Službeni glasnik BiH, broj 2/18

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 17. stav (1) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 94/16) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine, na 125. sjednici, održanoj 22.12.2017. godine, donijelo je


ODLUKU


O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom odobravaju se sredstva tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Vijeću za državnu pomoć Bosne i Hercegovine, u iznosu od 25.600,00 KM.

Član 2.
(Namjena sredstava)

(1) Sredstva iz člana 1. ove Odluke namijenjena su za plaće zaposlenih za period novembar-decembar 2017. godine u iznosu od 21.600,00 KM.

(2) Naknade troškova zaposlenih za period novembar - decembar 2017. godine u iznosu od 4.000,00 KM.

Član 3.
(Osiguranje sredstava)

Sredstva iz člana 1. ove Odluke osigurat će se iz tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.

Član 4.
(Refundiranje odobrenih sredstava)

Iznos sredstava odobrenih tekućom rezervom će biti refundiran na Jednistveni račun trezora Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine nakon što ista budu oprihodovana, odnosno uplaćena od entiteta. Naplaćena sredstva entiteta do iznosa odobrene tekuće rezerve, uvećana za eventualne pripadajuće troškove i kamate neće biti stavljena na raspologanje Vijeću za državnu pomoć Bosne i Hercegovine.

Član 5.
(Realiziranje odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine.

Član 6.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 290/17
22. decembra 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!