Službeni glasnik BiH, broj 15/18

Na osnovu člana29. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 49/04), Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, objavljuje


SPISAK


AKTIVNIH MATERIJA DOZVOLJENIH ZA UPOTREBU U FITOFARMACEUTSKIM SREDSTVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI


DIO 1


A. Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini, а koje se smatraju odobrene u skladu sa važećom propisima Evropske unije.

Broj

 

Trivijalni naziv,

identifikacijski brojevi

Hemijski naziv prema IUPAC-u

 

Čistoća$$$Najmanja čistoća aktivne materije, detaljni podaci koji se odnose na identifikaciju aktivne materije dostupni su u izvještaju o ocjenjivanju$$$

 

Stupanje na snagu

 

Prestanak uvrštenja

 

Posebne odredbe

 

11

 

Bentazon

CAS br. 25057-89-0

CIPAC br. 366

 

3-izopropil-(1H)-2,1,3-benzotiadiazin-4-(3H)-on-2,2-dioksid

 

960 g/kg

 

01. 08. 2001.

 

30.06.2018.

 

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Pri odlučivanju u skladu sa propisom o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda.

15

 

Dikvat

CAS br. 2764-72-9 (ion), 85-00-7 (dibromid)

CIPAC br. 55

 

9, 10-dihidro-8a,10a-diazonijafenantrenov ion (dibromid)

 

950 g/kg

 

01. 01. 2002.

 

30.06.2018.

 

Na osnovu trenutno raspoloživih informacija, dopušten je za upotrebu samo kao herbicid za zemljište i desikant. Nije dopuštena upotreba za suzbijanje vodenih korova.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na mogući uticaja na vodene organizme i osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika,

– obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika prilikom neprofesionalne upotrebe i osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

23

 

Pimetrozin

CAS br. 123312-89-0

CIPAC br. 593

 

(E)-6-metil-4-[(piridin-3-ilmetilen)amino]-4,5-dihidro-2H-[1,2,4]-triazin-3-on

 

950 g/kg

 

01. 11. 2001.

 

30.06.2018.

 

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

Pri odlučivanju u skladu s propisom o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama.

 

35

 

Famoksadon

CAS br. 131807-57-3

CIPAC br. 594

 

3-anilin-5-metil-5-(4-fenoksifenil)-l,3-oksazolidin-2,4-dion

 

960 g/kg

 

01. 10. 2002.

 

30.06.2018.

 

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije. U ovoj cjelokupnoj ocjeni:

– potrebno je obratiti posebnu pažnju na moguće hronične rizike koje famoksadon ili metaboliti predstavljaju za gliste,

– potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama i osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika,

– potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu korisnika.

37

 

Metalaksil-M

CAS br. 70630-17-0

CIPAC br. 580

 

Metil(R)-2-{[(2,6-dimetilfenil)metoksi-acetil] amino} propionat

 

910 g/kg

 

01. 10. 2002.

 

30.06.2018.

 

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije. U ovoj cjelokupnoj ocjeni:

– posebnu pažnju treba obratiti na mogućnost zagađenja podzemnih voda aktivnom materijom ili njenim produktima razgradnje CGA 62826 i CGA 108906, ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima. Tamo gdje je to prikladno, trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

39

 

Flumioksazin

CAS br. 103361-09-7

CIPAC br. 578

 

N-(7-fluor-3,4-dihidro-3-okso-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzoksazin-6-il)cikloheks-1-en-1,2-dikarboksimid

 

960 g/kg

 

01. 01. 2003.

 

30.06.2018.

 

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– pažljivo razmotriti rizik za vodeno bilje i alge. Uslovi za registraciju moraju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

40

 

Deltametrin

CAS br. 52918-63-5

CIPAC br. 333

 

(S)-α-cijano-3-fenoksibenzil (1R, 3R)-3-(2,2-dibromvinil)-2,2-dimetil-ciklopropan karboksilat

 

980 g/kg

 

01.11.2003.

 

31.10.2018.

 

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije. U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika te osigurati da uslovi za registraciju uključuju odgovarajuće mjere zaštite,

– razmotriti akutnu izloženost potrošača putem hrane u pogledu budućih izmjena maksimalno dopuštenih koncentracija,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama, pčela i člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi te osigurati da, tamo gdje je to prikladno, uslovi za registraciju uključuju mjere za smanjenje rizika.

42

 

Oksasulfuron

CAS br. 144651-06-9

CIPAC br. 626

 

Oksetan-3-il 2[(4,6-dimetilpirimidin-2-il)karbamoil-sulfamoil]benzoat

 

930 g/kg

 

01.07. 2003.

 

31.07.2018. 

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

– Potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Tamo gdje je to prikladno, trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

44

 

Foramsulfuron

CAS br. 173159-57-4

CIPAC br. 659

 

1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-(2-dimetilkarbamoil-5-formamidofenil-sulfonil)urea

 

940 g/kg

 

01.07. 2003.

 

31.07.2018. 

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenog bilja. Tamo gdje je to prikladno, trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

47

 

2,4-DB

CAS br. 94-82-6

CIPAC br. 83

 

4-(2,4-dihlorfenoksi) butanska kiselina

 

940 g/kg

 

01. 01.2004.

 

31.10.2017.

 

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Tamo gdje je to prikladno, trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

48

 

Beta-ciflutrin

CAS br. 68359-37-5

(stereohemija nije određena)

CIPAC br. 482

 

(1RS, 3RS; 1RS, 3SR)-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklo

propankarboksilna kiselina (SR)-α-cijano-(4-fluor-3-fenoksi-fenil)metil ester

965 g/kg

 

01.01.2004.

 

31.10.2018.

 

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

Druge upotrebe, osim one na ukrasnom bilju u staklenicima i tretiranje sjemena nisu odgovarajuće potkrijepljene dokumentacijom i ne smatraju se prihvatljivim prema uslovima određenim propisom o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS.

Za dopuštenje drugih upotreba je potrebno provesti istraživanja i priložiti podatke i dokumentaciju, koji dokazuju prihvatljiv nivo ostataka u hrani i rizik za okoliš.

To se posebno odnosi na podatke koji detaljno procjenjuju rizik pri folijarnoj upotrebi na otvorenom i rizik folijarnog tretiranja poljoprivrednih kultura namijenjenih prehrani.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati odgovarajuće mjere za smanjenje rizika.

54

 

Propineb

CAS br. 12071-83-9

(monomer),

9016-72-2 (homopolimer)

CIPAC br. 177

 

Polimerni cink 1,2-propilenbis

ditiokarbamat

Tehnički aktivna materija mora biti u skladu s FAO specifikacijom

 

01.04.2004.

 

31.01.2019

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na mogućnost zagađenja podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu malih sisara, vodenih organizama i člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika,

– razmotriti akutnu izloženost potrošača putem hrane u pogledu budućih izmjena maksimalno dopuštenih koncentracija.

55

 

Propizamid

CAS br. 23950-58-5

CIPAC br. 315

 

3,5-dihlor-N-(1,1-dimetilprop-2-inil)benzamid

 

920 g/kg

 

01. 04.2004.

 

31.01. 2019

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu korisnika i osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica i divljih sisara, posebno ako se aktivna materija primjenjuje u vrijeme njihovog razmnožavanja.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

57

 

Mekoprop-P

CAS br.:16484-77-8

CIPAC br. 475

 

(R)-2-(4-hlor-o-toliloksi)-propionska kiselina

 

860 g/kg

 

01.06.2004.

 

31.01. 2019

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na mogućnost zagađenja podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

58

 

Propikonazol

CAS br.:60207-90-1

CIPAC br. 408

 

(±)-1-[2-(2,4-dihlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazol

 

920 g/kg

 

01.06. 2004.

 

31.01. 2019

 

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi i vodenih organizama. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu organizama u zemljištu ako se aktivna materija primjenjuje u količinama većim od 625 g aktivne materije po hektaru (npr. upotreba na tratinama). Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika (spot primjena).

59

 

Trifloksistrobin

CAS br. 141517-21-7

CIPAC br. 617

 

Metil (E)-metoksiimino{(E)– a-[1-a-(a, a, a-trifluor-m-tolil) etilidenaminooksil]-o-tolil}acetat

 

960 g/kg

 

01. 10. 2003.

 

31.07.2018. 

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Tamo gdje je to prikladno se trebaju primijeniti mjere za smanjenje rizika i započeti program sistemskog praćenja ostataka u okolišu (monitoringa).

60

 

Karfentrazon etil

CAS br. 128639-02.1.

CIPAC br. 587

 

Etil (RS)-2-hlor-3-[2-hlor-5-(4-difluormetil-4,5-dihidro-3-metil-5-okso-1H 1,2,4-triazol-1-il)-4-fluorfenil]propionat

 

900 g/kg

 

01.10.2003.

 

31.07.2018. 

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima. Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

62

 

Fenamidon

CAS br. 161326-34-7

CIPAC br. 650

 

(S)-5-metil-2-metiltio-5-fenil-3-fenilamino-3,5-dihidroimidazol-4-on

 

975 g/kg

 

01.10.2003.

 

31.07.2018.

 

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

63

 

Izoksaflutol

CAS br. 141112-29-0

CIPAC br. 575

 

5-ciklopropil-4-(2-metilsulfonil-4-trifluormetilbenzoil) izoksazol

 

950 g/kg

 

01.10.2003.

 

31.07.2018. 

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika ili program sistemskog praćenja ostataka u okolišu (monitoring).

64

 

Flurtamon

CAS br. 96525-23-4

 

(RS)-5-metilamino-2-fenil-4-(a, a, a– trifluor-m-tolil) furan-3 (2H)-on

 

960 g/kg

 

01.01.2004.

 

31.10.2018.

 

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu algi i drugog vodenog bilja.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

65

 

Flufenacet

CAS br. 142459-58-3

CIPAC br. 588

 

4’-fluor-N-izopropil-2-[5-(trifluormetil)-1,3,4-tiadiazol-2-iloksi]acetanilid

 

950 g/kg

 

01.01.2004.

 

31.10.2018.

 

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu algi i drugog vodenog bilja,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu korisnika.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

67

Dimetenamid-p

CAS br. 163515-14-8

CIPAC br. 638

 

S-2-hlor-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-(2-metoksi-1-metiletil)-acetamid

 

890 g/kg

(preliminarna vrijednost na osnovu pokusne proizvodnje)

01.01.2004.

 

31.10.2018.

 

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

-obratiti posebnu pažnju na mogućnost zagađenja podzemnih voda dimetenamidom-p i njegovim metabolitima ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih ekosistema, posebno vodenog bilja.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

68

 

Pikoksistrobin

CAS br. 117428-22-5

CIPAC br. 628

 

Metil (E)-3-metoksi-2-{2-[6-(trifluormetil)-2-piridiloksimetil]

fenil}akrilat

950 g/kg

(preliminarna vrijednost na osnovu pokusne proizvodnje)

01.01.2004.

 

Nadležna ministarstva, prema potrebi mijenjaju ili oduzimaju postojeća odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže ovu aktivnu materiju najkasnije do 30. novembra 2018. 

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu organizama u zemljištu,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih ekosistema.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

69

 

Fostiazat

CAS br. 98886-44-3

CIPAC br. 585

 

(RS)-S-sek-butil O-etil-2-okso-1,3-tiazolidin-3-ilfosfonotioat

 

930 g/kg

 

01. 01. 2004.

 

31.10.2018.

 

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid i nematocid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica i divljih sisara, posebno ako se aktivna materija primjenjuje u vrijeme njihovog razmnožavanja,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu organizama u zemljištu koji ne pripadaju ciljanoj grupi.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

U cilju smanjenja mogućeg rizika za male ptice, zahtijeva se visoka razina inkorporacije granula u zemljište prilikom primjene.

70

 

Siltiofam

CAS br. 175217-20-6

CIPAC br. 635

 

N-alil-4,5-dimetil-2-(trimetilsilil)

tiofen-3-karboksamid

950 g/kg

 

01. 01. 2004.

 

31.10.2018.

 

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid za tretiranje sjemena.

Za dopuštenje drugih upotreba potrebno je provesti istraživanja i priložiti podatke i informacije koje dokazuju prihvatljiv nivo ostataka u hrani za potrošače te rizik za korisnike i okoliš.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu korisnika. Tamo gdje je to prikladno moraju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

 

 

 

 

 

 

 

73

 

Tiram

CAS br. 137-26-8

CIPAC br. 24

 

Tetrametiltiuram disulfid;

Bis (dimetiltiokarbamoil)-disulfid

960 g/kg

 

01.08.2004.

 

30.04.2018.

