Službeni glasnik BiH, broj 26/24

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (2), a u vezi sa članom 14. stav (1) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), rješavajući po Prijavi koncentracije privrednog subjekta "РС Energy Engineering" d.o.o. Nevesinje (prevod na srpski jezik "РС energetski inženjering" PC - Narod Kine) ul. Miloša Obilića bb, Nevesinje, zastupan po punomoćniku Ognjenu S. Avlijašu, advokatu iz Bijeljine, Gavrila Principa 18/7, zaprimljenoj dana 05.09.2023. godine pod brojem UP 01-26-1-029-1/23 na 2. (drugoj) sjednici održanoj dana 08.02.2024. godine, donijelo je


ZAKLJUČAK
1. Odbacuje se Prijava koncentracije privrednog subjekta "РС Energy Engineering" d.o.o. Nevesinje ul. Miloša Obilića bb, Nevesinje, radi nepostojanja obaveze prijave koncentracije u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

2. Obavezuje se privredni subjekt "РС Energy Engineering" d.o.o. Nevesinje da uplati administrativnu taksu u iznosu od 1.000,00 KM (hiljadu konvertibilnih maraka) u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

3. Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje


Konkurencijsko vijeće je dana 05.09.2023. godine pod brojem UP 01-26-1-029-1/23 zaprimilo Prijavu koncentracije privrednog subjekta "РС Energy Engineering" d.o.o. Nevesinje, ul. Miloša Obilića bb, Nevesinje, zastupan po punomoćniku Ognjenu S. Avlijašu, advokatu iz Bijeljine, Gavrila Principa 18/7.

Prijava koncentracije je podnesena radi poslovne saradnje i povezivanju privrednog subjekta Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"- Matično preduzeće, akcionarsko društvo Trebinje, Stepe Stepanovića bb, Trebinje, ( u daljem tekstu: MH "ERS" Matičnog preduzeća a.d. Trebinje) sa privrednim društvom "РС Energy Engineering" d.o.o. Nevesinje ( u daljem tekstu: Podnosilac prijave ili "РС Energy Engineering" d.o.o. Nevesinje) i to putem osnivanja privrednog društva "РС-ERS" društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju električne energije Trebinje.

Prijava koncentracije nije bila kompletna i uredna u smislu člana 9. i 11. Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijumima za ocjenu koncetracija privrednih subjekata ( "Službeni glasnik BiH" broj 34/10), (u daljem tekstu: Odluka), te je aktom broj UP 01-26-1-029-2/23 dana 18.09.2023. godine upućen zahtjev za dopunu, aktom broj UP 01-26-1-029-7/23 dana 26.10.2023. godine, kao i aktom broj UP 01-26-1-029-13/23 od 03.01.2024. godine.

Podnosilac prijave je Prijavu dopunio podneskom broj UP 01-26-1-029-6/23 zaprimljenim dana 13.10.2023. godine, podneskom UP: 01-26-1-029-9/23 od 02.11.2023. godine, podneskom broj UP 01-26-1-029-11/23 od 09.11.2023. godine, podneskom broj UP 01-26-1-029-12/23 od 15.11.2023. godine i podneskom broj UP 01-26-1-14/23 od 17.01.2024. godine.

Po prijemu cjelokupne dokumentacije Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da je Prijava kompletna, te izdalo Potvrdu o prijеmu kompletne i uredne Prijave, u skladu sa članom 30. stav (3) Zakona, dana 06.02.2024. godine pod brojem UP 01-26-1-029-16/23.

Konkurencijsko vijeće analizom Prijave je utvrdilo slijedeće činjenice:

Prijava je podnesena, u smislu člana 16. stav (2) Zakona o konkurenciji, obzirom da je pravni osnov predmetne koncentracije Memorandum o razumjevanju zaključen dana 27.09.2023. godine.

Podnosilac prijave je naveo da predmetnu koncentracije nema namjeru prijaviti organima nadležnim za konkurenciju van Bosne i Hercegovine.

1. Učesnici koncentracije


Učesnici koncentracije su privredni subjekt MH "ERS" Matičnog preduzeća a.d. Trebinje, "РС Energy Engineering" d.o.o. Nevesinje i "РС-ERS" Trebinje.

