Službeni glasnik BiH, broj 18/20

Na osnovu člana 17. stava (3) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 84/19) i člana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava interventne tekuće rezerve za 2019. godinu, broj 01-50-1-4544-3/19 od 27.12.2019. godine, predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi


ODLUKU


O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, u iznosu od 5.000,00 KM, Gradskom umjetničkom društvu "Lege Artis" iz Tuzle, na ime podrške za organizovanje kulturne manifestacije Međunarodni horski šampionat "Lege Artis".

Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)

Za realizovanje ove odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na žiroračun Gradskog umjetničkog društva "Lege Artis".

Član 3.
(Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava)

Obavezuje se Gradsko umjetničko društvo "Lege Artis" da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 03-16-1-4835-45/19
27. decembra 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Predsjedništva BiH
Željko Komšić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!