 

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid ili repelent.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu malih sisara i ptica u proljeće, kada se tiram koristi za tretiranje sjemena.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

74

 

Ciram

CAS br. 137-30-4

CIPAC br. 31

 

Cink bis(dimetilditiokarbamat)

 

950 g/kg (FAO specifikacija)

arsen: maksimum:250 mg/kg,

vode: maksimum 1,5%

01.08.2004.

 

30.04.2018. 

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid ili repelent.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi i vodenih organizama. Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika,

– razmotriti akutnu izloženost potrošača putem hrane u pogledu budućih izmjena maksimalno dopuštenih koncentracija.

77

 

Zoksamid

CAS br. 156052-68-5

CIPAC br. 640

 

(RS)-3,5-dihloro-N-(3-hlor-1-etil-1-metilacetonil)-p-toluamid

 

950 g/kg

 

01.04.2004.

 

31.01.2019

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

78

 

Hlorprofam

CAS br. 101-21-3

CIPAC br. 43

 

Isopropil 3-hlorfenilkarbamat

 

975 g/kg

 

01.02.2005.

 

31.07.2018.

 

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid ili sredstvo za sprečavanje klijanja.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu korisnika, potrošača i člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

81

 

Piraklostrobin

CAS br. 175013-18-0

CIPAC br. 657

 

Metil N-(2-{[1-(4-hlorfenil)-1H-pirazol– 3 -il]oksimetil}fenil) N-metoksi karbamat

 

975 g/kg

Proizvodna nečistoća dimetil sulfata (DMS) je toksikološki značajna i ne smije prelaziti 0.0001 % (w/w) u tehničkom materijalu.

01.06.2004.

 

31.01.2019

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid ili regulator rasta.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama, posebno riba,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu kopnenih člankonožaca i glista.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

82

 

Kvinoksifen

CAS br. 124495-18-7 CIPAC br. 566

 

5, 7-dihlor-4 (ρ-fluorfenoksi)kinolin

 

970 g/kg

 

01.09. 2004.

 

30.04.2018. 

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama.

Tamo gdje je to prikladno moraju se primijeniti mjere za smanjenje rizika i započeti program sistemskog praćenja ostataka u okolišu (monitoringa) u osjetljivim područjima.

83

 

Alfa-cipermetrin

CAS br. 67375-30-8

CIPAC br.

 

Smjesa diastereoizomera, koji se sastoji od:

(S)-α-cijano-3-fenoksibenzil-(1R)-cis-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropan karboksilat i

(R)-α-cijano-3-fenoksibenzil-(1S)-cis-3-(2,2-dihlorvinil)-2,2-dimetilciklopropan karboksilat

(= cis-2 par izomera cipermetrina)

930 g/kg CIS-2

 

01.03.2005.

 

31.07.2018. 

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama, pčela i člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi i osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika,

– obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika i osigurati da uslovi za registraciju uključuju odgovarajuće mjere zaštite.

84

 

Benalaksil

CAS br. 71626-11-4

CIPAC br. 416

 

Metil N-fenilacetil-N-2,6-ksilil-DL-alaninat

 

960 g/kg

 

01.03.2005.

 

31.07.2018. 

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na mogućnost zagađenja podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje na osjetljivim područjima ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

85

 

Bromoksinil

CAS br. 1689-84-5

CIPAC br. 87

 

3,5 dibrom-4-hidroksibenzonitril

 

970 g/kg

 

01.03.2005.

 

31.07.2018. 

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica i divljih sisara, posebno ako se bromoksinil primjenjuje zimi te zaštitu vodenih organizama. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

86

 

Desmedifam

CAS br. 13684-56-5

CIPAC br. 477

 

Etil 3’-fenilkarbamoiloksikarbanilat

etil 3-fenilkarbamoiloksifenilkarbamat

Min. 970 g/kg

 

01.03. 2005.

 

31.07.2018. 

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama i glista.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

88

 

Fenmedifam

CAS br. 13684-63-4

CIPAC br. 77

 

Metil 3-(3-metilkarbaniloiloksi)karbanilat

3-metoksikarbonilaminofenil 3 ‘-metilkarbanilat

Min. 970 g/kg

 

01.03. 2005.

 

31.07.2018. 

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

89

 

Pseudomonas chlororaphis

Soj: MA 342

CIPAC br. 574

 

Nije primjenjivo

 

Količina sekundarnih metabolita 2,3-deepoksi-2,3-didehidro-rizoksin (DDR) u fermentatu u formulaciji sredstva ne smije prelaziti LOQ (2 mg/l).

01.10. 2004.

 

30.04.2018. 

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid za tretiranje sjemena u zatvorenom uređaju za tretiranje sjemena.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika i radnika.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

90

 

Mepanipirim

CAS br. 110235-47-7

CIPAC br. 611

 

N-(4-metil-6-prop-1-inilpirimidin-2-il)anilin

 

960 g/kg

 

01.10. 2004.

 

30.04.2018. 

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

92

 

Tiakloprid

CAS br. 111988-49-9

CIPAC br. 631

 

(Z)-N-{3-[(6-hlor-3-piridinil)metil]-1,3-tiazolan-2-iliden}cijanamid

 

≥ 975 g/kg

 

01.01.2005.

 

30.04.2018. 

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama,

– obratiti posebnu pažnju na mogućnost zagađenja podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje na osjetljivim područjima i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

93

 

Ampelomyces quisqualissoj: AQ 10
Zbirka kulture br. CNCM I-807

CIPAC br.

Nije određen

 

Nije primjenjivo

 

 

 

01.04.2005.

 

31.07.2018. 

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

94

 

Imazosulfuron

CAS br. 122548-33-8

CIPAC br. 590

 

1-(2-hlorimidazo[1,2-α]piridin-3-ilsulfonil)-3-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)urea

 

≥ 980 g/kg

 

01.04. 2005.

 

31.07.2017 

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenog i kopnenog bilja koji ne pripadaju ciljanoj grupi.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

96

 

Metoksifenozid

CAS br. 161050-58-4

CIPAC br. 656

 

N-terc--butil-N’-(3-metoksi-o-toluil)-3,5-ksilohidrazid

 

≥ 970 g/kg

 

01.04.2005.

 

31.07.2018. 

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih i kopnenih člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

97

 

(S)-metolahlor

CAS br. 87392-12-9 (S-izomer)

178961-20-1 (R-izomer)

CIPAC br. 607

 

Smjesa izomera:

(aRS,1 S)-2-hloro-N-(6-etil-o-tolil)-N-(2-metoksi-1-metiletil)acetamid (80-100 %)

i

(aRS, 1 R)-2-hlor-N-(6-etil-o-tolil)-N-(2-metoksi-1-metiletil)acetamid (20-0 %)

≥ 960 g/kg

 

01.04.2005.

 

31.07.2018. 

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na mogućnost zagađenja podzemnih voda aktivnom materijom i njezinim metabolitima CGA 51202 i CGA 354743 ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenog bilja.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

98

 

Gliocladium catenulatum

Soj: J1446
Zbirka kulture br. DSM 9212

CIPAC br.

Nije određen

 

Nije primjenjivo

 

 

 

01.04. 2005.

 

31.07.2018. 

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu korisnika i radnika.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

99

 

Etoksazol

CAS br. 153233-91-1

CIPAC br. 623

 

(RS)-5-terc-butil-2-[2-(2,6-difluorfenil)-4,5-dihidro-1,3-oksazol-4-il]fenetol

 

≥ 948 g/kg

 

01.06.2005.

 

31.07.2018. 

Dopušten za upotrebu samo kao akaricid.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

101

 

Hlortalonil

CAS br. 1897-45-6

CIPAC br. 288

 

Tetrahlorizoftalonitril

 

985 g/kg

– heksahlorbenzen:

najviše do 0,04 g/kg

– dekahlorbifenil:

najviše do 0,03 g/kg

01.03. 2006.

 

31.10.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu:

– vodenih organizama

– podzemnih voda, posebno u odnosu na aktivnu materiju i njezine metabolite R417888 i R611965 (SDS46851), ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

102

 

Hlortoluron (stereohemija

nije određena)

CAS br. 15545-48-9

CIPAC br. 217

 

3-(3-hlor-p-tolil)-1,1-

dimetilurea

975 g/kg

 

01. 03. 2006.

 

31.10. 2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

103

 

Cipermetrin

CAS br. 52315-07-8

CIPAC br. 332

 

(RS)-α-cijano-3-fenoksibenzil-(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dihlorvinil)-

2,2-dimetilciklopropan karboksilat

(4 para izomera: cis-1, cis-2, trans-3, trans-4)

 

900 g/kg

 

01. 03.2006.

 

31.10. 2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama, pčela i člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika,

– obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere zaštite.

104

 

Daminozid

CAS br. 1596-84-5

CIPAC br. 330

 

N-dimetilhidrazid jantarne kiseline

 

990 g/kg

Nečistoće:

N-nitrozodimetilamin:

najviše do 2,0 mg/kg

1,1-dimetilhidrazin: najviše do 30 mg/kg

 

01. 03. 2006.

 

31.10. 2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao regulator rasta u bilju koje nije namijenjeno prehrani.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika i radnika koji ulaze na tretirano područje.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere zaštite.

105

 

Tiofanat-metil

(neodređene stereohemije)

CAS br 23564-05-8

CIPAC br 262

 

Dimetil 4,4'-(o-fenilen)

bis(3-tioalofanat)

 

950 g/kg

 

01. 03. 2006.

 

31.10. 2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama, glista i drugih makroorganizama u zemljištu. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

106

 

Tribenuron

CAS br. 106040-48-6

(tribenuron)

CIPAC br. 546

 

2-[4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il(metil) karbamoilsulfamoil]benzojeva kislina

950 g/kg (izražen kao tribenuron-

metil)

 

01.03.2006.

 

31.10. 2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu bilja koje ne pripada ciljanoj grupi, višim vodenim biljkama i podzemnim vodama u osjetljivim područjima.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

107

 

MCPA

CAS br. 94-74-6

CIPAC br. 2

 

4-hlor-o-toliloksioctena kiselina

 

≥ 930 g/kg

 

01.05.2006.

 

31.10. 2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na mogućnost zagađenja podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama i osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.

108

 

MCPB

CAS br. 94-81-5

CIPAC br. 50

 

4-(4-hlor-o-toliloksi)butanska kislina

 

≥ 920 g/kg

 

01. 05.2006.

 

31.10. 2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na mogućnost zagađenja podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama i osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.

109

 

Bifenazat

CAS br. 149877-41-8

CIPAC br. 736

 

Izopropil-2-(4-metoksibifenil-3-il) hidrazinoformiat

 

≥ 950 g/kg

 

01.12.2005.

 

31.07.2018.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao akaricid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju bifenazat za druge upotrebe osim na ukrasnom bilju u staklenicima, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stava 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

110

 

Milbemektin

Milbemektin je smjesa

M.A3 i M.A4

CAS br.

M.A3: 51596-10-2

M.A4: 51596-11-3

CIPAC br. 660

 

M.A3:

(10E, 14E,16E, 22Z)-(1R, 4S, 5’S, 6R,6’R, 8R, 13R, 20R, 21R, 24S)-21,24-dihidroksi-5’, 6’, 11, 13, 22-pentametil-3, 7, 19-trioksatetraciklo[15.6.1.14,8.020,24]pentakoza-10, 14, 16, 22-tetraen-6-spiro-2’-tetrahidropiran-2-on

M.A4:

(10E, 14E, 16E, 22Z)-(1R, 4S,5’S, 6R, 6’R, 8R, 13R, 20R, 21R, 24S)-6’-etil-21, 24-dihidroksi-5’, 11, 13, 22-tetrametil-3, 7, 19-trioksatetraciklo [15.6.1.14,8.020,24] pentakoza-10, 14, 16, 22-tetraen-6-spiro-2’-tetrahidropiran-2-on

≥ 950 g/kg

 

01.12.2005.

 

31.07.2018. 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao akaricid ili insekticid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

111

 

Hlorpirifos

CAS br. 2921-88-2

CIPAC br. 221

 

O,O-dietil-O-3,5,6-

trihlor-2-piridil tiofosfat

≥ 970 g/kg

Nečistoća O,O,O,O-tetra-etil ditiopirofosfat

(sulfotep) je toksikološki

značajna i ne smije prelaziti 3 g/kg

 

01. 07. 2006.

 

31.01.2019

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama, pčela i člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi i osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.

112

 

Hlorpirifos-metil

CAS br. 5598-13-0

CIPAC br. 486

 

O,O-dimetil-O-3,5,6-trihlor-2-piridil tiofosfat

 

≥ 960 g/kg

Nečistoće O,O,O,O-tetrametil ditiopirofosfat

(sulfotep) i O,O,O-trimetil-O-(3,5,6-trihlor-2-piridinil) difosforoditioat

(sulfotep-ester) su toksikološki značajni i određen je maksimalan nivo od 5 g/kg za svaku nečistoću.

