Službeni glasnik BiH, broj 27/20

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 19. stav (6), i člana 141. stav (7) tačka a) Zakona o strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 88/15), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 18. vanrednoj sjednici održanoj 30.04.2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O DOPUNI ODLUKE O PROPISIVANJU DODATNIH USLOVA ZA ULAZAK STRANACA U BOSNU I HERCEGOVINU


Član 1.


U Odluci o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu ("Službeni glasnik BiH", br. 18/20 i 20/20) u članu 2. stav (5), iza tačke k) dodaje se nova tačka 1) koja glasi:

"1) na državljane susjednih država koji u Bosnu i Hercegovinu ulaze radi obavljanja poljoprivrednih radova i imaju poljoprivredno zemljište u Bosni i Hercegovini, a koji su dužni da prilikom prelaska državne granice radi obavljanja poljoprivrednih radova na tom zemljištu posjeduju dokaz o vlasništvu nad poljoprivrednim zemljištem ili izjavu vlasnika poljoprivrednog zemljišta da lice obavlja poljoprivredne radove na njegovom zemljištu."

Član 2.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 50/20
30. aprila 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!