Službeni glasnik BiH, broj 9/21

Na osnovu člana 215. stav (3) Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18), ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, u saradnji sa entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini i policijom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, donosi


PRAVILNIK


O DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRIRANJU VOZILA


Član 1.


U članu 1. stav (1) tačka a) Pravilnika o registriranju vozila ("Službeni glasnik BiH", br. 69/09 i 29/20), iza alineje 6. dodaje se alineja 6a. koja glasi:

"6a. izdavanje prenosivih tablica".

Član 2.


Iza člana 12. dodaju se novi čl. 12a., 12b. i 12c. koji glase:

"Član 12a.

(Postupak izdavanja prenosivih tablica)

(1) Zahtjev za izdavanje prenosivih tablica za vozilo podnosi se policijskoj stanici prema sjedištu pravnog ili fizičkog lica - preduzetnika.

(2) Potvrda o registraciji vozila za prenosive tablice izdaje se na obrascu Potvrde o registraciji iz Priloga broj 5. ovog pravilnika u koji se unose sljedeći podaci:

a) nadležno tijelo;

b) registarska oznaka prenosive tablice (A);

c) podaci o nositelju potvrde o registraciji (C.1);

d) prezime ili naziv (C.1.1.);

e) ime (C.1.2.);

f) mjesto, općina, adresa (C.1.3.);

g) rok važenja registracije (H);

h) datum izdavanja (I);

i) mjesto izdavanja (2);

j) evidencijski broj (3);

k) napomena.

(3) Nadležno tijelo iz stava (1) ovog člana, postupajući po zahtjevu za izdavanje prenosivih tablica, donosi rješenje kojim odobrava izdavanje prenosivih tablica u skladu sa registriranom djelatnošću podnositelja zahtjeva.

(4) Rješenjem iz stava (3) ovog člana bliže se uređuju uvjeti korištenja prenosivih tablica, broj odobrenih parova prenosivih tablica sa registarskim oznakama, serijski broj/brojevi dodijeljenih knjižica potvrda o korištenju prenosivih tablica, kao i iznos utvrđene naknade za korištenje prenosivih tablica.

(5) U Potvrdi o registraciji iz stava (2) ovog člana se u rubrici "napomena" upisuje tekst "PRENOSIVE TABLICE" i broj i datum rješenja kojim su iste dodijeljene.

Član 12b.
(Korištenje prenosivih tablica)

(1) U vozilu na kojem se nalaze prenosive tablice a koje učestvuje u prometu mora se nalaziti Potvrda o registraciji vozila za prenosive tablice, polisa o obaveznom osiguranju izdata za te prenosive tablice i potvrda o korištenju prenosivih tablica koje su na vozilu.

(2) Potvrdu o korištenju prenosivih tablica izdaje pravno ili fizičko lice preduzetnik koji se bavi proizvodnjom, nadogradnjom, servisiranjem, prijevozom ili prodajom vozila na malo, a kojem je odobreno korištenje prenosivih tablica.

(3) Izdavatelj potvrde o korištenju prenosivih tablica iz stava (2) ovog člana obavezan je voditi evidenciju o izdatim potvrdama o korištenju prenosivih tablica i dati je na uvid nadležnom tijelu.

(4) Rok važenja prenosivih tablica je godinu dana.

(5) Nakon isteka roka iz stava (4) ovog člana, ukoliko nisu ponovno izdate, korisnik prenosivih tablica dužan je sve prethodno izdate prenosive tablice i potvrde o registraciji vozila za prenosive tablice vratiti nadležnom tijelu u roku od osam dana.

(6) U slučaju da se prenosive tablice i potvrda o registraciji vozila ne vrate u roku iz stava (5) ovog člana, nadležno tijelo koje je izdalo iste po službenoj dužnosti pokreće postupak vraćanja.

(7) U slučaju gubitka, krađe ili oštećenja prenosivih tablica i isprava o vozilu primjenjuju se odgovarajuće odredbe čl. 20., 21. i 22. ovog pravilnika.

