Službeni glasnik BiH, broj 18/20

Na osnovu čl. 4.2 i 4.8. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i člana 33. Metodologije za izradu tarifa za usluge distribucije električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 89/11 i 90/14), rješavajući po zahtjevu Javnog preduzeća za komunalne djelatnosti "Komunalno Brčko" d.o.o. Brčko, broj 03-39-AdminE-004 od 8. novembra 2019. godine, na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 11. marta 2020. godine, donijeta je


ODLUKA


O TARIFAMA ZA USLUGE DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet)

Ovom Odlukom utvrđuju se tarife, odnosno cijene distribucije električne energije izražene kroz tarifne stavove, koji služe za obračun i naplatu usluga distribucije električne energije od kupaca električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

Član 2.
(Potrebni godišnji prihod)

Javnom preduzeću za komunalne djelatnosti "Komunalno Brčko" d.o.o. Brčko (u daljnjem tekstu: Komunalno Brčko) za djelatnost distribucije električne energije određuje se potrebni godišnji prihod u iznosu od 13.530.634 KM.

Član 3.
(Tarifni stavovi)

Tarifni stavovi za usluge distribucije električne energije za kupce u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine su sljedeći:

Opis

Tarifni stavovi za usluge distribucije električne energije*

Obračunska snaga

Aktivna električna energija

Prekomjerno preuzeta reaktivna električna energija

Kategorije potrošnje i grupe kupaca

Jedinica mjere

KM/kW/mjesec

feninga/kWh

feninga/kvarh

Sezona

VS

(zima)

NS

(ljeto)

VS

(zima)

NS

(ljeto)

VS

(zima)

NS

(ljeto)

Naziv kategorije

Naziv grupe

Doba dana

35 kV

 

VT

2,69

0,73

2,40

MT

0,37

10 kV

 

VT

6,81

1,57

3,02

MT

0,78

0,4 kV – javna rasvjeta

 

ST

 

6,16

 

0,4 kV – ostala potrošnja

1 TG

VT

11,50

2,22

4,19

MT

1,11

2 TG

3,41

2,62

4,31

3,31

 

 

3 TG

VT

7,67

5,90

4,30

3,31

MT

3,84

2,95

0,4 kV –domaćinstva

1 TG

ST

1,95

1,50

4,18

3,22

 

 

2 TG

VT

5,57

4,29

 

 

MT

2,79

2,14

 

 

 *Tarifni stavovi ne sadrže iznos poreza na dodatu vrijednost.

Član 4.
(Obračunska snaga)

Obračunska snaga iznosi 5 kW za tarifne grupe kupaca iz kategorija potrošnje na 0,4 kV kod kojih se obračunska snaga ne utvrđuje mjerenjem (2. i 3. tarifna grupa iz kategorije ostala potrošnja, 1. i 2. tarifna grupa iz kategorije domaćinstva).

Član 5.
(Tarifni stavovi prema sezonama i dobu dana)

(1) Tarifni stavovi za aktivnu energiju primjenjuju se prema sezoni, i to:

a) u višoj sezoni (VS) od 1. oktobra do 31. marta,

b) u nižoj sezoni (NS) od 1. aprila do 30. septembra.

(2) Tarifni stavovi za aktivnu energiju primjenjuju se prema dobu dana, i to:

a) veći dnevni tarifni stavovi (VT) od 6 do 22 sata tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 7 do 23 sata tokom ljetnog računanja vremena,

b) manji dnevni tarifni stavovi (MT) od 22 do 6 sati tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 23 do 7 sati tokom ljetnog računanja vremena.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, za kategoriju potrošnje domaćinstva tarifni stavovi za aktivnu energiju primjenjuju se prema dobu dana, i to:

a) veći dnevni tarifni stavovi (VT) od 7 do 13 sati i od 16 do 22 sata tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 8 do 14 sati i od 17 do 23 sata tokom ljetnog računanja vremena,

b) manji dnevni tarifni stavovi (MT) od 13 do 16 sati i od 22 do 7 sati tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 14 do 17 sati i od 23 do 8 sati tokom ljetnog računanja vremena, te nedjeljom.

Član 6.
(Obaveza objave tarifnih stavova)

Komunalno Brčko dužno je na odgovarajući način objaviti tarifne stavove i relevantne odredbe ove Odluke, te ih učiniti dostupnim svim kupcima na području Brčko Distrikta BiH.

Član 7.
(Završne odredbe)

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. aprila 2020. godine.

(2) Dispozitiv Odluke objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" i službenom glasilu Brčko Distrikta BiH.

Broj 04-28-5-391-24/19
11. marta 2020. godine
Tuzla


Predsjedavajući Komisije
Suad Zeljković

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!