Međunarodni ugovori, broj 2/18

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-2898/17 od 31. januara 2018. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 44. redovnoj sjednici, održanoj 15. februara 2018. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE MAĐARSKE


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum o saradnji u oblasti turizma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Mađarske, potpisan 19. septembra 2017. godine u Njujorku, na bosanskom, hrvatskom, srpskom, mađarskom i engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma glasi:

Član 3.


Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Predsjedavajući
Dr. Dragan Čović, s. r.


Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!