(8) Izgled i sadržaj prenosivih tablica i Potvrde o korištenju prenosivih tablica dat je u Prilogu broj 12a. i čini dio ovog pravilnika.

Član 12c.
(Knjižica potvrda o korištenju prenosivih tablica)

(1) Knjižica potvrda o korištenju prenosivih tablica pravougaonog je oblika sive boje, veličine 210×148,5 mm, a sastoji se od 50 potvrda o korištenju prenosivih tablica u dva primjerka označenih rednim brojevima.

(2) Potvrda o korištenju prenosivih tablica se ispunjava u dva primjerka, prvi primjerak se izdaje vozaču, a drugi primjerak ostaje u knjižici iz stava (1) ovog člana.

(3) Potvrda o korištenju prenosivih tablica se izdaje najduže na rok do 7 dana.

(4) Obrazac potvrde o korištenju prenosivih tablica bijele je boje, veličine 210×148,5 mm i sadrži sljedeće podatke:

a) oznaku prenosive tablice;

b) podatke o vozaču (ime i prezime, broj vozačke dozvole);

c) svrhu korištenja prenosivih tablica;

d) relaciju kretanja;

e) podatke o vozilu (vrsta, marka i tip vozila, broj šasije vozila, boja vozila);

f) rok važenja potvrde o korištenju prenosivih tablica.

(5) Knjižica potvrda o korištenju prenosivih tablica s drugim primjerkom potvrde služi kao evidencija o izdatim potvrdama.

(6) Dio evidencije iz stava (5) ovoga člana su dokazi o korištenju prenosivih tablica u svrhe odobrene rješenjem.".

Član 3.


Iza člana 40. dodaju se novi čl. 40a. i 40b. koji glase:

"Član 40a.

(Oblik i sadržaj prenosive tablice)

(1) Prenosive tablice su bijele boje, oivičene crvenom linijom, sa registarskom oznakom napisanom crvenom bojom, koja se sastoji od dva slova MT, linije i šest brojeva, dužine 520 mm, visine 110 mm i širine 1 mm i plavim poljem u lijevom dijelu tablice koja sadrži međunarodnu oznaku BiH i izrađene su od istog materijala kao i tablice sa međunarodnom oznakom BiH.

(2) Prenosive tablice postavljaju se na mjesto predviđeno za registarske tablice.

Član 40b.
(Oblik i sadržaj tablice za oldtimere)

(1) Tablice za oldtimere su bijele boje oivičene crnom bojom sa registarskom oznakom napisanom crnom bojom, koja se sastoji od slova OT, linije i šest brojeva, dužine 520 mm, visine 110 mm i debljine 1 mm i plavim poljem u lijevom dijelu tablice koja sadrži međunarodnu oznaku BiH i izrađene su od istog materijala kao i tablice sa međunarodnom oznakom BiH. Tri broja iza slova OT označavaju posljednja tri broja godine proizvodnje vozila.

(2) Izgled i sadržaj tablice iz stava (1) ovog člana dat je u Prilogu broj 12b. i čini dio ovog pravilnika.".

Član 4.


(1) U članu 70. iza stava (1) dodaje se novi st. (2), (3) i (4), koji glase:

"(2) IDDEEA na osnovu podataka sadržanih u zahtjevu dostavljenom od strane nadležnog tijela putem aplikacije personalizuje tablice za oldtajmere.

(3) IDDEEA je dužna da u roku 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva putem aplikacije izvrši personalizaciju i nadležnom tijelu dostaviti tablice iz stava (2) ovog člana.

(4) IDDEEA je dužna donijeti Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva putem aplikacije za personalizaciju tablica za oldtajmere.".

(2) Dosadašnji st. (2) i (3) postaju st. (5) i (6).

Član 5.


Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-05-02-2-295/21
03. februara 2021. godine
Sarajevo


Ministar
Dr. Vojin Mitrović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!