 

01. 07. 2006.

 

31.01.2019

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama, pčela i člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi i osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.

 

113

 

Maneb

CAS br. 12427-38-2

CIPAC br. 61

 

Mangan etilenbis(ditiokarbamat)

(polimerni)

 

≥ 860 g/kg

Proizvodna nečistoća etilentiourea je

toksikološki značajna i ne smije prelaziti 0,5 % koncentracije maneba.

 

01. 07. 2006.

 

31.01.2017.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na mogućnost zagađenja podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na ostatke u hrani i ocjenjivanju izloženosti potrošača putem hrane.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi i osigurati da uslovi za registraciju uključuju mjere za smanjenje rizika.

114

 

Mankozeb

CAS br. 8018-01-7 (prije

8065-67-5)

CIPAC br. 34

 

Mangan etilenbis ditiokarbamat (polimerni) kompleks sa cinkovom soli

 

≥ 800 g/kg

Proizvodna nečistoća etilentiourea je toksikološki značajna i

i ne smije prelaziti 0,5 % koncentracije mankozeba.

 

01. 07. 2006.

 

31.01.2019

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na mogućnost zagađenja podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na ostatke u hrani i ocjenjivanju izloženosti potrošača putem hrane.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi i osigurati da uslovi za registraciju uključuju mjere za smanjenje rizika.

115

 

Metiram

CAS br. 9006-42-2

CIPAC br. 478

 

Cink amonijat etilenbis (ditiokarbamat) – poli[etilenbis(tiuramdisulfid)]

 

≥ 840 g/kg

Proizvodna nečistoća etilentiourea je toksikološki značajna

i ne smije prelaziti 0,5 % koncentracije metirama.

 

01. 07. 2006.

 

31.01.2019

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na mogućnost zagađenja podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na ostatke u hrani i ocjenjivanju izloženosti potrošača putem hrane.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi i osigurati da uslovi za registraciju uključuju mjere za smanjenje rizika.

116

 

Oksamil

CAS br 23135-22-0

CIPAC br. 342

 

N,N-dimetil-2-metilkarbamoiloksiimino-

2-(metiltio)acetamid

 

970 g/kg

 

01. 08. 2006.

 

31.01.2019

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao nematocid i insekticid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica i sisara, glista, vodenih organizama, površinskih voda i podzemnih voda u osjetljivim područjima.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika,

– obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere zaštite.

117

 

1-metilciklopropen

(ISO naziv se neće razmatrati za ovu aktivnu materiju)

CAS br. 3100-04-7

CIPAC br. nije određen

 

1-metilciklopropen

 

≥960 g/kg

proizvodne nečistoće 1-hlor-2-metilpropen

i

3-hlor-2-metilpropen

smatraju se toksikološki značajnim i nijedan od njih ne smije preći 0,5 g/kg u tehničkom materijalu

01. 04. 2006.

 

31.10. 2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao regulator rasta za skladištenje poslije berbe u skladištima koja se mogu hermetički zatvoriti.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

118

 

Forhlorfenuron

CAS br. 68157-60-8

CIPAC br. 633

 

1-(2-hlor-4-piridinil)-3-fenilurea

 

≥ 978 g/kg

 

01. 04. 2006.

 

31.10. 2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao regulator rasta.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju forhlorfenuron za druge upotrebe osim na biljkama kivija, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stava 1. Zakona ofitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da se svi potrebni podaci i informacije dostave prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na mogućnost zagađenja podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

119

 

Indoksakarb

CAS br. 173584-44-6

CIPAC br. 612

 

Metil (S)-N-[7-hlor-2,3,4a,5-tetrahidro-

4a-(metoksikarbonil)indeno[

1,2-e][1,3,4]oksadiazin-2-

ilkarbonil]-4’-(trifluormetoksi)karbanilat

TC (tehnički materijal):

≥ 628 g/kg indoksakarb

 

01. 04. 2006.

 

31.10. 2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

121

Klotianidin

CAS br. 210880-92-5

CIPAC br. 738

 

(E)-1-(2-hlor-1,3-tiazol-5-ilmetil)-

3-metil-2-nitrogvanidin

 

≥ 960 g/kg

 

01.08.2006.

 

31.01.2019

 

DIO A

Dopušten kao insekticid samo za profesionalnu upotrebu.

Nije dopušten za upotrebu kod tretiranja sjemena ili zemljišta za sljedeće žitarice, kada se takve žitarce siju od januara do juna:

ječam, proso, zob, riža, raž, sirak, tritikala, pšenica.

Folijarno tretiranje ne odobrava se za sljedeće žitarice:

ječam, proso, zob, riža, raž, sirak, tritikala, pšenica.

Ne odobrava se za upotrebu kod tretiranja sjemena, tretiranja zemljišta ili folijarno nanošenje za sljedeće kulture, osim za

upotrebu u staklenicima i folijarno tretiranje nakon cvjetanja:

alfalfa (Medicago sativa)

bademi (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)

anis (Pimpinella anisum); badijan ili zvjezdasti anis (Illicium verum); kim (Carum carvi); korijander (Coriandrum sativum);

kumin (Cuminum cyminum); komorač (Foeniculum vulgare); bobice kleke (Juniperus communis)

jabuke (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)

marelice (Prunus armeniaca)

avokado (Persea americana)

banane (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana);

grah (Phaseolus spp.)

kupina (Rubus fruticosus)

borovnice, europska borovnica, divlja borovnica, whortleberry (Vaccinium myrtillus); američka borovnica (V. corymbosum)

bob, konjski bob (Vicia faba var. major; var. equina; var. Minor)

heljda (Fagopyrum esculentum)

rogač, carob-tree, locust bean (Ceratonia siliqua)

ricinusovo sjeme (Ricinus communis)

trešnje (Prunus avium)

kesten (Castanea spp.)

slanutak (Cicer arietinum)

čili papričice (Capsicum frutescens; C. annuum); piment, Jamaica pepper (Pimenta officinalis)

djetelina (Trifolium spp.)

kava (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

pamuk (Gossypium spp.)

mletački grah, crnooki grah (Vigna unguiculata)

brusnice (Vaccinium macrocarpon); europske brusnice (Vaccinum oxycoccus)

krastavac (Cucumis sativus)

ribiz crni (Ribes nigrum); crveni i bijeli (R. rubrum)

datulje (Phoenix dactylifera)

bazga (Sambucus nigra)

ogrozd (Ribes uva-crispa)

grejp (C. paradisi)

grožđe (Vitis vinifera)

oraščići/kikiriki (Arachis hypogea)

lješnjak (Corylus avellana)

konoplja (Cannabis sativa)

japanska ruža (Rosa rugosa)

kivi (Actinidia chinensis)

leguminoze: smiljkita roškasta (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania mspp.); esparzeta (Onobrychis sativa); slatkovina (Hedysarum coronarium)

limun i limeta; limun (Citrus limon); limeta (C. aurantiifolia), (C. limetta)

leća (Lens esculenta; Ervum lens)

sjeme lana (Linum usitatissimum)

lupine (Lupinus spp.)

kukuruz (Zea mays)

sjeme dinje (Cucumis melo)

sjeme gorušice: gorušica bijela (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); gorušica crna (Brassica nigra; Sinapis nigra)

okra (Abelmoschus esculentus); bamija (Hibiscus esculentus)

masline (Olea europaea)

naranče: slatka naranča (Citrus sinensis); seviljska naranča (C. aurantium)

breskve i nektarine (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)

kruške (Pyrus communis)

grašak (Pisum sativum);

stočni grašak (P. arvense)

metvica (Mentha spp.: M. piperita)

kaki (Diospyros kaki: D. virginiana)

pistacije (Pistacia vera)

šljive i divlje šljive, zeleni ringlo, mirabela, damson (Prunus domestica); trnjina (P. spinosa)

sjeme maka (Papaver somniferum)

bundeve, tikve, buče i patišoni (Cucurbita spp.)

buhač, (Chrysanthemum cinerariifolium)

dunje (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)

uljana repica (Brassica napus var. oleifera)

maline (Rubus idaeus)

sjeme šafranike (Carthamus tinctorius)

smiljkita (Ornithopus sativus)

sjeme sezama (Sesamum indicum)

soja (Glycine soja)

začini: list lovora (Laurus nobilis); sjeme kopra (Anethum graveolens); sjeme piskavice (Trigonella foenumgraecum); šafran (Crocus sativus); majčina dušica (Thymus vulgaris); kurkuma (Curcuma longa)

jagode (Fragaria spp.)

sjeme suncokreta (Helianthus annuus)

tangerske mandarine (Citrus tangerina); mandarine (Citrus reticulata); klementine (C. unshiu);

repe (Brassica rapa var. rapifera i oleifera spp.)

grahorice: grahorica jara (Vicia sativa)

zmijina trava (Scorzonera hispanica)

orah (Jugland spp.: J. regia)

lubenice (Citrullus vulgaris)

ukrasno bilje koje cvjeta u godini tretiranja.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

–zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

–rizik za ptice koje se pretežno hrane sjemenkama (granivore) i sisare kada se klotianidin koristi za tretiranje sjemena.

Potrebno je osigurati da:

— se tretiranje sjemena provodi samo u profesionalnim uređajima za tretiranje sjemena. Ti uređaji moraju primjenjivati najbolje dostupne tehnike kako bi se što je više moguće smanjilo ispuštanje prašine tokom primjene na sjeme, skladištenja i prevoza,

— se koristi odgovarajuća oprema za sjetvu sjemena kako bi se osigurao visok stepen unosa u zemljište, što više smanjilo rasipanje sjemena i ispuštanje prašine,

— uslovi za odobrenje, prema potrebi, uključuju mjere za smanjenje rizika radi zaštite pčela,

— se, prema potrebi, pokrenu programi praćenja kako bi se provjerila stvarna izloženost pčela klotianidinu u područjima koja intenzivno koriste pčele za ispašu ili pčelari.

Uslovi upotrebe uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.

Sjeme usjeva, navedenih u nastavku teksta, koje je tretirano FFS a koja sadrže klotianin ne koriste se i ne stavljaju na tržište, sa izuzetkom sjemena koje se koristi u staklenicima.

Sjeme tretirano FFS koja sadrže klotianidin, a čija je upotreba i stavljanje na tržište zabranjeno:

Ječam, proso, zob, riža, raž, sirak, tritikala, pšenica, kada se takve žitarice siju od januara do juna.

alfalfa (Medicago sativa)

anis (Pimpinella anisum); badijan ili zvjezdasti anis (Illicium verum); kim (Carum carvi); korijander (Coriandrum sativum); kumin

(Cuminum cyminum); komorač (Foeniculum vulgare); bobice kleke (Juniperus communis)

grah (Phaseolus spp.)

bob, konjski bob (Vicia faba var. major; var. equina; var. Minor)

heljda (Fagopyrum esculentum)

ricinusovo sjeme (Ricinus communis)

slanutak (Cicer arietinum)

čili papričice (Capsicum frutescens; C. annuum); piment, Jamaica pepper (Pimenta officinalis)

djetelina (Trifolium spp.)

pamuk (Gossypium spp.)

mletački grah, crnooki grah (Vigna unguiculata)

krastavac (Cucumis sativus)

oraščići/kikiriki (Arachis hypogea)

konoplja (Cannabis sativa)

leguminoze: smiljkita roškasta (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania

spp.); esparzeta (Onobrychis sativa); slatkovina (Hedysarum coronarium)

leća (Lens esculenta; Ervum lens)

sjeme lana (Linum usitatissimum)

lupine (Lupinus spp.)

kukuruz (Zea mays)

sjeme dinje (Cucumis melo)

sjeme gorušice: gorušica bijela (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); gorušica crna (Brassica nigra; Sinapis nigra)

okra (Abelmoschus esculentus); bamija (Hibiscus esculentus)

grašak (Pisum sativum); stočni grašak (P. arvense)

metvica (Mentha spp.: M. piperita)

sjeme maka (Papaver somniferum)

bundeve, tikve, buče i patišoni (Cucurbita spp.)

buhač, (Chrysanthemum cinerariifolium)

uljana repica (Brassica napus var. oleifera)

sjeme šafranike (Carthamus tinctorius)

sjeme sezama (Sesamum indicum)

soja (Glycine soja)

začini: list lovora (Laurus nobilis); sjeme kopra (Anethum graveolens); sjeme piskavice (Trigonella foenumgraecum); šafran (Crocus sativus); majčina dušica (Thymus vulgaris); kurkuma (Curcuma longa).

jagode (Fragaria spp.)

sjeme suncokreta (Helianthus annuus)

repe (Brassica rapa var. rapifera i oleifera spp.)

grahorice: grahorica jara (Vicia sativa)

lubenice (Citrullus vulgaris)

ukrasno bilje koje cvjeta u godini tretiranja.

