Službeni glasnik BiH, broj 66/18

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 36. stav (1) Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 47/16), na sjednici održanoj 31. jula 2018. godine, donijela je


ODLUKU


O PROGLAŠENJU GRADITELJSKE CJELINE - ZEMALJSKI MUZEJ U SARAJEVU NACIONALNIM SPOMENIKOM BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet zaštite i prostorni obuhvat)

(1) Graditeljska cjelina - Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine u Sarajevu proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

(2) Nacionalni spomenik čine paviljoni arheologije, etnologije, prirodnih nauka, upravna zgrada, botanička bašta, sjeverni ulazni plato, sjeverna, istočna, zapadna i južna hortikulturna površina, te izvorni namještaj:

a) 11 vitrina sa sandukom i elementom za izlaganje u obliku slova L u upravnoj i zgradi prirodnih nauka

b) visoki sto, kabinet, staklena vitrina, ormar, četiri stola i 20 stolica u upravnoj zgradi

c) dvije vitrine, dvije zidne vitrine, četiri zidne vitrine sa sandukom, dvije staklene vitrine sa postoljem, dvije dvostruke vitrine, četiri dvostrane metalne vitrine, dvije vitrine oktogonalne osnove, dvije četverostrane vitrine pravougaone osnove i 12 dvostranih drvenih vitrina u zgradi prirodnih nauka.

(3) Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhvata k.č. 305, 102, 109 i dio k.č. 101, z.k. uložak br. 85, 242 i 244, k.o. SP_Sarajevo – Mahala LI, općina Centar Sarajevo (stari premjer), što odgovara k.č. 1049, 1211/4 i dio k.č. 1211/2, k.o. Centar Sarajevo VII (novi premjer), Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

(4) Obuhvat nacionalnog spomenika počinje sa tromeđe k.č. 1049, 1050/1 i 1213, k.o. Centar Sarajevo VII, te ide iz pravca juga prema sjeveru do tromeđe k.č. 1049, 1050/1 i 1211/4. Sa ove tačke granična linija zone zaštite ide pravolinijski u pravcu sjevera granicom parcele k.č. 1211/4 i 1050/2 do tačke na granici k.č. 1050/2 i 1211/2, čije su koordinate Y=6532845 X=4856866. Iz ove tačke granična linija zone zaštite ide pravolinijski u pravcu zapada, parcelom k.č. 1211/2, i granicom putne komunikacije kroz ulicu Zmaja od Bosne, čije su koordinate Y=6532800 X=4856862; Y=6532784 X=4856858; Y=6532746 X=4856855; Y=6532733 X=4856857; Y=6532709 X=4856857; Y=6532698 X=4856848; Y=6532845 X=4856866 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 1211/2, 1211/4, k.o. Centar Sarajevo VII i k.č. 3361/2 k.o. Novo Sarajevo I, čije su koordinate Y=6532699 X=4856839. Sa ove tačke granična linija zone zaštite ide pravolinijski u pravcu juga granicom parcele k.č. 1049, do tromeđe k.č. 1049, 1223 i 1213. Sa ove tačke granična linija zone zaštite ide pravolinijski u pravcu istoka granicom parcele k.č. 1049, do tromeđe k.č. 1049, 1050/1 i 1213, k.o. Centar Sarajevo VII (novi premjer) i time je zatvoren obuhvat nacionalnog spomenika, čija je površina 27.922 m2.

(5) Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite utvrđene ovom odlukom, a u skladu sa Zakonom o provođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene shodno Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).

(6) U skladu sa Pravilnikom o kriterijima vrednovanja dobara, podjeli po predmetu pravne zaštite i postupku kategorizacije nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 47/18), dobro je svrstano u kategoriju "nacionalni spomenik od izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu".

Član 2.
(Nadležnost za osiguranje mjera zaštite)

(1) Federacija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) dužna je osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju, restauraciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.

(2) Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljem tekstu: Komisija) utvrdit će tehničke uvjete za izradu i postavljanje informativne ploče sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

Član 3.
(Mjere zaštite nacionalnog spomenika)