1.1. Privredni subjekt "РС Energy Engineering" d.o.o. Nevesinje, Podnosilac prijave


Privredni subjekat "РС Energy Engineering" d.o.o. Nevesinje ul. Miloša Obilića bb, Nevesinje, je prema Rješenju o registraciji broj 062-0-Reg-Z-23-00220 od 31.07.2023. godine, registrovan u sudskom registru Okružnog privrednog suda u Trebinju, pod matičnim brojem subjekta upisa: 62-01-0020-17. U Rješenju o registraciji je takođe navedeno da je u registru poslovnih subjekata, kod subjekta upisa "KAMEN STONE" d.o.o. upisana promjena naziva (firme) i glasi: "РС Energy Engineering" d.o.o. Nevesinje.

Osnivač subjekta upisa je fizičko lice (...)* 1, sa (...)*% učešća u kapitalu.

Predmet poslovanja privrednog subjekta je djelatnost pod šifrom 08.11 - Vađenje ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, krečnjaka, gipsa, krede i škriljaca.

"РС Energy Engineering" d.o.o. Nevesinje nema udjele u drugim privrednim subjektima u BiH.

1.2. Privredni subjekt MH "ERS" Matičnog preduzeća a.d. Trebinje


Privredni subjekat Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"- Matično preduzeće, akcionarsko društvo Trebinje, Stepe Stepanovića bb, Trebinje, je prema Aktuelnom izvodu iz sudskog registra broj 062-0-Reg-Z-23-000799 od 08.08.2023. godine registrovan u sudskom registru Okružnog privrednog suda u Trebinju, pod matičnim brojem subjekta upisa: 62-02-0001-20 (RU-1-1312-00).

Osnivač subjekta upisa je Republika Srpska sa 100% u kapitalu.

Predmet poslovanja privrednog subjekta je djelatnost pod šifrom 35.14- snabdjevanje i trgovina električnom energijom.

Privredni subjekat MH "ERS"MP a.d. Trebinje (matično društvo) ima slijedeće povezane privredne subjekte:

- "ЕКС" d.o.o. Beograd, djelatnost: trgovina električnom energijom, matično društvo ima (...)*% učešća u kapitalu;

- "ERS TRADING", trgovanje z električno energijo" d.o.o. Ljubljana, djelatnost: trgovina električnom energijom, matično društvo ima (...)*% učešća u kapitalu;

- "ERS - Razvoj investicije i trgovina u energetici" d.o.o. Beograd, djelatnost: trgovina električnom energijom, matično društvo ima (...)*% učešća u kapitalu;

- "Fotonaponska elektrana 2" d.o.o. Trebinje, djelatnost: proizvodanja električne energije, matično društvo ima (...)*% udjela u kapitalu;

- "Vjetroparkovi ERS" d.o.o. Berkovići, djelatnost: proizvodanja električne energije, matično društvo ima (...)*% udjela u kapitalu;

- "Ruding" d.o.o. Ugljevik, djelatnost: proizvodnja i prerada tehničko-građevinskog kamena i litotamnijskog krečnjaka – krede, matično društvo ima (...)*% udjela u kapitalu;

- "Elektroprivreda Republike Srpske"- OIE d.o.o.Ljubinje, djelatnost: proizvodanja električne energije, matično društvo ima (...)*% udjela u kapitalu;

- "COMSAR ENERGY HIDRO" d.o.o. Banja Luka, djelatnost: proizvodanja električne energije, Elektroprivreda Republike Srpske- OIE d.o.o. Ljubinje ima (...)*% udjela u kapitalu;

- "SE Trebinje 1" d.o.o., djelatnost: proizvodanja električne energije, matično društvo ima (...)*% udjela u kapitalu;

- "НЕТ Trebinje" a.d., djelatnost: proizvodanja električne energije, struktura kapitala: (...)*% vaučeri, (...)*% PIO, (...)*% restitucija, (...)*% učešće Matičnog društva;

- "НЕ Dabar d.o.o. Trebinje, djelatnost: proivodnja električne energije, HET a.d. Trebinje ima (...)*% udjela u kapitalu;

- "НЕ na Drini" a.d. Višegrad, djelatnost: proizvodanja električne energije, struktura kapitala: (...)*% vaučeri, (...)*% PIO, (...)*% restitucija, (...)*% učešće Matičnog društva;

- "НЕ Bistrica" d.o.o. Foča djelatnost: proivodnja električne energije, "НЕ na Drini" a.d. Višegrad ima (...)*% udjela u kapitalu;

- Hotel "COMSAR RUDO" d.o.o. Rudo, djelatnost: hotelski smještaj i ugostiteljstvo "НЕ na Drini" a.d. Višegrad ima (...)*% udjela u kapitalu;

- "Termoelektrana Gacko razvoj i investicija" d.o.o. Gacko, djelatnost: proizvodanja električne energije, matično društvo ima (...)*% udjela u kapitalu;