122

Petoksamid

CAS br. 106700-29-2

CIPAC br. 655

 

2-hlor-N-(2-etoksietil)-N-(2-metil-

1-fenilprop-1-enil)acetamid

 

≥ 940 g/kg

 

01.08. 2006.

 

31. 01.2019

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenog okoliša, posebno višeg vodenog bilja.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

123

Klodinafop

CAS br. 114420-56-3

CIPAC br. 683

 

(R)-2-[4-(5-hlor-3-fluor-

2 piridiloksi)-fenoksi]-

propionska kiselina

≥ 950 g/kg (izražen kao

klodinafop-propargil)

01.02.2007.

 

30.04.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

124

Pirimikarb

CAS br. 23103-98-2

CIPAC br. 231

 

2-dimetilamino-5,6-dimetilpirimidin-4-il dimetilkarbamat

 

≥ 950 g/kg

 

01.02.2007.

 

30. 04. 2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama i osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.

125

Rimsulfuron

CAS br. 122931-48-0

(rimsulfuron)

CIPAC br. 716

 

1-(4-6 dimetoksipirimidin-

2-il)-3-(3-etilsulfonil-2-

piridilsulfonil) urea

 

≥ 960 g/kg (izražen kao

rimsulfuron)

 

01. 02. 2007.

 

30. 04. 2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu bilja koje ne pripada ciljanoj grupi i podzemnih voda u osjetljivim područjima.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

126

Tolklofos-metil

CAS br. 57018-04-9

CIPAC br. 479

 

O-2,6-dihlor-p-tolil O,O-dimetil tiofosfat

O-2,6-dihlor-4-metilfenil O,O-dimetil tiofosfat

 

≥ 960 g/kg

 

01. 02. 2007.

 

30.04.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koja sadržavaju tolklofos-metil za druge upotrebe osim za tretiranje gomolja krompira prije sadnje i tretiranje tla u uzgoju salate u staklenicima, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stava 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da se svi potrebni podaci i informacije dostave prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

127

Tritikonazol

CAS br. 131983-72-7

CIPAC br. 652

 

(±)-(E)-5-(4-hlorbenziliden)-

2,2-dimetil-1-(1H-

1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciklopentanol

 

≥ 950 g/kg

 

01. 02. 2007.

 

30.04. 2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koje sadržava tritikonazol za druge upotrebe osim za tretiranje sjemena, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stav 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da se svi potrebni podaci i informacije dostave prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere zaštite,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda, posebno od jako perzistentne aktivne materije i njezinog metabolita RPA406341 na osjetljivim područjima,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica koje se hrane sjemenkama (granivore) (dugotrajni rizik).

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

128

Dimoksistrobin

CAS br. 149961-52-4

CIPAC br. 739

 

(E)-o-(2,5-dimetilfenoksimetil)-2-metoksiimino-N-metilfenilacetamid

 

≥ 980 g/kg

 

01.10.2006.

 

31.01.2019

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koje sadržava dimoksistrobin za upotrebu u zaštićenom prostoru, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stava 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da se svi potrebni podaci i informacije dostave prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda pri upotrebi aktivne materije na poljoprivrednim kulturama koje imaju slabu sposobnost upijanja, i/ili na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama. Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

129

 

Klopiralid

CAS br. 1702-17-6

CIPAC br. 455

 

3,6-dihlorpiridin-2-

karboksilna kislina

 

≥ 950 g/kg

 

01.05.2007.

 

30.04.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koje sadržava klopiralid za druge upotrebe osim za primjenu u proljeće, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stav 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da se svi potrebni podaci i informacije dostave prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu bilja koje ne pripada ciljanoj grupi i podzemnih voda u osjetljivim područjima.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika i treba se započeti program sistemskog praćenja ostataka u okolišu (monitoringa) u osjetljivim područjima da bi se potvrdilo moguće zagađenje podzemnih voda.

130

Ciprodinil

CAS br. 121522-61-2

CIPAC br. 511

 

(4-ciklopropil-6-metil-pirimidin-2-il)-fenil-amin

 

≥ 980 g/kg

 

01.05.2007.

 

30. 04.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica, sisara i vodenih organizama.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.

131

Fosetil

CAS br. 15845-66-6

CIPAC br. 384

 

Etil hidrogen fosfonat

 

≥ 960 g/kg (izražen

kao fosetil-Al)

 

01. 05. 2007.

 

30.04.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.

132

 

Trineksapak

CAS br. 104273-73-6

CIPAC br. 732

 

4-(ciklopropilhidroksimetilen)-

3,5-dioksocikloheksankarboksilna kiselina

 

≥ 940 g/kg (izražen

kao trineksapak-etil)

 

01.05. 2007.

 

30. 04. 2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao regulator rasta.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica i sisara.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

133

 

Dihlorprop-P

CAS br. 15165-67-0

CIPAC br. 476

 

(R)-2-(2,4-dihlorfenoksi) propanska kiselina

 

≥ 900 g/kg

 

01.06. 2007.

 

30. 04. 2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid. Što se tiče žitarica, primjena je dopuštena samo u proljeće i to ne više od 800 g aktivne materije po hektaru u jednojprimjeni.Upotreba na livadama nije dopuštena.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i bilja koje ne pripada ciljanoj grupi. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

134

 

Metkonazol

CAS br. 125116-23-6

(stereohemija nije određena)

CIPAC br. 706

 

(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-hlorbenzil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) ciklopentanol

 

≥ 940 g/kg (suma

cis– i trans-izomera)

 

01.06. 2007.

 

30. 04.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid i regulator rasta.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama, ptica i sisara. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika,

– obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere zaštite.

135

 

Pirimetanil

CAS br. 53112-28-0

CIPAC br. nije određen

 

N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il) anilin

 

≥ 975 g/kg

proizvodna nečistoća

cijanamida je toksikološki značajna i ne smije prelaziti 0.5 g/kg u tehničkom materijalu.

 

01. 06. 2007.

 

30. 04. 2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika kao npr. zaštitne zone.

– obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme.

136

 

Triklopir

CAS br. 055335-06-3

CIPAC br. 376

 

3,5,6-trihlor-2-piridiloksioctena kiselina

 

≥ 960 g/kg

(kao triklopir butoksietil ester)

 

01. 06. 2007.

 

30. 04. 2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid. Dopušten za ukupnu godišnju upotrebu od najviše 480 g aktivne materije po hektaru.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

— obratiti posebnu pažnju na zaštitu podzemnih voda u osjetljivim područjima. Uslovi za odobrenje trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika i treba započeti programe praćenja u osjetljivim područjima, prema potrebi,

— obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika sredstva i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,

— obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i bilja koje ne pripada ciljanoj grupi.

Uslovi odobrenja prema potrebi moraju uključivati mjere za smanjenje rizika.

137

 

Metrafenon

CAS br.: 220899-03-6

CIPAC br. 752

 

3’ -bromo-2,3,4,6’ -tetrametoksi-2’,6-dimetilbenzofenon

 

≥ 940 g/kg

 

01. 02. 2007.

 

30. 04. 2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

138

 

Bacillus subtilis

(Cohn 1872)

Soj QST 713, identičan soju AQ 713

Zbirka kulture br.:

NRRL B – 21661

CIPAC br.

Nije određen

Nije primjenjivo

 

 

01. 02. 2007.

 

30. 04. 2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid i baktericid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

139

 

Spinosad

CAS br.:

131929-60-7

(Spinosan A)

131929-63-0

(Spinosan D)

CIPAC br.: 636

 

Spinosan A:

(2S,3aS,5aS,5bS,9S,13S,14R,16a-S,16bR)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methil-

α-L-manopiranosiloksi)-

13-(4-dimetilamino-

2,3,4,6-tetradeoksi-ß-D- eritropiranosiloksi)-9- etil-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10, 11,12,13,14,15,16a,16b- heksadekahidro-14-metil- 1H-8-oksaciklododeca[b]as- indacene-7,15-dione

Spinosan D:

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S, 14R,16aS,16bR)-2-(6- deoxy-2,3,4-tri-O-metil- α-L-mannopiranosiloksi)- 13-(4-dimetilamino- 2,3,4,6-tetradeoksi-ß-D- eritropiranosiloksi)-9- etil-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10, 11,12,13,14,15,16a,16b- heksadekahidro-4,14- dimetil-1H-8-oksacoklododeca[b]as-indacen-7,15- dion

Spinosad je smjesa spinosana A u omjeru od 50-95% i spinosana D u omjeru do 5-50%.

≥ 850 g/kg

 

01. 02. 2007.

 

30. 04. 2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama,

– obratiti posebnu pažnju na rizik za gliste kada se spinosad primjenjuje u staklenicima.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

140

 

Tiametoksam

CAS br.: 153719-23-4

CIPAC br.: 637

 

(E,Z)-3-(2-hlor-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-1,3,5-oksadiazinan-4-iliden-N-nitroamin

 

≥ 980 g/kg

 

01. 02.2007.

 

30. 04. 2018.

 

DIO A

Dopušten kao insekticid samo za profesionalnu upotrebu.

Ne odobrava se za upotrebu kod tretiranja sjemena ili zemljišta za sljedeće žitarice, kada se takve žitarice siju od januara dojuna:

ječam, proso, zob, riža, raž, sirak, tritikala, pšenica.

Folijarno tretiranje ne odobrava se za sljedeće žitarice:

ječam, proso, zob, riža, raž, sirak, tritikala, pšenica.

Ne odobrava se za upotrebu kod tretiranja sjemena, tretiranja zemljišta ili folijarno nanošenje za sljedeće kulture, osim za

upotrebu u staklenicima i folijarno tretiranje nakon cvatnje:

alfalfa (Medicago sativa)

bademi (Prunus amygdalus; P. communis; Amygdalus communis)

anis (Pimpinella anisum); badijan ili zvjezdasti anis (Illicium verum); kim (Carum carvi); korijander (Coriandrum sativum);

kumin (Cuminum cyminum); komorač (Foeniculum vulgare); bobice kleke (Juniperus communis)

jabuke (Malus pumila; M. sylvestris; M. communis; Pyrus malus)

marelice (Prunus armeniaca)

avokado (Persea americana)

banane (Musa sapientum; M. cavendishii; M. nana);

grah (Phaseolus spp.)

kupina (Rubus fruticosus)

borovnice, europska borovnica, divlja borovnica, whortleberry (Vaccinium myrtillus); američka borovnica (V. corymbosum)

bob, konjski bob (Vicia faba var. major; var. equina; var. Minor)

heljda (Fagopyrum esculentum)

rogač, carob-tree, locust bean (Ceratonia siliqua)

ricinusovo sjeme (Ricinus communis)

trešnje (Prunus avium)

kesten (Castanea spp.)

slanutak (Cicer arietinum)

čili papričice (Capsicum frutescens; C. annuum); piment, Jamaica pepper (Pimenta officinalis)

djetelina (Trifolium spp.)

kava (Coffea spp. arabica, robusta, liberica)

pamuk (Gossypium spp.)

mletački grah, crnooki grah (Vigna unguiculata)

brusnice (Vaccinium macrocarpon); europske brusnice (Vaccinum oxycoccus)

krastavac (Cucumis sativus)

ribiz crni (Ribes nigrum); crveni i bijeli (R. rubrum)

datulje (Phoenix dactylifera)

bazga (Sambucus nigra)

ogrozd (Ribes uva-crispa)

grejp (C. paradisi)

grožđe (Vitis vinifera)

oraščići/kikiriki (Arachis hypogea)

lješnjak (Corylus avellana)

konoplja (Cannabis sativa)

japanska ruža (Rosa rugosa)

kivi (Actinidia chinensis)

leguminoze: smiljkita roškasta (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania

spp.); esparzeta (Onobrychis sativa); slatkovina (Hedysarum coronarium)

limun i limeta; limun (Citrus limon); limeta (C. aurantiifolia), (C. limetta)

leća (Lens esculenta; Ervum lens)

sjeme lana (Linum usitatissimum)

lupine (Lupinus spp.)

kukuruz (Zea mays)

sjeme dinje (Cucumis melo)

sjeme gorušice: gorušica bijela (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); gorušica crna (Brassica nigra; Sinapis nigra)

okra (Abelmoschus esculentus); bamija (Hibiscus esculentus)

masline (Olea europaea)

naranče: slatka naranča (Citrus sinensis); seviljska naranča (C. aurantium)

breskve i nektarine (Prunus persica; Amygdalus persica; Persica laevis)

kruške (Pyrus communis)

grašak (Pisum sativum); stočni grašak (P. arvense)

metvica (Mentha spp.: M. piperita)

kaki (Diospyros kaki: D. virginiana)

pistacije (Pistacia vera)

šljive i divlje šljive, zeleni ringlo, mirabela, damson (Prunus domestica); trnjina (P. spinosa)

sjeme maka (Papaver somniferum)

bundeve, tikve, buče i patišoni (Cucurbita spp.)

buhač, (Chrysanthemum cinerariifolium)

dunje (Cydonia oblonga; C. vulgaris; C. japonica)

uljana repica (Brassica napus var. oleifera)

maline (Rubus idaeus)

sjeme šafranike (Carthamus tinctorius)

smiljkita (Ornithopus sativus)

sjeme sezama (Sesamum indicum)

soja (Glycine soja)

začini: list lovora (Laurus nobilis); sjeme kopra (Anethum graveolens); sjeme piskavice (Trigonella foenumgraecum); šafran

(Crocus sativus); majčina dušica (Thymus vulgaris); kurkuma (Curcuma longa)

jagode (Fragaria spp.)

sjeme suncokreta (Helianthus annuus)

tangerske mandarine (Citrus tangerina); mandarine (Citrus reticulata); klementine (C. unshiu);

repe (Brassica rapa var. rapifera i oleifera spp.)

grahorice: grahorica jara (Vicia sativa)

zmijina trava (Scorzonera hispanica)

orah (Jugland spp.: J. regia)

lubenice (Citrullus vulgaris)

ukrasno bilje koje cvjeta u godini tretiranja.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

–mogućnost zagađenja podzemnih voda, posebno tiametoksamom i njegovim metabolitima NOA 459602, SYN 501406 i CGA 322704, ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

–zaštitu vodenih organizama,

–dugotrajan rizik za male životinje biljojede ukoliko se tiametoksam koristi za tretiranje sjemena.

