NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


(1) U Odluci o proglašenju historijske građevine - Pravosudna palata u Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 6/19) u članu 1. stav (1) riječi: "Historijska građevina" zamjenjuju se rječju "Građevina".

(2) St. (4) i (5) se brišu.

Član 2.


(1) Iza člana 1. dodaje se novi član 2. koji glasi:


"Član 2.


(Kategorizacija)

U skladu sa Pravilnikom o kriterijima vrednovanja, podjeli i kategorizaciji nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 82/19), nacionalni spomenik svrstan je u kategoriju "nacionalni spomenici od izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu"."

(2) Dosadašnji čl. 2. do 10. postaju čl. 3. do 11.

Član 3.


Dosadašnji član 3. mijenja se i glasi:

"S ciljem trajne zaštite nacionalnog spomenika, na prostoru definiranom u članu 1. stav (3) ove odluke utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

a) Dozvoljeni su radovi na tekućem održavanju, konzervatorsko-restauratorski radovi i radovi kojima je cilj prezentacija nacionalnog spomenika, a sve isključivo prema odgovarajućem projektu radova tekućeg održavanja, odnosno programu konzervatorsko-restauratorskih intervencija na nacionalnom spomeniku uz pažnju za očuvanjem autentičnosti, integriteta i vrijednosti te vodeći računa da tekući radovi ne uključuju radove rekonstrukcije, restauracije, konzervacije, nadogradnje, dogradnje, interpolacije, radove koji utječu na konstrukciju i/ili namjenu građevine, kao i bilo koje druge slične radove koji dovode do promjene gabarita objekta, nagiba i oblika krovova, vanjskih fasada i slično;

b) Dozvoljene su intervencije u cilju prilagođavanja objekta savremenim potrebama, pod uvjetom da se ne naruše njegove arhitektonske vrijednosti i integritet, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručno nadziranje nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležna služba zaštite);

c) Objekat se može koristiti u javne, poslovne, obrazovne i kulturne svrhe, odnosno na način koji neće ugroziti njegov integritet i njegovo značenje u strukturi grada;

d) Neophodno je izvršiti konzervatorske i restauratorske radove na uklonjenim skulpturama sa zgrade, te njihovo vraćanje na izvorna mjesta, prema projektu odobrenom od nadležnog ministarstva i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite;

e) Idejni projekat intervencije (intervencija odobrena mjerama zaštite odluke Komisije) treba biti dostavljen Komisiji na mišljenje o usaglašenosti sa odredbama odluke Komisije, a prije izdavanja saglasnosti nadležnih institucija;

f) Svu dokumentaciju nastalu na osnovi istraživanja, ali i projektnu nakon završetka radova potrebno je publicirati, tj. učiniti javnom i dostupnom;

g) Potrebno je očuvati vizuelni integritet i sagledavanje nacionalnog spomenika sa glavnih pristupnih pravaca. Navedeno je potrebno osigurati kroz izradu i dopunu prostorno-planske dokumentacije, te primjenu nadležnog propisa u dijelu određivanja i izdavanje dozvole za mjesta postavljanja reklamnih tijela i sličnih struktura;

h) Potrebno je izraditi projekat iluminacije nacionalnog spomenika i njegovo provođenje;

i) Upravitelj, vlasnici i drugi korisnici nacionalnog spomenika dužni su brinuti se o spomeniku pažnjom dobrog domaćina;

j) Izuzev informacione ploče iz člana 3. stav (2) ove odluke, na nacionalnom spomeniku nije dozvoljeno postavljanje drugih elemenata (druge informacione ploče, jarboli za zastave, reklamni panoi, klima-uređaji i slično) bez saglasnosti nadležne službe zaštite na sadržaj teksta, dizajn i poziciju;

k) Nijedan građevinski, građevinsko-zanatski i zanatski zahvat, kao i bilo koja druga intervencija na nacionalnom spomeniku utvrđena navedenim dokumentima ne može biti izvedena bez odobrenja nadležnog ministarstva i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite;

l) Svi radovi trebaju biti izvedeni na osnovi dokumentacije na koju je prije izdavanja potrebnih dozvola nadležnog ministarstva pribavljeno mišljenje nadležne službe zaštite.".

Član 4.


Ova odluka će se nakon objave u "Službenom glasniku BiH" dostaviti nadležnom općinskom sudu radi upisa odgovarajuće zabilježbe u zemljišne knjige.

Član 5.


Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (www.kons.gov.ba).

Član 6.


Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

Član 7.


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: prof. dr. Amir Pašić, Goran Milojević i Radoje Vidović.

Broj 07.3-2.5-43/19-38
17. decembra 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući Komisije
Goran Milojević, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!