Međunarodni ugovori, broj 3/19

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 2. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 18. decembra 2019. godine, i na 2. hitnoj sjednici Doma naroda, održanoj 20. decembra 2019. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 2 NA UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE, ZAKLJUČEN 13. OKTOBRA 2011. U LUKSEMBURGU I 27. OKTOBRA 2011. U SARAJEVU I NAKNADNO IZMIJENJEN AMANDMANOM BROJ 1 NA UGOVOR O FINANSIRANJU/HITNA POMOĆ U SLUČAJU POPLAVA I PREVENCIJA A-FI 31.529/(UGOVOR O FINANSIRANJU)


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Evropske investicione banke, zaključen 13. oktobra 2011. u Luksemburgu i 27. oktobra 2011. u Sarajevu i naknadno izmijenjen Amandmanom broj 1 na Ugovor o finansiranju/Hitna pomoć u slučaju poplava i prevencija A-Fi 31.529/(Ugovor o finansiranju), potpisanog 26. augusta 2019. godine u Luksemburgu i 20. septembra 2019. godine u Sarajevu.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori".

Broj 01,02-21-1-1860/19
20. decembra 2019. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta skupštine BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!