Potrebno je osigurati da:

— se tretiranje sjemena provodi samo u profesionalnim uređajima za tretiranje sjemena. Ti uređaji moraju primjenjivati najbolje dostupne tehnike kako bi se što je više moguće smanjilo ispuštanje prašine tokom primjene na sjeme, skladištenja i prevoza,

— se koristi odgovarajuća oprema za sjetvu sjemena kako bi se osigurao visok stepen unosa u zemljište, što više smanjilo rasipanje sjemena i ispuštanje oblaka prašine,

— uslovi za odobrenje, prema potrebi, uključuju mjere za smanjenje rizika radi zaštite pčela,

— se, prema potrebi, pokrenu programi praćenja kako bi se provjerila stvarna izloženost pčela tiametoksamu u područjima koja intenzivno koriste pčele za ispašu ili pčelari.

Uslovi upotrebe uključuju, prema potrebi, mjere za smanjenje rizika.

Sjeme usjeva, navedenih u nastavku teksta, koje je tretirano FFS a koja sadrže tiametoksam ne koriste se i ne stavljaju na tržište, sa izuzetkom sjemena koje se koristi u staklenicima.

Sjeme tretirano FFS koja sadrže tiametoksam, a čija je upotreba i stavljanje na tržište zabranjeno:

Ječam, proso, zob, riža, raž, sirak, tritikala, pšenica, kada se takve žitarice siju od siječnja do lipnja.

alfalfa (Medicago sativa)

anis (Pimpinella anisum); badijan ili zvjezdasti anis (Illicium verum); kim (Carum carvi); korijander (Coriandrum sativum); kumin

(Cuminum cyminum); komorač (Foeniculum vulgare); bobice kleke (Juniperus communis)

grah (Phaseolus spp.)

bob, konjski bob (Vicia faba var. major; var. equina; var. Minor)

heljda (Fagopyrum esculentum)

ricinusovo sjeme (Ricinus communis)

slanutak (Cicer arietinum)

čili papričice (Capsicum frutescens; C. annuum); piment, Jamaica pepper (Pimenta officinalis)

djetelina (Trifolium spp.)

pamuk (Gossypium spp.)

mletački grah, crnooki grah (Vigna unguiculata)

krastavac (Cucumis sativus)

oraščići/kikiriki (Arachis hypogea)

konoplja (Cannabis sativa)

leguminoze: smiljkita roškasta (Lotus corniculatus); lespedeza (Lespedeza spp.); kudzu (Pueraria lobata); sesbania (Sesbania

spp.); esparzeta (Onobrychis sativa); slatkovina (Hedysarum coronarium)

leća (Lens esculenta; Ervum lens)

sjeme lana (Linum usitatissimum)

lupine (Lupinus spp.)

kukuruz (Zea mays)

sjeme dinje (Cucumis melo)

sjeme gorušice: gorušica bijela (Brassica alba; B. hirta; Sinapis alba); gorušica crna (Brassica nigra; Sinapis nigra)

okra (Abelmoschus esculentus); bamija (Hibiscus esculentus)

grašak (Pisum sativum); stočni grašak (P. arvense)

metvica (Mentha spp.: M. piperita)

sjeme maka (Papaver somniferum)

bundeve, tikve, buče i patišoni (Cucurbita spp.)

buhač, (Chrysanthemum cinerariifolium)

uljana repica (Brassica napus var. oleifera)

sjeme šafranike (Carthamus tinctorius)

sjeme sezama (Sesamum indicum)

soja (Glycine soja)

začini: list lovora (Laurus nobilis); sjeme kopra (Anethum graveolens); sjeme piskavice (Trigonella foenumgraecum); šafran (Crocus sativus); majčina dušica (Thymus vulgaris); kurkuma (Curcuma longa).

jagode (Fragaria spp.)

sjeme suncokreta (Helianthus annuus)

repe (Brassica rapa var. rapifera i oleifera spp.)

grahorice: grahorica jara (Vicia sativa)

lubenice (Citrullus vulgaris)

ukrasno bilje koje cvjeta u godini tretiranja.

141

 

Fenamifos

CAS br. 22224-92-6

CIPAC br. 692

 

(RS)-etil-4-metiltio-m-tolilisopropil-fosforamidat

 

≥ 940 g/kg

 

01.08.2007.

 

31.07.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao nematocid koji se primjenjuje navodnjavanjem (nakapavanjem) u staklenicima s trajnom konstrukcijom.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu vodenih organizama, organizama u zemljištu koji ne pripadaju ciljanoj grupi i podzemnih voda u osjetljivim područjima.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika i treba se započeti program sistemskog praćenja ostataka u okolišu (monitoringa) u osjetljivim područjima da bi se potvrdilo moguće zagađenje podzemnih voda.

142

Etefon

CAS br. 16672-87-0

CIPAC br. 373

 

Mono 2-hloretil ester, 2-hloroetil fosfonska kiselina

 

≥910 g/kg

(tehnički materijal-TC)

Proizvodne nečistoće MEPHA (Mono 2-hloretil fosfonska kiselina) i

1,2-dihloretan su toksikološki značajne i ne smiju preći 20 g/kg i 0,5 g/kg u tehničkom materijalu.

01.08.2007.

 

31.07.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao regulator rasta.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

‘145

 

Kaptan

CAS br. 133-06-02

CIPAC br. 40

 

N-(trihlormetiltio)cikloheks-4-en-1,2-dikarboksimid

 

≥ 910 g/kg

Nečistoće:

perhlormetil-merkaptan (R005406): najviše do 5 g/kg

folpet: najviše do 10 g/kg

ugljikov tetrahlorid: najviše do 0,1 g/kg

01.10. 2007.

 

31.07.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju kaptan za druge upotrebe osim na paradajzu, potrebno je obratiti posebnu pažnju na mjerila iz člana 23. stava 2. tačke 1. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika i radnika. Dopušteni uslovi upotrebe moraju propisivati primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme i mjere za smanjenje rizika da bi se smanjila izloženost,

– izloženost potrošača putem hrane u pogledu budućih izmjena

maksimalno dopuštenih koncentracija,

– zaštitu podzemnih voda u osjetljivim područjima.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika i treba se započeti program sistemskog praćenja ostataka u okolišu (monitoringa) u osjetljivim područjima, tamo gdje je to prikladno,

– zaštitu ptica, sisara i vodenih organizama. Uslovi za registraciju trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika.

146

 

Folpet

CAS br. 133-07-3

CIPAC br. 75

 

N-(trihlormetiltio)ftalimid

 

≥ 940 g/kg

Nečistoće:

perhlormetil-merkaptan (R005406): najviše do 3,5 g/kg

ugljikov tetrahlorid: najviše do 4 g/kg

01.10. 2007.

 

31.07.2018. 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju folpet za druge upotrebe osim na ozimoj pšenici, potrebno je obratiti posebnu pažnju na mjerila iz člana 23. stava 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika i radnika. Dopušteni uslovi upotrebe moraju propisivati primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme,

– izloženost potrošača putem hrane u pogledu budućih izmjena maksimalno dopuštenih koncentracija,

– zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i organizama u zemljištu. Uslovi za registraciju trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika.

147

 

Formetanat

CAS br. 23422-53-9

CIPAC br. 697

 

3-dimetilaminometil-leneaminofenil metilkarbamat

 

≥ 910 g/kg

 

01.10. 2007.

 

31.07.2018. 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid i akaricid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju formetanat za druge upotrebe osim na paradajzu u polju i ukrasnom grmlju, potrebno je obratiti posebnu pažnju na mjerila iz člana 23. stava 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica, sisara, člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi i pčela te se mora osigurati da uslovi za registraciju uključuju mjere za smanjenje rizika, tamo gdje je to prikladno,

– obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme,

– obratiti posebnu pažnju na izloženost potrošača putem hrane u pogledu budućih izmjena maksimalno dopuštenih koncentracija.

148

 

Metiokarb

CAS br. 2032-65-7

CIPAC br. 165

 

4-metiltio-3,5-ksilil metilkarbamat

 

≥ 980 g/kg

 

01.10. 2007.

 

31.07.2018. 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao repelent pri tretiranju sjemena i insekticid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju metiokarb za druge upotrebe osim za tretiranje sjemena kukuruza, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stav 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica, sisara i člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi i osigurati da uslovi za registraciju uključuju prema potrebi mjere za smanjenje rizika,

– obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika FFS i drugih nazočnih lica te osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme,

– obratiti posebnu pažnju na izloženost potrošača putem hrane.

‘149

 

Dimetoat

CAS br.: 60-51-5

CIPAC br.: 59

 

O,O-dimetil S-metilkarbamoilmetil ditiofosfat;

2-Dimetoksi-fosfinotioiltio-

N-metilacetamid

 

≥ 950 g/kg

Nečistoće:

– ometoat: najviše do 2 g/kg

– izodimetoat: najviše do 3 g/kg

01.10. 2007.

 

31.07.2018. 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama i člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone i smanjenje oticanja i ispiranja u površinske vode,

– obratiti posebnu pažnju na izloženost potrošača putem hrane,

– obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme.

150

 

Dimetomorf

CAS br.: 110488-70-5

CIPAC br.: 483

 

(E,Z)-4-[3-(4-hlorfenil)-3-(3,4-dimetoksifenil)akriloil]morfolin

 

≥ 965 g/kg

 

01.10. 2007.

 

31.07.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika i radnika. Uslovi upotrebe moraju propisivati primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme;

– na zaštitu ptica, sisara i vodenih organizama.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

151

 

Glufosinat

CAS br.: 77182-82-2

CIPAC br.: 437.007

 

Amonij (DL)-homoalanin-4-il(metil)fosfinat

 

950 g/kg

 

01.10. 2007.

 

31.07.2018.

 

DIO A

Može biti dopušten za upotrebu samo kao herbicid za nanošenje u pojasevima ili tačkama, u količinama koje ne smiju biti veće od 750 g aktivne materije/ha (tretirana površina) po nanošenju i najviše dva nanošenja godišnje.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koja sadržavaju glufosinat za druge upotrebe osim u voćnjacima jabuke, posebno vezano uz izloženost korisnika i potrošača, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stav 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje i FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika, radnika i drugih prisutnih lica.Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere zaštite;

– mogućnost zagađenja podzemnih voda, ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

– zaštitu sisara te člankonožaca i bilja koji ne pripadaju ciljanoj grupi.

Uslovi za odobrenje uključuju primjenu mlaznica koje smanjuju zanošenje i zaštite od prskanja te omogućuju označivanje pojedinih FFS. Ti uslovi uključuju, prema potrebi, dodatne mjere za smanjenje rizika.

152

 

Metribuzin

CAS br.: 21087-64-9

CIPAC br.: 283

 

4-amino-6-terc-butil-3-metiltio-1,2,4-triazin-5(4H)-on

 

≥ 910 g/kg

 

01.10. 2007.

