Službeni glasnik BiH, broj 10/18

Na osnovu člana 13. stav (3) Okvirnog zakona o osnovama naučnoistraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučnoistraživačke saradnje Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 43/09), na preporuku Vijeća za nauku Bosne i Hercegovine, ministar civilnih poslova, donio je


UPUTSTVO


O OSNOVNIM ELEMENTIMA, SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU RADA NAUČNOISTRAŽIVAČKOG INFORMACIONOG SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI


Član 1.
(Predmet Uputstva)

(1) Ovo uputstvo određuje osnovne elemnte, sadržaj, oblik i način rada naučnoistraživačkog (Istraživačkorazvojnog) informacionog sistema u Bosni i Hercegovini.

(2) Naučnoistraživački informacioni sistem u Bosni i Hercegovini sadrži naučnoistraživačke baze podataka, evidencije i statističke indikatore u skladu sa svjetskim, a posebno evropskim standardima i klasifikacijom naučnih i umjetničkih područja, polja i grana.

(3) Naučnoistraživački informacioni sistemi Republike Srpske, Federacije BiH, kantona i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, zajedno sa naučnoistraživačkim informacionim sistemom u Bosni i Hercegovini čine jedinstven sistem.

Član 2.
(Osnovni pojmovi)

(1) Naučnoistraživački informacioni sistem u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu NIS u BiH) je integrirana baza podataka o naučnim institucijama, istraživačima, projekatima, naučnoj opremi i infrastrukturnim ulaganjima, koja daje pregled ukupnih aktivnosti i potencijala u naučnoistraživačkoj (istraživačkorazvojnoj) djelatnosti (obrazovanje, nauka i tehnologija i inovacije) u Bosni i Hercegovini. NIS u BiH sadrži naučnoistraživačke baze podataka, evidencije i statističke indikatore u skladu sa svjetskim, a posebno evropskim standardima.

(2) Naučnoistraživačka (Istraživačkorazvojna) djelatnost, u smislu ovog uputstva, je sistemski stvaralački rad na usvajanju novih znanja, s ciljem podizanja općeg civilizacijskog nivoa društva i korištenja tih znanja u svim oblastima društvenog i privrednog razvoja, uključujući i razvoj tehnologije i njihovu primjenu.

Naučnoistraživačka djelatnost obuhvata fundamentalna, primijenjena i razvojna istraživanja i usavršavanje kadra za naučnoistraživački rad.

Naučnoistraživačka djelatnost se ostvaruje na povezanosti osnovnih, primjenjenih i razvojnih istraživanja, osposobljavanjem i usavršavanjem kadra za naučno istraživački rad.

(3) Naučnoistraživačku i istraživačkorazvojnu djelatnost obavljaju naučnoistraživačke organizacije - pravna lica i organizacione cjeline/jedinice u pravnim licima, koja ispunjavaju uvjete propisane zakonom za obavljanje istraživačkih djelatnosti, te fizička lica koja ispunjava uvjete predviđene zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona.

(4) Istraživači su stručnjaci angažovani na stvaranju novih znanja, metoda i sistema, te provođenju istraživačkih projekata.koji su birani u naučna, akademska (nastavna) te istraživačka i saradnička zvanja.

Član 3.
(Način sakupljanja podataka)

(1) Ministarstva odgovorna za naučnoistraživačku djelatnost (obrazovanje, nauku i tehnologiju) u entitetima, kantonima i Brčko distriktu Bosne i Hercegovine:

a) uspostavljaju i vode registre naučnoistraživačkih organizacija, istraživača, projekata, opreme i infrastrukturnih ulaganja u NIR. Registri će biti vođeni u elektronskoj formi.

b) uspostavljaju i vode lokalne baze podataka: o naučnoistraživačkim organizacijama; istraživačima; projekatima i studijama; naučnim časopisima, skupovima i publikacijama; istraživačkoj opremi; infrastrukturnim ulaganjima; patentima i registriranim pronalascima iz svoje nadležnosti. Baze podataka i evidencije redovno se ažuriraju najmanje jedanput mjesečno.

(2) Zavodi za statistiku u entitetima, kantonima i Brčko distriktu Bosne i Hercegovine prikupljaju statističke podatke iz svoje nadležnosti o naučnoistraživačkoj djelatnosti (obrazovanje, nauku i tehnologiju i inovacije).

