Službeni glasnik BiH, broj 30/18

Na osnovu člana 26. stav 1. tačka e) Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15 i 16/16) i člana 39. stav 1. Zakona o komunikacijama ("Službeni glasnik BiH", br. 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12), Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije, na sjednici održanoj 14.12.2017. godine, usvojilo je


ODLUKU


O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA DODATAK NA PLATU PO OSNOVU OBAVLJANJA STRUČNIH POSLOVA DIREKTNO VEZANIH ZA FUNKCIJU REGULATORA ZAPOSLENIH U REGULATORNOJ AGENCIJI ZA KOMUNIKACIJE


DIO PRVI – OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Obim primjene)

Ovom odlukom reguliše se ostvarivanje prava na dodatak na platu zaposlenika Regulatorne agencije za komunikacije (u nastavku teksta: Agencija), po osnovu vršenja najsloženijih stručnih poslova vezanih za obavljanje funkcije regulatora, kao pravo utvrđeno članom 26. stav 1. tačka e) Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.

Član 2.
(Pravo na dodatak na platu)

Pravo na dodatak po osnovu odredaba ove odluke (u nastavku teksta: regulatorni dodatak) imaju zaposlenici Agencije koji obavljaju najsloženije stručne poslove koji su u potpunosti ili djelimično direktno vezani za vršenje funkcije regulatora.

Član 3.
(Najsloženiji poslovi)

Pod najsloženijim poslovima, u smislu odredaba ove odluke, podrazumijevaju se poslovi koji su kao takvi propisani Odlukom o razvrstavanju radnih mjesta i kriterijima za opis poslova radnih mjesta u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/13), odnosno poslovi za koje je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Regulatorne agencije za komunikacije propisan završen fakultet, odnosno visoko obrazovanje odgovarajućeg smjera.

Član 4.
(Vršenje funkcije regulatora)

Pod vršenjem funkcije regulatora podrazumijeva se obavljanje poslova Agencije koji su propisani Zakonom o komunikacijama ("Službeni glasnik BiH", br. 31/03, 75/06, 32/10 i 98/12), odlukama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, pravilima, kodeksima i drugim propisima Agencije, te Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Regulatorne agencije za komunikacije.

Član 5.
(Visina regulatornog dodatka)

(1) Visina regulatornog dodatka utvrđuje se u procentu od osnovne plate, pripadajuće odgovarajućem radnom mjestu.

(2) Procenat iz stava 1. ovog člana kreće se u rasponu od 10% do najviše 50%, zaokruženo na pet, te može iznositi 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% ili 50% pripadajuće osnovne plate, u okvirnoj zavisnosti od toga koliki procenat poslova i zadataka konkretnog radnog mjesta je vezan za poslove vršenja funkcije regulatora.

(3) Visina regulatornog dodatka ne zavisi od ličnih kvalifikacija pojedinih zaposlenika raspoređenih na konkretna radna mjesta, pod uslovom da ispunjavaju uslove propisane za radna mjesta na koja su raspoređeni.

DIO DRUGI - NAČIN UTVRĐIVANJA VISINE REGULATORNOG DODATKA


Član 6.
(Utvrđivanje visine regulatornog dodatka)

(1) Visina regulatornog dodatka za radna mjesta koja obavljaju poslove iz člana 2. ove odluke utvrđuje se posebnim općim aktom generalnog direktora, uz primjenu kriterija iz čl. 3. i 4. ove odluke.

(2) Opći akt iz stava (1) ovog člana generalni direktor će donijeti u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Član 7.
(Utvrđivanje regulatornog dodatka za zaposlenike)

(1) Regulatorni dodatak zaposleniku utvrđuje se ugovorom o radu i rješenjem o prijemu u radni odnos, odnosno rješenjem o premještaju ili raspoređivanju na radno mjesto, zajedno sa utvrđivanjem visine plate.

(2) U slučaju izmjene općeg akta iz člana 6. ove odluke, izmjena ili ukidanje regulatornog dodatka izvršit će se posebnim rješenjem.

DIO TREĆI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 8.
(Prelazne odredbe)

(1) Ova odluka primjenjuje se danom stupanja na snagu općeg akta iz člana 6. ove odluke.

(2) Do dana početka primjene ove odluke zaposlenici ostvaruju pravo na regulatorni dodatak utvrđen na osnovu Odluke o uslovima i načinu ostvarivanja prava na dodatak na platu po osnovu obavljanja stručnih poslova direktno vezanih za funkciju regulatora zaposlenih u Regulatornoj agenciji za komunikacije ("Službeni glasnik BiH", br. 105/08, 87/09, 28/10, 40/10, 85/10, 95/10, 17/12 i 93/12).

Član 9.
(Stavljanje propisa van snage)

(1) Danom početka primjene ove odluke prestaje da važi Odluka o uslovima i načinu ostvarivanja prava na dodatak na platu po osnovu obavljanja stručnih poslova direktno vezanih za funkciju regulatora zaposlenih u Regulatornoj agenciji za komunikacije ("Službeni glasnik BiH", br. 105/08, 87/09, 28/10, 40/10, 85/10, 95/10, 17/12 i 93/12).

(2) Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju dodatka na platu generalnom direktoru Regulatorne agencije za komunikacije po osnovu obavljanja stručnih poslova direktno vezanih za funkciju regulatora ("Službeni glasnik BiH", broj 105/08).

Član 10.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 04-02-3-3286-1/17
28. decembra 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća Agencije
Plamenko Čustović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!