 

31.07.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koja sadržavaju metribuzin za druge upotrebe osim kao selektivnog post-emergence herbicida u krompiru (primjena poslije nicanja), potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stava 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu algi, vodenog bilja, bilja izvan tretiranog područja koje ne pripada ciljanoj grupi i osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika;

– obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme.

Potrebno je zatražiti podnošenje dodatnih podataka koji potvrđuju procjenu rizika za podzemne vode.

153

 

Fosmet

CAS br.: 732-11-6

CIPAC br.: 318

 

O,O-dimetil S-(ftalimidometil )ditiofosfat;

N-(dimetoksifosfinotioiltiometil)fatalimid

≥ 950 g/kg

Nečistoće:

– fosmet okson: najviše do 0,8 g/kg

– izofosmet: najviše do 0,4 g/kg

01.10. 2007.

 

31.07.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid i akaricid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama, pčela i člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika kao npr. zaštitne zone i smanjenje oticanja i ispiranja u površinske vode,

– obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme, posebno sredstava za zaštitu respiratornog sistema.

154

 

Propamokarb

CAS br.: 24579-73-5

CIPAC br.: 399

 

Propil 3-(dimetilamino)propilkarbamat

 

≥ 920 g/kg

 

01.10. 2007.

 

31.07.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju propamokarb za druge upotrebe osim folijarne primjene, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stava 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika i radnika. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere zaštite;

– prenos ostataka u zemljištu na sljedeće kulture u plodoredu,

– zaštitu površinskih i podzemnih voda u osjetljivim područjima,

– zaštitu ptica, sisara i vodenih organizama. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

‘155

 

Etoprofos

CAS br: 13194-48-4

CIPAC br.: 218

 

O-etil S,S-dipropil ditiofosfat

 

> 940 g/kg

 

01.10.2007.

 

31.07.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao nematocid i insekticid prilikom primjene u zemljištu.Dopuštena je samo jedna primjena po godišnjem dobu, i to najviše 6 kg aktivne materije po hektaru zemljišta.

Dopušten je samo za profesionalnu upotrebu.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju sredstava FFS koja sadržavaju etoprofos za druge upotrebe osim na krompiru koji nije namijenjen za ljudsku ili životinjsku prehranu, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stava 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

–izloženost potrošača putem hrane,–sigurnost korisnika. Uslovi upotrebe moraju propisivati primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme i sredstava za zaštitu respiratornog sistema te ostale mjere za smanjenje rizika kao npr. upotreba zatvorenog sistema prenosa prilikom primjene sredstva,

– zaštitu ptica, sisara, vodenih organizama, površinskih i podzemnih voda u osjetljivim područjima. Uslovi za registraciju trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone te potpunu inkorporaciju granula u zemljište.

156

 

Pirimifos – metil

CAS br: 29232-93-7

CIPAC br.: 239

 

O-(2-dietilamino-6-metilpirimidin-4-il) O,O-dimetil tiofosfat

 

> 880 g/kg

 

01.10.2007.

 

31.07.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid za skladištenje poslije berbe.Ručna primjena nije dopuštena.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koja sadržavaju pirimifos-metil za druge upotrebe osim primjene pomoću automatiziranih sistema u praznim skladištima žitarica, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stava 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– na sigurnost korisnika. Uslovi upotrebe moraju propisivati primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme uključujući sredstva za zaštitu respiratornog sistema i mjere za smanjenje rizika izloženosti,

– izloženost potrošača putem hrane u pogledu budućih izmjena maksimalno dopuštenih koncentracija.

‘158

 

Beflubutamid

CAS br.: 113614-08-7

CIPAC br.: 662

 

(RS)-N-benzil-2-(4-fluor-3-trifluormetilfenoksi)-butanamid

 

≥ 970 g/kg

 

01.12 2007.

 

31.07.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je:

– obratiti posebnu pažnju na rizik za vodene organizme.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

159

 

Spodoptera exigua

nuclear polyhedrosis virus

CIPAC br:

Nije određen

 

Nije primjenjivo

 

 

01.12 2007.

 

30.11.2017.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

‘160

 

Prosulfokarb

CAS br.: 52888-80-9

CIPAC br.: 539

 

S-benzil (dipropil)tiokarbamat

 

970 g/kg

 

01.11. 2008.

 

31.10.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika te osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme,

– zaštitu vodenih organizama te osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone,

– zaštitu bilja koje ne pripada ciljanoj grupi te osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone bez prskanja unutar polja.

161

 

Fludioksonil

CAS br.: 131341-86-1

CIPAC br.: 522

 

4-(2,2-difluor-1,3-benzodioksol-4-il)-1H-pirol-3-karbonitril

 

950 g/kg

 

01.11. 2008.

 

31.10.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koja sadržavaju fludioksonil za druge upotrebe osim za tretiranje sjemena, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stava 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji te:

– obratiti posebnu pažnju na mogućnost zagađenja podzemnih voda, posebno metabolitima koji nastaju fotolizom u zemljištu CGA 339833 i CGA 192155 u osjetljivim područjima,

– obratiti posebnu pažnju na zaštitu riba i vodenih beskralježnjaka.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

162

 

Klomazon

CAS br.: 81777-89-1

CIPAC br.: 509

 

2-(2-hlorbenzil)-4,4-dimetil-1,2-oksazolidin-3-on

 

960 g/kg

 

01.11. 2008.

 

31.10.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika te osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme,

– zaštitu bilja koje ne pripada ciljanoj grupi te osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.

‘163

 

Bentiavalikarb

CAS br. 413615-35-7

CIPAC br. 744

 

[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluor-1,3-benzotiazol-2-il) etil]karbamoil}-2-metilpropil] karbaminska kiselina

 

≥ 910 g/kg

Sljedeće proizvodne nečistoće

smatraju se toksikološki značajnim i u tehničkoj aktivnoj materiji niti jedna ne smije preći navedene nivoe

6,6′-difluor-2,2′-dibenzotiazol:

< 3,5 mg/kg

bis(2-amino-5-fluorfenil)disulfid:< 14 mg/kg

01.08.2008.

 

31.07.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika,

– zaštitu člankonožaca koji ne pripadaju ciljanoj grupi.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, odgovarajuće mjere za smanjenje rizika.

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju bentiavalikarb za druge upotrebe osim u staklenicima, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stava 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

164

 

Boskalid

CAS br. 188425-85-6

CIPAC br. 673

 

2-hlor-N-(4ft-hlorbifenil-2-il)nikotinamid

 

≥ 960 g/kg

 

01.08.2008.

 

31.07.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika,

– dugotrajni rizik za ptice i organizme u zemljištu,

– rizik nakupljanja u zemljištu ako se aktivna materija koristi u višegodišnjim nasadima ili u sljedećim kulturama u plodoredu.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, odgovarajuće mjere za smanjenje rizika.

165

 

Karvon

CAS br. 99-49-0

(d/l smjesa)

CIPAC br. 602

 

5-izopropenil-2-metilcikloheks-2-en-1-on

 

≥ 930 g/kg sa d/l omjerom od najmanje 100:1

 

01.08.2008.

 

31.07.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao regulator rasta.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na sigurnost korisnika.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

166

 

Fluoksastrobin

CAS br. 361377-29-9

CIPAC br. 746

 

(E)-{2-[6-(2-hlorfenoksi)-5-fluorpirimidin-4-iloksi]fenil}(5,6-dihidro-1,4,2-dioksazin-3-il)metanon

O-metiloksim

 

≥ 940 g/kg

 

01.08.2008.

 

31.07.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika, posebno pri rukovanju nerazrijeđenim koncentratom. Uslovi upotrebe trebaju uključivati odgovarajuće mjere zaštite, kao što je nošenje štitnika za lice,

– zaštitu vodenih organizama. Potrebno je tamo gdje je to prikladno primijeniti mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.

– nivo ostataka metabolita fluoksastrobina, kada se slama sa tretiranih područja koristi kao hrana za životinje. Uslovi upotrebe trebaju uključivati ograničenja za hranidbu životinja, tamo gdje je to prikladno.

– rizik nakupljanja u površinskom dijelu tla ako se aktivna materija koristi u višegodišnjim nasadima ili u sljedećim kulturama u plodoredu.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

167

 

Paecilomyces lilacinus

(Thom)

Samson 1974 soj

251 (AGAL:

br. 89/030550)

CIPAC br. 753

 

Nije primjenjivo

 

 

01.08.2008.

 

31.07.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao nematocid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika: iako AOEL (dopušten nivo izloženosti korisnika) nije određen, opći princip je da mikroorganizmi mogu uzrokovati preosjetljivost,

– zaštitu člankonožaca koji žive na listu i ne pripadaju ciljanoj grupi.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

168

 

Protiokonazol

CAS br. 178928-70-6

CIPAC br. 745

 

(RS)-2-(2-(1-hlorciklopropil)-3-(2-hlorfenil)-2-hidroksipropil)-2,4-dihidro-1,2,4-triazol-3 tion

 

≥ 970 g/kg

sljedeće proizvodne nečistoće

smatraju se toksikološki značajnim i u tehničkoj aktivnoj materiji niti jedna ne smije preći navedene nivoe – Toluen: < 5 g/kg

– Protiokonazol-destio(2-(1-hlorciklopropil)1-(2-hlorfenil)-3-(1,2,4-triazol-1-il)-propan-2-ol): < 0,5 g/kg

(LOD)

 

01.08.2008.

 

31.07.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika prilikom primjene prskanjem. Uslovi upotrebe trebaju uključivati odgovarajuće mjere zaštite,

– zaštitu vodenih organizama. Potrebno je primijeniti mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone, tamo gdje je to prikladno,

– zaštitu ptica i malih sisara. Tamo gdje je to prikladno trebaju se primijeniti mjere za smanjenje rizika.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

 

169

 

Amidosulfuron

CAS br. 120923-37-7

CIPAC br. 515

 

3-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-1-(N-metil-N-metilsulfonilaminosulfonil)

urea

ili

1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-mesil(metil)sulfamoilurea

≥ 970 g/kg

 

01.01.2009.

 

31.12.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koja sadržavaju amidosulfuron za druge upotrebe osim na livadama i pašnjacima, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stav 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– zaštitu podzemnih voda s obzirom na mogućnost zagađenja podzemnih voda produktima razgradnje ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

– zaštitu vodenog bilja.

Vezano uz navedene rizike, tamo gdje je to prikladno se trebaju primijeniti mjere za smanjenje rizika kao npr. zaštitne zone.

170

 

Nikosulfuron

CAS br. 111991-09-4

CIPAC br. 709

 

2-(4,6-dimetoksipirimidin-2-ilkarbamoil) sulfamoil]-N,N-dimetilnikotinamid

ili

1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-(3-dimetilkarbamoil-2-piridilsulfonil)urea

 

≥ 910 g/kg

 

01.01.2009.

 

31.12.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– moguću izloženost vodenog okoliša metabolitu DUDN ako se nikosulfuron primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem,

– zaštitu vodenog bilja i mora se osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone,

– zaštitu bilja koje ne pripada ciljanoj grupi te je potrebno osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone bez prskanja unutar polja,

– zaštitu površinskih i podzemnih voda na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

171

 

Klofentezin

CAS br.: 74115-24-5

CIPAC br.: 418

 

3,6-bis(2-hlorfenil)-1,2,4,5-tetrazin

 

≥ 980 g/kg (suhi materijal)

 

01.01.2009.

 

31.12.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao akaricid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

-specifikacija tehničke aktivne materije proizvedene za tržište koja mora biti potvrđena i podržana odgovarajućim analitičkim podacima. Testni materijal koji se koristi u dokumentaciji o toksičnosti se treba uporediti i provjeriti sa specifikacijom tehničke aktivne materije;

– zaštitu sigurnosti korisnika i radnika dopušteni uslovi upotrebe moraju propisivati primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava, tamo gdje je to prikladno;

- mogućnost prenosa aktivne materije na duge razdaljine zrakom;

- rizik za ne ciljane organizme. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

172

 

Dikamba

CAS br.: 1918-00-9

CIPAC br.: 85

 

3,6-dihlor-2-metabenzoična kiselina

 

≥ 850 g/kg

 

01.01.2009.

 

31.12.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na zaštitu ne ciljanih biljaka.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, odgovarajuće mjere za smanjenje rizika.

173

 

Difenokonazol

CAS br.: 119446-68-3

CIPAC br.: 687

 

3-hlor-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-

metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-dioksolan-2-il]fenil

4-hlorfenil eter

 

≥ 940 g/kg

Toluen maks. 5g/kg

 

01.01.2009.

 

31.12.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– zaštitu vodenih organizama.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, odgovarajuće mjere za smanjenje rizika.

