Službeni glasnik BiH, broj 62/22

Na osnovu člana 2. i člana 8. Zakona o željeznicama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 52/05), člana 16, člana 61. i člana 99. Zakona o upravi ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Regulatornog odbora željeznica Bosne i Hercegovine donosi


PRAVILNIK


O PRIMJENI TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA INTEROPERABILNOSTI KOJE SE ODNOSE NA "ENERGETSKI" PODSISTEM U BOSNI I HERCEGOVINI


Član 1.
(Predmet)

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se tehničke specifikacije interoperabilnosti (TSI), koje se odnose na podsisteme "energija" u Bosni i Hercegovini kako je utvrđeno Prilogom Pravilnika.

(2) Ovim Pravilnikom preuzimaju se odredbe Uredbe Komisije (EU) br. 1301/2014 оd 18. novembra 2014. o tehničkoj specifikaciji interoperabilnosti podsistema "energija" željezničkog sistema u Evropskoj uniji.

(3) Navođenje odredbi Uredbe iz stava (2) ovog člana vrši se isključivo u svrhu praćenja i informisanja o preuzimanju pravno nasljeđe EU u zakonodavstvo BiH.

Član 2.
(Područje primjene)

(1) Ovaj Pravilnik se primjenjuje na sve nove, modernizovane ili obnovljene "energetske" podsisteme u Bosni i Hercegovini u skladu s odredbama tačke 2.2. Prilog A Pravilnika o primjeni funkcionalnih i tehničkih zahtjeva na podsisteme u ŽS BiH (JTP GEN-B) ("Službeni glasnik BiH", broj 79/20).

(2) Ne dovodeći u pitanje članove 7. i 8. i tačku 7.2. Priloga ovoga Pravilnika, Pravilnik se primjenjuje na nove željezničke linije u Bosni i Hercegovini koje se puštaju u saobraćaj od dana početka primjene ovog Pravilnika.

(3) TSI u prilogu ovog pravilnika ne primjenjuje se na postojeću željezničku infrastrukturu u Bosni i Hercegovini koja je već stavljena u rad, osim ako ona podliježe obnovi ili modernizaciji u skladu s odjeljkom 7.3. Priloga ovoga Pravilnika.

(4) Ovaj Pravilnik se ne primjenjuje u sljedećim slučajevima:

a) na podzemne željeznice, tramvaje i druge sisteme lake željeznice;

b) na mreže koje su funkcionalno odvojene od ostatka željezničkog sistema i koje su predviđene samo za provođenje lokalnog, gradskog ili prigradskog putničkog saobraćaja, kao i željezničke prijevoznike koji obavljaju promet isključivo na tim mrežama;

c) na željezničku infrastrukturu u privatnom vlasništvu i vozila koja se isključivo koriste na takvoj infrastrukturi koju isključivo koristi njezin vlasnik za vlastiti prijevoz robe;

d) na infrastrukturu i vozila predviđena isključivo za lokalnu, povijesnu ili turističku upotrebu.

(5) Prilog Pravilnika primjenjuje se na mreže sa sljedećim nazivnim širinama kolosijeka: 1435 mm, 1520 mm, 1524 mm, 1600 mm i 1668 mm.

(6) Metrički kolosijek isključen je iz tehničkog područja primjene ovog TSI-ja.

Član 3.
(Definicije i skraćenice)

Za svrhu ovog Pravilnika i njegovog Priloga, primjenjuju se sljedeće definicije i skraćenice:

a) ERA - Agencija Evropske unije za željeznice,

b) OTIF – Međuvladina organizacija za međunarodni željeznički prijevoz,

c) CОТIF - Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu –("Službeni glasnik BiH", - Međunarodni ugovori", broj 2/06),

d) TSI – Tehnička specifikacija interoperabilnosti,

e) ROŽ BiH- Regulatorni odbor željeznica Bosne i Hercegovine,

f) ECM - Tijelo nadležno za održavanje,

g) EN - Evropska norma,

h) UI - Upravljač infrastrukture,

i) ŽO - Željeznički operater,

j) JTP - Jedinstveni tehnički propisi,

k) APTU - Jedinstvena pravila o priznavanju tehničkih standarda i usvajanju jedinstvenih tehničkih propisa koji se primjenjuju na željeznička vozna sredstva namijenjena za korištenje u međunarodnom prijevozu,

l) ATMF - Jedinstvena pravila o tehničkom prijemu željezničkih voznih sredstava koja se koriste u međunarodnom prijevozu,

m) JTP GEN-A - Jedinstveni tehnički propisi - Osnovni zahtjevi

n) JTP GEN-B- Jedinstveni tehnički propisi- Podsistemi

o) JTP GEN-C 2015 - Jedinstveni tehnički propisi - Opće odredbe TEHNIČKI DOSIJE,

p) JTP GEN- D - Jedinstveni tehnički propisi - Procedure provjere (module) jedinstvenih tehničkih propisa.

