Službeni glasnik BiH, broj 2/18

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa članom 8. stav (2) tačka e), čl. 12. i 16. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), članom 8. Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 94/16) i Instrukcije o višegodišnjim projektima broj 05-02-1-432-1/12 od 10.01.2012. godine, na prijedlog Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 125. sjednici, održanoj 22. decembra 2017. godine, donijelo je


ODLUKU


O VIŠEGODIŠNJEM PROJEKTU NABAVKE HELIKOPTERA ZA MINISTARSTVO ODBRANE I ORUŽANE SNAGE BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet i cilj Odluke)

(1) Ovom Odlukom se odobrava nabavka dva helikoptera u ukupnoj vrijednosti od 65.000.000,00 KM (slovima: šezdesetipetmiliona konvertibilnih maraka) u cilju osiguranja i unaprjeđenja operativnosti helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine za vršenje zakonom propisanih misija.

(2) Projekat će se realizirati u periodu 2018. - 2021. godina, uz finansijsku pomoć Vlade Sjedinjenih Američkih Država, a na osnovu Sporazuma između Vlade Sjedinjenih Američkih Dražava i Vlade Bosne i Hercegovine o ekonomskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći za Bosnu i Hercegovinu broj 014-02-801/01 od 18.1.2001. godine ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 1/01).

Član 2.
(Izvor finansiranja)

(1) Projekat iz člana 1. ove Odluke će biti finansiran udruživanjem sredstava u Foreign Military Sales (FMS) Trust fund, iz slijedećih izvora:

a) Sufinansiranjem iz odobrenog budžeta Ministarstva odbrane BiH za 2017. godinu u iznosu od 6.200.000,00 KM, od čega izmjenom namjenske strukture izdataka za nabavku stalnih sredstava ekonomske kategorije 821300 - Nabavka opreme u iznosu od 640.000,00 KM i prestrukturiranjem budžeta u iznosu od 5.560.000,00 KM koji će se alocirati na ekonomski kod 821300 - Nabavka opreme, sa sljedećih budžetskih pozicija:

1) 613100 - putni troškovi, 200.000,00 KM,

2) 613400 - nabavka materijala, 1.500.000,00 KM,

3) 613500 - izdaci za usluge prijevoza i goriva, 850.000,00 KM,

4) 613600 - unajmljivanje imovine i opreme, 100.000,00 KM,

5) 613700 - izdaci za tekuće održavanje, 2.320.000,00 KM,

6) 613800 - izdaci osiguranja i bankarskih usluga, 300.000,00 KM,

7) 821500 - nabavka stalnih sredstava, 240.000,00 KM,

8) 821600 - rekonstrukcija i investiciono održavanje, 50.000,00 KM.

b) Sredstva u iznosu od 5.000.000,00 US $ bit će osigurana donacijom iz programa vojne pomoći na osnovu Sporazuma između Vlade Sjedinjenih Američkih Dražava i Vlade Bosne i Hercegovine o ekonomskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći za Bosnu i Hercegovinu.

(2) Dinamika finansiranja iz budžetskih sredstava u narednom periodu uvjetovana je usvojenim Globalnim okvirom fiskalnog bilansa i politika u BiH za srednjoročni period.

(3) Ukoliko Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine odustane od ovog projekta, učešće iz budžetskih sredstava će se potraživati u cjelosti od FMS radi naplate istih na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine.

Član 3.
(Način evidentiranja višegodišnjeg projekta)

(1) Sredstva iz člana 2. st. (1) tačka a) i b) ove Odluke, evidentirat će se na posebnom projektnom kodu Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.

(2) Odobrena i nerealizirana sredstva iz stava (1) ovog člana prenositi će se u narednu fiskalnu godinu do završetka projekta.

Član 4.
(Ažuriranje pregleda višegodišnjih projekata)

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine će na osnovu ove odluke u saradnji s Ministarstvom finansija i trezora Bosne i Hercegovine izvršiti ažuriranje Pregleda višegodišnjih projekata u budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, u skladu sa odobrenim budžetom institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, koji usvaja Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine.

Član 5.
(Izvještaj o realizaciji višegodišnjeg projekta)

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine će nakon završetka višegodišnjeg projekta, dostaviti izvještaj Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Član 6.
(Ovlaštenje za izvršenje)

(1) Ovlašćuje se Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine na potpisivanje dokumenata koji se odnose na provedbu Sporazuma između Vlade Sjedinjenih Američkih Dražava i Vlade Bosne i Hercegovine o ekonomskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći za Bosnu i Hercegovinu i implementaciju višegodišnjeg projekta nabavke helikoptera kroz projekat udruživanja sredstava u Foreign Military Sales (FMS) Trust Fund, a koji je predmet ove Odluke.

(2) Daje se ovlaštenje Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine da putem Jedinstvenog računa trezora izvrši prijenos sredstava iz Budžeta institucija Bosne i Hercegovine koji je odobren za Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine.

(3) Ministarstvo finansija i trezora će u saradnji sa Ministarstvom odbrane donijeti Instrukciju kojom će se propisati način evidentiranja udruženih sredstava i stalnih sredstava iz člana 1. ove Odluke.

Član 7.
(Realizacija Odluke)

Za realizaciju Odluke, zadužuju se Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Član 8.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 291/17
22. decembra 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!