174

 

Diflubenzuron

CAS br.: 35367-38-5

CIPAC br.: 339

 

1-(4-hlorfenil)-3-(2,6-difluorbenzoil)urea

 

≥ 950 g/kg nečistoće: max. 0,03 g/kg 4-hloranilina

 

01.01.2009.

 

31.12.2018.

 

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid na nejestivim kulturama.

Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U toj cjelokupnoj ocjeni treba obratiti posebnu pažnju na: specifikaciju tehničkog materijala proizvedenog za tržište, koja mora biti potvrđena i dokumentovana odgovarajućim analitičkim podacima. Eksperimentalni materijal upotrijebljen u toksikološkoj dokumentaciji upoređuje se i provjerava u odnosu na tu specifikaciju tehničkog materijala, zaštitu vodenih i kopnenih organizama te neciljanih zglavkara, uključujući pčele, potencijalnu nenamjernu izloženost diflubenzuronu kultura za proizvodnju prehrambenih proizvoda i hrane za životinje zbog primjene na nejestivim kulturama (npr. zbog rasipa pri prskanju), zaštitu radnika, stanovnika i prolaznika.

Mora se osigurati da kulture tretirane diflubenzuronom ne uđu u prehrambeni lanac ljudi i životinja.

Uslovi upotrebe, prema potrebi, uključuju odgovarajuće mjere za smanjenje rizika. Nadležna ministarstva, prema potrebi mijenjaju ili povlače postojeća odobrenja za sredstva za zaštitu bilja koja sadrže diflubenzuron kao aktivnu tvar najkasnije do 8. septembra 2017.

 

175

 

Imazakvin

CAS br. 81335-37-7

CIPAC br. 699

 

2-[(RS)-4-izopropil-4-metil-5-okso-2-imidazolin-2-il]kinolin-3-karboksilna kiselina

 

≥ 960 g/kg (smjesa racemata)

 

01.01.2009.

 

31.12.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao regulator rasta.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

176

 

Lenacil

CAS br.: 2164-08-1

CIPAC br.: 163

 

3-cikloheksil-1,5,6,7-tetrahidrociklopentapirimidin-2,4(3H)-dion

 

≥ 975 g/kg

 

01.01.2009.

 

31.12.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- rizik za vodene organizme, posebno alge i vodene biljke. Uslovi za registraciju trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone između tretiranih područja i površinskih voda;

-zaštitupodzemnihvoda, kadaseaktivnamaterijaprimjenjujenapodručjimasosjetljivim (lakimzemljištem) i/ilinepovoljnimklimatskimuslovima. Uslovi za registraciju trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika i program sistemskog praćenja potencijalne kontaminacije podzemnih voda metabolitima IN-KF 313, M1, M2 i M3 u osjetljivim područjima tamo gdje je to prikladno.

177

 

Oksadiazon

CAS br. 19666-30-9

CIPAC br. 213

 

5-tert-butil-3-(2,4-dihlor-5-izopropoksifenil)-1,3,4-oksadiazol-2(3H)-on

 

≥ 940 g/kg

 

01.01.2009.

 

31.12.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

-specifikacija tehnički aktivne materije proizvedene za tržište koja mora biti potvrđena i podržana odgovarajućim analitičkim podacima. Testni materijal koji se koristi u dokumentaciji o toksičnosti se treba uporediti i provjeriti sa specifikacijom tehnički aktivne materije;

- potencijalno zagađenje podzemnih voda od strane metabolita AE0608022 ako se sktivna materija primjenjuje u okolnostima gdje se očekivano mogu pojaviti produženi anaerobni uslovi ili područja sa osjetljivim (lakim) zemljištima i/ili u nepovoljnim klimatskim uslovima. Uslovi za registraciju trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika, tamo gdje je to prikladno

178

 

Pihloram

CAS br.: 1918-02-1

CIPAC br.: 174

 

4-amino-3,5,6-trihlorpiridin-2-karboksilna kiselina

 

≥ 920 g/kg

 

01.01.2009.

 

31.12.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- potencijalno zagađenje podzemnih voda gdje se pikloram primjenjuje u regijama s osjetljivim zemljištima ili klimatskim uslovima. Uslovi za registraciju trebaju uključivati mjere za smanjenje rizika, tamo gdje je to prikladno

179

 

Piriproksifen

CAS br. 95737-68-1

CIPAC br. 715

 

4-fenoksifenil (RS)-2-(2-piridiloksi)propil eter

 

≥ 970 g/kg

 

01.01.2009.

 

31.12.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

- sigurnost korisnika i radnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme;

- rizik za vodene organizme. Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, odgovarajuće mjere za smanjenje rizika;

180

 

Bifenoks

CAS br. 42576-02-3

CIPAC br 413

 

metil 5-(2,4-dihlorfenoksi)-2-nitrobenzoat

 

≥ 970 g/kg nečistoće:

max. 3 g/kg 2,4-dihlorofenol

max. 6 g/kg 2,4-dihloranisol

01.01.2009.

 

31.12.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika sredstva i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme, prema potrebi;

– izloženost potrošača putem hrane ostacima bifenoksa u proizvodima životinjskog porijekla i u sljedećim kulturama u plodoredu

– uslove životne sredine koji mogu prouzrokovati stvaranje nitrofena.

181

 

Diflufenikan

CAS br. 83164-33-4

CIPAC br 462

 

2’,4’-difluor-2-(α,α,α -trifluor-m-toliloksi)nikotinanilid

 

≥ 970 g/kg

 

01.01.2009.

 

31.12.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– zaštitu vodenih organizama. Potrebno je primijeniti mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone, tamo gdje je to prikladno,

– zaštitu bilja koje ne pripada ciljanoj grupi. Potrebno je primijeniti mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone bez prskanja unutar polja, tamo gdje je to prikladno.

182

 

Fenoksaprop-P

CAS br 113158-40-0

CIPAC br. 484

 

(R)-2[4-[(6-hlor-2-benzoksazolil)oksi]-fenoksi]-propanska kiselina

 

≥ 920 g/kg

 

01.01.2009.

 

31.12.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme,

– zaštitu bilja koje ne pripada ciljanoj grupi,

– prisutnost zaštitne materije mefenpir-dietila u FFS vezano uz izloženost korisnika, radnika i drugih prisutnih lica,

– perzistentnost aktivne materije i nekih od njenih produkata razgradnje u hladnijim područjima i područjima gdje se mogu pojaviti anaerobni uslovi.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

183

 

Fenpropidin

CAS br. 67306-00-7

CIPAC br. 520

 

(R,S)-1-[3-(4-tert-butilfenil)-2-metilpropil]-piperidin

 

≥ 960 g/kg (racemat)

 

01.01.2009.

 

31.12.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika i radnika te osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme,

– zaštitu vodenih organizama te je potrebno osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone.

184

 

Kinoklamin

CAS br. 2797-51-5

CIPAC br. 648

 

2-amino-3-hlor-1,4-naftokinon

 

≥ 965 g/kg nečistoće:

diklon (2,3-dihlor-1,4-naftokinon) max. 15 g/kg

01.01.2009.

 

31.12.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koja sadržavaju kinoklamin za druge upotrebe osim na ukrasnom bilju ili u rasadniku, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stava 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika, radnika i drugih prisutnih lica te osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme,

– zaštitu vodenih organizama,

– zaštitu ptica i malih sisara.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, odgovarajuće mjere za smanjenje rizika.

‘185

 

Hloridazon

CAS br. 1698-60-8

CIPAC br. 111

 

5-amino-4-hlor-2-fenilpiridazin-3(2H)-on

 

920 g/kg

Proizvodna nečistoća 4-amino-5-hlor-izomera je toksikološki značajna i najviši dopušteni nivo je

60 g/kg

01.01.2009.

 

31.12.2018.

 

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid kada se primjenjuje do najviše 2,6 kg/ha svake treće godine na istoj površini.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajuće lične zaštitne opreme,

– zaštitu vodenih organizama,

– zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika i treba se započeti program sistemskog praćenja ostataka u okolišu (monitoringa) u osjetljivim područjima da bi se potvrdilo moguće zagađenje podzemnih voda metabolitima B i B1.

186

Tritosulfuron

CAS br. 142469-14-5

CIPAC br. 735

 

1-(4-metoksi-6-triflurmetil-1,3,5-triazin-2-il)-3-(2-trifluormetil-benzensulfonil)urea

960 g/kg

Sljedeća proizvodna nečistoća je toksikološki značajna i ne smije prelaziti <0,2 g/kg u tehničkom materijalu:

2-amino-4-metoksi-6-(trifluormetil)-1,3,5-triazin

01.12.2008.

30.11.2018.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti pažnju na:

– mogućnost onečišćenja podzemnih voda, ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

– zaštitu vodenih organizama,

– zaštitu malih sisara.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

187

Flutolanil

CAS br. 66332-96-5

CIPAC br. 524

 

α,α,α-trifluor-3'-izopropoksi-o-toluanilid

≥ 975 g/kg

01.03.2009.

28. 02.2019.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koja sadržavaju flutolanil za druge upotrebe osim za tretiranje gomolja krompira, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stav 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– zaštitu podzemnih voda ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

188

Benfluralin

CAS br. 1861-40-1

CIPAC br. 285

 

N-butil-N-etil-α,α,α-trifluor-2,6-dinitro-p-toluidin

≥ 960 g/kg

Nečistoće:

— etil-butil-nitrozamin:

max. 0,1 mg/kg

01.03.2009.

28. 02.2019.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koja sadržavaju benfluralin za druge upotrebe osim na salati i endiviji, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stav 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– zaštitu sigurnosti korisnika. Dopušteni uslovi upotrebe moraju propisivati primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava i mjere za smanjenje rizika da bi se smanjila izloženost,

– ostatke u hrani biljnog i životinjskog porijekla i ocijeniti izloženost potrošača putem hrane,

– zaštitu ptica, sisara, površinskih voda i vodenih organizama. Vezano uz navedene rizike, tamo gdje je to prikladno se trebaju primijeniti mjere za smanjenje rizika kao npr. zaštitne zone.

189

Fluazinam

CAS br. 79622-59-6

CIPAC br. 521

 

3-hlor-N-(3-hlor-5-trifluormetil-2-piridil)-á,á,á-trifluor-2, 6-dinitro-p-toluidin

≥ 960 g/kg

Nečistoće:

5-hlor-N-(3-hlor-5-trifluormetil-2-piridil)-á,á,á-trifluor-4,6-dinitro-o-toluidin

— najviše do

2 g/kg

01.03.2009.

28. 02.2019.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koja sadržavaju fluazinam za druge upotrebe osim na krompiru, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stav 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– zaštitu sigurnosti korisnika i radnika. Dopušteni uslovi upotrebe moraju propisivati primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava i mjere za smanjenje rizika da bi se smanjila izloženost,

– ostatke u hrani biljnog i životinjskog porijekla i ocijeniti izloženost potrošača putem hrane,

– zaštitu vodenih organizama. Vezano uz navedene rizike, tamo gdje je to prikladno se trebaju primijeniti mjere za smanjenje rizika kao npr. zaštitne zone.

190

Fuberidazol

CAS br. 3878-19-1

CIPAC br. 525

 

2-(2’-furil)benzimidazol

≥ 970 g/kg

01.03.2009.

28. 02.2019.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koja sadržavaju fuberidazol za druge upotrebe osim za tretiranje sjemena, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stav 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,

– dugotrajan rizik za sisare i mora se osigurati da uslovi za registraciju uključuju mjere za smanjenje rizika, tamo gdje je to prikladno. U tom slučaju potrebna je upotreba odgovarajućih uređaja kojim bi se osigurao visok nivo inkorporacije u zemljište i smanjilo rasipanje prilikom primjene.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, odgovarajuće mjere za smanjenje rizika.

191

Mepikvat

CAS br. 15302-91-7

CIPAC br. 440

 

1,1-dimetilpiperidinij hlorid(mepikvat hlorid)

≥ 990 g/kg

01.03.2009.

28.02.2019.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao regulator rasta.

DIO B

Prilikom ocjene dokumentacije za registraciju FFS koja sadržavaju mepikvat za druge upotrebe osim na ječmu, potrebno je obratiti posebnu pažnju na uslove iz člana 23. stav 1. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima i osigurati, da su svi potrebni podaci i informacije dostavljeni prije odlučivanja o registraciji.

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Potrebno je obratiti posebnu pažnju na ostatke u hrani biljnog i životinjskog porijekla i ocijeniti izloženost potrošača putem hrane.

192

Diuron

CAS br.: 330-54-1

CIPAC br.: 100

 

3-(3,4-dihlorofenil)-1,1-dimetilurea

930 g/kg

01.10.2008.

30.09.2018.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid kada se primjenjuje do najviše 0,5 kg/ha (prosječno po površini).