- "RiTE Gacko" a.d. Gacko, djelatnost: proizvodanja električne energije, struktura kapitala: (...)*% vaučeri, (...)*% PIO, (...)*% restitucija, (...)*% učešće Matičnog društva

- "НЕ na Vrbasu" a.d. Banja Luka, djelatnost: proizvodanja električne energije, struktura kapitala: (...)*% vaučeri, (...)*% PIO, (...)*% restitucija, (...)*% učešće Matičnog društva;

- "RiTE Ugljevik" a.d. Ugljevik, djelatnost: proizvodnja električne energije, struktura kapitala: (...)*% vaučeri, (...)*% PIO, (...)*% restitucija, (...)*% učešće Matičnog društva;

- "BNBM Eastern Europe" d.o.o. Ugljevik, izrada gipsanih ploča, struktura kapitala: (...)*% učešće za Beijing New Building Materials Public Ltd Co, (...)*% učešća za "RiTE Ugljevik" a.d. Ugljevik;

- "Termonova" d.o.o. Ugljevik, djelatnost: snabdijevanje parom i klimatizacija, (...)*% učešće za RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik;

- "CERS" d.o.o. Banja Luka, djelatnost: vađenje uglja, struktura kapitala: (...)*% učešće za COMSAR ENERGY GROUP UNLIMITED, (...)*% učešće RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik;

- "Eleletrokrajina" a.d. Banja Luka, djelatnost: distribucija električne energije, struktura kapitala: (...)*% vaučeri, (...)*% PIO, (...)*% restitucija, (...)*% učešće matičnog društva;

- "Elektro-Doboj" a.d., djelatnost: distribucija električne energije, struktura kapitala: (...)*% vaučeri, (...)*% PIO, (...)*% restitucija, (...)*% učešće matičnog društva;

- "НЕ Paklenica i Cijevna 3" d.o.o. Doboj, djelatnost: proizvodnja električne energije, struktura kapitala: (...)*% učešće za Elektro-Doboj a.d. Doboj;

- "Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina, djelatnost: distribucija eleKtrične energije, struktura kapitala: (...)*% vaučeri, (...)*% PIO, (...)*% restitucija, (...)*% učešće matičnog društva;

- "OIЕ" d.o.o. Zvornik, Djelatnost: proizvodnja električne energije struktura kapitala: (...)*% učešće za Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina;

- "Elektrodistribucija Pale" a.d. Pale, djelatnost: distribucija električne energije struktura kapitala: (...)*% vaučeri, (...)*% PIO, (...)*% restitucija, (...)*% učešće Matičnog društva;

- OIE Bogatići i Mesići d.o.o. Pale, djelatnost: proizvodnja električne energije, struktura kapitala: (...)*% učešće za Elektrodistribucija Pale a.d. Pale;

- "Elektrohercegovina" a.d. Trebinje, djelatnost: distribucija električne energije, struktura kapitala: (...)*% vaučeri, (...)*% PIO, (...)*% restitucija, (...)*% učešće matičnog društva;

- "IRCE" a.d. Istočno Sarajevo, djelatnost: tehnološko ispitivanje i analiza, struktura kapitala: (...)*% vaučeri, (...)*% PIO, (...)*% restitucija, (...)*% državni kapital, (...)*% učešće matičnog društva;

1.3. Ciljno društvo, privredni subjekt "РС-ERS" d.o.o Trebinje


Privredni subjekat "РС-ERS" Trebinje je u postupku osnivanja, biće organizovan kao društvo sa ograničenom odgovornošću koje će se baviti proizvodnjom i prodajom električne energije.

(...)*

Privredno društva "РС-ERS" d.o.o Trebinje, kao društvo u osnivanju, nema udjela u drugim privrednim subjektima u BiH.

2. Pravni okvir ocjene koncentracije


Konkurencijsko vijeće je u provođenju postupka ocjene dopuštenosti predmetne koncentracije primijenilo odredbe Zakona, Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10) i Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata ("Službeni glasnik BiH, broj 34/10).

3. Pravni osnov koncentracije


Kao pravni osnov koncentracije Podnosilac prijave je, u smislu člana 30. stav (1) tačka a) Zakona i člana 9. tačka f) Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijumima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata, dostavio Memorandum o razumjevanju zaključen dana 27.09.2023. godine broj 01-2617-3/23 i Izmjene i dopune Memoranduma o razumjevanju broj 01-2617-3/23 27.09.2023. godine zaključene 09.11.2023. godine.