Član 4.
(Otvorena pitanja)

Kada je riječ o pitanjima koja se klasificiraju kao "otvorena pitanja" definirana u Dodatku F Priloga ovog Pravilnika, odnose se na uslove koje je potrebno ispuniti za provjeru interoperabilnosti kako bi se izdala dozvola za rad podsistema.

Član 5.
(Posebni slučajevi)

Za posebne slučajeve koji se navode u tački 7.4.2. Priloga, uslovi koje je potrebno ispuniti za provjeru usklađenosti s temeljnim zahtjevima utvrđeni su u Prilogu A Pravilnika o primjeni osnovnih zahtjeva u željezničkom sistemu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 84/20). Vrste posebnih slučajeva nevedeni su u odjeljku 7.4.2.

Član 6.
(Potvrda o "EZ" provjeri)

(1) Potvrdu o "EZ" provjeri za podsistem koji se sastoji od interoperabilnih sastavnih dijelova koji nemaju izjavu o usklađenosti "EZ" ili prikladnosti za upotrebu moguće je izdati pod uslovom da su ispunjeni zahtjevi utvrđeni tačkom 6.3. Priloga ovog Pravilnika.

(2) Proizvodnja, modernizacija ili obnova podsistema, uključujući njegovo stavljanje u rad, upotrebom nepotvrđenih interoperabilnih sastavnih dijelova dovršava se u prijelaznom razdoblju kako je propisano stavom (1) ovog člana.

(3) Tokom prijelaznog razdoblja utvrđenog stavom (1) ovog člana:

a) Tijelo za procjenu usklađenosti vrši potrebne provjere za izdavanja potvrde o "EZ" i navodi utvrđene razloge za neizdavanje potvrde "EZ" za sve interoperabilne sastavne dijelove;

b) ROŽ BiH u skladu s članom 14. Instrukcije za sigurnost i interoperabilnost željezničkog sistema u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 11/12) izvješćuju o izdatim dozvolama za korištenje u svom godišnjem izvještaju u skladu sa odredbama iz člana 15. Instrukcije za sigurnost i interoperabilnost željezničkog sistema u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 11/12).

Član 7.
(Ocjenjivanje usklađenosti)

(1) Postupci ocjene usklađenosti, prikladnosti za upotrebu i "EZ" provjere utvrđeni tačkom 6. Priloga ovog Pravilnika temelje se na jedinstvenim pravilima APTU (Dodatak F COTIF 1999), JTP GEN D Procedure procjene (moduli).

(2) Valjanost potvrde navedena je u propisima iz stava (1). Tokom tog perioda dopušteno je stavljati u promet nove sastavne dijelove istog tipa bez nove ocjene usklađenosti.

Član 8.
(Provedba)

(1) Tačkom 7. Priloga ovog Pravilnika utvrđuju se koraci koje treba slijediti kod provedbe potpuno interoperabilnog energetskog podsistema.

(2) Osim provedbe sistema za prikupljanje podataka o energiji u stabilnim postrojenjima (DCS) iz tačke 7.2.4. Priloga ovog Pravilnika i ne dovodeći u pitanje odredbe tačke 4.2.8.2.8. OTIF Jedinstvenih tehničkih pravila (JTP) primjenjivih na podsistem mobilna sredstva -JTP LOC&PAS 2015, osigurava se provedba sistema za namiru u stabilnim postrojenjima koji je u mogućnosti primati podatke od DCS-a i prihvatiti ih za potrebe naplate. Pomoću sistema za namiru u stabilnim postrojenjima mora biti moguće razmjenjivati prikupljene podatke o naplati energije (CEBD) sa ostalim sistemima za namiru i potvrđivati ih, te dostavljati podatke o potrošnji odgovarajućim stranama. To se čini uzimajući u obzir mjerodavno zakonodavstvo u pogledu tržišta energije.

Član 9.
(2) (Inovativna rješenja)

(1) Inovativna rješenja koja nisu usklađena sa specifikacijama utvrđenim Prilogom ovog Pravilnika ili na koja se ne mogu primijeniti metode ocjenjivanja utvrđene Prilogom potrebna su kako bi se održao korak s tehnološkim napretkom.

(2) Inovativna rješenja mogu se odnositi na energetski podsistem, njegove dijelove i njegove interoperabilne sastavne dijelove.

Član 10.
(Prilozi)

Sastavnim dijelom ovog propisa smatra se Prilog-TSI, koji se odnosi na "energetski" podsistem.

Član 11.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", a objavit će se i u Službenim glasnicima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Broj 13-01-29-7-235-1/22
16. augusta 2022. godine
Doboj


Direktor
Tihomir Narić, s. r.
Poddokument - PRILOG

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!