(3) Ministarstvo civilnih poslova koordinira prikupljanje podataka na nivou Bosne i Hercegovine. Prikupljeni podaci i Lokalne baze podataka i evidencije iz tačke b) stava (1) ovog člana dostupne su Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Ministarstvo).

(4) Ministarstvo civilnih poslova BiH vodi integriranu bazu podataka, čiji su sastavni dijelovi lokalne baze podataka i evidencije. Svi prikupljeni podaci i informacije se pohranjuju u elektronskoj formi.

(5) Uvjeti izbora u naučna, akademska te istraživačka i saradnička zvanja u Bosni i Hercegovini su uredjeni zakonima i odlukama na nivou entiteta, kantona i Brčko distrikta.

Član 4.
(Upotreba podataka)

(1) Podaci iz NIS BiH se koriste u svrhe prikaza i promocije naučnoistraživačkog rada u BiH (u daljem tekstu NIR u BiH) i kao statistički podaci pri planiranju i donošenju odluka koji se odnose na naučnoistraživačku djelatnost u Bosni i Hercegovini.

(2) NIS baza podataka ima dva nivoa: javno dostupan nivo, dostupan korisnicima interneta i zaštićeni dio dostupan samo registriranim korisnicima.

Član 5.
(Baze podataka)

Baze podataka koje vode ministarstva odgovorna za naučnoistraživačku djelatnost u entitetima, kantonima i Brčko distriktu Bosne i Hercegovine sadrže najmanje sljedeće podatke:

a) Baza podataka o naučnoistraživačkim organizacijama:

Naziv naučnoistraživačke organizacije, odgovorna osoba, brojeve telefona, telefaksa, e-mail adresu, web adresu, klasifikaciju djelatnosti, broj zaposlenih, broj doktora nauka i magistara nauka, pregled opreme bitne za djelatnost, spisak naučnih i istraživačkih projekata, drugi podaci. Pravna lica koja obavljaju naučnoistraživačku i istraživačkorazvojnu djelatnost su univerziteti; fakulteti; naučnoistraživački instituti; istraživačkorazvojne organizacije; druga pravna lica koja su registrirana za obavljanje naučnoistraživačke i istraživačkorazvojne djelatnosti i registrirana fizička lica u skladu sa zakonom.

b) Baza podataka o istraživačima:

1) Osnovne identifikacione podatke (ime, prezime, obrazovanje, istraživačka organizacija, odjeljenje), podatke za komunikaciju (telefon, telefaks, elektronska adresa, URL), podaci o zaposlenjima istraživača (organizacija, odjeljenje, datum zaposlenja, radno mjesto, zvanje), područje istraživanja i opis ekspertnih znanja (ključne riječi, klasifikacija, obrazovanje, znanje jezika), spisak objavljenih radova, spisak istraživačkih projekata u koje je ili je bio istraživač uključen, članstvo u naučnim is stručnim organizacijama.

2) Baza podataka je otvorena za istraživače porijeklom iz BiH koji sada rade u inozemstvu. Za popunjavanje ove baze biće korišteni podaci Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i na lični zahtjev, uz dostavu neophodnih dokaza, zainteresiranih istraživača.

3) S ciljem zaštite ličnih podataka, javno su dostupni podaci samo o onim istraživačima koji su saglasni s javnim objavljivanjem.

c) Baza podataka o projektima i studijama:

Identifikacija projekta (naslov, datum početka i datum predviđenog završetka), izvori finansiranja, rukovodilac projekta i istraživači učesnici (ime, šifra istraživača), osoba za kontakt (ime, adresa, telefon, telefaks, elektronska adresa), istraživačka organizacija u kojoj se projekt izvodi ili se izvodio, istraživačke organizacije učesnice, sadržaj projekta (sažetak, opis ciljeva projekta, ključne riječi, međurezultati, završni izvještaj), klasifikacija projekta po šifrarniku FOS (Revidirana klasifikacija oblasti nauke i tehnologije - Frascati Manual), CERIF (Common European Research Information Format), eventualni link na web stranicu projekta (URL).

d) Baza podataka o naučnim časopisima, skupovima i publikacijama:

Časopisi i publikacije: osnovne identifikacione podatke (naziv, oblast, podaci o izdavaču), URL: Skupovi: naziv, oblast, organizator, vrijeme i mjesto održavanja, URL.

e) Baza podataka o istraživačkoj opremi:

Naziv institucije, adresu, elektronsku adresu, broj telefona i ime kontakt osobe u toj organizaciji od koje se mogu dobiti meritorni podaci o uvjetima (eventualnog) korištenja navedene opreme, komercijalni naziv opreme i tip opreme, naziv i adresu proizvođača opreme, uobičajeni najprepoznatljiviji naziv opreme prema njenoj funkciji (ako postoji), kratak opis istraživanja za koja je ova oprema namijenjena ili ih omogućava, očekivani ili postojeći stepen korištenja ove opreme, mogućnost da i druge organizacije ili pojedinci, eventualni komercijalni aspekti korištenja ove opreme i sl.

f) Baza podataka o infrastrukturnim ulaganjima:

Kupovinu prava za korištenje međunarodnih baza podataka, finansiranje infrastrukturnih sistema (COBISS), podrška doktoratima, podrška domaćim naučnim časopisima, podrška prikazu BiH naučne produkcije, podrška održavanju naučnih skupova u zemlji, podrška izdavačkoj djelatnosti naučne literature i visokoškolskih udžbenika, finansiranje i/ili podrška laboratorijskih i informatičkih kapaciteta, izrada enciklopedija i leksikona, podrška inovatorima za međunarodne nastupe

g) Baza podataka o patentima i registriranim pronalascima:

Naziv institucije, adresu, elektronsku adresu, broj telefona i ime kontakt osobe u toj organizaciji od koje se mogu dobiti meritorni podaci, naziv i broj patenta, kratak opis patenta, autori patenta, pravo raspolaganja, tehnološka oblast, zemlje u kojima je patent prijavljen/odobren.

h) Baza podataka o međunarodnoj saradnji BiH:

Državna kontak tačka za okvirne programe Evroposke unije (National Contact Point for EU Framework Programs in BiH) "ncp.ba", spisak ugovora-sporazuma o međunarodnoj saradnji, pozivi za projekte, stipendije, razmjene istraživača, link na EU fondove, razmjene istraživača i studenata II i III stupnja.

i) Statistički podaci za naučnoistraživačku i istraživačkorazvojnu djelatnost:

Zavodi za statistiku koje u entitetima, kantonima i Brčko distriktu Bosne i Hercegovine prikupljaju podatke i formiraju statističke izvještaje iz oblasti naučnoistraživačkog i eksperimentalnog razvoja. Sistem prikupljanja podataka usklađen sa metodologijom OECD-a i EU je osnovan na tri obrasca za prikupljanje statističkih podataka iz oblasti naučnoistraživačkog i eksperimentalnog razvoja:

IR-1 - godišnji izvještaj o istraživanju i razvoju za poslovni sektor

IR-2 - godišnji izvještaj o istraživanju i razvoju za poslovni sektor za visokoškolske ustanove

IR-3 -godišnji izvještaj o istraživanju i razvoju za poslovni sektor za sektor neprofitnih organizacija

BIIR - obrazac za budžetske izdatke

INOV - obrazac za statistiku inovacija

Član 6.
(Portal)

(1) Za potrebe NIS BiH bit će kreiran Portal na službenim jezicima u BiH i engleskom jeziku koji će omogućavati pristup i pretraživanje javno dostupnih baza podataka i statističke podatke iz člana 5. ovog uputstva.

(2) Portalu se pristupa unošenjem odgovarajuće adrese u u pretraživaču. Glavna stranica NIS portala sadrži spisak baza podataka koje se mogu pretraživati. Portal omogućava pretragu po više kriterija, u zavisnosti od izabrane baze.

Detaljnija specifikacija portala i pretraga je data u tehničkom opisu NIS BiH.

Član 7.
(Prelazne odredbe)

(1) Entiteti, kantoni i Brčko distrikt Bosne i Hercegovine će u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog uputstva uskladiti svoja akta i u njima regulirati pitanja koja nisu regulirana ovim uputstvom.

(2) Tehnički opis NIS-a donijet će Ministarstvo civilnih poslova BIH u saradnji sa nadležnim organima entiteta, kantona i Brčko distrikta BiH u roku od 6 mjeseci.

Član 8.
(Stupanje na snagu)

Ovo uputstvo stupa na snagu sljedećeg dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 10-33-9-2272/17
26. januara 2018. godine
Sarajevo


Ministar
Dr. sci. Adil Osmanović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!