Službeni glasnik BiH, broj 54/18

Na osnovu člana 17. stava (3) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 8/18) i člana 4. stava (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava interventne tekuće rezerve za 2018. godinu, broj 01-50-1-541-8/18 od 15. februara 2018. godine, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi


ODLUKU


O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Odobravaju se sredstva za interventno korišćenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, u iznosu od 2.000,00 KM, Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj općini Strojice u Strojicama kao podrška i pomoć za izgradnju pratećih objekata i infrastrukture Spomen hrama Svetih mučenica Vere, Nade i Ljubavi i njihove majke Sofije.

Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)

Za realizovanje ove odluke zaduženo je Ministarstvo fmansija i trezora Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na žiro-račun Srpske pravoslavne crkvene općine Strojice u Strojicama.

Član 3.
(Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava)

Obavezuje se Srpska pravoslavna crkvenoa općina Strojice u Strojicama da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 04-02-2-634-70/18
3. jula 2018. godine
Sarajevo


Član Predsjedništva BiH
Dr. Mladen Ivanić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!