Službeni glasnik BiH, broj 10/20

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, člana 39. stav (1) i člana 40. stav (1) e) Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 47/16), na sjednici održanoj 17. decembra 2019. godine, donijela je


ODLUKU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROGLAŠENJU HISTORIJSKE GRAĐEVINE - ZGRADA MARIJIN-DVORA U SARAJEVU NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


(1) U Odluci o proglašenju historijske građevine - Zgrada Marijin-dvora u Sarajevu nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 75/08 i 48/13) u tački I stav 1. riječi: "Historijska građevina" zamjenjuje se riječju "Građevina".

(2) Stav 3. se briše.

Član 2.


(1) Iza tačke I dodaje se nova tačka II koja glasi:

"U skladu sa Pravilnikom o kriterijima vrednovanja, podjeli i kategorizaciji nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 82/19), nacionalni spomenik svrstan je u kategoriju "nacionalni spomenici od izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu"."

(2) Dosadašnje tač. II-IX postaju tač. III-X.

Član 3.


(1) U dosadašnjoj tački II stav 1. riječi: "Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije)" zamjenjuju se riječima: "Federacija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija)".

(2) U stavu 2. brišu se riječi: "i osigurati finansijska sredstva".

Član 4.


Dosadašnja tačka III mijenja se i glasi:

"U cilju trajne zaštite nacionalnog spomenika, utvrđuju se sljedeće mjere zaštite koje se odnose na prostor definiran u tački I stav 2. ove odluke:

a) Na prostoru nacionalnog spomenika dozvoljeni su radovi na tekućem održavanju, konzervatorsko-restauratorski radovi i radovi kojima je cilј prezentacija nacionalnog spomenika, a sve isklјučivo prema odgovarajućem projektu radova tekućeg održavanja, odnosno programu konzervatorsko-restauratorskih intervencija na nacionalnom spomeniku uz pažnju za očuvanjem autentičnosti, integriteta i vrijednosti te vodeći računa da tekući radovi ne uklјučuju radove rekonstrukcije, restauracije, konzervacije, nadogradnje, dogradnje, interpolacije, radove koji utječu na konstrukciju i/ili namjenu građevine, kao i bilo koje druge slične radove koji dovode do promjene gabarita objekta, nagiba i oblika krovova, vanjskih fasada i slično;

b) Prije početka konzervatorsko-restauratorskih radova na objektu, potrebno je izvršiti detalјno snimanje stanja objekta, te istraživačke radove koji će obuhvatiti analizu građevinskih materijala i vrstu i ton boja vanjskih zidova fasade;

c) Obavezno je sačuvati izvorni izgled objekta u pogledu obrade arhitektonskih detalјa, boje zidova, tretmana fasada, konstrukcije objekta i nagiba krova, te vrste krovnog pokrivača;

d) Nije dozvoljena promjena stilskih karakteristika uklanjanjem ili dodavanjem pojedinih dekorativnih elemenata i arhitektonskih detalјa (kamene i druge plastike - nadvratnika, vijenaca, drvenih konstruktivnih i dekorativnih elemenata i sl.);

e) Prilikom konzervatorsko-restauratorskih radova koristiti iste ili istovrsne materijale, uz primjenu istih tehnoloških pristupa u najvećoj mogućoj mjeri;

f) Izvršiti sanaciju fasada prema unutrašnjem dvorištu;

g) Prilikom intervencija mora biti očuvan autentičan izgled unutrašnjeg prostora;

h) Na sjeveru i sjeverozapadu objekta (suprotno od Ulice A. Brauna), odnosno na jugoistoku objekta (suprotno od Doline ulice) potrebno je ukloniti sve naknadno dograđene elemente, na vanjskim i unutrašnjim fasadama;

i) Potrebno je izraditi projekat preuređenja i upravlјanja unutrašnjeg dvorišta, kojim će obavezno biti predviđeno uklanjanje bespravno izvedenih objekata, kao i ogradnih elemenata;

j) Preporučuje se da se publicira sva dokumentacija nastala na osnovi istraživanja, kao i projektna dokumentacija nakon završetka radova, odnosno da navedena dokumentacija bude javna i dostupna;

k) Potrebno je očuvati vizuelni integritet i sagledavanje nacionalnog spomenika sa glavnih pristupnih pravaca. Navedeno je potrebno osigurati kroz izradu i dopunu prostorno-planske dokumentacije (gabariti objekata u zoni zaštite, zaštitnom pojasu i pristupnim putevima) te primjenu nadležnog propisa u dijelu određivanja i izdavanje dozvole za mjesta postavlјanja reklamnih tijela i sličnih struktura;

l) Potrebno je izraditi projekat iluminacije nacionalnog spomenika i njegovo provođenje;

m) Nacionalni spomenik treba biti otvoren i dostupan javnosti;

n) Upravitelј, vlasnici i drugi korisnici nacionalnog spomenika dužni su brinuti se o spomeniku pažnjom dobrog domaćina;

o) Izuzev informacione ploče iz tačke III stav 2. ove odluke, na nacionalnom spomeniku nije dozvolјeno postavlјanje drugih elemenata (druge informacione ploče, jarboli za zastave, reklamni panoi, klima-uređaji i slično) bez saglasnosti nadležne službe zaštite naslijeđa na sadržaj teksta, dizajn i poziciju;

p) Nijedan građevinski, građevinsko-zanatski i zanatski zahvat, kao i bilo koja druga intervencija na nacionalnom spomeniku utvrđena navedenim dokumentima ne može biti izveden bez odobrenja federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje (u dalјnjem tekstu: nadležno ministarstvo) i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u dalјnjem tekstu: nadležna služba zaštite);

q) Svi radovi trebaju biti izvedeni na osnovi dokumentacije na koju je prije izdavanja potrebnih dozvola nadležnog ministarstva pribavlјeno mišlјenje nadležne službe zaštite.".

Član 5.


Ova odluka će se nakon objave u "Službenom glasniku BiH" dostaviti nadležnom općinskom sudu radi upisa odgovarajuće zabilježbe u zemljišne knjige.

Član 6.


Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (www.kons.gov.ba).

Član 7.


Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

Član 8.


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: prof. dr. Amir Pašić, Goran Milojević i Radoje Vidović.

Broj 07.3-2.5-43/19-39
17. decembra 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući Komisije
Goran Milojević, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!