Potpisivanju predmetnog memoranduma je predhodilao Pismo namjere broj PC-202307-BIH-E-001 od 28.07.2023. godine koje je privredni subjekat РС Energy Engineering" d.o.o. Nevesinje uputio privrednom subjektu MH "ERS" Matično preduzeće a.d. Trebinje.

(...)*

Slijedom navedenog, pravni oblik predmetne koncentracije je zajedničko ulaganje na dugoročnoj osnovi dva ili više nezavisnih privrednih subjekata, koji djeluju kao nezavisni privredni subjekti u smislu odredbi člana 12. stav (1) tačka c) Zakona.

4. Relevantno tržište


U Prijavi se navodi, pojašnjenje i preciziranje relevantnog tržišta namjeravane koncentracije, u skladu sa djelatnostima koju obavljaju učesnici namjeravane koncentracije kao i geografskom tržištu na kojem isti djeluju. Ciljno društvo, kao učesnik namjeravane koncetracije bi djelovalo na tržištu električne energije Bosne i Hercegovine i Jugoistočne Evrope, s obzirom da je BiH potpisnica Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice Jugoistočne Evrope od 2006. godine.

Jedan od osnivača ciljnog društva, sa (...)*% učešća u osnivačkom kapitalu, privredni subjekat Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"- Matično preduzeće, akcionarsko društvo Trebinje, se bavi snabdjevanjem i trgovinom električnom energijom ( šifra djelatnosti 35.14), na način da kupuje električnu energiju od zavisnih preduzeća i tu energiju prodaje na regulisanom tržištu za vršenje javne usluge i za rezervno snabdjevanje u Republici Srpskoj, a preostale bilansne viškove prodaje na slobodnom tržištu veletrgovcima u Bosni i Hercegovini.

U Prijavi se navodi da se prema djelatnosti Ciljnog društva i privrednog subjekta Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"- Matično, relevantno tržište predmetne koncentracije, može definisati kao tržište električne energije u Bosni i Hercegovini.

Podnosilac prijave je dostavio podatke o procjeni tržišnog učešća za učesnika koncentracije MH Elektroprivreda RS i njegovih konkurenata na relevantnom tržištu proizvodnje i potrošnje električne energije u BiH i RS, sačinjene prema podacima Državne regulatorne komisije za električnu energiju, kako slijedi:

Proizvodnja električne energije u Bosni i Hercegovini u 2022. godini:

Tabela br. 1

Naziv privrednog subjekta

Proizvodnja (GWh)

Tržišni udio (%)

1.

MH Elektroprivreda RS

4.975,95

33,09

2.

JP Elektroprivreda BiH d.d.

5.849,20

38,90

3.

JP Elektroprivreda HZHB d.d

1.451,45

9,66

4.

Ostali

2.759,36

18,35

5.

UKUPNO

15.035,96

100

 Izvor: podaci iz Prijave

Prodaja električne energije u Bosni i Hercegovini u 2022. godini:

Tabela br. 2

Naziv privrednog subjekta

Prodaja (GWh)

Tržišni udio (%)

1.

JP Elektroprivreda BiH d.d.

5.028,25

46,82

2.

MH Elektroprivreda RS

4.091,01

38,10

3.

JP Elektroprivreda HZHB d.d

1.335,11

12,43

4.

JP Komunalno Brčko d.o.o Brčko Distrikt

256,99

2,39

5.

HEP Energija d.o.o. Mostar

25,69

0,24

6.

Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo

1,91

0,02

7.

Energy financing Team d.o.o. Bileća

0,049

0,00

8.

Ukupno

10.739,04

100

 Manjiski osnivač Ciljnog društva, privredni subjekat MH "Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično preduzeće a.d. Trebinje, na tržištu proizvodnje električne energije u BiH, proizvodi 4.975,95 GWh ili u procentima 33,09% (Tabela br.1), odnosno na tržištu prodaje električne energije u BiH 4.091,01 GWh (38,10%) (Tabela br.2).

Podnosilac prijave "РС Energy Engineering" d.o.o. Nevesinje je društvo koje se do sada nije bavilo proizvodnjom i prodajom električne energije, pa je tržišni udio Podnosioca prijave na relevantnom tržištu proizvodnje i prodaje električne energije 0%.

U pogledu Ciljanog društva, privredno društvo "РС-ERS" društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju električne energije Trebinje je u fazi razvoja i realizacije budućih projekta i kao takvo nije ni aktivno na relevantnom tržištu.

