Službeni glasnik BiH, broj 27/20

Na osnovu člana 8. stav (1) i člana 13. tačka i) Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 50/08) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i Odluke o principima raspodjele međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje (VM broj 39/20 od 16.04.2020. godine), na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 18. vanrednoj sjednici održanoj 30.04.2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O RASPODJELI FINANSIJSKIH SREDSTAVA MEĐUNARODNE POMOĆI ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE UPLAĆENIH NA NAMJENSKI PODRAČUN JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet odluke)

Ovom Odlukom utvrđuje se sadržaj, raspodjela i primaoci finansijskih sredstava međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje za potrebe prevencije, zaštite, tretmana oboljelih i suzbijanja pojave korona virusa (COVID - 19), dobijenu od Međunarodne organizacije za pomoć, zaštitu i razvoj (engl. International Organization for Relief and Welfare) osnovanu od strane "Svjetske islamske lige".

Član 2.
(Procenti raspodjele)

(1) Raspodjela finansijskih sredstava međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje dobijenu od Međunarodne organizacije za pomoć, zaštitu i razvoj (engl. International Organization for Relief and Welfare) osnovanu od strane "Svjetske islamske lige", se vrši po procentima kako slijedi:

a) 61,50 % za Federaciju Bosne i Hercegovine,

b) 37,50 % za Republiku Srpsku,

c) 1 % za Brčko distrikt Bosne i Hercegovine.

(2) Sredstva iz stava (1) tačka a) ovog člana se za Federaciju Bosne i Hercegovine dijele:

a) Federacija Bosne i Hercegovine 50%;

b) Deset kantona 50 %.

Član 3.
(Sadržaj i primaoci međunarodne pomoći)

(1) Međunarodna organizacija za pomoć, zaštitu i razvoj (engl. International Organization for Relief and Welfare) uplatila je finansijska sredstva u iznosu od 535.852,96 KM.

(2) U skladu sa procentima raspodjele definisanim članom 2. ove Odluke, finansijska sredstva se raspodjeljuju na sljedeći način:

a) Federacija Bosne i Hercegovine: 329.549,57 KM

b) Republika Srpska: 200.944,86 KM

c) Brčko distrikt Bosne i Hercegovine: 5.358,53 KM

Član 4.
(Uplata sredstva)

(1) Za uplatu sredstava iz člana 3. ove Odluke se zadužuje Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

(2) Iznos sredstava utvrđen članom 3. stav (2) ove Odluke uplaćuje se na račun Federalnog ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstva finansija Republike Srpske i Direkcije za finansije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 5.
(Izvještavanje)

Zadužuje se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine da podnese Vijeću ministara Bosne i Hercegovine izvještaj o realizaciji ove Odluke.

Član 6.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 48/20
30. aprila 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!