Službeni glasnik BiH, broj 18/20

Na osnovu člana 17. stava (3) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 84/19) i člana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava interventne tekuće rezerve za 2019. godinu, broj 01-50-1-4544-3/19 od 27.12.2019. godine, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi


ODLUKU


O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve u iznosu od 3.000,00 KM, HKD "Napredak" Ilijaš, na ime podrške za rad udruženja.

Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)

Za realizovanje ove odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na žiroračun HKD "Napredak", Ilijaš.

Član 3.
(Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava)

Obavezuje se HKD "Napredak", Ilijaš da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 03-16-1-4835-49/19
27. decembra 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Predsjedništva BiH
Željko Komšić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!