Službeni glasnik BiH, broj 47/18

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 51. stav 2. i člana 50. stav 1. tačka g) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), a u vezi sa tačkom V Odluke o Službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 17/99), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 18.6.2018. godine, donijelo je


RJEŠENJE


O RAZRJEŠENJU DIREKTORA SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

1. SINIŠA PERKOVIĆ, razrješava se dužnosti direktora Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, sa danom 4.7.2018. godine, radi isteka mandata.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 94/18
18. juna 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!