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika gdje uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava, tamo gdje je to prikladno,

– zaštitu vodenih organizama i bilja koje ne pripada ciljanoj grupi.

Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

193

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai

SOJ: ABTS-1857

Zbirka kulture br. SD-1372,

SOJ: GC-91

Zbirka kulture br. NCTC 11821

Nije primjenjivo

Nema značajnih nečistoća

01.05.2009.

30.04.2019.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

194

Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis

(serotip H-14)

SOJ: AM65-52

Zbirka kulture br. ATCC-1276

Nije primjenjivo

Nema značajnih nečistoća

01.05.2009.

30.04.2019.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

195

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki

SOJ: ABTS 351

Zbirka kulture br. ATCC SD-1275

SOJ: PB 54

Zbirka kulture: br. CECT 7209

SOJ: SA 11

Zbirka kulture: br. NRRL B-30790

SOJ SA 12

Zbirka kulture: br. NRRL B-30791

SOJ: EG 2348

Zbirka kulture: br. NRRL B-18208

 

Nije primjenjivo

Nema značajnih nečistoća

01.05.2009.

30.04.2019.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

196

Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis

SOJ: NB 176 (TM 14 1)

Zbirka kulture: br. SD-5428

 

Nije primjenjivo

Nema značajnih nečistoća

01.05.2009.

30.04.2019.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

197

Beauveria bassiana

SOJ: ATCC 74040

Zbirka kulture: br. ATCC 74040

SOJ: GHA

Zbirka kulture: br. ATCC 74250

Nije primjenjivo

Maksimalan nivo beauvericina:

5 mg/kg

01.05.2009.

30.04.2019.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

198

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

 

Nije primjenjivo

Najmanja koncentracija: <1x1013OB/I (okluzivna tijela/l) i mikroorganizmi koji mogu uzrokovati onečišćenje (Bacillus cereus) u formulisanom proizvodu <1x107 CFU/g

01.05.2009.

30.04.2019.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

199

Lecanicillium muscarium

(prije Verticilium lecanii)

SOJ: Ve 6

Zbirka kulture: br. CABI (=IMI)

268317, CBS 102071, ARSEF 5128

Nije primjenjivo

Nema značajnih nečistoća

01.05.2009.

30.04.2019.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

200

Metarhizium anisopliae var. anisopliae

(prije Metarhizium anisopliae)

SOJ: BIPESCO 5/F52

Zbirka kulture: br. M.a. 43; br. 275-86 (akronimi V275 ili KVL 275); br. KVL 99-112 (Ma 275 ili V 275); br. DSM 3884; br. ATCC 90448; br. ARSEF1095

Nije primjenjivo

Nema značajnih nečistoća

01.05.2009.

30.04.2019.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid i akaricid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

201

Phlebiopsis gigantea

SOJ: VRA 1835

Zbirka kulture: br. ATCC 90304

SOJ: VRA 1984

Zbirka kulture: br. DSM16201

SOJ: VRA 1985

Zbirka kulture: br. DSM 16202

SOJ: VRA 1986

Zbirka kulture: br. DSM 16203

SOJ: FOC PG B20/5

Zbirka kulture: br. IMI 390096

SOJ: FOC PG SP log 6

Zbirka kulture: br. IMI 390097

SOJ: FOC PG SP log 5

Zbirka kulture: br. IMI390098

SOJ: FOC PG BU 3

Zbirka kulture: br. IMI 390099

SOJ: FOC PG BU 4

Zbirka kulture: br. IMI 390100

SOJ: FOC PG 410.3

Zbirka kulture: br. IMI 390101

SOJ: FOC PG97/1062/116/1.1

Zbirka kulture: br. IMI 390102

SOJ: FOC PG B22/SP1287/3.1

Zbirka kulture: br. IMI 390103

SOJ: FOC PG SH 1

Zbirka kulture: br. IMI 390104

SOJ: FOC PG B22/SP1190/3.2

Zbirka kulture: br. IMI 390105

Nije primjenjivo

Nema značajnih nečistoća

01.05.2009.

30.04.2019.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

202

Pythium oligandrum

SOJEVI: M1

Zbirka kulture br. ATCC 38472

 

Nije primjenjivo

Nema značajnih nečistoća

01.05.2009.

30.04.2019.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

203

Streptomyces K61 (prije S. griseoviridis)

SOJ: K61

Zbirka kulture: br. DSM 7206

 

Nije primjenjivo

Nema značajnih nečistoća

01.05.2009.

30.04.2019.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

204

Trichoderma atroviride

(prije T. harzianum)

SOJ: IMI 206040

Zbirka kulture br. IMI 206040,

ATCC 20476;

SOJ: T11

Zbirka kulture: br.

španski tip zbirke kulture CECT 20498, identičan s IMI 352941

Nije primjenjivo

Nema značajnih nečistoća

01.05.2009.

30.04.2019.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

205

Trichoderma polysporum

SOJ: Trichoderma polysporum IMI 206039

Zbirka kulture br. IMI 206039,

ATCC 20475

Nije primjenjivo

Nema značajnih nečistoća

01.05.2009.

30.04.2019.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

206

Trichoderma harzianum Rifai

SOJ: Trichoderma harzianum T-22;

Zbirka kulture br. ATCC 20847

SOJ: Trichoderma harzianum ITEM 908;

Zbirka kulture br. CBS 118749

Nije primjenjivo

Nema značajnih nečistoća

01.05.2009.

30.04.2019.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

207

Trichoderma asperellum

(prije T. harzianum)

SOJ: ICC012

Zbirka kulture br. CABI CC IMI 392716

SOJ: Trichoderma asperellum (prije T. viride T25) T25

Zbirka kulture br. CECT 20178

SOJ: Trichoderma asperellum (prije T. viride TV1) TV1

Zbirka kulture br. MUCL 43093

Nije primjenjivo

Nema značajnih nečistoća

01.05.2009.

30.04.2019.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

208

Trichoderma gamsii (prije T. viride)

SOJEVI: ICC080

Zbirka kulture br. IMI CC broj 392151 CABI

 

Nije primjenjivo

Nema značajnih nečistoća

01.05.2009.

30.04.2019.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS , pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

209

Verticillium albo-atrum

(prije Verticillium dahliae)

SOJ: Verticillium albo-atrum izoliran WCS850

Zbirka kulture br. CBS 276.92

Nije primjenjivo

Nema značajnih nečistoća

01.05.2009.

30.04.2019.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

210

Abamektin

CAS br. 71751-41-2

avermektin B1a

CAS br. 65195-55-3

Avermektin B1b

CAS br. 65195-56-4

abamektin

CIPAC br. 495

 

Avermektin B 1a

(10E, 14E, 16E, 22Z)-(1R, 4S, 5'S, 6S, 6'R, 8R, 12S, 13S, 20R, 21R, 24S)-6'-[(S)-sek-butil]-21, 24-dihidroksi-5', 11.13, 22-tetrametil-2-okso-3.7, 19-trioksat-traciklo[15.6.1.14,8 O20,24]pentakosa-10.14, 16, 22-tetraen-6-spiro-2'-(5', 6'-dihidro-2'H-piran)-12-il 2, 6-dideoksi-4-O-(2, 6-dideoksi-3-O-metil-α-L-arabino-heksopiranosil)-3-O-metil-α-L-arabino-heksopiranosid

AvermektinB1b

(10E, 14E, 16E, 22Z)-(1R, 4S, 5'S, 6S, 6'R, 8R, 12S, 13S, 20R, 21R, 24S)-21, 24-dihidroksi-6'-izopropil-5', 11.13, 22-tetrametil-2-okso-3.7, 19-trioksat-traciklo[15.6.1.14,8

O20,24]pentakosa-10.14, 16, 22-tetraen-6-spiro-2'-(5', 6'-dihidro-2'H-piran)-12-il 2, 6-dideoksi-4-O-(2, 6-dideoksi-3-O-metil-α-L-arabino-heksopiranosil)-3-O-metil-α-L-arabino-heksopiranosid

≥ 850 g/kg

01.05.2009.

30.04.2019.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao insekticid, akaricid i nematocid.

DIO B

Prilikom ocjene zahtjeva za odobrenje sredstava za zaštitu bilja koja sadrže abamektin za druge upotrebe osim na citrusima, salati i paradajzu, podnosilac zahtjeva treba da osigura da se svi potrebni podaci i informacije dostave prije davanja odobrenja.

Za provedbu jedinstvenih načela iz propisa o jedinstvenim načelima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne materije od strane relevantnih tijela Evropske unije. U ovoj cjelovitoj ocjeni potrebno je obratiti pažnju na — sigurnost korisnika sredstva te osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,

— ostatke u hrani biljnog porijekla i ocijeniti izloženost potrošača putem hrane,

— zaštitu pčela, zglavkara koji ne pripadaju ciljanoj skupini, ptica, sisara i vodenih organizama. Vezano uz navedene rizike, prema potrebi se trebaju primijeniti mjere za smanjenje rizika kao npr. zaštitne zone i karenca.

Podnositelj zahtjeva mora dostaviti potvrdne informacije u pogledu uticaja postupaka pročišćavanja vode na vrstu ostataka prisutnih u vodi za piće u roku od dvije godine nakon donošenja smjernica za ocjenu uticaja postupaka pročišćavanja vode na vrstu ostataka prisutnih u površinskim odnosno podzemnim vodama.

211

Epoksikonazol

CAS br. 135319-73-2 (prije 106325-08-0)

CIPAC br. 609

 

(2RS, 3SR)-1-[3-(2-hlorfenil)-2,3-epoksi-2-(4-fluorfenil)propil]-1H-1.2,4-triazol

≥ 920 g/kg

01.05.2009.

30.04.2019.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika i osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava, tamo gdje je to prikladno,

– izloženost potrošača metabolitima epoksikonazola (triazola) putem hrane,

– mogućnost prenosa aktivne materije na duge razdaljine zrakom,

– rizik za vodene organizme, ptice i sisare. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

212

Fenpropimorf

CAS br. 67564-91-4

CIPAC br. 427

 

(RS)-cis-4-[3-(4-tert-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolin

≥ 930 g/kg

01.05.2009.

30.04.2019.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao fungicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika i radnika. Dopušteni uslovi upotrebe moraju propisivati primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava i mjere za smanjenje rizika da bi se smanjila izloženost, na primjer skraćeno radno vrijeme,

– zaštitu podzemnih voda, ako se aktivna materija primjenjuje u područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

– zaštitu vodenih organizama. Uslovi za registraciju trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika, kao npr. zaštitne zone, smanjenje oticanja i upotreba mlaznica koje smanjuju zanošenje prilikom prskanja.

213

Fenpiroksimat

CAS br. 134098-61-6

CIPAC br. 695

 

terc-butil (E)-alfa-(1,3-dimetil-5-fenoksipirazol-4-ilmetilenamino-oksi)-p-toluat

> 960 g/kg

01.05.2009.

30.04.2019.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao akaricid.

Sljedeće upotrebe nisu dopuštene:

– primjena u visokim kulturama sa velikim rizikom zanošenja kao što su npr. traktor sa zračnom mlaznicom i leđne odnosno ručne prskalice.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– sigurnost korisnika i radnika te osigurati da uslovi upotrebe propisuju primjenu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava,

– uticaj na vodene organizme i člankonošce koji ne pripadaju ciljanoj grupi te osigurati da uslovi za registraciju uključuju, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

214

Tralkoksidim

CAS br 87820-88-0

CIPAC br. 544

 

(RS)-2-[(EZ)-1-(etoksiimino)propil]-3-hidroksi-5-mesitilcikloheks-2-en-1-on

≥ 960 g/kg

01.05.02009.

30.04.2019.

DIO A

Dopušten za upotrebu samo kao herbicid.

DIO B

Za provođenje jedinstvenih principa iz propisa o jedinstvenim principima za ocjenjivanje FFS, pri donošenju odluke o registraciji uzimaju se u obzir i zaključci postupka razmatranja aktivne supstance od strane relevantnih tijela Evropske unije.

U ovoj cjelokupnoj ocjeni potrebno je obratiti posebnu pažnju na:

– zaštitu podzemnih voda posebno od onečišćenja metabolitom u zemljištu R173642 ako se aktivna materija primjenjuje na područjima s osjetljivim (lahkim) zemljištem i/ili nepovoljnim klimatskim uslovima,

– zaštitu sisara biljojeda.

Uslovi upotrebe trebaju uključivati, tamo gdje je to prikladno, mjere za smanjenje rizika.

215

Aklonifen

CAS br. 74070-46-5

CIPAC br. 498

 

2-hlor-6-nitro-3-fenksianilin

≥ 970 g/kg

Proizvodna nečistoća fenola je toksikološki značajna i najviši dopušten nivo je

5 g/kg

01.08.2009.

31.07.2022.