Međunarodni ugovori, broj 3/19

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 2. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 18. decembra 2019. godine, i na 2. hitnoj sjednici Doma naroda, održanoj 20. decembra 2019. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE, KOJE PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH, I VLADE ŠVICARSKE KONFEDERACIJE, KOJU PREDSTAVLJA DRŽAVNI SEKRETARIJAT ZA EKONOMSKE POSLOVE, KOJI SE ODNOSI NA ODOBRAVANJE FINANSIJSKOG DOPRINOSA U FORMI DONACIJE ZA PROJEKAT PRIKUPLJANJA OTPADNIH VODA U ZENICI


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Vlade Švicarske Konfederacije, koju predstavlja Državni sekretarijat za ekonomske poslove, koji se odnosi na odobravanje finansijskog doprinosa u formi donacije za projekat prikupljanja otpadnih voda u Zenici, potpisanog 31. jula 2018. godine u Sarajevu.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori".

Broj 01,02-21-1-720/19
20. decembra 2019. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta skupštine BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!