Službeni glasnik BiH, broj 27/20

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 10. Zakona o graničnoj kontroli ("Službeni glasnik BiH", br. 53/09, 54/10 i 47/14) i Odluke o određivanju graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 39/12 i 101/15), na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 18. vanrednoj sjednici održanoj 30.04.2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O PRIVREMENOM ZATVARANJU MEĐUNARODNIH GRANIČNIH PRELAZA U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU ZA PROMET PUTNIKA U BOSNI I HERCEGOVINI


Član 1.


U Odluci o privremenom zatvaranju međunarodnih graničnih prelaza u vazdušnom saobraćaju za promet putnika u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 20/20 i 21/20), u članu 2. u stavu (3) u tački i) na kraju teksta briše se tačka i dodaje nova tačka j) koja glasi:

"j) konzularnu repatrijaciju državljana Bosne i Hercegovine ili stranih državljana kada napuštaju Bosnu i Hercegovinu."

Član 2.


Član 3. mjenja se i glasi:


Član 3.
(Obaveze lica)

"Osobe koje obavljaju robni promet i osobe koje izvode ili učestvuju u letovima iz člana 2. st. (3) i (4) ove Odluke, obavezne su pridržavati se i poštovati sva uputstva i naredbe nadležnih tijela Bosne i Hercegovine (epidemioloških i zdravstvenih službi).

Član 3.


U članu 4., datum "30.04.2020. godine", zamjenjuju se datumom "01.06.2020. godine".

Član 4.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 49/20
30. aprila 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!