Međunarodni ugovori, broj 5/18

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 60. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 18. aprila 2018. godine, i na 39. sjednici Doma naroda, održanoj 26. aprila i 15. maja 2018. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BR. 3 NA UGOVOR O FINANSIRANJU, ZAKLJUČEN IZMEĐU EVROPSKE INVESTICIONE BANKE, BOSNE I HERCEGOVINE I FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 15. JULA 2008. U SARAJEVU 18. AUGUSTA 2008. U LUKSEMBURGU, I NAKNADNI AMANDMAN NA UGOVOR/VODOVOD I KANALIZACIJA U FEDERACIJI BiH - FI 24.569 (UGOVOR O FINANSIRANJU)


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Amandmana br. 3 na Ugovor o finansiranju, zaključen između Evropske investicione banke, Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine 15. jula 2008. u Sarajevu i 18. augusta 2008. u Luksemburgu, i naknadni Amandman na Ugovor/Vodovod i kanalizacija u Federaciji BiH - Fi 24.569 (Ugovor o finansiranju), potpisanog 21. augusta 2017. godine u Luksemburgu, 8. i 12. septembra 2017. godine u Sarajevu.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH" - Međunarodni ugovori".

Broj 01,02-05-2-925/18
15. maja 2018. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Mladen Bosić, s. r


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Mr. Ognjen Tadić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!