Službeni glasnik BiH, broj 18/20

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 3a. Zakona o administrativnim taksama ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07 i 98/12), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 2. sjednici održanoj 23. januara 2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O DOPUNI TARIFE ADMINISTRATIVNIH TAKSI


Član 1.


U Tarifi administrativnih taksi ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/08, 42/08, 3/10, 98/12, 15/14, 78/14, 32/17, 53/17, 62/17, 68/19 i 73/17) iza Poglavlja XV. dodaju se nova poglavlja XVI. i XVII. koja glase:

"Poglavlje XVI.


TAKSA NA SPISE I RADNJE ZA POTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOG SINDIKATA


TAR. Broj 112.

a) na zahtjev za potvrđivanje reprezentativnog sindikata 200,00 KM".

"Poglavlje XVII.


TAKSA NA SPISE I RADNJE ZA PRIZNAVANJE I OSLOBAĐANE OD POLAGANJA STRUČNOG UPRAVNOG ISPITA NA NIVOU BOSNE I HERCEGOVINE


TAR. Broj 113.

a) na zahtjev za priznavanje ili oslobađanje od polaganja stručnog upravnog ispita 50,00 K.M

b) na zahtjev za izdavanje prepisa rješenja ili uvjerenja 20,00 KM".

Član 2.


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 9/20
23. januara 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!