Službeni glasnik BiH, broj 33/24

Na osnovu člana 28. tačka 2. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12, 93/17 i 18/24) i člana 55. Poslovnika o radu Predsjedništva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13, 32/13 i 22/14), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, na 52. vanrednoj sjednici, održanoj 10. maja 2024. godine, donijelo je


ODLUKU


O IMENOVANJU ZAMJENICE GENERALNOG SEKRETARA PREDSJEDNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


Mirha Isanović-Žiga imenuje se za zamjenicu generalnog sekretara Predsjedništva Bosne i Hercegovine - rukovodeći državni službenik na položaju sekretara sa posebnim zadatkom, na period od pet godina.

Član 2.


Imenovanoj pripada plaća B8 platnog razreda državnog službenika.

Član 3.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-50-1-1291-4/24
10. maja 2024. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Dr. Denis Bećirović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!