Međunarodni ugovori, broj 3/19

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 2. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 18. decembra 2019. godine, i na 2. hitnoj sjednici Doma naroda, održanoj 20. decembra 2019. godine, donijela je


ODLUKU


O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE, BOSNE I HERCEGOVINE I CRNE GORE O PROVOĐENJU INTERREG IPA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE, BOSNE I HERCEGOVINE I CRNE GORE 2014 - 2020.


Član 1.


Daje se saglasnost za ratifikaciju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore o provođenju Interreg IPA programa prekogranične saradnje između Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2014 - 2020, potpisanog 13. novembra 2017. godine u Podgorici.

Član 2.


Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori".

Broj 01,02-21-1-1902/19
20. decembra 2019. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!