(1) S ciljem trajne zaštite nacionalnog spomenika, na prostoru definiranom u članu 1. st. (3) i (4) ove odluke utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

a) dozvoljeni su konzervatorsko-restauratorski radovi i radovi tekućeg održavanja, uključujući i radove čiji je cilj prezentacija nacionalnog spomenika i intervencije koje će osigurati održivu upotrebu objekta, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje (u daljem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručno nadziranje nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: nadležna služba zaštite

b) dozvoljeno je korištenje nacionalnog spomenika u njegovoj izvornoj namjeni kao i intervencije u cilju usklađivanja sa savremenim trendovima u korištenju, prezentaciji i promociji muzejske djelatnosti, koje ne narušavaju vrijednosti nacionalnog spomenika

c) dozvoljeno je hortilkulturno uređenje zelenih površina iz člana 1. stav (2) ove odluke

d) dozvoljeno je korištenje platoa iz člana 1. stav (2) ove odluke u svrhu promocije i prezentacije rada i zbirki Zemaljskog muzeja, te u izuzetnim slučajevima (transport eksponata, popravke objekta, diplomatske posjete i sl.) za potrebe parkinga

e) svi radovi moraju biti izvedeni na osnovi dokumentacije na koju je prije izdavanja potrebnih dozvola pribavljeno mišljenje nadležne službe zaštite

f) za intervencije na prostoru nacionalnog spomenika ili u njegovoj blizini, a koje na bilo koji način posredno ili neposredno utječu na nacionalni spomenik, neophodno je uraditi i elaborat utjecaja na nacionalni spomenik. Elaborat obavezno mora sadržavati detaljan opis i grafičke prostorne prikaze odnosa nacionalnog spomenika i predložene intervencije te detaljan opis utjecaja intervencije na nacionalni spomenik (sagledavanje nacionalnog spomenika, vizure sa i na nacionalni spomenik, pristupanje nacionalnom spomeniku, prostorni i volumenski odnosi, materijalizacija, kolorit, odnos izgrađeno-neizgrađeno, utjecaj namjene i načina korištenja intervencije i ostalo relevantno)

g) vlasnik, odnosno korisnik, nacionalnog spomenika dužan je osigurati izradu plana redovnog tekućeg održavanja nacionalnog spomenika, uz prethodno odobrenje nadležne službe zaštite, te provoditi radove redovnog tekućeg održavanja u skladu sa planom i dobijenim odobrenjem, odnosno mišljenjem nadležne službe zaštite.

(2) Planom održavanja iz tačke g) stava (1) ovog člana trebaju biti definirani svi tekući radovi na nacionalnom spomeniku, kao i period u kojem se moraju izvoditi (na mjesečnom/kvartalnom/godišnjem nivou, odnosno u periodu pet i više godina).

Član 4.
(Mjere zaštite pokretne imovine)

(1) Iznošenje izvornog namještaja iz člana 1. stav (2) ove odluke (u daljem tekstu: pokretna imovina) iz Bosne i Hercegovine nije dozvoljeno.

(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana, dozvoljeno je privremeno iznošenje pokretne imovine iz Bosne i Hercegovine, radi prezentacije ili konzervacije, ukoliko se utvrdi da navedene radove nije moguće izvršiti u Bosni i Hercegovini, odnosno ako se procijeni da se konzervacija u inozemstvu može izvršiti kvalitetnije, brže i jeftinije.

(3) Odobrenje u smislu stava (2) ovog člana daje Komisija, ukoliko nesumnjivo bude utvrđeno da to ni na koji način neće ugroziti nacionalni spomenik ili pokretnu imovinu.

(4) Komisija u svom odobrenju za privremeno iznošenje pokretne imovine iz Bosne i Hercegovine utvrđuje sve uvjete pod kojima se to iznošenje može izvesti, rok za povrat u Bosnu i Hercegovinu i zaduženja pojedinih tijela i institucija na osiguranju tih uvjeta, te o tome obavještava Vladu Federacije, nadležnu službu sigurnosti, carinsku službu Bosne i Hercegovine i javnost.

Član 5.
(Stavljanje van snage provedbenih akata)

Stupanjem na snagu ove odluke, stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

Član 6.
(Suzdržavanje od poduzimanja radnji)

Svako, a posebno nadležna tijela Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i općinske službe suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

Član 7.
(Dostavljanje odluke nadležnom sudu)

Ova odluka dostavlja se, nakon objave u "Službenom glasniku BiH", nadležnom općinskom sudu odnosno drugom nadležnom tijelu radi upisa u zemljišne knjige.

Član 8.
(Sastavni dio odluke)

Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web-stranici Komisije (http://www.kons.gov.ba).

Član 9.
(Konačnost odluke)

Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

Član 10.
(Brisanje sa Privremene liste nacionalnih spomenika)

Danom donošenja ove odluke, sa Privremene liste nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 33/02, "Službeni glasnik Republike Srpske", broj 79/02, "Službene novine Federacije BiH", broj 59/02 i "Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH", broj 4/03) briše se nacionalni spomenik upisan pod rednim brojem 512.

Član 11.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: prof. dr. Amir Pašić, Goran Milojević, Radoje Vidović.

Broj 07.6-2.3-37/18-14
31. jula 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući Komisije
Radoje Vidović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!