Nakon provođenja namjeravane koncentracije, tržišni udjeli učesnika koncentracije, ostali bi nepromijenjeni, s obzirom da bi Ciljano društvo tek po registraciji pravnog subjekta i razvoju projekata počelo obavljati svoje aktivnosti i izašlo bi na tržište tek za tri do pet godina, koliko je po procjenama potrebno da se projekat izgradnje realizuje.

Podnosilac prijave navodi da po završetku projekta, Ciljno društvo planira da prosječno godišnje proizvodi (...)* MWh električne energije. Prema aktuelnim podacima (ne prema podacima koji se očekuju za tri godine - a jamačno je da će proizvodnja biti veća) učešće Ciljanog društva na relevantno tržištu bilo bi u procentima (...)*% od ukupne proizvodnje u BiH, što je sa stanovišta konkurencije zanemarljivo.

5. Ocjena prijave koncentracije


Obaveza prijave koncentracije privrednih subjekata, u smislu člana 14. stav (1) tačke a) i b) Zakona, postoji ako ukupni godišnji prihodi učesnika koncentracije ostvareni prodajom roba i/ili usluga na svjetskom tržištu iznose 100.000.000,00 KM, po završnom računu u godini koja je prethodila predmetnoj koncentraciji, i da ukupan prihod svakog od najmanje dva privredna subjekta učesnika koncentracije ostvaren prodajom roba i/ili usluga na tržištu Bosne i Hercegovine iznosi najmanje 8.000.000,00 KM, ili ako je zajednički tržišni udio učesnika koncentracije na relevantnom tržištu veći od 40,0%.

U skladu sa članom 2. stav (1) tačka b) Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijumima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata, učesnici koncentracije sa sjedištem i prebivalištem u Bosni i Hercegovini su obavezni prijaviti namjeravanu koncentraciju u koliko su ispunjeni uslovi iz člana 14. stav (1) tačka b) Zakona.

Ukupni godišnji prihodi učesnika koncentracije i njihovih povezanih privrednih subjekata, na dan 31.12.2022. godine iznosio je:

Tabela br. 3

Ukupni godišnji prihod u 2022. godini (KM)

 

MH "ERS" a.d

"РС Energy Engineering" d.o.o.

BiH

(...)* KM

(...)* KM

Svijet

(...)* KM

(...)* KM

 Godišnji prihod učesnika koncentracije predstavlja ukupne prihode (bez poreza na dodanu vrijednost i drugih poreza koji se direktno odnose na učesnike koncentracije na tržištu Bosne i Hercegovine) u smislu člana 9. tačka h) Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijuma za ocjenu koncentracija privrednih subjekata.

Prema podacima iz Prijave (Tabela br.3) učesnici koncentracije nisu ispunili uslov ukupnog godišnjeg prihoda, u smislu člana 14. stav (1) tačka b) Zakona.

Također, učesnici koncentracije nisu ispunili uslov iz člana 14. stav (1) tačka b) Zakona u pogledu tržišnog udjela s obzirom da privredni subjekt "РС Energy Engineering" d.o.o. Nevesinje kao većinski sticalac udjela u kapitalu privrednog subjekta "РС-ERS" nije aktivan na relevantom tržištu proizvodnje i prodaje električne energije u Bosni i Hercegovini, kao ni ciljno društvo koje nije aktivno na tržištu.

Prema podacima iz Prijave, privredni subjekat MH "Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično preduzeće a.d. Trebinje, će imati (...)*% vlasničkog udjela u osnivačkom kapitalu u ciljnom društvu, te kao takav ne stiče kontrolu nad ciljnim društvom u smislu odredbi člana 2. stav (2) Zakona, zbog čega se njegov udio na relevantnom tržištu ne posmatra u smislu odredbe člana 14. stav (1) tačka b) Zakona.

Na osnovu naprijed navedenog, utvrđeno je da Podnosilac prijave nije bio obavezan podnijeti prijavu koncentracije u smislu člana 14. Zakona, te je odlučeno kao u dispozitivu.

6. Administrativna taksa


Podnosilac prijave na ovaj Zaključak, u skladu sa članom 2. Tarifni broj 108. tačka c) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", br. 30/06, 18/11 i 75/18) dužan je platiti administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 1.000,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

7. Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovog Zaključka nije dozvoljena žalba. Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objave ovoga Zaključka.

Broj UP 01-26-1-029-18/23
08. februara 2024. godine
Sarajevo


Predsjednica
Adisa Begić, s. r.

1 (…)*- podaci predstavljaju poslovnu tajnu

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!