Službeni glasnik BiH, broj 2/18

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), člana 17. stav (4) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 94/16) i Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava interventne tekuće rezerve broj 01-02-2-639-1/17 od 18.1.2017. godine, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine donosi


ODLUKU


O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu u iznosu od 5.000,00 KM (slovima: pethiljada konvertibilnih maraka) Franjevačkom samostanu sv. Petra i Pavla u Tuzli u svrhu jednokratne finansijske podrške za nastavak izgradnje i uređenja Hrvatskog kulturnog centra sv. Franjo.

Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplata će se izvršiti na žiro račun Franjevačkog samostana sv. Petra i Pavla - Tuzla, broj 1321000311748017, koji je otvoren kod NLB Banke d.d. Sarajevo.

Član 3.
(Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava)

Obavezuje se Franjevački samostan sv. Petra i Pavla u Tuzli da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-50-2-4542-2/17
28. decembra 2017. godine
Sarajevo


Zamjenik predsjedavajućeg
Vijeća ministara BiH
Vjekoslav Bevanda, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!