Službeni glasnik BiH, broj 77/19

Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05), i člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi


UPUTSTVO


O POSTUPKU PREBIJANJA DUGOVANJA PREKO POTRAŽIVANJA KOJE UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE PRIZNAJE U KORIST ODGOVORNOG LICA


Član 1.
(Predmet)

Ovim Uputstvom propisuje se postupak prebijanja dugovanja preko potraživanja koje Uprava za indirektno oporezivanje (u daljnjem tekstu: UIO) priznaje u korist odgovornog lica.

Član 2.
(Pravni osnov)

Osnov za prebijanje sadržan je u članu 41. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja ("Službeni glasnik BiH", br. 89/05 i 100/13).

Član 3.
(Pojmovi)

Pojedini pojmovi u smislu ovog Uputstva, imaju sljedeće značenje:

a) "Odgovorno lice" je pravno i/ili fizičko lice i drugo lice koje u knjigovodstvenim evidencijama UIO ima evidentiran dug;

b) "Potraživanje odgovornog lica" je iznos sredstava odobren odlukom o povratu;

c) "Dug/Dugovanje" je iznos dospjele, a neplaćene obaveze evidentirane na ime odgovornog lica u knjigovodstvenim evidencijama UIO, koja obaveza se sastoji od glavnog duga i sporednih obaveza,

d) "Nalog za prebijanje" je akt kojim se vrši prebijanje dugovanja preko potraživanja koje UIO priznaje u korist odgovornog lica,

e) "nadležna organizaciona jedinica Uprave za indirektno oporezivanje" - Odsjek za poslovne usluge ili Grupa za obradu poreznih prijava Odsjeka za poreze, u nadležnom regionalnom centru,

f) "knjigovodstveni sistem Uprave za indirektno oporezivanje" - informacioni sistemi za knjiženje indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi (e-Porezi, program Račun).

Član 4.
(Uvjet prebijanja)

Prebijanje se vrši kada su novčana potraživanja i dugovanja odgovornog lica dospjela za naplatu.

Član 5.
(Nalog za prebijanje)

(1) Prebijanje dugovanja i potraživanja koje je UIO priznala u korist istog odgovornog lica vrši se nalogom za prebijanje (u daljnjem tekstu - Nalog), osim u slučaju kada je organizaciona jedinica koja je provela prvostepeni upravni postupak priznala potraživanje u korist odgovornog lica i rješenjem odlučila o prebijanju dospjelih potraživanja.

(2) Obrazac naloga je propisan ovim uputstvom i čini njegov sastavni dio.

(3) Nalog donosi Sektor za poslovne usluge i sadrži:

a) zakonski osnov,

b) broj i datum naloga,

c) naziv, identifikacioni broj (IB) i adresa odgovornog lica,

d) vrsta duga,

e) iznos duga - za prebijanje,

f) vrsta prihoda,

g) osnov potraživanja,

h) iznos potraživanja - za prebijanje,

i) preostali iznos novčanih sredstava za povrat,

j) izjavu o prebijanju i gašenju duga.

(4) Nalog se donosi najkasnije u roku od tri dana nakon utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za prebijanje.

(5) Nalogom se odgovorno lice obavještava o namirenju duga i isto predstavlja izjavu o prebijanju i gašenju duga odgovornog lica prema UIO.

(6) Dostava naloga se vrši u skladu sa odredbama Zakona o postupku indirektnog oporezivanja.

(7) Dug se prebija danom donošenja naloga.

Član 6.
(Redoslijed namirenja i gašenje duga)

(1) Namirenje duga vrši se prema redoslijedu dospjelosti dugovanja.

(2) Dug odgovornog lica gasi se za iznos koji odgovara izvršenom prebijanju.

(3) U slučaju djelimičnog namirenja duga, gasi se samo dug koji je namiren.

Član 7.
(Povrat sredstava)

Nakon prebijanja UIO vrši povrat preostalog iznosa novčanih sredstava na račun odgovornog lica.

Član 8.
(Postupanje po nalogu)

(1) Nadležna organizaciona jedinica UIO dužna je izvršiti knjiženje naloga istog a najkasnije narednog radnog dana od dana zaprimanja.

(2) Nalog se knjiži sa danom donošenja.

(3) Ukoliko organizaciona jedinica nadležna za knjiženje naloga ili odgovorno lice, utvrdi da je dug namiren ili brisan, ili da postoje greške i netačnosti koje onemogućavaju identificiranje odgovornog lica, o tome će pismeno obavijestiti Sektor za poslovne usluge, Odsjek za finansijsko upravljanje, te će izvršiti povrat naloga uz obrazloženje i dokaz o nepostojanju duga.

(4) Sektor za poslovne usluge, Odsjek za finansijsko upravljanje, po prijemu obavijesti iz stava (3) ovog člana, poništava nalog u cijelosti ili djelimično.

Član 9.
(Evidencija)

Grupa za jedinstveni račun vodi evidenciju o izdatim nalozima.

Član 10.
(Stupanje na snagu)

Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-02-2-688-12/19
08. novembra 2019. godine


Direktor
Dr. Miro Džakula, s. r.Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!